Oferta stypendium w ramach projektu NCS: OPUS-ST10

Oferta stypendium w ramach projektu NCN: OPUS-STIO (link do szkoły doktorskiej)

Nazwa jednostki: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta w projekcie NCN 2018/31/B/ST10/02498:

Wpływ produkcji węgla drzewnego na zmiany środowiska w Północnej Polsce - nowatorskie
podejście "multiproxy"

Obowiązki doktoranta/stypendysty i główne zadania:

Realizacja pracy doktorskiej związanej będzie z analizą wpływu działalności człowieka w średniowieczu na transformacje ekosystemów Polski Północnej

Wymagania:

 • student 5-roku studiów ll-stopnia lub absolwent - preferowane wykształcenie przyrodnicze (m.in. geografia, geologia, biologia) lub humanistyczne (historia lub dziedziny pokrewne);
 • znajomość obsługi komputera w zakresie programów graficznych, GIS oraz programów statystycznych;
 • zaawansowana wiedza z zakresu geografii, ekologii i paleoekologii,
 • zdolność do podjęcia prac terenowych wymagających wysiłku myślenia i rozwiązywania problemów, samodzielność, dobra organizacja pracy, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na aktywne uczestnictwo w zagranicznych konferencjach naukowych oraz umożliwiająca przygotowanie publikacji naukowych w języku angielskim,
 • wysoka motywacja do pracy w nauce, doświadczenie w pracy w zespole/projekcie badawczym,

• Kierownik grantu zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wiedzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie realizowanego zadnia stypendysta/doktorant będzie rozwijał takie umiejętności:

 • Analizy przestrzenne z wykorzystaniem QGIS;
 • Praca przy mikroskopie - rekonstrukcja pożarów (analiza węgli oraz morfotypów węgli);
 • Pomoc przy pracach gleboznawczych;
 • Praca w dużym zespole interdyscyplinarnym!

Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie powinno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu
 • Curriculum Vitae
 • informacja o osiągnięciach naukowych wraz z bibliografią
 • odpis dyplomu magisterskiego
 • opinia o kandydacie od 2 samodzielnych pracowników naukowych w dziedzinie uprawianej przez kandydata

UWAGA: powyższy temat realizowany będzie w ramach stypendium naukowego w projekcie NCN 2018/31/B/ST10/02498 W zakresie obowiązków doktoranta/stypendysty będzie: prowadzenie badań terenowych i laboratoryjnych, organizacja spotkań i warsztatów, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji naukowej, prezentowanie wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz udział w przygotowywaniu publikacji anglojęzycznych, a także sprawozdań i raportów.

Miesięczne wynagrodzenie w formie stypendium wynosi 4000 zł brutto, okres trwania stypendium 36 miesięcy.

ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 20 stycznia 2020 r. na adres: Sekretariat Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN; ul. Twarda 51/55, 00-818 WARSZAWA z dopiskiem „Konkurs na stanowisko stypendysty NCN"; e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Instytutu.

Z wyrazami szacunku, dr hab. Michał Słowiński Pracownia Dynamiki Minionych Krajobrazów Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty eIektronicznej: iodofStwarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2019 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

  Aktualności

  Data dodania
  14 stycznia 2020