dr Agnieszka Kamińska-Ostęp

Rozdział w książce:
 1. A. Kamińska-Ostęp, H. Gulińska. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Ciekawa Chemia - Poradnik Nauczyciela część 2, WSIP, Warszawa 2006, str. 142-151
 2. A. Kamińska-Ostęp. Nazory na vyuzivani a dalsi souvusejici aspekty aplikace obrazoveho materialu ve vyuce chemie w: Wybrane aspekty vizualizace ucina prirodovednych predmetu. Martin Bilek a kol. Milos Vognar – M&V 2007, str. 146-156 (1-178), ISBN 80-86771-21-0
 3. A. Kamińska-Ostęp, H. Gulińska,. Strategia kształcenia chemicznego uczniów z dysleksją. Ciekawa Chemia. Poradnik Nauczyciela. Materiały metodyczne do lekcji chemii. WSIP 2009, str. 10-17
 4. A. Kamińska-Ostęp. Teoria i praktyka w świetle badań dotyczących pracy domowej ucznia. Chemia bliżej życia. Dydaktyka chemii w dobie reformy edukacji. Poznań 2009, s. 146-153
 5. A. Kamińska-Ostęp, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Człowiek, Media, Edukacja pod red. E. Musiał i I. Pulak. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, UP im. KEN Kraków, Kraków 2011, str. 141-158

Artykuły:

 1. B. Wójtowicz, A. Kamińska-Ostęp. Jak odpowiednio wykorzystać eksperyment chemiczny. Chemia w Szkole – Wyd. Internetowe 2001
 2. A. Kamińska-Ostęp. Propozycja metodyczna lekcji „Woda jako rozpuszczalnik”. Chemia w Szkole – Wyd. Internetowe 2001
 3. R. M. Janiuk, A. Kamińska-Ostęp. Poznawanie zagadnień związanych z teorią dysocjacji jonowej w praktyce szkolnej. Chemia w Szkole Nr 2, 2002, str. 81-86
 4. H. Gulińska, A. Kamińska-Ostęp. Refleksje dotyczące wybranych podręczników zagranicznych do nauczania chemii na poziomie gimnazjum. w: Materiały XII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii „Różne oblicza chemii u progu XXI wieku” Sucha Beskidzka-Kraków 2003, str. 173-176
 5. A. Kamińska-Ostęp. Trudności uczniów dyslektycznych w uczeniu się zagadnień chemicznych dotyczących „kwasów i wodorotlenków”. w: Badania w Dydaktyce Chemii, Wyd. Naukowe AP, Kraków 2004, str. 100-104
 6. A. Kamińska-Ostęp, H. Gulińska. Badania nad procesem kształcenia chemicznego uczniów z dysleksją. Materiały XIII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka 2006, str. 131-133
 7. A. Kamińska-Ostęp, H. Gulińska. Charakterystyka trudności w uczeniu się chemii uczniów dyslektycznych. Materiały XIII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka 2006, str. 211-214
 8. A. Kamińska-Ostęp. Uczniowie z dysleksją na lekcjach chemii. Aktuálne trendy vo vyučovani prirodovedných predmetov. ScienEdu, Bratislava 28-30 Maj 2007, str. 219-222
 9. A. Kamińska-Ostęp. Wyniki badań nad procesem kształcenia chemicznego uczniów z dysleksją. III Ogólnopolska Konferencja „Dysleksja – problem znany czy nieznany?”. UMCS, Lublin, 2007, str. 33-34
