Katedra Technologii Chemicznej

Dane teleadresowe


Kierownik Katedry Technologii Chemicznej

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
e-mail: janusz.ryczkowski@mail.umcs.pl,
pokój 402, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 46


Pracownicy:

Prof. dr hab. Wojciech Gac
e-mail: wojciech.gac@mail.umcs.pl,
pokój 414, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 77 46

Dr hab. Sylwia Pasieczna-Patkowska
e-mail: sylwia.pasieczna-patkowska@mail.umcs.pl,
pokój 425, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 72

Dr Marcin Cichy
e-mail: marcin.cichy@mail.umcs.pl,
pokój 432, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 26

Dr Magdalena Greluk
e-mail: magdalena.greluk@mail.umcs.pl,
pokój 417, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 14

Dr Monika Pańczyk
e-mail: monika.panczyk@mail.umcs.pl,
pokój 413, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 74

Dr Marek Rotko
e-mail: marek.rotko@mail.umcs.pl,
pokój 434, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 25

Dr Grzegorz Słowik
e-mail: grzegorz.slowik@mail.umcs.pl,
pokój 439, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 14

Dr Witold Zawadzki
e-mail: witold.zawadzki@mail.umcs.pl,
pokój 433, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 06


Profesorowie emerytowani – wolontariat

Prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki
(kontakt za pośrednictwem Kierownika Katedry)
pok. 412, budynek „Collegium Chemicum”

 

Profil badawczy Katedry

Kataliza heterogeniczna - synteza oraz badanie katalizatorów i materiałów funkcjonalnych.
Synteza i badanie właściwości nowych katalizatorów i materiałów funkcjonalnych wykorzystywanych w procesach katalitycznych przyjaznych środowisku, takich jak utylizacja (bio)ditlenku węgla w reakcjach uwodornienia, otrzymywanie wodoru w reakcjach reformingu metanolu, etanolu i bioetanolu, konwersji węglowodorów, utlenianie tlenku węgla i związków organicznych, całkowite utlenianie metanu, utleniania sadzy ze spalin silników Diesla badanie zależności między strukturalnymi, powierzchniowymi i katalitycznymi własnościami metali i ich tlenków przy wykorzystaniu technik temperaturowo-programowanych (TPR, TPD, TPO) oraz technik spektroskopowych: (in-situ DRIFTS), TS, ATR, PAS. Zastosowanie mikroskopii elektronowej (HR/TEM, STEM, EDS, EELS, EFTEM) do charakterystyki katalizatorów heterogenicznych

