Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
I i II piętro, pok: 221 (kier.), 217, 220, 238, 241, 109, 112, 128, 128A.
tel./fax: 81-537-56-56
e-mail: SurfaceSci@umcs.lublin.pl
strona www: www.surfacesci.umcs.lublin.pl
Zakład Fizykochemii Powierzchnii Ciała Stałego wchodzi w skład Katedry Chemii Fizycznej

Kierownik:

prof dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. UMCSannad@hektor.umcs.lublin.pl, tel. – 81 537 55 49

osoba do kontaktu:
Ewa Głowacka, tel. –  81 537 56 56 

Skład osobowy:

Kierunki badań:

 • Badania procesów usuwania herbicydów, barwników i związków aromatycznych, związków o aktywności biologicznej z roztworów wodnych na materiałach węglowych i glinokrzemianach.
  • Doświadczalne badania procesów równowagowych, kinetyki adsorpcji, zależności temperaturowych, termodesorpcji.
  • Opis danych doświadczalnych w ramach teorii adsorpcji na energetycznie niejednorodnych ciałach stałych.
 • Synteza i badanie właściwości mezoporowatych materiałów krzemionkowych i węglowych.
 • Badania właściwości adsorpcyjnych oraz niejednorodności energetycznej i geometrycznej nanomateriałów.
  • Badania właściwości fizykochemicznych czystych i modyfikowanych materiałów.
  • Ocena wpływu metody oraz warunków modyfikacji na właściwości powierzchni wybranych glinokrzemianów.
  • Zastosowanie wymiaru fraktalnego i współczynników dyfuzji obliczonych z danych analizy termiczej, adsorpcji/desorpcji azotu i AFM do oceny niejednorodności powierzchni nanomateriałów.
 • Synteza i badania właściwości fizykochemicznych adsorbentów z chemicznie związaną fazą białek.

Dydaktyka:

 • wykłady: chemia fizyczna, chemia ciała stałego, monograficzne, specjalizacyjne
 • seminaria: monograficzne, specjalizacyjne
 • konwersatoria: chemia fizyczna
 • zajęcia laboratoryjne: chemia fizyczna, chemia ciała stałego

Wyposażenie:

 • Aparat do pomiaru izoterm adsorpcji/desorpcji gazów i par z wyposażeniem ASAP 2020
 • Spektrofotometr UV-VIS z celą przepływową Cary-100 (Varian)
 • Zmodernizowany spektrofotometr UV-VIS z przystawką odbiciową Specord M40 (Carl Zeiss)
 • Spektrofotometr UV-VIS z celą przepływową i przystawką do badania ciała stałego Cary-4000 (Varian)
 • Zestaw do miareczkowań potencjometrycznych (oprogramowanie własne): autobiureta, pehametr, Dosimat 765, PHM240 (Metrohm, Radiometer)
 • Autoklaw wysokotemperaturowy Bolted Closure 2L Autoclave Engineers
 • Autoklaw wysokotemperaturowy Bolted Closure 1L Autoclave Engineers
 • Inkubatory Innova 40 i Innova 42
 • derywatograf Q-1500D (MOM, Węgry)
 • chromatograf gazowy GC8000 Top (Carlo Erba Instruments)
 • porozymetr Porosimeter 4000 (Carlo Erba Instruments)
 • Piec oporowy komorowy (ogrzewanie do temp. 1260°C)
 • Suszarka próżniowa Vacucell (MMM Group)
 • Wyparka próżniowa Rotavapor R-3 (BUCHI)

Inne ważne informacje:

 • Dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw. UMCS pełniła funkcję koordynatora projektu nr FSS/2008/X/D5/W/0032/U/0012 pt. "Kursy w języku angielskim dla chemii materiałowej" współfinansowanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Działanie V "Rozwój Polskich Uczelni".< /li>
 • Dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw. UMCS pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Projektu PORPW 2007-2013 pt. "Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie".
 • Dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw. UMCS pełni funkcję koordynatora merytorycznego na Wydziale Chemii UMCS projektu pt. ,,Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS" POIS.13.01.00-00-045/08 realizowanego w ramach działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Priorytet XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 • Dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw. UMCS pełni funkcję koordynatora projektu " Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials " (NANOBIOMAT), SP3-PEOPLE, Support for training and career development of researches (Marie Curie), International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), FP7-People-2013-IRSES.

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.