Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Witold Zawadzki

Telefon
(81) 537 55 06
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.technologia.umcs.lublin.pl
http://witold.zawadzki.umcs.lublin.pl/
https://orcid.org/0000-0002-4180-5791
Konsultacje

Wtorek 10.00-12.00


Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, pok. 433
20-031 Lublin


 


  Spis publikacji


W. Gac, W. Zawadzki, M. Rotko, G. Słowik, M. Greluk, CO2 Methanation in the Presence of Ce-Promoted Alumina Supported Nickel Catalysts: H2S Deactivation Studies, Topics in Catalysis, 2019, doi:10.1007/s11244-019-01148-3


W. Gac; W. Zawadzki; G. Słowik; A. Sienkiewicz; A. Kierys, Nickel catalysts supported on silica microspheres for CO2 methanation, Microporous and Mesoporous Materials, 272 (2018), 79-91.


W. Gac, G. Słowik, W. Zawadzki, Structural and surface changes of copper modified manganese oxides, Appl. Surf. Sci., 370 (2016) 536-544.


W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, J. Pawlonka, A. Machocki, A. Lipke, M. Majdan, The effects of cetyltrimethylammonium bromide surfactant on alumina modified zinc oxides, Mater. Res. Bull., 78 (2016) 36-45.


W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, M. Greluk, J. Pawlonka, A. Machocki, Chromium modified zinc oxides, J. Thermal Anal. Calorim., 125 (2016) 1205-1215.


K. Michalak-Zwierz, K. Gdula, K. Tyszczuk-Rotko, W. Zawadzki, A. Dąbrowski, M. Barczak, Thiol-functionalized mesoporous carbons as sorbents of heavy metal ions, Adsorpt. Sci. Technol., 33 (2015) 663-668.


Z. Surowiec, M. Wiertel, A. Marynowska, W. Gac, W. Zawadzki, An application of Mössbauer spectroscopy in the studies of iron-molybdenum silica mesoporous materials, Nukleonika, 58 (2013) 137−141.


N.A. Ivashchenko, W. Gac, V.A. Tertykh, V.V. Yanishpolskii, S.A. Khainakov, A.V. Dikhtiarenko, S. Pasieczna-Patkowska, W. Zawadzki, Preparation, Characterization and catalytic activity of palladium nanoparticles embedded in the mesoporous silica matrices, World Journal of Nano Science and Engineering, 2 (2012) 117-125 (doi:10.4236/wjnse.2012.23015).


W. Gac, W. Zawadzki, B. Tomaszewska, Ethanol conversion in the presence of cobalt nanostructured oxides, Catal. Today, 176 (2011) 97-102.

O sobie

Przebieg zatrudnienia

2006 - 2007 - starszy referent inżynieryjno-techniczny, Wydział Chemii UMCS w Lublinie

2007 - 2016 - asystent naukowo-dydaktyczny, Wydział Chemii UMCS w Lublinie

od 2016 - adiunkt naukowo-dydaktyczny, Wydział Chemii UMCS w Lublinie

Wykształcenie

2004 - Licencjat - studia Io na kierunku Chemia, spec. chemia informatyczna, Wydział Chemii UMCS w Lublinie, praca dyplomowa pt.: "Rachunek zaburzeń dla płynów prostych" wykonana w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych pod kierunkiem prof. Pawła Bryka,

2006 - Magister - studia IIo na kierunku Chemia, spec. chemia analityczna, Wydział Chemii UMCS w Lublinie, praca magisterska pt.: "Teoria asocjujących płynów łańcuchowych" wykonana w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych pod kierunkiem prof. Stefana Sokołowskiego,

2015 - Doktor nauk chemicznych w zakresie chemii, Wydział Chemii UMCS w Lublinie, praca doktorska pt.: "Badania katalizatorów reformingu parowego metanolu" wykonana w Zakładzie Technologii Chemicznej pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Gaca

Wykształcenie uzupełniające

2009 - Studia podyplomowe „Public relations w badaniach naukowych” - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, praca pt.: "Narzędzia promocji projektu Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych realizowanego na Wydziale Chemii UMCS", praca wykonana pod kierunkiem dr Michała Jarmuł,

2010 - Studia podyplomowe  „Kształcenie zdalne w edukacji” - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie, praca pt.: "Podstawy programowania w środowisku LabVIEW" wykonana pod kierunkiem dr Tomasza Walczyńskiego

Wybrane szkolenia uzupełniające 

2019 - Wyjazd studyjny do Gandawy (Belgia) w ramach projeku "Mistrzowie dydaktyki" (Działanie 4.3 – Współpraca ponadnarodowa),

2018 - Cykl warsztatowy Akademii Biznesu UMCS, Biuro Rozwoju Kompetencji oraz Wydział Ekonomiczny UMCS,

2018 - Cykl warsztatowy Akademii Liderów UMCS, Biuro Rozwoju Kompetencji oraz Wydział Ekonomiczny UMCS,

2017 - Cykl warsztatowy - Akademicka Kadra przyszłości, GK Training, Lublin

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 – Kursy doszkalające w zakresie programowania w środowisku LabView, National Instruments,