Publikacje

1. M. Greluk, M. Rotko, S. Turczyniak-Surdacka, Comparison of catalytic performance and coking resistant behaviors of cobalt- and nickel based catalyst with different Co/Ce and Ni/Ce molar ratio under SRE conditions, Appl. Catal. A: Gen., 590 (2020) 117334.
2. W. Gac, W. Zawadzki, W. Zawadzki, M. Rotko, M. Rotko, G. Kolb, Effects of support composition on the performance of nickel catalysts in CO2 methanation reaction, Catal. Today,
DOI: 10.1016/j.cattod.2019.07.026.
3. C. Papadopoulos, K. Kappis, J. Papavasiliou, J. Vakros, M. Kuśmierz, W. Gac, Y. Georgiou, Y. Deligiannakis, G. Avgouropoulos, Copper-promoted ceria catalysts for CO oxidation reaction,
Catal. Today, DOI: 10.1016/j.cattod.2019.06.078.
4. B. Klik, D. Kulikowska, Z.M. Gusiatin, S. Pasieczna-Patkowska, Washing agents from sewage sludge: efficiency of Cd removal from highly contaminated soils and effect on soil organics balance, J. Soils Sediments, (2019); DOI: 10.1007/s11368-019-02367-7
5. W. Gac, W. Zawadzki, M. Rotko, G. Słowik, M. Greluk, CO2 Methanation in the presence of Ce-promoted alumina supported nickel catalysts: H2S deactivation studies, Top. Catal., 62 (2019) 524-534.
6. W. Gac, W. Zawadzki, M. Greluk, G. Słowik, A. Machocki, J. Papavasiliou, G. Avgouropoulos, Investigation of inhibiting role of hydrogen in the steam reforming of methanol, ChemCatChem, 11 (2019) 3264-3278.
7. S. Neuberg, H. Pennemann, V. Shanmugam, R. Thiermann, R. Zapf, W. Gac, M. Greluk, W. Zawadzki, G. Kolb, CO2 methanation in microstructured reactors – catalyst development and process design, Chem. Eng. Tech., 42 (2019) 2076-2084.
8. M. Greluk, M. Rotko, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, Hydrogen production by steam reforming of ethanol over Co/CeO2 catalysts: Effect of cobalt content, J. Enery. Inst., 92 (2019) 222-238.
9. M. Rotko, W. Zawadzki, Oxide cobalt-manganese catalysts for the process of complete methane oxidation (Tlenkowe katalizatory kobaltowo-manganowe do procesu całkowitego utleniania metanu), Przem. Chem., 98 (2019) 1765-1767.
10. M. Pawlaczyk, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, G. Schroeder, Photoacoustic infrared spectroscopic studies of silica surface functionalized by dendrimers, Vibr. Spectrosc., 103 (2019) 102943.
11. A. Miśkiewicz, G. Zakrzewska-Kołtuniewicz, S. Pasieczna Patkowska, Photoacoustic spectroscopy as a potential method for studying fouling of flat-sheet ultrafiltration membranes, J. Membrane Sci., 583 (2019) 59-69.
12. M. Gil, S. Pasieczna Patkowska, P. Nowicki, S. Pasieczna-Patkowska, Application of microwave heating in the preparation of functionalized activated carbons, Adsorption, 25 (2019) 327-336.
13. K. Kucio, B. Charmas, S. Pasieczna Patkowska, Structural, thermal and photocatalytic properties of composite materials SiO2/TiO2/C, Adsorption, 25 (2019) 501-511.
14. J. Kozak, K. Tyszczuk-Rotko, M. Rotko, Voltammetric screen-printed carbon sensor modified with multiwalled carbon nanotubes and bismuth film for trace analysis of thallium(I), Physicochem Probl. Mi., 55 (2019) 1422-1428.
15. M. Rotko, W. Zawadzki, V. Redko, Steady state isotopic transient kinetic analysis of the combustion of CH4 over Co-Mn-O catalysts, Catal. Commun., 125 (2019) 32-36.
16. P. Pączkowski, M. Grochowicz, A. Chabros, B. Gawdzik, J. Ryczkowski, Infrared photoacoustic spectroscopy as an alternative tool for the analysis of surface-modified glycidyl-based polymeric microspheres, Polymer Testing, 76 (2019) 173–180.
17. 1. P. Kowalik, P. Wiercioch, R. Bicki, W. Próchniak, K. Antoniak-Jurak, K. Michalska, G. Słowik, Flash-calcined CuZnAl-LDH as high-activity LT-WGS catalyst, Europ. J. Inorg. Chem., 13 (2019) 1792-1798.
18. K. Pacultová , T. Bílková, A. Klegova, K. Karásková, D. Fridrichová, K. Jirátová, T. Kiška, J. Balabánová, M. Koštejn, A. Kotarba, W. Kaspera, P. Stelmachowski, G. Slowik, L. Obalová, CoMn-Al mixed oxides for direct NO decomposition promoted by K: effect of preparation parameters, Catalysts 9(7) (2019) 593.
19. W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, Y. Millot, L. Valentin, S. Dzwigaj, Effects of dealumination on the performance of Ni-containing BEA catalysts in bioethanol steam reforming, Appl. Catal. B: Environ., 237 (2018) 94–109.
20. W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, Structural and surface changes of cobalt modified manganese oxide during activation and ethanol steam reforming reaction, Appl. Surf. Sci. 440 (2018) 1047–1062.
21. W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, A. Sienkiewicz, A. Kierys, Nickel catalysts supported on silica microspheres for CO2 methanation, Micropor. Mesopor. Mater., 272 (2018) 79–91.
22. E. Łastawiecka, A. Flis, M. Stankevič, M. Greluk, G. Słowik, W. Gac, P-Arylation of secondary phosphine oxides catalyzed by nickel-supported nanoparticles, Org. Chem. Front., 5 (2018) 2079-2085.
23. J. Dobosz, M. Cichy, M. Zawadzki, T. Borowiecki, J. Energ. Chem., 27(2) (2018) 404–412.
24. T. Borowiecki, M. Cichy, P. Kowalik, Przem. Chem., 97(4) (2018) 522–538.
25. G. Słowik, M. Greluk, M. Rotko, A. Machocki, Evolution of the structure of unpromoted and potassium-promoted ceria-supported nickel catalysts in the steam reforming of ethanol, Appl. Catal. B: Environ., 221 (2018) 490-509.
26. S. Pasieczna-Patkowska, J. Madej, Comparison of photoacoustic, diffuse reflectance, attenuated total reflectance and transmission infrared spectroscopy for the study of biochars, Pol. J. Chem. Technol., 20 (2018) 75-83;
27. A. Montusiewicz, M. Bis, S. Pasieczna-Patkowska, D. Majerek, Mature landfill leachate utilization using a cost-effective hybrid method, Waste Management, 76 (2018) 652–662.
28. L. Chmielarz, A. Kowalczyk, M. Skoczek, M. Rutkowska, B. Gil, P. Natkańskia, M. Radko, M. Motak, R. Dębek, J. Ryczkowski, Porous clay heterostructures intercalated with multicomponent pillars as catalysts for dehydration of alcohols, Appl. Clay Sci., 160 (2018) 116-125.
29. J. Ryczkowski, Dwutlenek węgla – surowiec czy odpad? w: Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz (pod red. M. Drach), Bema Graphics S.C. (ISBN: 978-83-60988-25-1), Lublin, 2018, str. 181-196.

