Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
parter
tel. +48 81 537 56 41, 81 537 55 77
strony www:   www.RadioChemistry.umcs.lublin.pl

Kierownik jednostki:

Dr hab. Elżbieta Grządka
e-mail: egrzadka@umcs.pl
tel. +48 815375687

osoba do kontaktu:
Anna Chojnowska
e-mail Anna.Chojnowska@umcs.lublin.pl
tel. +48 815375622, fax: +48 815332811

Skład osobowy:

Pracownicy naukowi:
Prof. dr hab. Stanisław Chibowski, stanislaw.chibowski@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 815375610
Prof. dr hab. Władysław Janusz, Wladyslaw.Janusz@umcs.lublin.pl, tel +(48)-815375632, +48-815375624
Dr hab. Andrzej Komosa, prof. UMCS, Andrzej.Komosa@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375631, +48-815375602
Dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS, Malgorzata.Wisniewska@umcs.lublin.pl, wisniewska@hektor.umcs.lublin.pl , tel: +48-815375784, +48-815375624 
Dr hab. Elżbieta Grządka, egrzadka@umcs.pl, tel: +48-815375687
Dr Jacek Patkowski, Jacek.Patkowski@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Dr Ewa Skwarek, Ewa.Skwarek@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Dr Iwona Ostolska, i.ostolska@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Pracownicy techniczni:
Dr Jolanta Orzeł, Jolanta.Orzel@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375543, +48-815375602
Dr Małgorzata Paszkiewicz, Malgorzata.Paszkiewicz@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Dr Teresa Urban, Teresa.Urban@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Mgr Marek Reszka, Marek.Reszka@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Pracownicy emerytowani:
Dr hab. Jan Solecki, emerytura od 2015 r.
Dr hab. Marta Szymula, na emeryturze od 2017 r. 
Leszek Caban, na emeryturze od 2017 r.
 
