Katedra Chemii Ogólnej, Koordynacyjnej i Krystalografii

Dane teleadresowe


Kierownik Katedry Chemii Ogólnej, Koordynacyjnej i Krystalografii

Dr hab. Renata Łyszczek, prof. UMCS
e-mail: renata.lyszczek@mail.umcs.pl,
pokój 32, Budynek „Mała Chemia”, tel. 81 537 57 40


Pracownicy:

Prof. dr. hab. Stanisław Pikus
e-mail: stanislaw.pikus@mail.umcs.pl,
pokój 502, Budynek „Collegium Chemicum", tel. 81 537 56 41

Dr hab. Agata Bartyzel
e-mail: agata.bartyzel@mail.umcs.pl,
pokój 34, Budynek „Mała Chemia”, tel. 81 537 79 98

Dr hab. Beata Cristóvão, prof. UMCS
e-mail: beata.cristovao@mail.umcs.pl,
pokój 34, Budynek „Mała Chemia”, tel. 81 537 79 98

Dr hab. Liliana Mazur
e-mail: liliana.mazur@mail.umcs.pl,
pokój 43, Budynek „Mała Chemia”, tel. 81 537 57 43

Dr Mariola Iwan
e-mail: mariola.iwan@mail.umcs.pl,
pokój 35, Budynek „Mała Chemia”, tel. 81 537 57 52

Dr Barbara Mirosław
e-mail: barbara.miroslaw@mail.umcs.pl,
pokój 509, Budynek „Collegium Chemicum", tel. 81 537 55 82

Dr Elżbieta Olszewska
e-mail: elzbieta.olszewska@mail.umcs.pl,
pokój 502, Budynek „Collegium Chemicum", tel. 81 537 56 41

Dr Agnieszka Ostasz
e-mail: agnieszka.ostasz@mail.umcs.pl,
pokój 31, Budynek „Mała Chemia”, tel. 81 537 57 58

Dr Justyna Sienkiewicz-Gromiuk
e-mail: justyna.sienkiewicz-gromiuk@mail.umcs.pl,
pokój 35, Budynek „Mała Chemia”, tel. 81 537 57 52

Mgr Dariusz Osypiuk
e-mail: dariusz.osypiuk@mail.umcs.pl,
pokój 26, Budynek „Mała Chemia”, tel. 81 537 57 32

 

Profil badawczy

Projektowanie, synteza i charakterystyka  polikarboksylanowych sieci metalo-organicznych (MOFs) metali s-, d- i f-elektronowych.
Porowate i/lub luminescencyjne kompleksy lantanowców(III).
Projektowanie, synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna homo- i heterordzeniowych kompleksów metali d- i f-elektronowych  z liganadmi N,O,S-donorowmi w fazie stałej
Synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna ligandów N,O,S–donorowych (typu zasad Schiffa) ze szczególnym uwzględnieniem właściwości spektroskopowych.
Badanie tautomerii ketonowo-enolowej w fazie stałej i w roztworze
Badanie właściwości katalitycznych  kompleksów metali.
Badanie wpływu różnych czynników na proces kompleksowania oraz budowę i właściwości fizykochemiczne związków koordynacyjnych.
Badanie właściwości magnetycznych różnych materiałów.
Polimery koordynacyjne jedno-, dwu- i trójwymiarowe na bazie ligandów N,O,S donorowych z metalami przejściowymi i lantanowcami.
Projektowanie, synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna kompleksów supramolekularnych (kokryształów, soli) aktywnych farmaceutycznie składników, ze szczególnym uwzględnieniem chemioterapetyków.
Klasyczna synteza hydro(solwo)termalna oraz z wspomagana mikrofalami. Synteza mechanochemiczna i sonochemiczna.
Analiza termiczna związków nieorganicznych,  organicznych, związków kompleksowych oraz różńych materiałów wraz z analizą produktów gazowych rozkładu.
Analiza ATR-FTIR związków organicznych i metalo-organicznych
Synteza dwu i wieloskładnikowych organicznych form krystalicznych na drodze współ-krystalizacji w roztworach.
Badania strukturalne, spektroskopowe i termiczne  krystalicznych faz stałych.
Identyfikacja oddziaływań międzycząsteczkowych i syntonów supramolekularnych w adduktach molekularnych.
Teoretyczne modelowanie DFT układów molekularnych.
Krystalizacje związków organicznych – zautomatyzowane przesiewowe wysokowydajne syntezy układów supramolekularnych.
Poszukiwanie warunków otrzymywania i stabilności form polimorficznych i solwatów.
Badanie temperaturowych przemian fazowych kryształów molekularnych.
Synteza kompleksów metaloorganicznych w roztworach.
Analiza stereochemii cząsteczek organicznych w fazie stałej i modelowanie molekularne.
Badania zależności struktura – właściwości fizykochemiczne i / lub aktywność biologiczna badanych związków.
Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w fazie stałej (zagadnienia chemii supramolekularnej).
Badania struktury związków koordynacyjnych z metalami przejściowymi i lantanowcami.
Badania materiałów polikrystalicznych, nanomateriałów i próbek amorficznych pod kątem wyznaczania ich parametrów strukturalnych takich jak wielkość krystalitów, stopień krystaliczności, analiza fazowa.

