Biuletyny Dziekana w 2016 r

2016 - XI, X, IX, VI-VIII, V, VI, III, II, I

XII.2016 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Prof. dr hab. Barbara Gawdzik z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 06– 07.12.2016 uczestniczyła w obronie doktorskiej mgr Patrycji Kozik-Ostrowskiej na Universite de Reims Champagne-Ardenne (URCA), Francja.

Dr hab. Paweł Szabelski z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 10–16.12.2016 uczestniczył w konferencji naukowej „Advanced Microscopy and Spectroscopy of Supramolecular and Macromolecular Systems on Surfaces”, Hong Kong University of Science and Technology, Chiny.

XI.2016 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 12.11– 03.12.2016 uczestniczył w spotkaniu naukowym z prof. Orest Pizio w ramach współpracy naukowej z UNAM Mexico City, Meksyk.

Prof. dr hab. Emilian Chibowski, dr hab. Aleksandra Szcześ oraz mgr Yingdi Yan z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 14 – 17.11.2016 uczestniczyli w spotkaniu naukowym „winter school” i Supervisory Board Meeting w ramach projektu Cowet, Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania.

Mgr Gökhan Demirci z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 02–09.11.2016 uczestniczył badaniach naukowych związanych z projektem TRIPOD, Cyprus University of Technology, Cypr.

X.2016 r.

Doktoraty i habilitacje

28 września 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Turczyniak. Temat rozprawy: „Surface composition of cobalt catalysts for steam reforming of ethanol". Promotorzy : dr hab. Andrzej Machocki, prof. nadzw. UMCS oraz Spyridon Zafeiratos PhD. Recenzenci: professor Claude R. Henry - Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille, prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, prof. dr hab. Andrzej Kotarba - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 24 października 2016 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Sylwii Turczyniak stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

17 października 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jaklińskiej. Temat rozprawy: „Nowe podejście metodologiczne do syntezy ligandów difosfinowych". Promotor: dr hab. Marek Stankevič. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Artur Mucha - Politechnika Wrocławska oraz dr hab. inż. Jacek Nycz - Uniwersytet Śląski w Katowicach. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 24 października 2016 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Magdalenie Jaklińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

17 października 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Szewczuk-Karpisz. Temat rozprawy: „Badanie wpływu adsorpcji biopolimerów na stabilność wodnych suspensji tlenków mineralnych". Promotor: dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - Politechnika Poznańska oraz dr hab. n. farm. Magdalena Wójciak-Kosior -Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 24 października 2016 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Katarzynie Szewczuk-Karpisz stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

 

23 października w czasie uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/17 zasłużeni Profesorowie Wydziału Chemii otrzymali Medal Zasłużonych dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: prof. Bronisław Jańczuk, prof. Emil Chibowski, prof. Roman Leboda oraz prof. Tadeusz Borowiecki. Serdecznie gratulujemy!

 

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk prof. UMCS oraz dr hab. Cecylia Wardak z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 25-29.10.2016 uczestniczyły w posiedzeniu Management Committee and WGs Meeting of COST Action ES1302 “European Network on Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic Biotechnologies”, Institute of Chemical Technology Prague, Czechy.

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski oraz dr Witold Zawadzki z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 05-07.10.2016 uczestniczyli w dorocznej konferencji naukowej producentów i użytkowników polskich katalizatorów w The Westin Bellevue Dresden Hotel, Niemcy.

Dr Agnieszka Kierys z Zakładu Adsorpcji w dniach 09–16.10.2016 uczestniczyła w konsultacjach naukowych oraz międzynarodowej konferencji „7th International Workshop on Advances in Nanoscience”, Szeged, Węgry.

Dr Liliana Mazur z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 02–30.10.2016 uczestniczyła w konsultacjach naukowych dotyczących realizacji wspólnych badań z University of Cambridge, Wielka Brytania.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 24–30.10.2016 uczestniczył w międzynarodowym kongresie naukowym „Nano Science and Technology-2016”, Singapur.

