Zakład Chemii Teoretycznej

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3/601A, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
VI piętro
tel./fax: +48 81 537 56 85, tel. 81 537 56 52
strony www: vega.umcs.lublin.pl
prezentacja zakładu (2 MB)

Kierownik jednostki:

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS
e-mail:krzysn@hektor.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 55 37

Skład osobowy:

Pracownicy naukowi

Prof. dr hab. Krzysztof Woliński, wolinski@pqs-chem.com, tel. 56-28, p.620
Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS, krzysn@hektor.umcs.lublin.pl tel. 55-37, p.511
Dr hab. Paweł Szabelski, prof. UMCS szabla@vega.umcs.lublin.pl  tel. 56-20, p.622
Dr Mariusz Barczak mbarczak@poczta.umcs.lublin.pl tel. 79-92, p.536
Dr Przemysław Podkościelny przemyslaw.podkoscielny@poczta.umcs.lublin.pl  tel. 57-88, p.623
Dr Damian Nieckarz tel. 77-65, p.618

Pracownicy emerytowani:

Prof. dr hab. Władysław Rudzinski Wladyslaw.Rudzinski@umcs.lublin.pl, tel. 56-33, p.202
Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS, Jolanta.Narkiewicz-Michalek@umcs.lublin.pl tel. 56-52, p.621
Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski andrzej.dabrowski@umcs.lublin.pl tel. 56-05, p.621a
Dr Leszek Łajtar (na emeryturze od 2018 r.)