2010, 2014, 2016 - Projektowanie w środowisku ChemCAD, Nor-Par

2010 - 2012 - Cykl szkoleniowy w zakresie programowania w środowisku LabView (Basic 1, Basic 2, Intermediate 1, Intermediate 2, Core 3, Data acqusition, Signal conditioning, Connectivity), National Instruments

Inne

2011 - Stypendium naukowe Marszałka Województwa Lubelskiego

2009 - Nagroda rektora za wyróżniającą się pracę organizacyjną na rzecz rozwoju Uniwersytetu i jego wydziałów oraz udział w pozyskiwaniu funduszy w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

 


Działalność naukowa

Doświadczenie naukowe 

2013 - Wyjazd o charakterze naukowym do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Laboratory of Materials, Surfaces and Catalytic Processes (LMSPC) Strasbourg  w ramach projektu „Poznanie mechanizmu reformingu etanolu na modelowych katalizatorach Co i Ni z nośnikiem ZnO” zrealizowany w ramach Programu Działań Zintegrowanych POLONIUM, Strasburg, Francja

2011.06-11 - Staż w przedsiębiorstwie Spółka Chemiczna Świdnik. Efektem stażu było opracowanie koncepcji rozwiązania innowacyjnego. Staż został zrealizowany w ramach projektu „Lubelski transfer innowacji” finansowanego z PO KL, Świdnik Polska

2011 - Nawiązanie współpracy z przedsiębiorcą w ramach badań prowadzonych w pracy doktorskiej, Firma Advanced Technologies Centre OBR Świdnik Sp. z o. o., Świdnik, Polska

2010.07-08 - Badania prowadzone w ramach projektu numer PIRSES-GA-2008-230790 "Hybrid nanocomposites and their applications, COMPOSITUM”, Instytut Chemii Powierzchni Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina

2007.01-02 - Badania prowadzone w Unite de Catalyse et Chimie du solide (UCCS) w Lille, w ramach międzynarodowej współpracy UMCS - Ecole Nationale Superieure de Chime de Lille France - Chemical Research Center Budapest, Lille, Francja

Udział w wybranych projektach badawczych

2016-2018; Projekt pn. Development of an Innovative Concept for Carbon Dioxide Utilization as Side Stream of Integrated Bio-refinery Concepts  - Opracowanie innowacyjnej koncepcji wykorzystania strumienia odpadowego dwutlenku węgla w biorafineriach (ICOCAD), realizowany przez międzynarodowe konsorcjum z udziałem Fraunhofer ICT-IMM (Niemcy); Konsun Sp. z o.o. (Polska); UMCS w ramach programu ERA-NET Bioenergy, Integrated Biorefinery Concepts, współfinansowany przez NCBR, wykonawca.

2013-2014; Collaborative project  No 325358, Development of a Portable Internal Reforming Methanol High Temperature PEM Fuel Cell System, Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, Seventh Framework Programme, międzynarodowe konsorcjum: UMCS Lublin, Advent Technologies S.A. (Grecja), University of Patras (UPAT) (Grecja), Foundation for Research & Technology-Hellas, Institute of Chemical Engineering & High Temperature Chemical Processes (FORTH/ICE-HT) (Grecja), Institut fur Mikrotechnik Mainz GmBH (Niemcy), Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH (ZBT) (Niemcy), Directorate General Joint Research Centre - Institute for Energy and Transport (JRC-IET) (Belgia), ENERFUEL, Inc. (USA), ARPEDON LTD (Grecja), wykonawca.

2012 – 2014; Program Działań Zintegrowanych POLONIUM, Understanding reaction pathways of ethanol reforming over ZnO supported Co and Ni model catalysts; współpracy z Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Strasbourg) (Francja), wykonawca.

2013 - Projekt wydziałowy UMCS w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich „Synteza i badanie nanostrukturalnych katalizatorów palladowych z matrycą węglową do reformingu parowego metanolu"

2009 – 2013; Collaborative project  No 245202, Development of an Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuel Cell Stack, FCH-JU-2008-1 Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, Seventh Framework Programme, międzynarodowe konsorcjum: UMCS Lublin, Advent Technologies S.A. (Grecja), NedStack Fuel Cell Technology BV (Holandis), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Strasbourg) (Francja), Foundation for Research & Technology-Hellas, Institute of Chemical Engineering & High Temperature Chemical Processes (FORTH/ICE-HT) (Grecja), Institut fur Mikrotechnik Mainz GmBH (Niemcy), wykonawca.

Udział w projektach dydaktycznych

Udział w projekcie MNiSW „Zintegrowany UMCS” (Działanie 3.5 - Kompleksowe programy szkół wyższych) współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2018 - 2020.

Udział w projekcie MNiSW „Mistrzowie dydaktyki” (Działanie 4.3 – Współpraca ponadnarodowa), realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 2018.

Udział w projekcie „Akademicka kadra przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe Dla Gospodarki I Rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Okres realizacji: 01.04.2017 – 30.04.2018 r.

Udział w projekcie „Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce” (OSDE), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, w latach 2009 – 2015.