Publikacje

Wykaz publikacji (2019)
1. L. Mazur, I. Materek, A. D. Bond, W. Jones, Multicomponent crystal forms of a biologically active hydrazones with some dicarboxylic acids: Salts or cocrystals? Cryst. Growth Des. 19 (2019) 2663-2678
2.R. Łyszczek, B. Podkościelna, A. Lipke, A. Ostasz, A. Puszka, Synthesis and thermal characterization of luminescent hybrid composites based on bisphenol A diacrylate and NVP, J. Therm. Anal. Calorim.,138 (2019) 4463–4473.
3.G. Świderski, R. Świsłocka, R. Łyszczek, S. Wojtulewski, M. Samsonowicz, W. Lewandowski, Thermal, spectroscopic, X-ray and theoretical studies of metal complexes (sodium, manganese, copper, nickel, cobalt and zinc) with pyrimidine-5-carboxylic and pyrimidine-2-carboxylic acids. J. Therm. Anal. Calorim. 138 (2019) 2813-2837.
4. B. Miroslaw, B. Cristóvão, Z. Hnatejko, Halogen bonded lamellar motifs in crystals of Schiff base ZnII–LnIII–ZnII coordination compounds – Synthesis, structure, Hirshfeld surface analysis and physicochemical properties. Polyhedron, 166 (2019) 83-90.
5. B. Miroslaw, D. Osypiuk, B. Cristóvão, H. Gluchowska. Symmetry in Recognition of Supramolecular Synthons–Competition between Hydrogen Bonding and Coordination Bond in Multinuclear CuII–4f Complexes with Bicompartmental Schiff Base Ligand. Symmetry, 11 (2019) 460.
6. A. Drzewiecka-Antonik, W. Ferenc, A.Wolska, M. T. Klepka, C.A. Barboza, B. Cristóvão, D. Osypiuk, J.Sarzyński, B.Tarasiuk, E. Grosicka-Macia, D. Kurpios-Piec, M. Struga. Structural characterization and cytotoxic evaluation of Cu(II), Co(II) and Ni(II) complexes with herbicide 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid. Polyhedron 165 (2019) 86–96.
7. K. Gdula, A. Gładysz-Płaska, B. Cristóvão, W. Ferenc, E. Skwarek, Amine-functionalized magnetite-silica nanoparticles as effective adsorbent for removal of uranium(VI) ions, J. Mol. Liq. 290 (2019) 111217.
8. M. Kondej, T. M. Wrobel, A.G. Silva, P. Stępnicki, O. Koszła, E. Kędzierska, A. Bartyzel, G. Biała, D. Matosiuk, M. I. Loza, M. Castro, A. A. Kaczor, Synthesis, pharmacological and structural studies of 5-substituted-3- (1-arylmethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indoles as multitarget ligands of aminergic GPCRs, Eur. J. Med. Chem. 180 (2019) 673-689.
9. M. Malinowska, B. Miroslaw, E. Sikora, J. Ogonowski, A. M. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, M. Pasikowska-Piwko, I. Eris, New lupeol esters as active substances in the treatment of skin damage, PLOS ONE (2019)
10.G. Mahmoudi, A. Akbar Khandar, F. Akbari Afkhami, B. Miroslaw, A. V. Gurbanov, F. I. Zubkov, A. Kennedy, A.o Franconetti, A. Frontera, Modulation of coordination in pincer-type isonicotinohydrazone Schiff base ligands by proton transfer
CrystEngComm 21 (2019) 108-117
11. K. M. Pietrusiewicz, K. Szwaczko, B. Mirosław, I. Dybała, R. Jasiński, O. M. Demchuk, New Rigid Polycyclic Bis(phosphane) for Asymmetric Catalysis. Molecules 24 (3) (2019) 571.
12. M. Mehrabian, S. Dalir, G. Mahmoudi, B. Miroslaw, M. G. Babashkina, A. V. Dektereva, D. A. Safin, A Highly Stable All-Inorganic CsPbBr3 Perovskite Solar Cell
Eur. J. Inorg. Chem. 2019, DOI: 10.1002/ejic.201900562
13. M. Barczak, M. Gil, K. Terpiłowski, D. Kamiński, P. Borowski, Influence of bridged monomer on porosity and sorption properties of mesoporous silicas functionalized with diethylenetriamine groups, Adsorption, 25 (2019) 575–589
14.G. Czernel , A. Waśk , K. Gustaw , D.l M. Kamiński ,A. P. Matwijczuk , A. Nowicka, A. S. Matwijczuk , T. Oniszczuk ,M. Arczewska , D. Karcz, Antimicrobial efficacy of mixtures of silver nanoparticles and polyhydric alcohols against health-promoting bacteria, Int. Agrophys., 2019, 33, 473-480
15. H. Rudyk, E. Tomaszewska, I. Kotsyumbas, S. Muszyński, A. Tomczyk-Warunek, S. Szymańczyk, P. Dobrowolski, D. Wiącek, D. Kamiński, O. Brezvyn, Bone homeostasis in experimental fumonisins, intoxication of rats, Ann. Anim. Sci., 19 (2019) 403–419
16. E.Tomaszewska, S. Muszyński, P. Dobrowolski, D. Kamiński, A. Czech, E.R. Grela, D. Wiącek, A. Tomczyk-Warunek, Dried fermented post-extraction rapeseed meal given to sows as an alternative protein source for soybean meal during pregnancy improves bone development of their offspring, Livestock Science, 224 (2019) 60-68
17. R. Łyszczek, I. Rusinek, J. Sienkiewicz-Gromiuk, M. Iwan, O. Pavlyuk, 3-D lanthanide coordination polymers with the flexible 1,3-phenylenediacetate linker: spectroscopic, structural and thermal investigations, Polyhedron, 159 (2019) 93-101

