Katedra Chemii Analitycznej

Strona katedry: analityczna.umcs.lublin.pl

 

Kierownik Katedry Chemii Analitycznej

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
e-mail: malgorzata.grabarczyk@mail.umcs.pl,
pokój 319, Budynek „Collegium Chemicum”, tel.81 537 55 88


Pracownicy:

Prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski
e-mail: ryszard.dobrowolski@mail.umcs.pl,
pokój 311, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 57 04

Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska
e-mail: agnieszka.nosal-wiercinska@mail.umcs.pl,
pokój 518, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 27

Prof. dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko
e-mail: katarzyna.tyszczuk-rotko@mail.umcs.pl,
pokój 519, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 85

Dr hab. Jolanta Nieszporek, prof. UMCS
e-mail: jolanta.nieszporek@mail.umcs.pl,
pokój 517, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 91

Dr hab. Cecylia Wardak, prof. UMCS
e-mail: cecylia.wardak@mail.umcs.pl,
pokój 325, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 55

Dr hab. Joanna Lenik
e-mail: joanna.lenik@mail.umcs.pl,
pokój 317B, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 57

Dr Marzena Adamczyk
e-mail: marzena.adamczyk@mail.umcs.pl,
pokój 525, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 77 49

Dr Joanna Dobrzyńska
e-mail: joanna.dobrzynska@mail.umcs.pl,
pokój 522, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 57

Dr Iwona Gęca
e-mail: iwona.geca@mail.umcs.pl,
pokój 525, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 77 49

Dr Dorota Gugała-Fekner
e-mail: dorota.gugala-fekner@mail.umcs.pl,
pokój 521, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 57

Dr Mateusz Ochab
e-mail: mateusz.ochab@mail.umcs.pl,
pokój 525, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 77 49

Dr Joanna Reszko-Zygmunt
e-mail: joanna.reszko-zygmunt@mail.umcs.pl,
pokój 318, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 95

Dr Dorota Sieńko
e-mail: dorota.sienko@mail.umcs.pl,
pokój 521, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 57

Profesorowie emerytowani - wolontariat:

Prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk
e-mail: mkorolcz@poczta.umcs.lublin.pl,
pokój 322, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 92


Profil badawczy Katedry

 • Badanie mechanizmu atomizacji w pomiarach metodą absorpcyjnej  spektrometrii  atomowej.
 • Analityczne zastosowania spektrometrii atomowej w analizie próbek: środowiskowych, przemysłowych, klinicznych, nieorganicznych  i geologicznych.
 • Synteza, charakterystyka i zastosowania adsorbentów mikro i mezoporowatych do oddzielania / wzbogacania jonów metali śladowych.
 • Synteza, charakterystyka i analityczne zastosowania adsorbentów krzemoorganicznych  z odciskiem jonowym do oddzielania/wzbogacania jonów metali szlachetnych.
 • Badanie biowęgli w zastosowaniach analityki środowiskowej.
 • Badanie specjacji chemicznej pierwiastków śladowych.
 • Elektrochemiczne metody (woltamperometria, potencjometria) oznaczania śladowych stężeń pierwiastków i związków biologicznie czynnych.
 • Opracowanie, charakterystyka i zastosowanie nowych czujników elektrochemicznych (w tym czujników sitodrukowanych, mikroelektrod i mikroelektrod zespolonych) w analizie związków biologicznie aktywnych i jonów metali w próbkach o rożnej matrycy (próbki środowiskowe, płyny ustrojowe, ekstrakty roślinne, preparaty farmaceutyczne).
 • Wykorzystanie nanomateriałów i cieczy jonowych w konstrukcji elektrod jonoselektywnych.
 • Badania właściwości nowych ligandów i ich kompleksów w aspekcie zastosowania jako substancji aktywnych jonoczułych membran polimerowych.
 • Bioczujniki elektrochemiczne z enzymatyczną warstwą receptorową.
 • Kinetyka i mechanizm reakcji elektrodowych. Adsorpcja substancji organicznych na granicy faz elektroda/ roztwór elektrolitu.

