Lata 1975-1990

Rok 1975

 • zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Wiesława Skrzydło dnia 15 lutego 1975 roku utworzono Pracownię Dydaktyki Chemii
 • mgr Ryszard M. Janiuk odbył miesięczny staż w Zakładzie Nowych Technik Nauczania Uniwersytetu Adama Mickiewicza u prof. Leona Lei w Poznaniu
 • w 1975 roku Pracownia Dydaktyki Chemii nawiązała kontakt z Zespołem Chem Study w USA zajmującym się opracowaniem nowoczesnych programów nauczania chemii oraz odpowiednich do nich materiałów, w tym filmów.
 • 1 lipca zatrudnienie mgr Ewy Cukrowskiej na stanowisku asystenta
 • z dniem 1 października mgr Ewa Cukrowska przechodzi na etat do Zakładu Chemii Analitycznej
 • 1 października zatrudnienie mgr Jolanty Błachewicz na stanowisku asystenta
 • 15 paździenika zatrudnienie Małgorzaty Kusak na stanowsiku technika
 • 15 listopada zatrudnienie Ryszarda Filipowskiego - studenta V roku chemii, na stanowisku specjalisty

Rok 1976

 • przeniesienie do nowych pomieszczeń na VI piętrze budynku "Dużej Chemii", obecnie Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego
 • w dniach 26.01 - 25.02 w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Gdańskiego pod opieką doc. dr Zofii Matysikowej mgr Stanisław Ukalski odbywa miesięczny staż dydaktyczny
 • nawiązanie współpracy z Pracownią Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Łódzkiego polegającą na wzajemnej wymianie materiałów dydaktycznych, wykładów monograficznych i przyjęciu przez doc. dr hab. Zygmunta Kozłowskiego opieki nad pracą doktorską mgr Ryszarda M. Janiuka

Rok 1977

 • 15 lutego - zatrudnienie Barbary Michalak na stanowisku technika
 • Z dniem 15 lutego odchodzi z PDCh Małgorzata Kusak
 • W dniach od 7 do 30 listopada mgr Stanisław Ukalski i mgr Jadwiga Szymańska prowadzili kurs dla nauczycieli chemii klas 8 szkół podstawowych zorganizowany przez Dyrekcję Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Lublinie oraz Pracownię Dydaktyki Chemii

Rok 1978

 • Dnia 20 listopada zmarł w Lublinie mgr Andrzej Rogowski
 • Z dniem 1 grudnia mgr Anna Kuczyńska podjęła pracę na stanowisku wykładowcy a Jadwiga Kaźmierczak na stanowisku technika
 • Z dniem 9 grudnia Teresa Winiarczyk podjęła pracę na stanowisku technika

Rok 1979

 • Od 1 kwietnia mgr Stanisław Ukalski przechodzi na etat specjalisty
 • Dnia 21 czerwca na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Ryszarda M. Janiuka Badania nad funkcją modeli w nauczaniu chemii na przykładzie zagadnień elektrochemicznych napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Kozłowskiego
 • Ukazuje się książka dr Lucjana Nędzyńskiego Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla techników chemicznych. WSiP Warszawa 1979.
 • Przyjazdy pracowników naukowych z ośrodków zagranicznych:
 • w dniach 11-15 oraz 18-25 marca w PDCh przebywał z wizytą roboczą prof. Ronald A. Grinnell z Instytutu Chemii z Uniwersytetu w Bostonie (USA)
 • prof. dr Jan Gersic z Bratysławy z Czechosłowacji
 • w dniach 18-24 czerwca w PDCh przebywał z wizytą roboczą dr Peter Los z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu
 • od 9 - 14 lipca w PDCh przebywał z wizytą roboczą mgr Ivan Holy z Uniwersytetu w Hradec Kralove w Czechosłowacji

Rok 1980

dr Ryszard M. Janiuk i dr Lucjan Nędzyński przebywali z wizytą roboczą w Uniwersytecie w Ołomuńcu w Czechosłowacji

z dniem 30 września mgr Jolanta Błachewicz przeszła na etat do Akademii Medycznej w Lublinie

 • zatrudnienie z dniem 1 września mgr Janiny Mikulskiej na stanowisku wykładowcy
 • przyjazdy pracowników naukowych z ośrodków zagranicznych:
 • Jan Sterba z Uniwersytetu Palackiego z Ołomuńca
 • 8-11 lutego doc dr Jendrich Hellberg z Uniwersytetu w Hradec Kralowe, Czechosłowacja

Rok 1981

 • od stycznia do maja 1981 roku dr Ryszard M. Janiuk przebywał w Lock Heaven State Collage w USA na stażu naukowym
 • w dniach 23-28 maja dr Lucjan Nędzyński i mgr Janina Mikulska przebywali z wizytą roboczą u doc. dr. Jindricha Hellberga w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu w Hradec Kralove w Czechosłowacji

Rok 1982

 • nadanie Pracowni Dydaktyki Chemii miana jednostki wzorcowej w skali kraju podczas Zjazdu PTCh w Lublinie
 • Z dniem 1 października odchodzi z Pracowni Dydaktyki Chemii Teresa Winiarczyk

