Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
parter
tel. +48 81 537 56 41, 81 537 55 77
strony www:   www.RadioChemistry.umcs.lublin.pl
prezentacja zakładu (pdf 1,2 MB)

Kierownik jednostki:

Dr hab. Elżbieta Grządka
e-mail: egrzadka@umcs.pl
tel. +48 815375687

osoba do kontaktu:
Anna Chojnowska
e-mail Anna.Chojnowska@umcs.lublin.pl
tel. +48 815375622, fax: +48 815332811

Skład osobowy:

Pracownicy naukowi:
Prof. dr hab. Władysław Janusz, Wladyslaw.Janusz@umcs.lublin.pl, tel +(48)-815375632, +48-815375624
Dr hab. Andrzej Komosa, prof. UMCS, Andrzej.Komosa@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375631, +48-815375602
Dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS, Malgorzata.Wisniewska@umcs.lublin.pl, wisniewska@hektor.umcs.lublin.pl , tel: +48-815375784, +48-815375624 
Dr hab. Elżbieta Grządka, egrzadka@umcs.pl, tel: +48-815375687
Dr hab. Ewa Skwarek, Ewa.Skwarek@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Dr Jacek Patkowski, Jacek.Patkowski@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Dr Iwona Ostolska, i.ostolska@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Pracownicy techniczni:
Dr Jolanta Orzeł, Jolanta.Orzel@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375543, +48-815375602
Dr Małgorzata Paszkiewicz, Malgorzata.Paszkiewicz@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Dr Teresa Urban, Teresa.Urban@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602

 

Wolontariat
Prof. dr hab. Stanisław Chibowski, stanislaw.chibowski@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 815375610
Pracownicy emerytowani:
Dr hab. Jan Solecki, emerytura od 2015 r.
Dr hab. Marta Szymula, na emeryturze od 2017 r. 
Leszek Caban, na emeryturze od 2017 r.
Prof. dr hab. Stanisław Chibowski, na emeryturze od X.2018 r.
Mgr Marek Reszka, na emeryturze od XI.2018 r.
 