 

Publikacje

2016

 • R. Dobrowolski, A. Mróz, M. Cejner, The enrichment of Pt(IV) ions on Dowex-1X8 and Purolite S-920 ion exchangers from aqueous solutions and their determination using slurry sampling and direct solid sampling graphite furnace atomic absorption spectrometry techniques, Anal. Methods, 8 (2016) 5818-5825.
 • D. Gugała-Fekner, J. Nieszporek, D. Sieńko, The octyltrimethylamonium bromide adsorption at the mercury electrode / NaClO4 solution interface, Acta Chimica Slovenica, 63 (2016) 258-262.
 • I. Sadok, K. Tyszczuk-Rotko, A. Nosal-Wiercińska,  Bismuth particles Nafion covered boron-doped diamond electrode for simultaneous and individual voltammetric assays of paracetamol and caffeine, Sensors and Actuators B-Chemical, 235 (2016) 263-272.  
 • C. Wardak, M. Grabarczyk, Analytical application of solid contact ion-selective electrodes for determination of copper and nitrate in various food products and drinking water, Journal of Environmental Science and Health, Part B 51 (2016) 519-524.
 • I. Gęca, M. Ochab, M. Korolczuk, An adsorptive stripping voltammetry of nickel and cobalt at a solid lead electrode, Int. J. Environ. Anal. Chem., 96 (2016) 1264-1275.


2017

 • A. Nosal-Wiercińska, M. Grochowski, The Catalytic Impact of Ethionine on the Multi-Step Electroreduction of Bi(III) Ions in Chlorates(VII) Solutions, Electrocatalysis 8 (2017) 492-497.
 • J. Lenik, Cyclodextrins based electrochemical sensors for biomedical and pharmaceutical analysis -review, Current Medicinal Chemistry 24 (2017) 2359-2391.
 • M. Ochab, I. Gęca, M. Korolczuk, Determination of trace Se(IV) by anodic stripping voltammetry following double deposition and stripping steps, Talanta, 165 (2017) 364-368.
 • K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, Simple and Sensitive Voltammetric Procedure for Determination of Cd(II) and Pb(II) Using Bismuth-Coated Screen-Printed Carbon Electrode Prepared with Mediator, Journal of the Electrochemical  Society, 164 (2017) H537-H544.
 • M. Grabarczyk, Optimization of adsorptive stripping voltammetry procedure using chloranilic acid as a complexing agent for the determination of ultra-trace germanium in natural water samples, Journal of the Electrochemical Society,  164 (2017) H872-H876.


2018

 • K. Domańska, K. Tyszczuk-Rotko, Integrated three-electrode screen-printed sensor modified with bismuth film for voltammetric determination of thallium(I) at the ultratrace level, Analytica Chimica Acta, 1036 (2018) 16-25.
 • J. Dobrzyńska, M. Dąbrowska, R. Olchowski, R. Dobrowolski, An ion-imprinted thiocyanato-functionalized mesoporous silica for preconcentration of gold(III) prior to its quantitation by slurry sampling graphite furnace AAS, Microchimica Acta. 185 (2018) 564.
 • S. Malinowski, C. Wardak, J. Jaroszyńska-Wolińska, P. A. F. Herbert, R. Panek, Cold Plasma as an Innovative Construction Method of Voltammetric Biosensor Based on Laccase, Sensors 18 (2018) 4086-4099.
 • D. Gugała-Fekner, Adenosine adsorption on a mercury electrode in an acetate buffer and its effect on Zn2+ions electroreduction, Journal of Molecular Liquids, 261 (2018) 57-61
 • J. Lenik, J. Nieszporek, Construction of a glassy carbon ibuprofen electrode modified with multi-walled carbon nanotubes and cyclodextrins, Sensors and Actuators B 225 (2018) 2282-2289.
 • W.Kaliszczak, A.  Nosal – Wiercińska, The importance of the active complexes of 6-mercaptopurine with Bi(III) with regards to kinetics and electrode mechanism changes in the presence of non-ionic surfactants, Journal of Electroanalytical Chemistry 828 (2018) 108 – 115.


2019

 • J. Dobrzyńska, R. Dobrowolski, R. Olchowski, E. Zięba, M. Barczak, Palladium adsorption and preconcentration onto thiol- and amine-functionalized mesoporous silicas with respect to analytical applications, Microporous and Mesoporous Materials 274 (2019) 127-137.
 • M. Grabarczyk, M. Adamczyk, Application of electrochemical sensor based on lead film electrode in trace vanadium(V) determination by adsorptive stripping voltammetry, IEEE Sensors Journal, 19 (2019) 5916-5922.
 • W. Kaliszczak, A. Nosal – Wiercińska, Influence of Mixed 6-Thioguanine-Nonionic Surfactant Adsorption Layers on Kinetics and Mechanism of Bi(III) Ion Electroreduction, Electrocatalysis, 10 (2019) 621-627.
 • M.Ochab, I. Gęca, M. Korolczuk, The new Micro-set for Adsorptive Stripping Voltammetric Simultaneous Determination of Nickel and Cobalt Traces in Aqueous Media, Electroanalysis 31 (2019) 1769-1774.
 • J. Nieszporek, D. Gugała-Fekner, K. Nieszporek, The effect of supporting electrolyte concentration on zinc electrodeposition kinetics from methimazole solutions,
 •  Electroanalysis, 31 (2019) 1141-1149.

