Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie z Wydziałowej Konferencji za 2017 r.

Zobacz program Konferencji, Raport.

20. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS

W dniach 19-20 lutego 2018 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się 20 Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza dotycząca badań naukowych prowadzonych na Wydziale Chemii UMCS w 2017 r. W  uroczystym otwarciu konferencji w dniu 19 lutego uczestniczyli przedstawiciele Władz Rektorskich. Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza obejmowała 4 sesje, w trakcie których każda jednostka organizacyjna dokonała podsumowania prowadzonych badań. Podczas 20 minutowych wystąpień reprezentanci 16 zakładów i 1 pracowni przedstawili wyniki działalności badawczej w swoich jednostkach oraz zaprezentowali szczegółowo jedno z wykonanych zadań. Dodatkowo podczas 20-minutowego wystąpienia swoje osiągnięcia zaprezentowało Laboratorium Analityczne działające na Wydziale Chemii UMCS. Na ostatniej sesji zaprezentowane zostały 10-minutowe wystąpienie autorów wyróżnionych  prac  doktorskich w konkursie na najlepszą pracę doktorską w roku 2017. Pierwsze miejsce zajęła dr Diana Mańko, drugie dr Iwona Ostolska, trzecie dr Michał Kołtowski.

Zaprezentowane badania związane były z realizacją w roku 2017 na Wydziale Chemii UMCS aż 73 zadań badawczych. W tym 41 zadań badawczych w ramach działalności statutowej, które obejmowały 21 zadań nowych i kontynuowanych oraz 21 zadań, których realizacja nie została zakończona w roku 2016. Dodatkowo prowadzono 32 zadania badawcze służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, w tym realizowano 17 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 15 zadań niezakończonych w 2016 r.

W podsumowaniu działalności naukowej prowadzonej na Wydziale Chemii należy podkreślić, że liczba artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2017 r. pracownicy Wydziału Chemii byli autorami: 246 artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR); 6 artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie Scopus; 18 artykułów w czasopismach znajdujących się w innych bazach niż JCR i Scopus; 3 monografii w języku polskim; 13 rozdziałów w monografiach w języku angielskim; 7 rozdziałów w monografiach w języku polskim; 3 patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP; 1 patentu zgłoszonego w Urząd Patentowy RP. Pracownicy Wydziału Chemii aktywnie uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci ponad 140 wystąpień ustnych (wykłady, referaty) i ponad 500 posterów. W roku 2017 pracownicy Wydziału Chemii realizowali 27 projektów badawczych: z czego 6 projektów o zasięgu międzynarodowym finansowanych głównie w ramach Unii Europejskiej oraz 21 projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez NCBiR i NCN. Na wyróżnienie zasługuje uzyskany po raz pierwszy na Wydziale Chemii  projekt w ramach programu Horyzont 2020.  W 2017 r. Wydział Chemii organizował trzy konferencje o zasięgu krajowym i współorganizował jedną konferencje  również o zasięgu krajowym. W rok 2017 na Wydziale Chemii przeprowadzane zostały następujące awanse naukowe: 1 pracownik uzyskał stopień doktora habilitowanego, a 18 osób uzyskało stopień doktora nauk chemicznych.