Kierunki badań
 • Monitoring radioizotopów
 • Wydzielanie/rozdzielanie i adsorpcja izotopów na glebach
 • Adsorpcja polimerów na ciałach stałych
 • Adsorpcja jonów na tlenkach metali i minerałach
 • Teoria i eksperyment dot. PWE (Podwójna Warstwa Elektryczna) - ładunek i potencjał powierzchniowy, miareczkowanie potencjometryczne i ładunek powierzchniowy
 • Synteza adsorbentów
 • Adsorpcja - inne aspekty
 • Programowanie (Fortran, Pascal, Basic; Excel - VBA): obliczenia, automatyzacja pomiarów (np. waga sedymentacyjna, miareczkowanie potencjometryczne)
 • Odziaływania polisacharyd-surfaktant
Granty
 • 2012/07/B/ST4/00534 Badanie wpływu jonowego i niejonowego poliakryloamidu na mechanizm stabilności wodnych suspensji tlenków metali (zakończony w 2016 r.)
 • N N204 110738 – Badania mechanizmów różnicowania kumulacji radionuklidów i pierwiastków metalicznych w kościach kręgowców związanych z glebą ekosystemów wschodniej Polski o różnym stopniu odkształcenia (zakończony w 2013 r.)
 • N N204 090438 – Badanie właściwości adsorpcyjnych i elektrokinetycznych układu polisacharyd/surfaktant/elektrolit/tlenek metalu (zakończony w 2013 r.)
 • N204 12632/3186– Badania wpływu temperatury na mechanizm adsorpcji i strukturę zaadsorbowanej warstwy polimerowej na granicy faz tlenek metalu – roztwór polimeru (zakończony 2010).
 • 3 T09D 09129 – Badania bioakumulacji radioizotopów i metali ciężkich u ptaków z obszaru Wschodniej Polski (zakończony).
 • 4 T09D 05824 – Badania nad mechanizmem wiązania i przemieszczania się pierwiastków promieniotwórczych w środowisku naturalnym na przykładzie gleb i osadów dennych Pojezierza Łeczyńsko-Włodawskiego (zakończony 2005)
 • 3 T09A 07827 (promotorski) – Badanie wpływu charakteru związku wielkocząsteczkowego na mechanizm jego adsorpcji i konformacje na granicy faz tlenek metalu/roztwór polimeru (zakończony 2005)
 • Grant zespołowy Prorektora d/s Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą – Badanie kumulacji radioizotopów oraz metali ciężkich w kościach i skorupkach jaj wybranych gatunków ptaków wodno-błotnych z obszaru Lubelszczyzny (zakończony 2005)
 • 7 T09B 01021 (promotorski) – Badanie mechanizmu adsorpcji i struktury zaadsorbowanych warstw polielektrolitu na granicy faz tlenek metalu - roztwór polimeru (2001-2002)
 • 7 T09A 12420 (promotorski) – Badanie wpływu grup funkcyjnych związków wielkocząsteczkowych na ich konformację na granicy faz ciało stałe - roztwór wodny (2001-2002)
Badania statutowe
 • Badanie adsorpcji substancji nieorganicznych i organicznych w zdyspergowanych układach micelarnych, tlenkowych i środowiskowych.
Wyposażenie i możliwe typy pomiarów:
 • Spektrometry α,β,γ , pomiar węgla C-14, pomiar/monitoring radonu
  • 2 spektrometry promieniowania gamma (detektory HPGe, Genie-2000), Canberra
  • 3 spektrometry promieniowania alfa (detektory PIPS, Genie-2000), Canberra
  • Ultra niskotłowy spektrometr z ciekłym scyntylatorem Quantulus 1220 (Wallac/Perkin-Elmer)
  • Licznik z ciekłym scyntylatorem LS5000TD (Beckman)
  • Przenośny, automatyczny miernik stężenia produktów rozpadu radonu i toronu metodą spektrometrii promieniowania alfa (Silena)
  • Detektory Pico-rad wraz z programem komputerowym do oznaczania stężenia radonu w pomieszczeniach (Niton, Canberra)
 • Reometr rotacyjny Bohlin CVO-50
 • Zetametery: ZetaSizer 3000 (Malvern), dwa Zetasizery Nano ZS z titratorami (potencjał ζ i rozkład rozmiarów cząstek metodą PCS), LazerZee Meter Model 501 (PenKem)
 • Analizator rozkładu rozmiarów cząstek MasterSizer 2000 (Malvern)
 • Analizator masy i konformaji związków wielkocząsteczkowych miniDAWN Treos (Wyatt Technology)
 • Tensjometr Theta Optical Tensiometer (KSV Instruments)
 • Zestaw do woltamperometrii cyklicznej (MTM Anko Instr.)
 • Automatyczne, sterowane PC miareczkowania potencjometryczne o elastycznie ustalanych parametrach, możliwe równoległe pomiary adsorpcji metodą radiometryczną (np. C-14)
 • Spektrometr UV-VIS (Varian Cary 100, Cary 300);
 • 2277 Thermal Activity Monitor (Thermometric) - mikrokalorymetr (zakres nW)
 • Spektrometr ED-XRF typu Epsilon 5 (PANalytical)
Inne wyposażenie:
 • Destylarki i redestylarki kwarcowe Bi18T i Bi18E (Heraeus)
 • Ultrawirówka BioFuge 28RS (Heraeus)
 • Ultrasonikator Sonicator XL (MiSonic)
 • Laboratoryjne cyfrowe pH-metry, konduktometry (Radiometer, Metrohm, Beckman, Orion), wagi (Sartorius)
 • Stacja wody ultraczystej, systemy Milli-Q i Elix (Millipore)
Usługi - opisane na stronie WWW Zakładu w zakładce [Usługi]:
Dydaktyka
 • Wykłady z radiochemii, radiometrii, technik radioizotopowych, oznaczania pierwiastków śladowych, chemii koloidów, adsorpcji
 • Laboratorium radiometryczne (materiały do ćwiczeń na stronie Zakładu)
 • Laboratorium chemii koloidów (materiały do ćwiczeń na stronie Zakładu)
Lista zajęć, opisy ćwiczeń: www.Radiochemistry.umcs.lublin.pl
Zobacz też na stronie Zakładu (link powyżej):

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.