 10. A. Kamińska-Ostęp, H. Gulińska, „Teaching methods and aids assisting dyslexic pupils in learning chemistry” Journal of Baltic Science Education 2008;7(3), str. 147-154
 11. A. Kamińska-Ostęp „Trudności i problemy uczniów dyslektycznych w uczeniu się chemii w opinii nauczycieli” Materiały IX Konferencji Dydaktyków Chemii, 25-27 kwietnia 2008 Ciążeń, str.82-85
 12. A. Kamińska-Ostęp. Chemistry teachers research results into chemical education of the dyslexis pupils. Monografia – “Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych” 26-28 czerwca Kraków 2008, str.182-185
 13. A. Kamińska-Ostęp, H. Gulińska, “The use of information technologies in teaching chemistry to dyslexic pupils” Research, Reflections and Integrating ICT in Education, V International Conference on Multimedia and ICT in Education, Lisbon, Portugal, 22-24 April 2009, str. 1184-1188
 14. A. Kamińska-Ostęp. Praca domowa w kształceniu chemicznym. Research in Didactics of the Science (monograph), Pedagogical University of Kraków, Kraków 2010, str. 176-179
 15. A. Kamińska-Ostęp. Teachers opinions about the role of homework in chemical education. Sbornik prednasek z mezinarodni konference. “Aktualni aspekty pregradualni pripravy a postgradualniho vzdelavani ucitelu chemie”. Ostrawa 2010, str. 126-130
 16. A. Kamińska-Ostęp, Praca własna ucznia, jako forma indywidualizacji kształcenia chemicznego. Biologie.Chemie.Zemepis. Časopis pro výuku přirodovědných předmětů na základnich a śtřednich školách. Ročnik 20, čislo 3x, 2011, str. 57-62
 17. A. Kamińska-Ostęp. Z. J. Kloc, Wzbudzanie zainteresowań chemią poprzez ukazywanie użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym. Biologie.Chemie.Zemepis. Časopis pro výuku přirodovědných předmětů na základnich a śtřednich školách. Ročnik 20, čislo 3x, 2011, str. 63-67
 18. A. Kamińska-Ostęp. Indywidualizacja w nauczaniu chemii – wyzwaniem dla nauczycieli? Monografia pod red. M. Nodzyńskiej Metody motywacyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. UP Kraków 2011, str. 25-28
 19. A. Kamińska-Ostęp. Chemistry Homework Assignments in the Light of a Constructivist Approach to Teaching. Chemistry Science Education, w: Acta Universitatas Latviensis. Chemistry. Science Education, 2011, vol. 778, str. 117-121
 20. A. Kamińska-Ostęp, Zastosowanie konstruktywistycznej koncepcji nauczania w uczeniu się chemii uczniów z dysleksją. Chemia bliżej życia. Kształcenie chemiczne w dobie reformy edukacji. Poznań 2012. s. 73-80.
 21. A. Kamińska-Ostęp. Stosowanie technologii informacyjnych przez gimnazjalistów w życiu i w edukacji przyrodniczej. Człowiek, Media, Edukacja pod red. J. Morbitzera i E. Musiał. Kraków 2013, s. 173-184.