Sprzęt

Zestaw reakcyjny do badania właściwości katalizatorów (Micoractivity-EFFI Reactor, PID&Tech) z układem chromatografów gazowych (Bruker 456-GC, 456-GC) i kwadrupolowym spektrometrem masowym (HPR-20, Hiden Analytical).
Chromatografy gazowe Bruker 450-GC oraz Bruker 430-GC i Agilent 490 Micro GC.
Układ do badania aktywności katalizatorów w reakcjach heterogenicznych wyposażony w dwa chromatografy gazowe do analiz produktów ciekłych i gazowych.
Unikalny układ mikroreaktora i wagi oscylacyjnej TEOM do równoczesnego badania aktywności katalitycznej i zmian masy katalizatorów w trakcie reakcji.
Zestaw do charakterystyki katalizatorów metodami temperaturowo-programowanymi (AMI-1, Altamira).
Mikrowaga (CAHN TG-121).
Zintegrowany układ spektroskopii FT-IR z opcją Step-Scan, DRIFT, ATR, PM-VCD, PM-IRRAS, PAS, spektroskopii Ramana i spektrometru masowego do badań właściwości materiałów i zjawisk „in-situ” oraz „operando” w szerokim zakresie zmian temperatury, ciśnienia, składu fazy ciekłej i gazowej, (Nicolet 6700, 8700; GC-MS 2100 Plus -  Shimadzu, układ dozowania gazów i par – Medson)      (http://www.pwchb.umcs.lublin.pl/index_pliki/ch21.htm)
Spektrofotometr FT-IR Excalibur (Bio-Rad), przystawka fotoakustyczna MTEC 300
Referencyjne zestaw reaktorowy przeznaczony do badania aktywności i selektywności heterogenicznych nanomateriałów katalitycznych (PID&Tech).
Dwa analizatory Micromeritics AutoChem II 2920 do badań temperaturowo-programowanych.
System aparaturowy do badania katalizatorów z zastosowaniem analizy kinetycznej zaburzeń izotopowych w stanie stacionarnym (SSITKA).
Reaktor wysokociśnieniowy
Reaktor laboratoryjny do syntez nanomateriałów (Radleys).
Zestawy do syntezy katalizatorów i nanomateriałów funkcjonalnych.
Piec rurowy (RSD 50x300/100, Czylok.