IX.2016 r.

Doktoraty i habilitacje

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Maciejowi Podgórskiemu, adiunktowi z Zakładu Chemii Polimerów Wydziału Chemii UMCS. Dr Maciej Podgórski przedłożył w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl ośmiu oryginalnych prac naukowych pt. „Synteza oraz badania wpływu budowy monomerów sieciujących na właściwości sieci polimerowych stanowiących matryce organiczne w kompozytach dentystycznych”. Recenzenci: prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk (Politechnika Wrocławska).

5 września 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Michalak-Zwierz. Temat rozprawy: „Nanoporowate materiały węglowe – synteza charakterystyka oraz zastosowanie”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Drzymała (Politechnika Wrocławska) oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie). Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Katarzynie Michalak-Zwierz stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw. UMCS oraz dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka, mgr Małgorzata Sęczkowska, dr Magdalena Błachnio, dr Dariusz Sternik, mgr Agnieszka Chrzanowska z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego, dr Małgorzata Gil z Pracowni Technologii Światłowodów, dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek prof. nadzw. UMCS, dr Przemysław Podkościelny, mgr Adam Kasperski, mgr Aleksandra Woszczyk z Zakładu Chemii Teoretycznej oraz dr Agnieszka Gładysz-Płaska, mgr Agnieszka Lipke, mgr Agata Góźdź, mgr Paulina Hałas z Zakładu Chemii Nieorganiczne i mgr Edyta Słyk z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych, prof. dr hab. Emilian Chibowski, mgr inż. Anna Taraba, mgr Diana Rymuszka, mgr Diana Mańko z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych, dr Marek Studziński z Zakładu Chromatografii Planarnej, dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, dr Dorota Sieńko z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, dr hab. Jadwiga Skubiszewska-Zięba, dr hab. Barbara Charmas z Zakładu Metod Chromatograficznych, dr hab. Adam W. Marczewski, dr hab. Małgorzata Wiśniewska prof. UMCS, dr hab. Marta Szymula, dr Ewa Skwarek z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów, dr Oleh Demchuk z Zakładu Chemii Organicznej, prof. dr hab. Jacek Goworek z Zakładu Adsorpcji, prof. dr hab. Barbara Gawdzik, dr hab. Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów, dr hab. Zofia Rzączyńska, prof. UMCS, dr hab. Renata Łyszczek, dr Agnieszka Ostasz z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 12.09 – 16.09.2016 uczestniczyli w konferencji naukowej „15th Ukrainian-Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications simultaneously with Second NANOBIOMAT Conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials”, Ivan Franko National University in Lviv, Ukraina.

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk prof. UMCS oraz dr hab. Cecylia Wardak z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 28.09 - 01.10.2016 brały udział w spotkaniu grup badawczych WG2 i WG3, „Meeting of COST Action ES1302, European Network on Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic Biotechnologies”, University of Ljubljana, Słowenia.

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko, prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew, dr hab. Wojciech Rżysko z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych orazdr hab. Agnieszka Ewa Wiącek, dr hab. Aleksandra Szcześ, mgr Diana Mańko z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych oraz dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek prof. nadzw. UMCS, dr hab. Paweł Szabelski prof. nadzw. UMCS z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 04- 09.09.2016 uczestniczyli w konferencji naukowej „30th Conference of The European Colloid and Interface Society”, Rzym, Włochy.

Dr Paweł Mergo oraz mgr Lidia Czyżewska z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 04–10.09.2016 uczestniczyli w konferencji naukowej „20th Slovak –Czech Optical Conference On Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics”, University of Zillina, Słowacja.

Dr hab. Dorota Kołodyńska prof. UMCS z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 11–14.09.2016 uczestniczyła w konferencji naukowej „1st International Conference of Sustainable Water Processing”, University in Sitges, Hiszpania.

Dr Oleh Demchuk z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 01– 09.09.2016 uczestniczył w spotkaniu naukowym „6th IUPAC Conference on Green Chemistry”, Wenecja, Włochy.

