Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie z Wydziałowej Konferencji za 2013 r.

Zobacz program Konferencji, Raportzdjęcia.

16. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS

W dniach 10-11 lutego 2014r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się 16-ta Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza. W czasie dwudniowych obrad podsumowano działalność badawczą Wydziału prowadzoną w 2013 roku. 20 minutowe prezentacje stały się okazją do przedstawienia dokonań i postępów prac prowadzonych w poprzednim roku w każdej z jednostek Wydziału. W czasie Konferencji miała miejsce miła uroczystość związana z 70-tymi urodzinami Prof. dr hab. Bronisława Jańczuka. Sylwetkę Jubilata w ciekawym wystąpieniu przedstawiła dr hab. Anna Zdziennicka, prof. nadzw. UMCS.
   W podsumowaniu działalności naukowej prowadzonej w roku 2013 na Wydziale Chemii należy podkreślić zauważalny wzrost aktywności publikacyjnej pracowników oraz zintensyfikowanie starań o pozyskiwanie środków na prowadzenie badań. 18 jednostek organizacyjnych realizowało 66 zadań w ramach działalności statutowej oraz 20 zadań w ramach dotacji celowej na badania młodych naukowców. Pracownicy Wydziału byli autorami 208 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (część A wykazu MNiSW), 6 publikacji w czasopismach wymienionych w części B wykazu MNiSW, 20 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science, kilkudziesięciu publikacji w innych czasopismach, 4 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 6 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym, 2 patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP i 4 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP. W roku 2013 pracownicy Wydziału wygłosili 25 referatów na konferencjach międzynarodowych oraz ponad 70 na konferencjach krajowych. Wydział Chemii był współorganizatorem VI Ogólnopolskiego Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce” oraz „Forum-Innowacyjne Materiały”.
    Na Wydziale Chemii w 2013r. realizowano 41 różnych projektów badawczych:     1 projekt w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (koordynacja), 6 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (uczestnictwo), 2 projekty w ramach innych programów Unii Europejskiej, 3 projekty finansowane lub współfinansowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 9 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 17 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. Na Wydziale Chemii realizowane są też projekty infrastrukturalne finansowane z PO RPW, PO IG oraz PO IŚ. W roku 2013 pracownicy złożyli 25 wniosków o międzynarodowe i krajowe projekty badawcze, w tym 2 wnioski w ramach VII Programu Ramowego Unii Europejskiej (koordynacja i uczestnictwo), które uzyskały finansowanie.
    Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza obejmowała 4 sesje, w trakcie których każda jednostka wydziałowa dokonała podsumowania prowadzonych badań. Spotkanie zakończyło wystąpieniem autorki jednej z 3 wyróżnionych prac doktorskich w konkursie na najlepszą pracę doktorską w roku 2013.

Anna Deryło-Marczewska, Monika Pańczyk

fot. Ryszard Filipowski