Sprawozdanie 2020

23. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS

Dnia 22 lutego 2021 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyła się 23 Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS poświęcona omówieniu tematów badań realizowanych w roku 2020. Podczas konferencji zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich Katedr INCh, pracownicy Laboratorium Analitycznego i Pracowni Technologii Światłowodów oraz laureatka wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę doktorską w roku 2020 (Zał. 1. Harmonogram).

W 2020 r. opublikowano 206 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu IF, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w wykazie MNiSW z dn. 09.02.2021, 81 rozdziałów w monografiach oraz 8 monografii (Zał. 2. Spis publikacji 2020). Pracownicy Instytutu uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci wystąpień ustnych i posterów (Zał. 3. Konferencje 2020).

W roku 2020 realizowano 3 międzynarodowe projekty badawcze: 2 projekty w ramach Horyzont 2020 i 1 projekt w konkursie Sheng.  W ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 2 stypendystów prowadziło swoje prace badawcze pod opieką pracowników INCh.

Pracownicy Instytutu Nauk Chemicznych kontynuowali realizację 19 projektów Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów MINIATURA (7), OPUS (4), PRELUDIUM (4), MAESTRO (1), SONATA (2), SONATA BIS (1) a także 3 projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Diamentowy Grant (2), Stypendium dla wybitnego młodego naukowca (1)). W roku 2020 rozpoczęto realizację 3 projektów NCN w ramach konkursów OPUS (2) i PRELUDIUM (1) oraz projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Program Start 2020 (1) (Zał. 4. Projekty badawcze 2020).

W dniu 20 października 2020 r. pracownicy INCh we współpracy z Polską Akademią Nauk Oddział w Lublinie oraz Centrum Innowacji Naukowo Edukacyjnych zorganizowali w formie hybrydowej VII Konferencję naukowo-techniczną „Innowacje w Praktyce”, IX Wystawę Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, a także warsztaty naukowe w dyscyplinach medycznych, technicznych i rolniczych, prezentujące praktyczne umiejętności obejmujące problematykę innowacyjności.

W 2020 r. 2 pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 4 osoby uzyskały stopień doktora (w tym 1 pracownik, 2 uczestników studiów doktoranckich i 1 osoba spoza UMCS). Dodatkowo 9 pracowników uzyskało awans na stanowisko profesora uczelni.


23. Konferencja Sprawozdawcza załączniki: