Pomoc materialna

W roku akademickim 2018/2019 studenci wszystkich Wydziałów UMCS wnioskują o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę za pośrednictwem platformy USOSweb.

Po wygenerowaniu i zarejestrowaniu wniosku w USOSweb, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z całą dokumentacją złożyć w formie papierowej w dziekanacie.

Wnioski o w/w stypendia wraz z wymaganymi dokumentami proszę składać w Dziekanacie Wydziału Chemii w pok.4.

Informacje przyznawania pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 znajdują się pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/stypendium-socjalne-dla-studentow,12221.htm

O stypendium socjalne ubiegać się mogą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy:

  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a ich miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 1051,70 zł (netto),
  • są obywatelami polskimi
  • są cudzoziemcami o których mowa w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - od roku akademickim 2018/2019 studenci generują wnioski za pośrednictwem platformy USOSweb w terminie od 4 do 13 października.

Po wygenerowaniu wniosku należy go wydrukować i podpisać, dołączyć niezbędne zaświadczenia i całość złożyć do Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej swojego Wydziału w terminie od 4 do 15 października br. w godzinach trwania dyżurów WSKS, ustalonych przez WSKS.

Regulaminy oraz wzory dokumentów dostępne są pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/stypendia-dla-studentow-regulaminy-i-wzory-dokumentow,12295.htm

Stawki stypendialne i przedziały dochodowe obowiązujące w roku akademickim 2018/2019  

Zobacz Harmonogram Rektora UMCS i ZUSS UMCS w sprawie czynności w postępowaniu o przyznanie swiadczeń o charakterze socjalnym w systemie USOSweb

Zobacz instrukcję generowania wniosku w systemie USOSweb