Lata 1991-2000

Rok 1991

 • w dniach 3-7 września przebywali z wizytą naukowo-dydaktyczną doc dr Jan Cipera oraz dr Hana Ctrnactova z Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Karola w Pradze
 • w dniach 23-27 września 1991 mgr Krystyna Skrok przebywała z wizytą naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Karola w Pradze
 • Udział pracowników w konferencjach naukowych

Rok 1992

 • opublikowanie przez Wydawnictwa Naukowe PWN monografii "Epiprojekcja doświadczeń chemicznych", autorstwa L. Nędzyńskiego, będącej podsumowaniem wieloletnich prac i oryginalnego, na skalę światową, dorobku w tej dziedzinie
 • 25 czerwca na Wydziale Chemii UMCS odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Zofii J. Kloc Preparatyka i właściwości 3-nitroftalanów pierwiastków ziem rzadkich napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Brzyskiej
 • 1 września przejście mgr Mirosławy Jurak do Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • w dniach 21-26 września 1992 dr Zofia Kloc uczestniczyła w Letniej Szkole Młodych Pedagogów na temat "Orientacje i kierunki we współczesnej pedagogice" organizowanej przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Zajączkowie k/Poznania
 • 15 grudnia zatrudnienie mgr Jarosława W. Dymary na stanowisku asystenta.

Rok 1993

 • Dnia 3 marca dr Ryszard M. Janiuk brał udział w seminarium naukowym organizowanym przez Uniwersytet Warszawski
 • w konkursie Polskiego Towarzystwa Chemicznego na najlepszą pracę magisterską praca mgr Danuty Palimąki pt. Doświadczenia laboratoryjne z zakresu ochrony środowiska w nauczaniu chemii wykonana pod kierunkiem dr Ryszarda M. Janiuka i dr Zofii Kloc zdobywa II miejsce

Rok 1994

 • 21 kwietnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Janiny Mikulskiej Zadania i eksperyment jako podstawowe elementy chemicznego kształcenia uczniów i przyszłych nauczycieli napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Kozłowskiego
 • Z inicjatywy Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej przeprowadzone zostały badania losów finalistów olimpiad chemicznych, których wyniki opublikowane zostały w pracy magisterskiej pt. Badanie losów finalistów olimpiad chemicznych
 • opublikowanie przez WSiP w latach 1994-96 zestawu podręczników do nauczania chemii w szkole podstawowej "Chemia i my", w którym znalazły praktyczne zastosowanie wyniki wieloletnich badań w zakresie procesu uczenia się chemii

Rok 1995

 • organizacja III Europejskiej Konferencji Badań z Dydaktyki Chemii
 • wydanie przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zestawu "Chemia i My" dla klas 8. szkoły podstawowej autorstwa dr Ryszarda M. Janiuka i mgr Krystyny Skrok
 • w dniach od 23 do 30 września przebywała w Pracowni Dydaktyki Chemii dr Doroty Gabel z USA
 • podczas III Europejskiej Konferencji Badań z Dydaktyki Chemii 25 września odbyło się spotkanie robocze członków Europejskiej Federacji Towarzystw Chemicznych
 • 14 grudnia odbyło się zebranie konsultacyjne dla nauczycieli chemii korzystających z podręcznika "Chemia i my", które przygotowane i przeprowadzone zostało przez dr Ryszarda M. Janiuka i mgr Krystynę Skrok

Rok 1996

 • w dniach 3-5 lutego 1996 w WOM w Puławach a następnie w dniach 11-20 lutego w Wielkiej Brytanii dr Zofia Kloc uczestniczyła w pracach zespołu przygotowującego program kształcenia "Ekologiczna ścieżka międzyprzedmiotowa" w kooperacji z brytyjskim Know How Fund i Field Studies Council
 • ukazuje się artykuł dr Wrócisławy Bergandy z UAM w Poznaniu o III Europejskiej Konferencji Badań z Dydaktyki Chemii
 • ukazuje się artykuł Wojciecha Kluska w Kurierze Lubelskim pt. Randka z chemią o Pracowni Dydaktyki Chemii

