Sprawozdanie 2011

Sprawozdanie z Wydziałowej Konferencji za 2011 r.

Zobacz program Konferencji, Raport, oraz zdjęcia (fot. Ryszard Filipowski, Władysław Janusz)

14. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS

W dniach 6-7 lutego 2012 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się 14-ta Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza. W czasie dwudniowych obrad podsumowano działalność badawczą Wydziału prowadzoną w 2011 roku. 20 minutowe prezentacje stały się okazją do przedstawienia dokonań i postępów prac prowadzonych w poprzednim roku w każdej z jednostek Wydziału.

Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza rozpoczęła się z udziałem władz Uniwersytetu z JM Rektorem prof. dr hab. Andrzejem Dąbrowskim, Prorektorem ds. Kształcenia - prof. dr hab. Stanisławem Chibowskim oraz Prorektorem ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej - prof. dr hab. Ryszardem Dębickim.

Podsumowania działalności badawczej Wydziału Chemii UMCS w 2011r. dokonała Pani dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. UMCS, Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem. 18 jednostek organizacyjnych Wydziału realizowało 74 zadania w ramach działalności statutowej, 8 zadań w ramach dotacji celowej na badania młodych naukowców oraz 4 zadania w ramach badań własnych. Pracownicy Wydziału byli autorami 227 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym 188 z tzw. listy filadelfijskiej), około 80 publikacji w innych czasopismach, 3 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 1 patentu przyznanego przez Urząd Patentowy Francji, 1 patentu przyznanego przez Urząd Patentowy RP. Do druku w 2011 r. oddano: 112 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 102), 1 podręcznik akademicki w języku polskim, 1 rozdział w monografii w języku angielskim.

Wyniki badań prezentowane były na 30 konferencjach krajowych i 57 międzynarodowych. Wydział Chemii był organizatorem 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, IV Ogólnopolskiego Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce” oraz międzynarodowej konferencji 33rd International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical Techniques and 3rd COMPOSITUM conference on Hybrid Nanocomposites and Their Applications.

Na Wydziale Chemii w 2011r. realizowano 35 różnych projektów badawczych: 20 projektów badawczych MNiSW i Narodowego Centrum Nauki, 7 projektów w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej, szereg projektów w ramach innych programów i umów, 4 projekty realizowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na Wydziale Chemii realizowane są też projekty infrastrukturalne: „Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie” (PO RPW), „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych” (PO IG) oraz „Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziałów BiNoZ, MFI i Ch. UMCS w Lublinie” (RPO WL). Podpisana też została umowa o finansowaniu wspólnego projektu Wydziałów Chemii, MFI oraz BiNoZ „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS w Lublinie” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza obejmowała 4 sesje, w trakcie których każda jednostka wydziałowa dokonała podsumowania prowadzonych badań. Spotkanie zakończyło wystąpienie autorów 4 wyróżnionych prac doktorskich w konkursie na najlepszą pracę doktorską w roku 2011.

Anna Deryło-Marczewska, Bożena Czech

fot. Ryszard Filipowski

fot. 1. Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Władysław Janusz