Stypendia Polskiego Komitetu do spraw UNESCO (do 20.05.)

Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS informują, iż na podstawie umowy między UMCS a Polskim Komitetem ds. UNESCO absolwenci uczelni wyższych z zagranicy (krajów Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej oraz krajów rozwijających się) mogą ubiegać się o stypendia badawcze finansowane przez PK ds. UNESCO. Program jest skierowany do młodych badaczy: magistrów i doktorów do 35 roku życia, którzy zamierzają prowadzić program badawczy w polskich publicznych uczelniach akademickich, nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W drodze wyjątku akceptacje może również uzyskać wniosek doktora lub profesora po 35 roku życia. Wysokość przyznawanego stypendium wynosi 1600 zł miesięcznie.

Stypendia przyznawane są na podstawie złożonych wniosków na okres od 1 do 6 miesięcy. Stypendysta realizuje program badawczy pod opieką pracownika naukowego uczelni przyjmującej – UMCS. Zgoda na przyjęcie na staż i objęcie opieką naukową powinna być potwierdzona przez opiekuna stypendysty w formularzu stypendialnym.

Aby aplikować na staż w ramach UMCS należy przesłać następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na staż i objęcie opieką naukową, z wyszczególnieniem przewidywanego czasu trwania stażu oraz datą jego rozpoczęcia,
  2. formularz stypendialny (w załączniku),
  3. kopie dyplomów ukończenia studiów,
  4. dwie referencje osób, które mogą potwierdzić kwalifikacje kandydata.


Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 20 maja 2019 roku na adres:

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pokój 1207
20-031 Lublin

lub

Centrum Europy Wschodniej UMCS
ul. Zana 11
20-601 Lublin 

Stażysta zobowiązany jest do ubezpieczenia na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo wykupienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub do przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu stażu.

Warunkiem wypłaty stypendium jest obecność na terenie Polski. Stypendium na dany miesiąc nie zostanie wypłacone w przypadku ponad 7-dniowej nieobecności. Koszty zamieszkania i utrzymania ponosi stypendysta. O przyznaniu stypendium ostatecznie decyduje Polski Komitet ds. UNESCO. Po odbyciu stażu należy wypełnić raport stypendialny.

Uwaga!
Osoby pobierające inne środki pomocy stypendialnej z budżetu państwa oraz osoby posiadające Kartę Polaka lub kartę stałego pobytu w Polsce nie mogą korzystać ze stypendiów Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Czytaj więcej...>

    Aktualności

    Data dodania
    10 kwietnia 2019