Rok 1997

 • rozpoczęcie prac nad realizacją projektu finansowanego przez Tempus-Phare, którego celem jest uruchomienie nowych studiów kształcących nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
 • 14 maja w Głosie Nauczycielskim ukazuje się artykuł Belferskie Zagłębie na temat kształcenia nauczycieli na Wydziale Chemii UMCS
 • organizacja II IOSTE Sympozjum
 • 31 sierpnia przejście dr Janiny Mikulskiej do WOM w Chełmie
 • 1 października zatrudnienie mgr Agnieszki Kamińskiej-Ostęp na stanowisku asystenta
 • 1 października - przejście dr Zofii Kloc na stanowisko starszego wykładowcy
 • 5 grudnia dr Ryszard M. Janiuk uczestniczył w V Sesji Naukowej Instytutu Chemii WSP w Kielcach nt. Problemy Dydaktyczne Chemii i Ochrony Środowiska

Rok 1998

 • w dniach 17-18 lutego w Jadwisinie pod Warszawą odbyło się szkolenie uczestników projektu Tempus, w którym uczestniczyli: dr Ryszard M. Janiuk - kontraktor i koordynator projektu JEP-12227 oraz mgr Jarosław W. Dymara - sekretarz projektu
 • w dniach 29-30 marca w Kazimierzu Dolnym odbyło się pierwsze seminarium w sprawie siatek studiów licencjackich i magoisterskich w ramach projektu Tempus
 • w dniach 28-30 kwietnia dr Ryszard M. Janiuk przebywał w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Karola w Pradze z wizytą związaną z kontynuacją współpracy międzyuczelnianej
 • w dniach 13-15 września w Gdańsku odbyła się XI Konferencja Dydaktyków Biologii, w której uczestniczył dr Ryszard M. Janiuk
 • w dniach od 16 do 18 października w Nałęczowie odbyło się międzynarodowe sympozjum "Education of Science Teachers" zorganizowane przez Pracownię Dydaktyki Chemii w ramach projektu Tempus,
 • opublikowanie w Wydawnictwie UMCS podręcznika dla studentów III i IV roku studiów chemicznych o specjalności nauczycielskiej Technika i metodyka szkolnego eksperymentu chemicznego dr Janiny Mikulskiej i dr Mirosławy Jurak

Rok 1999

 • 26 stycznia podczas Seminarium Wydziału Chemii - mgr Krystyna Skrok przedstawiła w imieniu PDCh komunikat: Efektywność nowych koncepcji metodycznych w nauczaniu podstaw chemii
 • w dniach od 3 do 7 lutego dr Ryszard M. Janiuk przebywał z wizytą roboczą w ramach projektu Tempus w Uniwersytecie w Dortmundzie (Niemcy)
 • w dniach od 8 do 10 lutego w Opolu odbyło się zebranie sprawozdawcze w ramach projektu Tempus
 • Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej PDCh zorganizowała konferencję "Nauczyciel przyrody" Nałęczów 11-12.03.1999
 • w dniach od 20-21 kwietnia w Krakowie odbyło się zebranie wykonawców projektu Tempus, w którym uczestniczyli dr Ryszard M. Janiuk i mgr Jarosław W. Dymara
 • w dniach 17-18 czerwca dr Ryszard M. Janiuk uczestniczył w konferencji na temat "Nauczyciel Przyrody - kursy kwalifikacyjne" organizowanej przez MEN i Uniwersytet Wrocławski
 • przyznanie przez MEN grantu na studia podyplomowe "Kształcące, wychowawcze i przyrodnicze aspekty nauczania chemii w gimnazjum", których celem jest przygotowanie nauczycieli do nauczania chemii zgodnie z założeniami reformy oświaty.
 • w dniach 27-28 września w Brukseli (Belgia) dr Ryszard M. Janiuk uczestniczył w międzynarodowym szkoleniu wykonawców projektu Tempus
 • w dniach od 24-28 listopada dr Ryszard M. Janiuk i mgr Jarosław W. Dymara przebywali w Pizie (Włochy) na międzynarodowym zebraniu uczestników projektu Tempus
 • opublikowanie przez WSiP S.A. w latach 1999-2000 zestawu podręczników do nauczania chemii w gimnazjum "Chemia i my", w którym znalazły praktyczne zastosowanie wyniki wieloletnich badań w zakresie procesu uczenia się chemii

