Próbna matura 2015

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów klas maturalnych liceów ogólnokształcących i techników do wzięcia udziału w próbnej maturze z chemii 2015.

Celem próbnej matury jest: zapoznanie się uczniów ze standardami wymagań maturalnych z chemii, stworzenie uczniom okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie chemii oraz rozwijanie zainteresowań chemicznych i motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności.

Organizacja:
Próbna matura odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2015 roku na Wydziale Chemii. Egzamin ten będzie prowadzony w analogiczny sposób jak zewnętrzny egzamin maturalny z chemii. Próbny arkusz będzie zawierał około 30 zadań, o łącznej liczbie punktów 60, a czas przeznaczony na rozwiązanie takiego zestawu zadań wyniesie 150 minut. Zakres materiału obejmie wiadomości i umiejętności podane w opisie wymagań maturalnych dla poziomu rozszerzonego. Po przerwie połączonej z poczęstunkiem, uczniowie będą mogli wysłuchać interesującego wykładu z chemii oraz zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami z tej dziedziny. Organizatorzy przedstawią również przykładowe rozwiązania zadań maturalnych.

Dokładny program spotkania będzie zamieszczony na stronie Zakładu Dydaktyki Chemii w terminie pózniejszym. Dla uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki przewiduje się dyplomy oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają także promocyjne zestawy maturalne.

Zgłoszenia uczniów:
Zgłoszenia indywidualne lub grupowe, na załączonym formularzu, prosimy nadsyłać do dnia 28 marca 2015 r. na adres:

Zakład Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii, UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 3
20-031 LUBLIN
z dopisem „Próbna matura“

Zgłoszenia można wysyłać również drogą mailową dołączając załącznik z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres: wchmatura@gmail.com

Karta zgłoszenia: plik.doc