Dr Paweł Mergo, mgr Onur Cetinkaya z Pracowni Technologii Światłowodów, mgr Gökhan Demirci z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 11 - 16.09.2016 uczestniczyli w konferencji naukowej „Optical Sensing and Detection”, Aston University, Wielka Brytania.

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 10–15.09.2016 uczestniczył w kongresie naukowym „6th EuCheMS Congress”, Sewilla, Hiszpania.

Prof.dr hab. Janusz Ryczkowski, dr Witold Zawadzki, mgr Marcin Cichy oraz mgr Grzegorz Słowik z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 19-23.09.2016 uczestniczyli w konferencji naukowej „13th Pannonian International Symposium on Catalysis”, Hungarian Academy of Sciences, Węgry.

VI-VIII.2016 r.

Doktoraty i habilitacje

6 czerwca 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Damiana Nieckarza. Temat rozprawy: „Badania teoretyczne samoorganizacji cząsteczek w metaloorganicznych warstwach zaadsorbowanych”. Promotor: dr hab. Paweł Szabelski, prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: . dr hab. Piotr Gauden, prof. nadzw. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr hab. Wojciech Rżysko - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2016 podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgr Damianowi Nieckarzowi stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

14 czerwca 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Zielińskiej. Temat rozprawy: „Biowęgle z osadów ściekowych - właściwości fizykochemiczne i ekotoksykologiczne oraz zastosowanie w ochronie środowiska”. Promotor: dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2016 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Annie Zielińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

21 czerwca 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Stefaniuk. Temat rozprawy: „Charakterystyka i zastosowanie stałych pozostałości z zakładu wytwarzania biogazu w kontekście zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i toksyczności”. Promotor: dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak - Politechnika Częstochowska oraz Dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2016 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Magdalenie Stefaniuk stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr hab. Beata Podkościelna z Zakładu Chemii Polimerów oraz dr Małgorzata Gil z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 12 – 17.06.2016 uczestniczyły w konferencji naukowej „IUPAC – sponsored 16th International Conference – Polymers and Organic Chemistry”, University of Crete, Grecja.

Dr Oleh Demchuk z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 28.06– 03.07.2016 uczestniczył w spotkaniu naukowym „CHEMRAWN”, IUPAC Committee, Norwegia.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 12 - 18.06.2016 uczestniczył w spotkaniu naukowym „EMN Meeting on Mesoporous Materials”, Praga, Czechy.

Dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw. UMCS z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego oraz dr hab. Adam W. Marczewski z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów w dniach 20.06 – 20.07.2016 uczestniczyli w konsultacjach naukowych dotyczących realizacji grantu międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) – IRSES, akcji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Kijów, Ukraina.

Dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka oraz mgr Małgorzata Sęczkowska z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego w dniach 20.06 – 20.07.2016 uczestniczyły w konsultacjach naukowych dotyczących realizacji grantu międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) – IRSES, akcji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w Ioffe Physico-Technical Institute / Institute of Macromolecular Compounds of the Russian Academy of sciences, St. Petersburg, Rosja.

Dr hab. Dorota Kołodyńska prof. UMCS z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 18 – 25.06.2016 uczestniczyła w konferencji naukowej „18th International Zeolite Conference”, Rio de Janeiro State University, Brazylia.

Prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 10 - 17.07.2016 uczestniczył w Szkole Letniej Measurement Science in Chemistry 2016 realizując zajęcia dydaktyczne w ramach umowy programu ERASMUS, Vrije Universiteit Brussel, Belgia.

Dr hab. Irena Malinowska z Zakładu Chromatografii Planarnej w dniach 14.07 – 14.08.2016 prowadziła badania naukowe w Laboratorium Wysokich Energii w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych, Dubna, Rosja.

