Konkurs na innowacje dydaktyczne

Lublin, 21 października 2021 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu na innowacje dydaktyczne Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS zostaje ogłoszony konkurs na projekty służące wprowadzeniu istotnych innowacji dydaktycznych podnoszących jakość kształcenia na kierunkach biologia oraz biotechnologia, które będą realizowane w 2022 r.

Celem konkursu jest wsparcie zakupów aparaturowych. Wysokość dofinansowania tych działań w roku 2022 wynosi 60 tys. zł (pod warunkiem zaakceptowania planu zakupów środków trwałych Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS). Szczegółowe warunki dotyczące konkursu i realizacji projektów są zawarte w Regulaminie Konkursu i kalendarzu Konkursu.

  1. Czas realizacji projektu – projekty realizowane do 30 czerwca 2022 r. (decyduje data przygotowania wniosku do zamówienia).
  2. Forma i termin składania wniosku – wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, należy składać w edytowalnej wersji elektronicznej (.docx) na adres Wydziału Biologii i Biotechnologii, biologia@poczta.umcs.lublin.pl, oraz w jednym egzemplarzu wersji papierowej z podpisem wnioskodawcy i kierownika Katedry w Dziekanacie Wydziału (pokój 65B) do dnia 5 listopada br.
  3. Termin rozstrzygnięcia konkursu – wyniki zostaną ogłoszone 15 listopada 2021 r.; informacja o zaakceptowanych wnioskach zostanie przekazana wszystkim członkom Kolegium Dziekańskiego oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału. Lista rankingowa będzie dostępna do wglądu w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS (pokój 65B).
  4. Szczegółowy kalendarz przebiegu Konkursu o stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W przypadku konieczności dołączenia do wniosku sylabusów zajęć realizowanych na studiach I stopnia kierunku Biotechnologia (nowy program) proszę sporządzić sylabus według wzoru w systemie USOS (część ogólną i szczegółową) i dołączyć go w formie wydruku oraz przesłać w formacie pdf.

Informacje o konkursie są również dostępne w zakładce Infrastruktura dydaktyczna/ Konkurs innowacje dydaktyczne.

Joanna Czarnecka

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii

 

    Aktualności

    Data dodania
    20 października 2021