Zakład Chemii Polimerów

Adres: ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
budynek "Chemia Organiczna", (zob. lokalizację),
parter
tel. +48 81 524 22 51 w. 135
strona www: polimery.umcs.lublin.pl

Kierownik Zakładu:

Prof. dr hab. Barbara Gawdzik
e-mail: barbara.gawdzik@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 524 22 51 w. 113

osoba do kontaktu:
Ewa Jakson
e-mail Ewa.Jakson@poczta.umcs.lublin.pl
tel./fax: 81 514 22 51 w. 135

Skład osobowy:

W Zakładzie pracuje 13 osób, w tym: 10 zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych, 3 osoby na etatach naukowo-technicznych oraz emerytowany profesor UMCS jako wolontariusz.

Kadrę dydaktyczną tworzą: 1 profesor tytularny, 4 dr hab., 7 doktorów, 1 magister i emerytowany profesor UMCS

Prof. dr hab. Barbara GAWDZIK, e-mail: barbara.gawdzik@poczta.umcs.lublin.pl tel. 81 524 22 51 w. 113
Dr Andrzej BARTNICKI, e-mail: abart@poczta.umcs.lublin.pl tel. 81 524 22 51 w. 131
Dr Marta GROCHOWICZ, e-mail: mgrochowicz@umcs.pl tel. 81 524 22 51 w. 128 (korytarz)
Dr hab. Małgorzata MACIEJEWSKA, e-mail: mmacieje@umcs.pl tel. 81 524 51 w. 131
Mgr Janina NOWAK, e-mail: jnowak@poczta.umcs.lublin.pl tel. 81 524 22 51 w. 147
Dr Joanna OSYPIUK-TOMASIK, e-mail: joanna.osypiuk-tomasik@poczta.umcs.lublin.pl tel. 81 524 22 51 w. 131
Dr hab. Maciej PODGÓRSKI - University of Colorado do 2018 r.
Dr hab. Beata PODKOŚCIELNA, e-mail: beatapod@poczta.umcs.lublin.pl tel. 81 524 22 51 w. 131
Dr Andrzej PUSZKA, e-mail: andrzej.puszka@umcs.pl   tel. 81 524 22 51 w.117
Dr Magdalena ROGULSKA, e-mail: mrogulska@umcs.pl tel. 81 524 22 51 w. 117
Dr hab. Magdalena SOBIESIAK, e-mail: magdalena.sobiesiak@poczta.umcs.lublin.pl tel. 81 524 22 51 w. 127
Dr Łukasz SZAJNECKI, e-mail: l.szajnecki@umcs.pl tel. 81 524 22 51 w. 128 (korytarz)
Dr hab. Marta WORZAKOWSKA, e-mail: marta.worzakowska@poczta.umcs.lublin.pl tel. 81 524 22 51 w. 127

Pracownicy wizytujący:

Dr Gökhan Demirci (2014-2017)

Pracownicy emerytowani:

Dr hab. Tadeusz MATYNIA, emerytowany prof. UMCS, e-mail: tmatynia@poczta.umcs.lublin.pl tel. 81 524 22 51 w. 136
Dr hab. Anna KULTYS, na emeryturze od 2017 r.,e-mail: akultys@umcs.pl
Dr Jerzy KSIĘŻOPOLSKI, na emeryturze od 2016 r., e-mail: j.ksiezopolski@poczta.umcs.pl
Dr Władysław MAJEWSKI, na emeryturze od 2017 r., e-mail: wlamaj@umcs.pl
Rys historyczny

W roku 1975 w Instytucie Chemii Rektor UMCS powołał Zespół Tworzyw Sztucznych, jako jednostkę badawczą, wchodzącą w skład Zakładu Chemii i Technologii Organicznej. W 1989 r. Zespół został przekształcony w Zakład Chemii i Technologii Polimerów a jego kierownikiem został doc. dr hab. Tadeusz Matynia. W 2006 r. kierownikiem Zakładu została prof. dr hab. Barbara Gawdzik, na której wniosek nazwa Zakładu Chemii i Technologii Polimerów została zmieniona na Zakład Chemii Polimerów.

Kierunki badań
  • Synteza i badanie właściwości nowych monomerów i polimerów
  • Wpływ warunków syntezy na strukturę porowatą polimerowych mikrosfer
  • Synteza i charakterystyka nowej grupy epoksypoliestrów nienasyconych
  • Synteza matryc polimerowych przeznaczonych do imprintowania
  • Synteza, struktura i właściwości nowych termoplastycznych poliuretanów
  • Preparatyka sorbentów węglowych w oparciu o syntetyczne kopolimery imidowe
Dydaktyka

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne na I stopniu kierunku Chemia (spec. Chemia Podstawowa i Stosowana oraz Analityka Chemiczna), na II stopniu kierunku Chemia specjalizacja: Chemia materiałowa, na I stopniu kierunku Biologia oraz na II stopniu kierunku Biologia (spec. Nauczanie Biologii i Chemii.)

Zajęcia dydaktyczne obejmują wykłady, konwersatoria i ćwiczenia laboratoryjne z Chemii organicznej, Chemii polimerów, Analizy polimerów, Nowoczesnych materiałów polimerowych oraz Technologii i właściwości nowych materiałów (w jęz. angielskim).


Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.