Dr Konrad Terpiłowski z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 12 – 17.07.2016 uczestniczył w konferencji naukowej „10th International Symposium on Contact angle, Wettability and Adhesion”, Stevens Institute of Technology Hoboken, New Jersey, USA.

Dr hab. Marek Stankevič z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 23 – 30.07.2016 uczestniczył w konferencji naukowej „27th International Symposium onOrganic Chemistry of Sulfur, From fundamental research to application”, Friedrich-Schiller-University Jena, Niemcy.

Dr Agnieszka Chrzanowska i dr Magdalena Błachnio z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego w dniach 01.07 – 01.08.2016 uczestniczyły w konsultacjach naukowych dotyczących realizacji grantu międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) – IRSES, akcji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Kijów, Ukraina.

Dr hab. Dorota Kołodyńska prof. UMCS, mgr Agata Góźdź oraz mgr Paulina Gęca z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 05 – 08.07.2016 uczestniczyły w konferencji naukowej „IEX 2016 lon Exchange”, Robinson College,University of Cambridge, Wielka Brytania.

Dr hab. Agnieszka Wiącek, dr Małgorzata Jurak z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych, dr hab. Dorota Kołodyńska prof. UMCS i mgr Justyna Bąk z Zakładu Chemii Nieorganicznej oraz dr Ewa Skwarek z Zakładu Radiochemii i Chemii i mgr Karolina Gdula z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 23 – 27.08.2016 uczestniczyły w konferencji naukowej „4th International research and practice conference - Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2016”, Ivan Francko National University of Lviv, Ukraina.

dr Aleksandra Szcześ oraz mgr Yingdi Yan z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 07 – 12.08.2016 brali udział w wymianie naukowej w ramach projektu Cowet, Max Planck Institute of Colloid and Interfaces, Potsdam – Golm, Niemcy.

Studenci Wydziału Chemii Adriana Panasewicz, Krzysztof Iwanek, Aneta Silezin i Radosław Szeląg w dniach 01.07 - 30.09.2016 uczestniczyli w stażu międzynarodowym w ramach programu „Wiza na rynku pracy” w Holandii, Francji i na Węgrzech.

V.2016 r.

Doktoraty i habilitacje

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 16 maja 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Aleksandrze Szcześ , adiunktowi z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych UMCS. Dr Aleksandra Szcześ przedłożyła w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl dwunastu oryginalnych prac naukowych pt. „Wpływ matrycy organicznej na krystalizację węglanu i fosforanu wapnia w aspekcie biomineralizacji”. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Ewa Talik (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Władysław Janusz (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie).

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr hab. Jolanta Nieszporek, dr Joanna Lenik oraz dr Iwona Gęca z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 03 – 07.05.2016 uczestniczyły w konferencji naukowej „14th International Conference Present State and Perspectives of Analytical Chemistry in Practice”, Slovak University of technology in Bratislava, Słowacja.

Dr hab. Małgorzata Maciejewska i dr Marta Grochowicz z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 15 – 19.05.2016 uczestniczyły w konferencji naukowej „Chemistry, Physics and Technology of Surface”, National Academy of Science of Ukraine, Ukraina.

Dr hab. Patryk Oleszczuk prof. UMCS oraz mgr Michał Kołtowski z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 22 – 26.05.2016 uczestniczyli w konferencji naukowej „The Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe 26th Annual Meeting, Environmental contaminants from land to sea: continuities and interface in environmental toxicology and chemistry”, La Cite Nantes Events Center, Francja.

IV.2016 r.

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Barbarze Charmas, adiunktowi z Zakładu Metod Chromatograficznych UMCS. Dr Barbara Charmas przedłożyła w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl dwudziestu oryginalnych prac naukowych pt. „Zastosowanie metod termicznych i kalorymetrycznych do badania wybranych układów porowatych”. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Choma (Wojskowa Akademia Techniczna), prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska (Politechnika Warszawska), dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie).