Rok 1983

 • 1 grudnia zatrudnienie na stanowisku asystenta mgr Mirosławy Jurak
 • Z dniem 30 września kończy współpracę z Pracownią Dydaktyki Chemii mgr Jadwiga Szymańska

Rok 1984

 • W maju 1984 roku odbyło się Ogólnopolskie Seminarium na temat: „Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu”, zorganizowane m.in. z inicjatywy: Komitetu Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Chemii i Inżynierii Środowiska Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 • Z dniem 30 czerwca na 5,5 roku rozstaje się z PDCh mgr Ryszard Filipowski
 • Dnia 1 lipca w PDCh rozpoczyna pracę Marek Ciechan
 • 1 października zatrudnienie mgr Zofii Kloc na stanowisku asystenta

Rok 1985

 • 10 stycznia zatrudnienie Ewy Juśko na stanowisku technika
 • 1985-1989 - koordynacja prac grupy tematycznej "Unowocześnianie procesu nauczania chemii" w ramach Resortowego Programu Badan Podstawowych
 • w numerze 5 Chemii w Szkole ukazuje się artykuł dr inż. Andrzeja Rubaszkiewicza na temat Pracowni Dydaktyki Chemii UMCS
 • z dniem 4 września odchodzi z PDCh Jadwiga Kaźmierczak
 • z dniem 30 listopada odchodzi z PDCh Marek Ciechan
 • z dniem 1 grudnia Stanisław Cichoń podejmuje pracę na stanowisku technika

Rok 1986

 • W dniach 14 – 15 listopada 1986 roku, w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, w Lublinie odbyło się Ogólnopolskie Seminarium „Perspektywy rozwoju i współpracy dydaktyk przedmiotów przyrodniczych”.
 • Sekcja Dydaktyczna Oddziału Lubelskiego PTChem powstała 26 kwietnia 1986 roku. Głównym inicjatorem i pierwszym jej przewodniczącym był dr Lucjan Nędzyński, ówczesny kierownik Pracowni Dydaktyki Chemii.
 • od 1 października dr Ryszard M. Janiuk przechodzi na etat starszego wykładowcy 

Rok 1987

 • Z dniem 14 maja odchodzi z PDCh Stanisław Cichoń
 • Z dniem 17 sierpnia w PDCh na stanowisku specjalisty zatrudniony zostaje mgr Marek Szewczak
 • organizacja dwudniowego sympozjum naukowego Grupy tematycznej VII. Dydaktyka chemii w ramach resortowego projektu RPBP.III.30, Kazimierz, 13-14 listopada 1987
 • ukazał się Zbiór zadań z chemii dla klas 7 i 8. WSiP, Warszawa 1987 autorstwa Janiny Mikulskiej i Lucjana Nędzyńskiego.

Rok 1988

 • W dniach 11 – 13 kwietnia 1988 roku, w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz salach Instytutu Chemii UMCS, odbyło się seminarium naukowe dydaktyków przedmiotów przyrodniczych pt.” Metodologia badań w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych”.
 • 10 maja 1988 - śmierć dr Lucjana Nędzyńskiego, twórcy i pierwszego Kierownika Pracowni Dydaktyki Chemii
 • Ukazuje się artykuł dr inż. Andrzeja Rubaszkiewicza, Redaktora Naczelnego Chemii w Szkole o Doktorze Lucjanie Nędzyńskim
 • ukazała się książka dla nauczycieli chemii Zadania w nauczaniu chemii, WSiP 1988, autorstwa Lucjana Nędzyńskiego i Janiny Mikulskiej
 • 1 września zatrudnienie mgr Krystyny Skrok na stanowisku wykładowcy

Rok 1989

 • 30 czerwca 1989 roku odbyła się, zorganizowana przez Pracownię Dydaktyki Chemii, sesja naukowa pt.: ”Dydaktyka chemii w praktyce szkolnej”. a głównym celem było zaprezentowanie całokształtu dorobku dra Lucjana Nędzyńskiego oraz nadanie sali 627, w budynku Dużej Chemii, Jego imienia.
 • w dniach od 16 do 22 listopada w PDCh, w ramach współpracy naukowo-dydaktycznej j, przebywał doc. dr Jan Cipera z Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Karola w Pradze
 • Z dniem 31 grudnia odchodzi z PDCh mgr Marek Szewczak

Rok 1990

 • 1 stycznia ponowne zatrudnienie mgr Ryszarda Filipowskiego na stanowisku specjalisty
 • w dniach od 2 do 5 maja mgr Janina Mikulska przebywała z wizytą naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Karola w Pradze
 • w dniach od 10 do 14 września w PDCh przebywały z wizytą naukowo-dydaktyczną doc. dr Helena Klimowa i dr Hana Ctrnactova z Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Karola w Pradze
 • uruchomienie Zawodowych Studiów Nauczycielskich o specjalności "Chemia z fizyką"
 • w dniach od 9 do 12 października 1990 dr Ryszard M. Janiuk przebywał z wizytą naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Karola w Pradze