Sprawozdanie 2019

22. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS


Wroku 2019 w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS kontynuowano 19 zadań badawczych w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego). W ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) kontynuowano  również zadania zgłoszone przez młodych pracowników i doktorantów. W roku 2019 realizowano 3 międzynarodowe projekty badawcze: 2 projekty w ramach Horyzont 2020; 1 projekt w konkursie Sheng oraz 2 stypendystów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego prowadziło swoje prace badawcze pod opieką pracowników Instytutu.

Pracownicy Instytutu Nauk Chemicznych realizowali również 34 krajowe projekty badawcze finansowane z NCN: 2 projekty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Diamentowy Grant) oraz 32 projekty Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów: MINIATURA (15), OPUS (7), PRELUDIUM (5), MAESTRO (1), SONATA (2), SONATA BIS (2)). Ponadto uzyskano 4 nowe i kontynuowano 1 projekt w obszarze fotoniki finansowane z NCBiR.

W 2019 r. opublikowano 259 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu IF, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w wykazie MNiSW z dn. 20.12.2019; 48 pozostałych publikacji innych niż wyżej wymienione; 3 rozdziały w monografiach w języku angielskim; 36 rozdziałów w monografiach w języku polskim. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci wystąpień ustnych i posterów.

W 2019 r. Wydział Chemii we współpracy z Polską Akademią Nauk Oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz innymi lubelskimi uczelniami wyższymi zorganizował VI Ogólnopolską Konferencję Naukową INNOWACJE W PRAKTYCE z VIII Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii (4-5 kwietnia 2019 r.). Kolejnym wydarzeniem była konferencja organizowana we współpracy z Lubelskim Oddziałem PTChem „Fizykochemia granic faz - metody instrumentalne” (13-17 maja 2019 r.). Ponadto we współpracy z Polskim Towarzystwem Chemicznym i Instytutem Badawczym Sieci Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach zorganizowano XII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce” (25-27 czerwca 2019 r.) oraz VI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” (24 czerwca 2019 r.).

W 2019 r. 4 osoby uzyskały tytuł profesora, 8 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego (w tym 7 pracowników i 1 osoba spoza UMCS), a 11 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 4 pracowników, 6 uczestników studiów doktoranckich i 1 osoba spoza UMCS).