Sprzęt

1. Spektrometr absorpcji atomowej, model AAS-3 (2 szt.)
2. Spektrometr absorpcji atomowej, model spectrAA 880 (2 szt.).
3. Analizatory elektrochemiczne Autolab pozwalające na pracę jako potencjostat (5 szt.), galwanostat (5 szt.), bipotencjostat (1 szt.) oraz zawierające moduł do pomiaru impedancji faradajowskiej (2 szt.).
4. Zautomatyzowane statywy elektrodowe model M 165 (8 szt.)
5. System do mineralizacji mikrofalowej, model Mars 5

Osiągnięcia (nagrody, wyróżnienia)

prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski
Nagroda indywidualna II stopnia  Rektora UMCS (2013).
Nagroda indywidualna II stopnia  Rektora UMCS (2014).
Zespołowa nagroda II stopnia Rektora UMCS (2017).
Zespołowa nagroda III stopnia Rektora UMCS (2019).
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018).

dr Joanna Dobrzyńska
Zespołowa nagroda III stopnia Rektora UMCS (2019).


prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
Nagroda Rektora UMCS  za uzyskanie tytułu dr hab. przed skończeniem 40 lat.
Nagroda indywidualna II stopnia  Rektora UMCS (2005).
Zespołowa nagroda II stopnia Rektora UMCS (2010).
Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania (2011).
Zespołowa nagroda II stopnia Rektora UMCS (2011).
Medal Wojewody Lubelskiego dla Kobiet Naukowców Lubelskich Uczelni (2011).
Nagroda indywidualna III stopnia  Rektora UMCS (2012).
Nagroda indywidualna I stopnia  Rektora UMCS (2016).
Medal srebrny za długoletnią służbę (II stopień) 2016.

dr hab. Joanna Lenik
Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania - 2016
Nagroda Zespołowa Rektora UMCS  za osiągnięcia naukowe – 2014
Nieszporek J.
Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania – 2013.
Medal srebrny za długoletnią służbę (II stopień) 2017.

prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska
Współzałożyciel, Przewodnicząca Rady Naukowej Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu (2016);
od 2019 roku funkcja Wydziałowego Koordynatora Sieci  Chorwackiej “Colloids and nanomaterials in education and research” CIII-HR-1108-03-1920 w Środkowo-europejskim Programie Wymiany Uniwersyteckiej(Central European Exchange Program for University Studies, CEEPUS)
Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania, 2013
Nagroda Dziekana Wydziału Chemii UMCS za najlepszą pracę doktorską obronioną na tym Wydziale w 2006 roku, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, 2007.
Indywidualna nagroda Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, 2011.
Nagroda Rektora - za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych przed ukończeniem 40-tego roku życia (2015)
Indywidualna Nagroda II stopnia Rektora UMCS - za osiągnięcia naukowe 2015
Zespołowa nagroda I stopnia Rektora UMCS – za osiągnięcia naukowe 2016
Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego – za cykl publikacji w ramach współpracy naukowej 2017
Zespołowa nagroda III stopnia Rektora UMCS – za osiągnięcia naukowe 2017
Zespołowa nagroda III stopnia Rektora UMCS – za osiągnięcia naukowe 2018
Zespołowa nagroda III stopnia Rektora UMCS – za osiągnięcia naukowe 2019