Osiągnięcia (nagrody i wyróżnienia)

M. Cichy
Stypendium Naukowe dla doktorantów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”. Stypendium przyznano na lata 2011 – 2012.

W. Gac
1. Nagroda indywidualna JM Rektora UMCS III-go stopnia za wyróżniającą się pracę naukową, a w szczególności za wysoko punktowany artykuł naukowy, 2018.
2. Nagroda indywidualna JM Rektora UMCS III-go stopnia za wkład w pozyskiwanie funduszy w ramach projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej, 2010 r.
3. Nagroda indywidualna JM Rektora UMCS II-go stopnia za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia w roku akademickim 2004/2005.
4. Nagroda Dziekana Wydziału Chemii UMCS - wyróżnienie pracy magisterskiej w roku akademickim 1991/1992.

M. Greluk
1. Stypendium Sokrates-Erasmus, realizacja projektu badawczego pt. „Study of a simplified measurement procedure for nitrate determination based on a portable electronic photometer and disposable sensors based on ionophore-chromoionophore chemistry”, Hiszpania, Granada, Uniwersytet w Granadzie, Zakład Chemii Analitycznej, Grupa Spektroskopia Ciała Stałego, luty-czerwiec 2007.
2. Stypendium Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2009/2010, UMCS, Lublin, październik 2009-wrzesień 2010.
3. Stypendium Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2010/2011, UMCS, Lublin, październik-wrzesień 2010.
4. Stypendium naukowe w ramach III etapu realizacji projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego, Lublin, 2010.
5. Nagroda za wyróżniającą się pracę doktorską na Wydziale Chemii UMCS na Wydziale Chemii UMCS, Lublin, 2011.
6. Pierwsza nagroda Dziekana Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za najlepszą pracę doktorską w „Wydziałowym konkursie Wydziału Chemii UMCS” w roku akademickim 2010/2011, Lublin, 2012.
7. Stypendium Polskiego Klubu Katalizy na pokrycie kosztów uczestnictwa w Kongresie Katalizy EuropaCat-XI, Kraków, 2013.
8. Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na okres 36 miesięcy, Warszawa, 2017.
9. Indywidualna Nagroda III stopnia J.M. Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę naukową, a w szczególności za wysoko punktowany artykuł naukowy, Lublin, 2019.

S. Pasieczna-Patkowska
1. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Chemii UMCS, 2006 r.
2. Nagroda Zespołowa pierwszego stopnia Rektora UMCS za działalność naukową - 2013 r.
3. Nagroda Zespołowa trzeciego stopnia Rektora UMCS za działalność naukową - 2014 r.
4. Nagroda Zespołowa bez stopnia Rektora UMCS za działalność naukową - 2016 r.
5. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (nr legitymacji 159513), 2017.

M. Rotko
Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę naukową, a w szczególności za wysoko punktowany artykuł naukowy – 2018 r.

J. Ryczkowski
1. Wyróżnienie Wydawnictwa Elsevier (11.06.2007) "Top-50 most cited articles" as published in Elsevier's Catalysis journals 2001-2005: IR spectroscopy in catalysis, Catal. Today, 68 (2001) 263-381.
2. Medal Komisji Edukacji Narodowej (leg. nr 114913) – 23.10.2009.
3. Złoty Krzyż Zasługi (leg. nr 271-2010-63) – 23.10.2010.
4. Członek Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach 2015-2019.
5. Członek Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie 2019-2022.

G. Słowik
1. Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Chemii UMCS, 2018 r.
2. Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę naukową, a w szczególności za wysoko punktowany artykuł naukowy.

Inne

http://www.ztch.umcs.lublin.pl/