CHARAKTERYSTYKA DYDAKTYCZNA JEDNOSTKI
Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia) z matematyki, statystyki, podstaw chemii ogólnej, podstaw chemii teoretycznej, chemii teoretycznej, zastosowań termodynamiki statystycznej w chemii fizycznej, adsorpcji fizycznej na ciałach stałych na kierunkach chemia i ochrona środowiska. Prowadzą również seminaria, pracownie dyplomowe a także wykłady monograficzne dla studentów ostatnich lat.
W Zakładzie Chemii Teoretycznej funkcjonuje pracownia komputerowa, stworzona dla potrzeb chemii kwantowej, która jest także wykorzystywana do prowadzenia laboratorium z chemii teoretycznej. W godzinach wolnych od zajęć kursowych korzystają z niej studenci wykonujący prace licencjackie i magisterskie w Zakładzie Chemii Teoretycznej.
Ważną częścią procesu dydaktycznego, realizowanego przez pracowników Zakładu Chemii Teoretycznej, są studia prowadzone trybem indywidualnym dla wyjątkowo uzdolnionych studentów Chemii.
RYS HISTORYCZNY
Zakład Chemii Teoretycznej został utworzony 1 grudnia 1975 r. Pierwszym kierownikiem zakładu był Prof. dr hab. Władysław Rudziński, który sprawował tę funkcję nieprzerwanie do do 30 września 2012 r. Zakład mieści się na VI i V piętrze budynku Collegium Chemicum.
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
W latach 1975-2012 pracownicy Zakładu Chemii Teoretycznej opublikowali łącznie ok. 800 artykułów naukowych, z czego ponad 90% w renomowanych czasopismach zagranicznych.
Badania naukowe realizowane obecnie w Zakładzie Chemii Teoretycznej obejmują następujące zagadnienia:
 • Symulacje komputerowe samoorganizacji cząsteczek w warstwach zaadsorbowanych (dr hab. Paweł Szabelski, prof. UMCS)
 • Modelowanie teoretyczne powstawania porowatych sieci molekularnych na powierzchniach ciał stałych (dr hab. Paweł Szabelski, prof. UMCS)
 • Badania modelowe wpływu anizotropowych czynników zewnętrznych na segregację molekuł w mieszanych warstwach adsorpcyjnych (dr hab. Paweł Szabelski, prof. UMCS)
 • Badania równowagi i kinetyki agregacji surfaktantów w roztworach wodnych i na granicach międzyfazowych. (dr hab. Jolanta
  Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS, dr Mateusz Drach)
 • Teoretyczne (MD) i eksperymentalne badania solubilizacji substancji biologicznie aktywnych w agregatach micelarnych w roztworze i na powierzchni ciała stałego (prof. Jolanta Narkiewicz-Michałek, dr Mateusz Drach, dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS)
 • Dynamika reorientacyjna wody w warstwie solwatacyjnej jonów z szeregu Hofmeistera (dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS)
 • Symulacje metodami dynamiki molekularnej separacji gazów nanoporowatym grafenem (dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS)
 • Wymuszone zmiany strukturalne w molekułach (prof. Krzysztof Woliński)
 • Podwójna baza funkcyjna w obliczeniach kwantowo-chemicznych (prof. Krzysztof Woliński)
 • Wpływ rozpuszczalnika na widma NMR (prof. Krzysztof Woliński)
 • Synteza, funkcjonalizacja i charakterystyka materiałów porowatych opartych na krzemionce oraz ich zastosowanie w technikach sorpcyjnych. (prof. Andrzej Dąbrowski, dr Mariusz Barczak)
 • Funkcjonalizacja powierzchni materiałów węglowych (włókna węglowe, mezoporowate węgle) i ich zastosowanie. (prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, dr Mariusz Barczak)
 • Charakteryzacja i zastosowanie materiałów opartych na SiO2 i TiO2 otrzymywanych metodą zol-żel. (prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, dr Mariusz Barczak)
 • Teoretyczna interpretacja widm IR i NMR molekuł i materiałów krzemoorganicznych. (prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, dr Mariusz
  Barczak)
 • Adsorpcja fenoli z roztworów wodnych na adsorbentach węglowych: opis równowagi, efekty entalpowe oraz kinetyka adsorpcji. (dr
  Przemysław Podkościelny)
 • Teoretyczny opis adsorpcji prostych związków aromatycznych z roztworów wodnych na wielościennych nanorurkach węglowych (MWCNTs) (dr Przemysław Podkościelny)
 • Procesy samoorganizacji w zaadsorbowanych warstwach molekularnych - symulacje Monte Carlo (dr Damian Nieckarz)
Zakład posiada nowocześnie wyposażone laboratorium syntezy materiałów porowatych.
Aktualnie realizowane projekty badawcze:
 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N204 272639, Nanoporowate uporządkowane materiały węglowe – synteza, charakterystyka oraz zastosowanie w technikach sorpcyjnych, okres realizacji: 2010-2013. Kierownik: dr Mariusz Barczak
 • Projekt badawczo-rozwojowy współfinasowany przez firmę ASTRIUM SAS: Improvement of carbon fiber-acrylate matrix interactions in electron beam-cured composites, okres realizacji: 2010-2013. Kierownik: dr Mariusz Barczak
 • Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA nr 2012/05/D/ST5/03488: Synteza i charakterystyka modyfikowanych sorbentów krzemoorganicznych zaprojektowanych do sorpcji biomolekuł, okres realizacji: 2013-2016. Kierownik: dr Mariusz Barczak
 • Modelowanie teoretyczne samoorganizacji nanostruktur molekularnych w warstwach zaadsorbowanych, okres realizacji: 2016-2019. Kierownik: dr hab. Paweł Szabelski, prof. UMCS
Współpraca z zagranicą:
 • Department of Chemistry, University of Arkansas, Fayetteville, AR, USA
 • Parallel Quantum Solutions, Fayetteville AR, USA
 • Institute of Surface Chemistry of Ukrainian National Academy of Sciences (Kijów, Ukraina)
 • National Centre for Sensor Research, Dublin City University (Dublin, Irlandia)
 • Université de Reims Champagne-Ardenne (Reims, Francja)
 • Departamento de Fisica Aplicada, Faculdad de Ciencias, Universidad de Granada (Granada, Hiszpania)
 • Facultad de Quimicas, Universidad de Vigo, (Vigo-Pontevedra, Hiszpania)
INFORMACJE DODATKOWE
Zakład Chemii Teoretycznej jest głównym organizatorem sympozjów ISSHAC (International Symposium on Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids), które odbywają się cyklicznie od 1992 w różnych miastach Polski (http://isshac.org). Stałym przewodniczącym Komitetu Naukowego sympozjum jest prof. Władysław Rudziński a przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek. Jednym z celów organizacji sympozjów ISSHAC jest międzynarodowa promocja Wydziału Chemii UMCS i jego wiodącej tematyki badawczej, którą jest szeroko rozumiana fizykochemia zjawisk międzyfazowych. Sympozja ISSHAC cieszą się międzynarodową renomą, o czym świadczy wiele nazwisk światowych autorytetów naukowych na listach uczestników i publikacja prac prezentowanych na sympozjach w międzynarodowych czasopismach z listy filadelfijskiej (Langmuir, Applied Surface Science, Adsorption).
Od 1999 roku na terenie Zakladu Chemii Teoretycznej działa Zespół Teorii Adsorpcji, będący placówką Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Jego kierownikiem w latach 1999-2012 był prof. Władysław Rudziński. Obecnie Zespołem kieruje prof. dr hab. Tomasz Pańczyk.
NAGRODY:
Za działalność naukowo-badawczą pracownicy Zakładu otrzymali dotychczas kilkanaście Nagród Indywidualnych i Zespołowych Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki i Ministra Edukacji Narodowej. Byli także laureatami stypendiów przyznawanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników naukowych (dr hab. Robert Charmas, dr hab. Paweł Szabelski) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dr Mariusz Barczak).

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.