Kierunki badań
 • Monitoring radioizotopów
 • Wydzielanie/rozdzielanie i adsorpcja izotopów na glebach
 • Adsorpcja polimerów na ciałach stałych
 • Adsorpcja jonów na tlenkach metali i minerałach
 • Teoria i eksperyment dot. PWE (Podwójna Warstwa Elektryczna) - ładunek i potencjał powierzchniowy, miareczkowanie potencjometryczne i ładunek powierzchniowy
 • Synteza adsorbentów
 • Adsorpcja - inne aspekty
 • Programowanie (Fortran, Pascal, Basic; Excel - VBA): obliczenia, automatyzacja pomiarów (np. waga sedymentacyjna, miareczkowanie potencjometryczne)
 • Odziaływania polisacharyd-surfaktant
Granty
 • 2017/27/N/ST4/02259 - Wykorzystanie fukoidyny jako substancji bioaktywnej i stabilizatora w układach koloidalnych o możliwych zastosowaniach kosmetycznych i farmaceutycznych (w realizacji)
 • 2012/07/B/ST4/00534 Badanie wpływu jonowego i niejonowego poliakryloamidu na mechanizm stabilności wodnych suspensji tlenków metali (zakończony w 2016 r.)
 • N N204 110738 – Badania mechanizmów różnicowania kumulacji radionuklidów i pierwiastków metalicznych w kościach kręgowców związanych z glebą ekosystemów wschodniej Polski o różnym stopniu odkształcenia (zakończony w 2013 r.)
 • N N204 090438 – Badanie właściwości adsorpcyjnych i elektrokinetycznych układu polisacharyd/surfaktant/elektrolit/tlenek metalu (zakończony w 2013 r.)
 • N204 12632/3186– Badania wpływu temperatury na mechanizm adsorpcji i strukturę zaadsorbowanej warstwy polimerowej na granicy faz tlenek metalu – roztwór polimeru (zakończony 2010).
 • 3 T09D 09129 – Badania bioakumulacji radioizotopów i metali ciężkich u ptaków z obszaru Wschodniej Polski (zakończony).
 • 4 T09D 05824 – Badania nad mechanizmem wiązania i przemieszczania się pierwiastków promieniotwórczych w środowisku naturalnym na przykładzie gleb i osadów dennych Pojezierza Łeczyńsko-Włodawskiego (zakończony 2005)
 • 3 T09A 07827 (promotorski) – Badanie wpływu charakteru związku wielkocząsteczkowego na mechanizm jego adsorpcji i konformacje na granicy faz tlenek metalu/roztwór polimeru (zakończony 2005)
 • Grant zespołowy Prorektora d/s Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą – Badanie kumulacji radioizotopów oraz metali ciężkich w kościach i skorupkach jaj wybranych gatunków ptaków wodno-błotnych z obszaru Lubelszczyzny (zakończony 2005)
 • 7 T09B 01021 (promotorski) – Badanie mechanizmu adsorpcji i struktury zaadsorbowanych warstw polielektrolitu na granicy faz tlenek metalu - roztwór polimeru (2001-2002)
 • 7 T09A 12420 (promotorski) – Badanie wpływu grup funkcyjnych związków wielkocząsteczkowych na ich konformację na granicy faz ciało stałe - roztwór wodny (2001-2002)
Badania statutowe
 • Badanie adsorpcji substancji nieorganicznych i organicznych w zdyspergowanych układach micelarnych, tlenkowych i środowiskowych.
Wyposażenie i możliwe typy pomiarów:
 • Spektrometry α,β,γ , pomiar węgla C-14, pomiar/monitoring radonu
  • 2 spektrometry promieniowania gamma (detektory HPGe, Genie-2000), Canberra
  • 3 spektrometry promieniowania alfa (detektory PIPS, Genie-2000), Canberra
  • Ultra niskotłowy spektrometr z ciekłym scyntylatorem Quantulus 1220 (Wallac/Perkin-Elmer)
  • Licznik z ciekłym scyntylatorem LS5000TD (Beckman)
  • Przenośny, automatyczny miernik stężenia produktów rozpadu radonu i toronu metodą spektrometrii promieniowania alfa (Silena)
  • Detektory Pico-rad wraz z programem komputerowym do oznaczania stężenia radonu w pomieszczeniach (Niton, Canberra)
 • Reometr rotacyjny Bohlin CVO-50
 • Zetametery: ZetaSizer 3000 (Malvern), dwa Zetasizery Nano ZS z titratorami (potencjał ζ i rozkład rozmiarów cząstek metodą PCS), LazerZee Meter Model 501 (PenKem)
 • Analizator rozkładu rozmiarów cząstek MasterSizer 2000 (Malvern)
 • Analizator masy i konformaji związków wielkocząsteczkowych miniDAWN Treos (Wyatt Technology)
 • Tensjometr Theta Optical Tensiometer (KSV Instruments)
 • Zestaw do woltamperometrii cyklicznej (MTM Anko Instr.)
 • Automatyczne, sterowane PC miareczkowania potencjometryczne o elastycznie ustalanych parametrach, możliwe równoległe pomiary adsorpcji metodą radiometryczną (np. C-14)
 • Spektrometr UV-VIS (Varian Cary 100, Cary 300);
 • 2277 Thermal Activity Monitor (Thermometric) - mikrokalorymetr (zakres nW)
 • Spektrometr ED-XRF typu Epsilon 5 (PANalytical)
Inne wyposażenie:
 • Destylarki i redestylarki kwarcowe Bi18T i Bi18E (Heraeus)
 • Ultrawirówka BioFuge 28RS (Heraeus)
 • Ultrasonikator Sonicator XL (MiSonic)
 • Laboratoryjne cyfrowe pH-metry, konduktometry (Radiometer, Metrohm, Beckman, Orion), wagi (Sartorius)
 • Stacja wody ultraczystej, systemy Milli-Q i Elix (Millipore)

Dydaktyka

 • Wykłady z radiochemii, radiometrii, technik radioizotopowych, oznaczania pierwiastków śladowych, chemii koloidów, adsorpcji
 • Laboratorium radiometryczne (materiały do ćwiczeń na stronie Zakładu)
 • Laboratorium chemii koloidów (materiały do ćwiczeń na stronie Zakładu)
Lista zajęć, opisy ćwiczeń: stona zakładowa

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.