Podsumowanie XXV Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

W dniach 28-29 września 2021 roku odbyła się XXV Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych pt. „Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przyrodniczej od przedszkola po studia wyższe. Refleksje-aplikacje-inspiracje.”

Organizatorami konferencji byli:

 • Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
 • Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Konferencję objęli Patronatem:

 • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK – Prorektor ds. Kształcenia  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Założone cele konferencji zostały zrealizowane. W dwudniowych obradach on-line udział wzięło około 60 uczestników. Goście i uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania trzech wykładów plenarnych dotyczących historii oraz osiągnięć dydaktyki biologii i przyrody, a także problematyki związanej z kształtowaniem kompetencji kluczowych w procesie kształcenia przyrodniczego od przedszkola po studia wyższe w nowym systemie edukacji w Polsce.  W czasie dwudniowych obrad zorganizowano 5 sesji, na których uczestnicy wygłosili 24 referaty, oraz sesję plakatową, w której zaprezentowano 7 posterów. Szczególnymi elementami edukacyjnymi konferencji były warsztaty chemiczne, wirtualna wycieczka w Muzeum Zoologicznym UMCS i możliwość obejrzenia filmu obrazującego walory przyrodnicze Lubelszczyzny.

Uczestnikami konferencji byli: nauczyciele akademiccy – dydaktycy przedmiotów przyrodniczych, pedagodzy,  nauczycie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych wszystkich poziomów kształcenia, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy i konsultanci metodyczni, edukatorzy, doktoranci, studenci, a także uczniowie.

W trakcie dwudniowego spotkania, trwającego ponad 18 godzin,mimo jego zdalnej formy udało się stworzyć nie tylko pole do dyskusji naukowych, ale także przyjazną atmosferę otwartej rozmowy na tematy edukacyjne a nawet osobiste. Na ręce głównych organizatorek dr Anny Marii Wójcik, prof. UMCS, dr Ewy  Gajuś-Lankamer i dr hab. Ilony Żeber-Dzikowskiej, prof. UJK uczestnicy złożyli wyrazy uznania i podziękowania. Organizatorki podziękowały również gościom i uczestnikom konferencji, a także władzom UMCS w Lublinie i UJK w Kielcach za możliwość organizacji tej rangi, ogólnopolskiego przedsięwzięcia o charakterze naukowo-dydaktycznym. 

Przewodnicząca Konferencji
dr Anna Maria Wójcik, prof. UMCS

  Aktualności

  Autor
  Iwona Nogieć
  Data dodania
  25 października 2021