Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z Wydziałowej Konferencji za 2015 r.

Zobacz program Konferencji, Raport.

18. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS

W dniach 22-23 lutego 2016 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się 18-ta Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza. W uroczystym otwarciu Konferencji uczestniczył Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.
Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza obejmowała 4 sesje, w trakcie których każda jednostka organizacyjna dokonała podsumowania prowadzonych badań. Podczas 20 minutowych wystąpień reprezentanci 17 zakładów i 1 pracowni przedstawili wyniki działalności badawczej w swoich jednostkach oraz zaprezentowali szczegółowo jedno z wykonanych zadań.
    Osiemnaście jednostek organizacyjnych realizowało 21 nowych zadań w ramach działalności statutowej oraz 22 zadania niezakończone w 2014 r. W ramach dotacji celowej na badania młodych naukowców realizowano 13 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 18 zadań niezakończonych w 2014 r.
W podsumowaniu działalności naukowej prowadzonej na Wydziale Chemii należy podkreślić, że liczba artykułów publikowanych w czasopismach z wykazu A MNiSW od lat utrzymuje się na wysokim poziomie z tendencją wzrostową.
Pracownicy Wydziału w 2015 r. byli autorami 234 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (część A wykazu MNiSW), 1 publikacji w czasopismach wymienionych w części B wykazu MNiSW, 7 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science, 102 innych publikacji, 1 monografii w języku polskim, 8 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 16 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym, 2 patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP, 3 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP oraz 2 zgłoszeń patentowych międzynarodowych. W roku 2015 pracownicy Wydziału wygłosili około 100 referatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Uczestniczyli m.in. w 10th Integrated Optics-Sensors, Sensing Structures and Methods IOS’2015.
Wydział współorganizował VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, Ninth International Symposium „Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids” ISSHAC-9, 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and 5th Joint Czech- Hungarian – Polish – Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA – 12, “Światłowody i ich zastosowania” – 16th Conference on Optical Fibers and Their Applications – TAL 2015.
    Na Wydziale Chemii w 2015 r. realizowano 22 różne projekty badawcze:     1 projekt w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (koordynacja), 5 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (uczestnictwo), 1 projekt w ramach innych programów Unii Europejskiej, 2 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1 projekt finansowany lub dofinansowany ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 12 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki.
Pracownicy Wydziału Chemii prowadzili współpracę z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Na Wydziale w 2015 r. gościło kilkudziesięciu specjalistów z jednostek naukowych z różnych krajów. Wiele z opublikowanych artykułów powstało we współpracy z naukowcami z innych uczelni krajowych i zagranicznych.

Anna Deryło-Marczewska