 22. Baryła, S., Kamińska-Ostęp A., Kuśmierz K., The Implementation of Selected Module of the PROFILES Project in Poland. w: Enhancing Inquiry-based Science Education and Teachers’ Continuous Professional Development in Europe: Insights and Reflections on the PROFILES Project and other Projects funded by the European Commission (Eds.) Bolte, C, and Rauch, F., Book of invited presenters of the 2nd International PROFILES Conference 25-27 August, Berlin/Germany, (2014), 226-229.

Komunikaty:

 1. A. Kamińska-Ostęp. Wady i zalety stosowania pojęcia wartościowości w nauczaniu chemii. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SITPChem, (XLI) 14-18 września Wrocław 1998, str. 304
 2. K. Skrok, A. Kamińska-Ostęp, R. Porzak Diagnosis of Personality as an Element of Teachers’ Education. Programme and Abstracts Symposium Education of Science Teachers. Nałęczów, Poland 116-18.10.1998, str. 141
 3. A. Kamińska-Ostęp. Problemy związane z nauczaniem teorii dysocjacji jonowej. XI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii. Polska chemia w Unii Europejskiej. Kiekrz 1999, str. 315
 4. A. Kamińska-Ostęp, M. Marciniak. Zastosowanie struktury pojęciowej w procesie nauczania chemii. W: Materiały Jubileuszowego Zjazdu PTChem i SITPChem, Łódź, 10-15.IX.2000, str. 248
 5. J. Dymara, R.M. Janiuk, Z. Kloc, A. Kamińska-Ostęp, K. Skrok. Kształcenie umiejętności zawodowych przyszłego nauczyciela chemii. w: Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Kraków 2002, str. 996
 6. A. Kamińska-Ostęp. Motywacja i zainteresowanie uczniów chemią w badaniach ankietowych gimnazjalistów. w: Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTChem. i SITPChem. Kraków 2002, str. 1029
 7. A. Kamińska-Ostęp, H. Gulińska. Trudności dzieci dyslektycznych w uczeniu się zagadnień chemicznych w: Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. Lublin, 15-18.09.2003. str. 1084
 8. A. Kamińska-Ostęp, H. Gulińska. „Difficulties of dyslexic pupils in learning chemical problems concerning „Salts”. w Materiały XIth IOSTE Symposium, Lublin 2004, Poland , str. 269
 9. A. Kamińska-Ostęp, H. Gulińska. „Wpływ chemicznych gier dydaktycznych na efektywność kształcenia chemicznych zagadnień dotyczących „Kwasów” w różnych grupach uczniowskich”. w: Materiały 14 Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego – Komputer w Edukacji, Kraków 2004, str. 102
 10. A. Kamińska-Ostęp, H. Gulińska. Wpływ rodzaju instrukcji wykonania eksperymentów chemicznych na poziom wiedzy uczniów. Materiały XLVIII Zjazdu Naukowego PTChem. i SITPChem., Poznań 2005, S1-K2
 11. A. Kamińska-Ostęp, H. Gulińska. Badania nad skutecznością stosowania różnego rodzaju gier dydaktycznych w kształceniu chemicznym uczniów dyslektycznych. Materiały XLVIII Zjazdu Naukowego PTChem. i ITPChem., Poznań 2005, S11-P20
 12. A. Kamińska-Ostęp, H. Gulińska. Studies of efficacy of various type models application in teaching and learning chemistry. Book of Abstracts II International Conference “Research in didactics of chemistry – Extended with the Research in Didactics of the Sciences”. Pedagogical University of Kraków 2006, str. 34
 13. A. Kamińska-Ostęp, H. Gulińska. Studies on chemical education of dyslexic pupils. Book of Abstracts 8th European Conference on Research in Chemical Education, Budapeszt, Węgry 2006, str. 145-146
 14. A. Kamińska-Ostęp. Proces nauczania i uczenia się chemii w opinii uczniów z dysleksją. Materiały 50 Zjazdu PTChem i SITPChem, Toruń 2007, S10-CL-5
 15. A. Kamińska-Ostęp. Chemistry teachers knowledge about education of the dyslexic pupils in the light of research. Abstract Book 9th ECRICE (European Conference on Research in Chemical Education), Istanbul-Turkey 6-9 July 2008, str. 265-266
 16. A. Kamińska-Ostęp. Homework in Chemistry Teaching. Book of Abstracts DidSci, 4th International Conference Research in Didactics of the Science, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2010, str. 54
 17. A. Kamińska-Ostęp, Z. J. Kloc. Multimedia presentation „useful chemistry” as a form of chemical knowledge popularization. Book of Abstracts DidSci, 4th International Conference Research in Didactics of the Science, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2010, str. 55
 18. A. Kamińska-Ostęp. Science teachers’ use of information and communication technology. Research in Didactics of the Science (Book of Abstracts), Pedagogical University of Kraków, Kraków 2012, str. 57
 19. A. Kamińska-Ostęp. Increasing the Role of Students’ Individual Work in Chemistry Education. (Abstract Book) 22nd International Conference on Chemistry Education and 11th European Conference on Research in Chemical Education. 15-20 July 2012, Rome, Italy, str. 474
 20. Kamińska-Ostęp A., Pupils’ own work as the form of chemical education individualization. 6th International Conference Research in Didactics of the Science 25-27 June, Pedagogical University of Kraków, (Book of abstracts ), Kraków (2014) 29.
 21. Kamińska-Ostęp A., “How to use cleaning agents in the effective and safe way” – teaching by discovering. 6th International Conference Research in Didactics of the Science 25-27 June (Book of abstracts), Pedagogical University of Kraków,  Kraków (2014) 78.

 22. Kamińska-Ostęp A., Effects of Individual Pupils’ Work on Becoming Interested in Chemistry and Learning Effectiveness. 12th European Conference on Research in Chemistry Education (ECRICE2014), 7-10 July Jyväskylä, Finland (Book of Abstracts), (2014) 91.

 23. Kamińska-Ostęp A., The role students’ individual work in teaching and learning chemistry. w: Research, theory and practice in chemistry didactics. Proceedings of the 23rd International Conference on Chemistry Education, Hradec Králové, IX – 2014,  (2014) 115-125.

Inne:
 1. A. Kamińska-Ostęp. Edukacyjne Karty do Gry. Chemia. PPWK S.A., Warszawa 1998