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Beacie Podkościelnej, adiunktowi z Zakładu Chemii Polimerów UMCS. Dr Beata Podkościelna przedłożyła w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl czternastu oryginalnych prac naukowych pt. „Synteza, modyfikacja i badania właściwości fizykochemicznych nowych monomerów i kopolimerów di(met)akrylanowych pochodnych węglowodorów aromatycznych oraz ich wybrane zastosowania”. Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Łapkowski (Politechnika Śląska w Gliwicach), prof. dr hab. Stanisław Penczek (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi), prof. dr hab. Andrzej Trochimczuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Elżbiecie Grządce, adiunktowi z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów. Elżbieta Grządka przedłożyła w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl dwunastu oryginalnych prac naukowych pt. „Właściwości adsorpcyjne elektrokinetyczne oraz stabilność układów sacharyd/surfaktant/tlenek metalu”. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Kraków), prof. dr hab. Zbigniew Galus(Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie).

31 marca 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Babiarza. Temat rozprawy: „ Wpływ modyfikacji szkieł użytkowych na ich właściwości optyczne i powierzchniowe”. Promotor: prof. dr hab. Lucyna Hołysz. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk - Politechnika Wrocławska oraz dr hab. Adam Marczewski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgr Grzegorzowi Babiarzowi stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Mgr Gökhan Demirci z Zakładu Chemii Polimerów oraz mgr Onur Çetinkaya z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 02 – 08.04.2016 uczestniczyli w konferencji naukowej „Optical Sensing and Detection”, SPIE Photonic Europe, Belgia.

Mgr Jarosław Madej z Zakładu Chemii Środowiskowej w dniach 04 – 29.04.2016 prowadził badania i uczestniczył w szkoleniu naukowym u partnera projektu BCAMEND na podstawie decyzji JSC (the Joint Section Committee Polish-Swiss Research Programme), ART Zurich, Szwajcaria.

Mgr Gökhan Demirci z Zakładu Chemii Polimerów oraz mgr Onur Çetinkaya z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 24.04 – 06.05.2016 uczestniczyli w spotkaniu naukowym dotyczącym projektu TRIPOD (7 PR UE),Denmark Technical University, Dania.

III.2016 r.

29 lutego 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Pietras-Ożgi . Temat rozprawy: „Improvement of carbon fiber-acrylate matrix interactions in electron beam cured composites”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik- Politechnika Gdańska oraz prof. dr hab. Barbara Gawdzik - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 21 marca 2016 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Dorocie Pietras-Ożdże stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.29 lutego 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Pietras-Ożgi. Temat rozprawy: „Improvement of carbon fiber-acrylate matrix interactions in electron beam cured composites”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik- Politechnika Gdańska oraz prof. dr hab. Barbara Gawdzik - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 21 marca 2016 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Dorocie Pietras-Ożdże stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

18. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS

W dniach 22-23 lutego 2016 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się 18-ta Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza. W uroczystym otwarciu Konferencji uczestniczył Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza obejmowała 4 sesje, w trakcie których każda jednostka organizacyjna dokonała podsumowania prowadzonych badań. Podczas 20 minutowych wystąpień reprezentanci 17 zakładów i 1 pracowni przedstawili wyniki działalności badawczej w swoich jednostkach oraz zaprezentowali szczegółowo jedno z wykonanych zadań.

Osiemnaście jednostek organizacyjnych realizowało 21 nowych zadań w ramach działalności statutowej oraz 22 zadania niezakończone w 2014 r. W ramach dotacji celowej na badania młodych naukowców realizowano 13 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 18 zadań niezakończonych w 2014 r.

W podsumowaniu działalności naukowej prowadzonej na Wydziale Chemii należy podkreślić, że liczba artykułów publikowanych w czasopismach z wykazu A MNiSW od lat utrzymuje się na wysokim poziomie z tendencją wzrostową.