prof. dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko
Roczne stypendium z programu „START” dla młodych uczonych przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2010),
Nominacja do nagrody Scopus-Perspektywy Young Researcher Award w 2010 roku,
Roczne stypendium na drugi rok z programu „START” dla młodych uczonych przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2011),
Stypendium konferencyjne dla młodych pracowników naukowych, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Towarzystwo Naukowe Warszawskie (2011),
Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na okres 36 miesięcy (2011 - 2013).
Nagroda indywidualna J.M. Rektora UMCS za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przed ukończeniem 40 roku życia (2013),
Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na okres 36 miesięcy (przyznane w 2015 roku, ale pobierane w latach 2016 - 2019 z uwagi na urlop macierzyński),
Zespołowa nagroda III stopnia J.M. Rektora UMCS za oryginalne i twórcze osiągniecie naukowe udokumentowane cyklem artykułów naukowych opublikowanych w roku akademickim 2016/2017 (2017),
Zespołowa nagroda III stopnia J.M. Rektora UMCS za oryginalne i twórcze osiągniecie naukowe udokumentowane cyklem artykułów naukowych opublikowanych w roku akademickim 2017/2018 (2018),
Nagroda indywidualna I stopnia  J.M. Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (2018),
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018),
Nagroda indywidualna III stopnia  J.M. Rektora UMCS (2019).

dr hab. Cecylia Wardak
Medal Komisji Edukacji Narodowej 2014  (leg. nr 142920)
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - II stopień  2017 (leg. Nr 380-2017-77)
Nagroda Zespołowa Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe  w roku 2014 (IIIo)

 

Granty

prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski
Wydziałowy koordynator międzynarodowego konsorcjum  „Measurement Science in Chemistry” (2008-obecnie)
Grant  OPUS 4 nr rej. 2012/07/B/ST5/01799 14.12.2012,  Pozyskiwanie polisacharydów ze szczepu bakterii Rhodococcus oraz kompleksowe badania możliwości ich wykorzystania jako bioflokulanty, biosorbenty oraz do kontroli procesu mineralizacji, 2012 r , główny wykonawca.

dr Joanna Dobrzyńska
Miniatura 2, 2018/02/X/ST5/02073, Mezoprowate materiały krzemionkowe z odwzorowaniem jonów Pt(II) i Pt(IV) - synteza, charakterystyka i zastosowanie w analityce platyny - kierownik projektu.

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
Uczestnictwo w międzynarodowym programie European Cooperation in Science and Technology - COST - Akcja COST nr ES 1302 – “European Network On Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic Biotechnologies”, (2015-2017), zastępca członka Management Committee.
Uczestnictwo w międzynarodowym programie European Cooperation in Science and Technology - COST - Akcja COST nr CA 16215 – “European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms” (2017-2021), zastępca członka Management Committee.

dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska prof. UMCS
NCN Opus (2109) Wykonawca „Emergentne materiały Diraca na bazie anizotropowych heterostruktur Si – Au”.

dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko prof. UMCS
Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. ,,Analiza stripingowa związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem filmowej elektrody ołowiowej", nr projektu: N N204 1472 33, czas realizacji: 2007-2009, funkcja: główny wykonawca.
Grant indywidualny Prorektora UMCS ds. Nauki pt. „Oznaczanie witaminy B1 na generowanej in situ filmowej elektrodzie ołowiowej metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej”, nr projektu: NB-13-2008, czas realizacji: 2008 rok, funkcja: kierownik projektu.
Projekt badawczy z konkursu Iuventus Plus (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pt. „Elektrody modyfikowane błonką metalu osadzaną z wykorzystaniem funkcjonalizowanych polisiloksanów w analizie śladowej jonów metali ciężkich metodą woltamperometrii stripingowej” (nr projektu: IP2012 061472, czas realizacji: 10.06.2013 do 9.06.2015, funkcja: kierownik projektu.
Projekt realizowany przy współpracy międzynarodowej z konkursu Harmonia 4 (Narodowe Centrum Nauki) pt. „Wysokopowierzchniowe materiały elektrodowe przygotowane z wykorzystaniem odtwarzalnie osadzanego metalicznego mediatora w analizie stripingowej jonów metali”, nr projektu: 2013/08/M/ST4/00286, termin realizacji: 13.09.2013 – 12.09.2016 (przedłużony z powodu urlopu macierzyńskiego do 12.03.2017), funkcja: kierownik projektu.

dr hab. Cecylia Wardak
Uczestnictwo w międzynarodowym programie European Cooperation in Science and Technology - COST - Akcja COST nr ES 1302 – “European Network On Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic Biotechnologies”, (2013-2017), członek Management Committee.
Uczestnictwo w międzynarodowym programie European Cooperation in Science and Technology - COST - Akcja COST nr CA 16215 – “European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms” (2017-2021), członek Management Committee.