BIOPOTENCJAŁ 2016 - konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej konferencji dyplomantów i studentów kierunków przyrodniczych i przyrodniczo - technicznych BIOPOTENCJAŁ 2016. Organizatorem Konferencji jest Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 r. w kampusie UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Termin nadsyłania prac: do 25 maja 2016 r.

Celem Konferencji jest umożliwienie absolwentom i studentom kierunków przyrodniczych oraz przyrodniczo-technicznych uczelni zaprezentowania wyników swoich badań, w tym przeglądowych. Wszystkie zgłoszone prace zostaną opublikowane w formie e-publikacji jako materiały konferencyjne. W tym roku po raz pierwszy możliwy będzie udział w konferencji online po przesłaniu prezentacji w formacie ppt(x) lub pdf.

W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne ustne oraz sesje plakatowe w języku polskim lub angielskim. Do udziału w Konferencji zapraszamy również przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu prowadzących działalność odpowiadającą profilem obszarom tematycznym Konferencji.

Mamy nadzieję, że spośród dyplomantów i studentów uczestniczących w Konferencji, przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu wyłonią swoich przyszłych pracowników/ stażystów/ praktykantów/ doktorantów itp.

Szczegółowe informacje oraz zaproszenie do udziału w Konferencji znajdują się na stronie: http://biopotencjal.blogspot.com

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Do prezentacji przyjmowane będą prace oryginalne lub przeglądowe. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę oraz być współautorem nieograniczonej liczby zgłoszonych prac. O zakwalifikowaniu prac do prezentacji ustnych/ plakatowych będzie decydowała recenzja Komitetu Naukowego. 

Streszczenia

Streszczenia prac napisane w języku polskim lub angielskim należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biopotencjal@gmail.com.

Streszczenia należy przygotować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Konferencji i zapisać w formacie *doc lub *docx. Nazwa pliku powinna zawierać:

Nazwisko_imię_proponowany blok tematyczny (np. Kowalska_Katarzyna_3PT) – ułatwi nam to skierowanie streszczenia do odpowiednich recenzentów.

Termin nadsyłania streszczeń: do 25 maja 2016 r.

Dopuszczalna długość streszczenia wynosi 2250 znaków, powinno ono być napisane w języku polskim lub alngielskim i mieć charakter strukturalny i zawierać: wstęp, cel pracy, materiały i metody, wyniki oraz wnioski. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca.

Lista prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas Konferencji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konferencji w terminie do 10 czerwca 2016 r.

Więcej szczegółów organizacyjnych, regulamin Konferencji, formularze rejestracyjne, ramowy program Konferencji, informacje dotyczące dojazdu i noclegów, a także kolejne komunikaty oraz program Konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.BIOPOTENCJAL.blogspot.com

    Aktualności

    Data dodania
    5 maja 2016