Pracownicy Wydziału w 2015 r. byli autorami 234 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (część A wykazu MNiSW), 1 publikacji w czasopismach wymienionych w części B wykazu MNiSW, 7 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science, 102 innych publikacji, 1 monografii w języku polskim, 8 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 16 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym, 2 patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP, 3 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP oraz 2 zgłoszeń patentowych międzynarodowych. W roku 2015 pracownicy Wydziału wygłosili około 100 referatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Uczestniczyli m.in. w 10th Integrated Optics-Sensors, Sensing Structures and Methods IOS’2015.

Wydział współorganizował VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, Ninth International Symposium „Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids” ISSHAC-9, 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and 5th Joint Czech- Hungarian – Polish – Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA – 12, “Światłowody i ich zastosowania” – 16th Conference on Optical Fibers and Their Applications – TAL 2015.

Na Wydziale Chemii w 2015 r. realizowano 22 różne projekty badawcze: 1 projekt w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (koordynacja), 5 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (uczestnictwo), 1 projekt w ramach innych programów Unii Europejskiej, 2 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1 projekt finansowany lub dofinansowany ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 12 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki.

Pracownicy Wydziału Chemii prowadzili współpracę z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Na Wydziale w 2015 r. gościło kilkudziesięciu specjalistów z jednostek naukowych z różnych krajów. Wiele z opublikowanych artykułów powstało we współpracy z naukowcami z innych uczelni krajowych i zagranicznych.

Anna Deryło-Marczewska

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Prof. dr hab. Emilian Chibowski oraz dr Aleksandra Szcześ z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 01 – 04.03.2016 uczestniczyli w spotkaniu naukowym „Winter School” w ramach projektu Cowet, Max Planc Institute for Polymer Research, Niemcy.

Mgr Yingdi Yan z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 13 – 18.03.2016 uczestniczył w spotkaniu naukowym „Short Course on Industrial Wetting”, Technische Universitat Darmstadt, Niemcy.

Dr Paweł Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 14 – 17.03.2016 uczestniczył w spotkaniu naukowym „Kick of Meeting FI-SEQRE” projekt NCBR Polska-Berlin, TUB, Niemcy.

II.2016 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr hab. Irena Malinowska prof. UMCS z Zakładu Chromatografii Planarnej w dniach 12 – 29.02.2016 w ramach współpracy z Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej, prowadziła badania w Laboratorium Wysokich Energii ZIBJ, Dubna, Rosja.

I.2016 r.

Doktoraty i habilitacje

08 stycznia 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wiolety Jesionek. Temat rozprawy: „Badanie aktywności biologicznej wybranych ekstraktów roślinnych i otrzymanych na ich bazie preparatów farmaceutycznych”. Promotor: dr hab. Irena Choma, prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: Prof. dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska - Gdański Uniwersytet Medyczny oraz dr hab. n. farm. Ireneusz Sowa - Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2016 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Wiolecie Jesionek stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

11 stycznia 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Sienkiewicza. Temat rozprawy: „Badania aktywności przeciwutleniającej kwasu askorbinowego, galusanów alkilowych i α-tokoferolu w wybranych wieloskładnikowych układach wodnych zawierających surfaktanty”. Promotor: dr hab. Marta Szymula. Recenzenci: dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki oraz dr hab. Anna Zdziennicka, prof. nadzw. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2016 podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgr Andrzejowi Sienkiewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr Izabela Dybała z Zakładu Krystalografii oraz dr Liliana Mazur z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 26 – 29.01.2016 uczestniczyły w konferencji naukowej „European XFEL Users Meeting 2016”, Hamburg, Niemcy.

Dr Paweł Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 25 – 27.01.2016 uczestniczył w spotkaniu naukowym „Consortium Meeting ACTPHAST (7 PR UE)” Belgia.

Dr hab. Wojciech Gac z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 18 – 19.01.2016 uczestniczył w spotkaniu naukowym dotyczącym międzynarodowego projektu „Development of an Innovative Concept for Carbon Dioxide Utilization as Side Stream of Integrated Biorefinery Concepts”, Moguncja, Niemcy.

2016 - XII, XI, X, IX, VI-VIII, V, VI, III, II, I