Rok 2000

 • 19 stycznia dr Ryszard M. Janiuk i mgr Jarosław W. Dymara uczestniczyli w spotkaniu wykonawców projektu Tempus, które odbyło się w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 24 stycznia Seminarium Wydziału Chemii - dr Zofia Kloc, mgr Jarosław W. Dymara - Kształcenie i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli chemii
 • Organizacja Sympozjum naukowo-dydaktycznego "Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej"10-13 lutego 2000
 • 15 lutego 2000 r. minęło XXV lat od utworzenia Pracowni Dydaktyki Chemii, w związku z czym zorganizowane zostały obchody tego jubileuszu.
 • W dniach 28-28 marca 2000 dr Ryszard M. Janiuk uczestniczył w konferencji naukowo-metodycznej organizowanej przez MEN nt. Nauczanie przyrody a standardy wymagań egzaminancyjnych"
 • W dniu 26 kwietnia dr Ryszard M. Janiuk i mgr Jarosław W. Dymara uczestniczyli w zebraniu roboczym wykonanwców projektu Tempus, które odbyło się w Szkole Nauk Ścisłych w Warszawie
 • W dniach 8-10 maja w Pracowni Dydaktyki Chemii z wizytą roboczą przebywały prof. dr Helena Klimova i prof. dr Hana Ctrnactova z Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy)
 • W dniach 3-7 czerwca dr Ryszard M. Janiuk i mgr Jarosław W. Dymara przebywali z wizytą studialną w ramach projektu Tempus w Uniwersytecie w Karlstadzie (Szwecja)
 • W dniach 26.06. - 1.07. 2000 r. zorganizowany z inicjatywy Sekcji Edukacji Chemicznej Federacji Europejskich Towarzystw Chemicznych, międzynarodowy kurs dla nauczycieli chemii z krajów europejskich, finansowany ze środków Socratesa i Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 27 czerwca na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Krystyny R. Skrok Wpływ wybranych koncepcji metodycznych zestawu podręczników „Chemia i my” na przebieg i efekty procesu nauczania podstaw chemii napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Burewicza
 • W dniach od 18 do 19 września dr Ryszard M. Janiuk uczestniczył w I Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych organizowanym przez Uniwersytet Wrocławski
 • W dniach od 19 do 20 września dr Ryszard M. Janiuk uczestniczył w konferencji naukowej "Modernizacja kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska" organizowanej przez WSP w Kielcach
 • 4 października w Warszawie w siedzibie PTCh odbyło się pierwsze spotkanie robocze Komisji ds. Edukacji Przyrodniczej przy Polskich Towarzystwach Naukowych: Biochemicznego, Chemicznego, Fizycznego, Geograficznego i Przyrodniczego im. M. Kopernika, którego przewodniczącym jest dr Ryszard M. Janiuk
 • Organizacja Studiów Podyplomowych "Kształcące, wychowawcze i przyrodnicze aspekty nauczania chemii w gimnazjum" w ramach III edycji grantów Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Od dnia 1 października dr Krystyna Skrok została zatrudniona na stanowisku adiunkta
 • W dniach 10-14 października dr Ryszard M. Janiuk i mgr Jarosław W. Dymara przebywali z wizytą studialną w ramach projektu Tempus w Uniwersytecie w Utrechcie (Holandia)
 • W dniach 13-17 grudnia dr Ryszard M. Janiuk i mgr Jarosław W. Dymara uczestniczyli w międzynarodowym sympozjum organizowanym w ramach projektu Tempus przez UJ w Krakowie pt. "Interdysciplinary education-challange of XXI century"