Nowy patent UMCS, gratulacje dla naukowców Wydziału Chemii !

Mamy przyjemność poinformować, że zespół naszych pracowników
z Katedry Technologii Chemicznej na Wydziale Chemii UMCS stworzył
nowy patent naukowy. W dniu 27.01.2020 r. naukowcy otrzymali
dokument patentowy nr 234050 na wynalazek
pt.: „Sposób otrzymywania katalizatora do reformingu parowego metanolu”.

Prace naukowe nad uzyskanym patentem, zapoczątkowane
przez śp. prof. dr. hab. Andrzeja Machockiego, prowadził zespół naukowców
z udziałem dr hab. Wojciecha Gaca prof. UMCS,
dr Magdaleny Greluk, dr Grzegorza Słowika i dr Witolda Zawadzkiego.

Przedmiotem wynalazku jest innowacyjny sposób otrzymywania katalizatora z udziałem soli cynku i palladu, osadzanych na nośniku w postaci tlenków cynku i chromu, którego zastosowanie w reakcjach reformingu parowego metanolu podwyższa konwersję metanolu i zmniejsza tworzenie tlenku węgla w stosunku do katalizatorów znanych ze stanu techniki.

fot. dr Grzegorz Słowik - Obraz mikroskopowy katalizatora przedstawiający bimetaliczne nanocząstki PdZn osadzone
na tlenkowym nośniku cynkowo-chromowym.

Wodór znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym oraz rafineryjnym. Zapotrzebowanie na wodór pojawia się także w obszarze technologii związków wysoko przetworzonych, np. do reakcji selektywnego uwodornienia.

W ostatnich latach szczególną uwagę poświęca się możliwości powszechnego wykorzystania wodoru do zasilania ogniw paliwowych, wytwarzających w sposób
ciągły energię elektryczną.

Przewiduje się, że ogniwa paliwowe będą w najbliższej przyszłości szeroko stosowane
w różnych stacjonarnych i przenośnych urządzeniach, np. układach awaryjnego zasilania
i pojazdach elektrycznych.

Badania prowadzone przez pracowników Katedry Technologii Chemicznej koncentrowały się na opracowaniu metod, które umożliwią pokonanie barier związanych z magazynowaniem i transportem wodoru.

Naukowcy opracowali katalizator, który pozwala na łatwe przetwarzanie do wodoru ciekłego i taniego surowca, jakim jest metanol.

Dużą zaletą opracowanego katalizatora jest jego wysoka aktywność, możliwość wytwarzania wodoru przy bardzo małej ilości powstających ubocznych
i szkodliwych produktów reakcji, jak również jego wysoka odporność na zmienne cykle pracy.

Właściwości takie mogą umożliwić wykorzystanie katalizatora w układach wytwarzających wodór na potrzeby niewielkich stacjonarnych i mobilnych generatorów energii elektrycznej opartych na ogniwach paliwowych.

Zespół naukowy od wielu lat prowadzi intensywne badania związane z katalitycznymi metodami wytwarzania wodoru.

Są one realizowane w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych,
przy udziale m.in. partnerów naukowych z Grecji, Niemiec i Francji. Wyniki badań publikowane są w renomowanych czasopismach o międzynarodowym obiegu. Osiągnięcie sukcesu, jakim było uzyskanie patentu, było możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnego zaplecza naukowego Wydziału Chemii UMCS.

Serdecznie gratulujemy cennego osiągnięcia technologicznego jego twórcom
i życzymy kolejnych naukowych sukcesów.

Cieszymy się, że możemy poinformować o uzyskaniu patentu przez naszych naukowców w Światowym Dniu Własności Intelektualnej.

Tegoroczne hasło międzynarodowych obchodów to „Innovation for a Green Future” – „Innowacje dla zielonej przyszłości”, święto obchodzone jest w dniu 26 kwietnia – daty wejścia w życie konwencji z 1970 r.

„Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2020 umieszcza innowacje w samym sercu wysiłków tworzenia zielonej przyszłości. Wybory, których dokonujemy dzisiaj, będą kształtować nasze jutro. Planeta Ziemia jest naszym domem. Musimy się o niego zatroszczyć.” – czytamy na stronie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

Jako wyspecjalizowana organizacja ONZ z siedzibą w Genewie, WIPO zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej oraz promocją wiedzy o użytkowaniu własności intelektualnej – m. in. patentów, wzorów przemysłowych, praw autorskich i zastrzeżonych znaków towarowych.

    Aktualności

    Data dodania
    26 kwietnia 2020