Sprzęt

-Dyfraktometr rentgenowski SuperNova z przystawka niskotemperaturową
-Dyfraktometr rentgenowski do badań monokryształów z przystawką temperaturową CobraPlus
-Dyfraktometr rentgenowski KM-4
-Dyfraktometr rentgenowski do badań preparatów polikrystalicznych Empyrean (Panalytical) z przystawką do pomiaru rozproszenia niskokątowego SAXS (Small Angle X-ray Scattering).
-Zestaw do badań termomikroskopowych ze stolikiem grzewczym LINKAM LTS 350 wyposażony w mikroskop polaryzacyjny Nicon Eclipse z kamerą.
-Automatyczne urządzenie do dozowania rozpuszczalników i krystalizacji Crissy
-Młynek kulowy Retsch MM200
-Magnetometr SQUID-VSM
-Magnetometr do pomiarów metodą Gouya
-Analizator termiczny Setsys 16/18 (Setaram)
-Analizator termiczny TA Q5000 (TA) sprzężony ze spektrofotometrem FTIR Nicolet 6700 z przystawką diamentową ATR
-Spektrofotometr SPECORD M40 (Carl Zeiss Jena)
-Spektrofotometr  SPECORD M80 (Carl Zeiss Jena)

Osiągnięcia (nagrody i wyróżnienia)

(2013) Brązowy Medal za Długoletnią Sużbę" nadany przez prezydenta RP (A. Ostasz)

Granty

1) Polimorfizm kompleksów molekularnych N1-benzoilohydrazonu pirydyno-2-karboksyaldehydu z alifatycznymi kwasami dikarboksylowymi, 03.11.2018 – 02.11.2019, NCN: MINIATURA 2, Nr 2018/02/X/ST5/01417, wyjazd badawczy (UCL, UK), kierownik (L. Mazur)
2) Właściwości strukturalne i elektronowe a aktywność biologiczna kompleksów Fe, Cu i Zn z pochodnymi hydrazonów i amidrazonów, 27.10.2010 – 26.10.2013, grant badawczy własny MNiSW/NCN Nr N N204 546839, kierownik (L. Mazur).

Inne

Link do informacji o katedrze:

https://www.umcs.pl/pl/katedra-chemii-ogolnej-koordynacyjnej-i-krystalografii,17502.htm