Bazy bibliograficzno-tekstowe czasopism chemicznych

Aktualne zasoby elektronicze Biblioteki UMCS dostępne są na stronie ZASOBY ELEKTRONICZNE - Biblioteka UMCS.

W tym dostęp do e-czasopism i wyszukiwarki baz danych.

Zdalny dostęp do e-zasobów (z komputerów spoza domeny UMCS) jest możliwy dla pracowników i studentów UMCS posiadających ważne konto biblioteczne. Po wyborze bazy danych czy kolekcji czasopism (koniecznie!) z listy na stronie BG UMCS należy się zalogować używając numeru karty bibliotecznej jako identyfikatora i numeru PESEL jako hasła.

Uwaga! Poniższa tabela może być niekompletna i zawierać nieaktulne informacje.

Wyszukiwarka naukowa PRIMO równoczesne przeszukiwanie:
  • katalogu komputerowego
  • Biblioteki Cyfrowej UMCS i innych bibliotek cyfrowych
  • licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez UMCS (elektronicznych książek i czasopism, bibliograficznych, faktograficznych i pełnotekstowych baz danych)
  • zasobów dostępnych w modelu Open Access.
  źródła pełnotekstowe wymagają logowania gdy korzysta się z wyszukiwarki spoza sieci UMCS
Licencjonowany zasób cyfrowy dla:
Wydziału Chemii
Academic Search Complete multidyscyplinarna, pełno tekstowo-bibliograficzna baza dostępna w ramach serwisu EBSCO. pb wymóg logowania poza siecią UMCS
ACS Publications

kolekcja czasopism wydawanych przez American Chemical Society.

pb wymóg logowania poza siecią UMCS
Cambridge Journals dostęp pełnotekstowy do 264 tytułów czasopism wydawanych przez  Cambridge University Press pb wymóg logowania poza siecią UMCS
e-czasopisma naukowe UMCS platforma e-czasopism naukowych, wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. pb on-line
eJournals portal oferuje 45 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi w całej Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Politechnika Krakowska, Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej). pb  wymóg logowania poza siecią UMCS
ibuk.pl dostęp do 1489 książek elektronicznych w języku polskim z zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Każdy tytuł może być czytany jednocześnie przez pięć osób, a w przypadku 28 najczęściej wykorzystywanych tytułów - przez dziesięciu użytkowników. pb wymóg logowania poza siecią UMCS
IOP Science baza zawiera czasopisma z zakresu fizyki, elektroniki, nanotechnologi, informatyki, chemii, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych wydawane przez  OP Publishing. pb wymóg logowania poza siecią UMCS
MasterFILE Premier multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza bibliograficzna dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web. pb wymóg logowania poza siecią UMCS
Oxford Journals dostęp pełnotekstowy do kolekcji czasopism wydawanych przez  Oxford University Press pb wymóg logowania poza siecią UMCS
Reaxys baza bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów artykułów z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i organometalicznej oraz nauk pokrewnych pb wymóg logowania poza siecią UMCS
Royal Society of Chemistry dostęp do pełnej kolekcji czasopism RSC (26 tytułów) oraz do archiwum zawierającego ponad 1.200.000 artykułów, opublikowanych w latach 1841-2004. pb wymóg logowania poza siecią UMCS
Science Direct Czasopisma elektroniczne Elsevier dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademickiej prowadzonej przez ICM. pb wymóg logowania poza siecią UMCS
SCOPUS interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych, społeczno-humanistycznych - dostęp do pełnych tekstów w ramach licencji UMCS. pb wymóg logowania poza siecią UMCS
SpringerLink Czasopisma elektroniczne SpringerLink dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademicka prowadzonej przez ICM. pb wymóg logowania poza siecią UMCS
Taylor & Francis Online Taylor & Francis Online - platforma czasopism elektronicznych wydawanych przez grupę wydawniczą Taylor and Francis. Dostep do e-źródeł z większości dyscyplin naukowych. pb wymóg logowania poza siecią UMCS
Web of Science (Web of Knowledge) Bibliograficzno-pełnotekstowa baza rejestrująca informacje o cytowalności literatury naukowej pb wymóg logowania poza siecią UMCS
Wiley Online Library kolekcja pełnotekstowych czasopism wydawnictwa Wiley z zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science. pb wymóg logowania poza siecią UMCS
Legenda:
   pb- baza pełnotekstowo-bibliograficzna
   b - baza bibliograficzna

Tabelka w formacie .doc