Prace magisterskie

Prace magisterskie

Prace magisterskie

Rok

Tytuł pracy

1976

Zastosowanie folio i fazogramów do realizacji rozdziału „Atom. Cząsteczka” w klasie VII szkoły podstawowej

1976

Badanie struktury programu nauczania pracowni technologicznej technikum przemysłu skórzanego

1977

Badanie efektywności epiprojekcji doświadczeń chemicznych w płaszczyźnie pionowej, na lekcjach poświęconych korozji metali w klasie II LO

1977

Zastosowanie folio- i fazogramów do planowania eksperymentu i kierowania obserwacją

1977

Badanie wpływu foliogramów i fazogramów na zapamiętywanie i zrozumienie wybranych wiadomości z zakresu chemii organicznej

1977

Próba upoglądowienia i opracowania metodycznego zagadnień dotyczących koloidów i adsorpcji w kl. VII technikum rolniczego

1977

Użycie folio- i fazogramów do formowania pojęć chemicznych z działu „Atom. Cząsteczka” w klasie VII

1977

Wpływ sprzężenia zwrotnego na wyniki nauczania chemii w klasie VIII szkoły podstawowej

1977

Próba opracowania tekstu chemicznego do ćwiczeń z dydaktyki chemii zaprogramowanego metodą liniową i mieszaną

1977

Badanie efektywności epiprojekcji doświadczeń chemicznych na lekcjach poświęconych szeregom aktywności i elektrochemicznemu w klasach drugich LO

1977

Próba realizacji tematów w kl. VIII szkoły podstawowej: moc kwasów i zasad, kwasowość i zasadowość roztworu, skala pH

1977

Film dydaktyczny w nauczaniu chemii

1977

Struktura filmów dydaktycznych z chemii i jej wpływ na stosowanie tych filmów na lekcjach

1977

Badanie efektywności użycia diaprojekcji doświadczeń na lekcjach poświęconych reakcjom zobojętniania w klasie VIII szkoły podstawowej

1977

Badanie efektywności stosowania fazogramów w nauczaniu wybranych zagadnień z technologii chemicznej

1977

Wykorzystanie foliogramów i fazogramów przy zapoznaniu uczniów z rozwiązywaniem zadań chemicznych

1977

Badanie efektywności użycia fazogramów do realizacji działu „Procesy elektrochemiczne” w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego

1978

Badanie efektywności diaprojekcji doświadczeń na wybranych lekcjach klasy VIII szkoły podstawowej

1978

Badanie efektywności epiprojekcji doświadczeń chemicznych przy realizacji działu „Reakcje w roztworach wodnych” w klasie ósmej szkoły podstawowej

1978

Badanie efektywności użycia epiprojekcji doświadczeń do realizacji lekcji poświęconych reakcjom jonowym w klasie VIII szkoły podstawowej

1978

Próba upoglądowienia materiału programowego; wodorotlenki, kwasy i sole w 10 – letniej szkole średniej

1978

Badanie efektywności epiprojekcji doświadczeń chemicznych przy realizacji działu „Dysocjacja kwasów, zasad i soli” w klasie ósmej szkoły podstawowej

1978

Upoglądowienia działu programowego „Elementy kinetyki chemicznej” w dziesięcioletniej szkole średniej

1978

Porównanie skuteczności stosowania ćwiczeń uczniowskich i epiprojekcji doświadczeń w klasie VIII szkoły podstawowej

1978

Upoglądowienia działu programowego „Litowce. Fluorowce” w dziesięcioletniej szkole średniej

1978

Badanie efektywności epiprojekcji doświadczeń chemicznych przy realizacji działu „Węglowodany, kwasy tłuszczowe, białka” w klasie ósmej szkoły podstawowej

1978

Badanie efektywności stosowania fazogramów w realizacji wybranych zagadnień z programu nauczania chemii w liceum ogólnokształcącym

1978

Badanie efektywności użycia diaprojekcji doświadczeń i ćwiczeń chemicznych uczniowskich na wybranych lekcjach chemii w kl. VIII szkoły podstawowej

1978

Rozwijanie zainteresowań przedmiotowych uczniów poprzez olimpiadę chemiczna

1978

Zajęcia fakultatywne jako forma pracy z uczniem zdolnym

1978

Opracowanie obudowy wizualnej do realizacji działu „Klasyfikacja pierwiastków, budowa atomów i cząsteczek” w klasie pierwszej liceum zawodowego

1979

Modele wyobrażeniowe w realizacji rozdziału „Dysocjacja kwasów, zasad i soli” w klasie VIII szkoły podstawowej

1979

Ćwiczenia uczniowskie z chemii organicznej w skali półmikro w kl. X dziesięcioletniej szkoły ogólnokształcącej

1979

Badanie efektywności epiprojekcji doświadczeń chemicznych przy realizacji działu „Organiczne związki węgla” w klasie VIII szkoły podstawowej

1979

Zastosowanie projektoskopu na ćwiczeniach z obróbki szkła

1979

Badanie efektywności diaprojekcji doświadczeń w LO o profilu biologiczno-chemicznym

1979

Wpływ sprzężenia zwrotnego na wyniki nauczania wybranych zagadnień z chemii

1979

Przystosowanie szkolnej pracowni chemicznej do użycia technicznych środków dydaktycznych

1979

Badania nad użyciem przeźroczy w nauczaniu chemii klasy ósmej szkoły podstawowej

1979

Badanie efektywności użycia epiprojekcji doświadczeń chemicznych w szkole zawodowej

1979

Badanie efektywności diaprojekcji doświadczeń chemicznych do realizacji wybranych działów programowych w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego

1979

Rozwijanie zainteresowań przedmiotowych uczniów poprzez olimpiadę chemiczną

1979

Ćwiczenia uczniowskie w skali półmikro w kl. VIII dziesięcioletniej szkoły średniej

1979

Badanie efektywności funkcji dydaktycznych fazogramów na lekcjach chemii w szkole zawodowej

1979

Badanie nowej koncepcji zapoznawania uczniów z wymiarami i masą atomów

1979

Koncepcja realizacji zagadnień, dotyczących katalizy i katalizatorów w dziesięcioletniej szkole średniej

1979

Szkolna pracownia chemiczna

1979

Ćwiczenia uczniowskie w skali półmikro w kl. IX dziesięcioletniej szkoły średniej

1979

Badanie użycia diaprojekcji doświadczeń na lekcjach z kinetyki i statyki chemicznej oraz systematyki związków nieorganicznych w liceum dla pracujących

1980

Zastosowanie epiprojekcji doświadczeń chemicznych do realizacji działów: „Woda jako rozpuszczalnik”, „Zasady i kwasy” w klasie VIII szkoły podstawowej

1980

Zastosowanie epiprojekcji doświadczeń chemicznych do realizacji działu programowego „Dysocjacja kwasów, zasad i soli” w kl. VIII szkoły podstawowej

1980

Analiza funkcji środków dydaktycznych w nauczaniu działu „Atom. Cząsteczka” w klasie VII szkoły podstawowej

1980

Wykorzystanie epiprojekcji do realizacji działu „Reakcje w roztworach wodnych” w klasie VIII szkoły podstawowej

1980

Zastosowanie modeli wyobrażeniowych w nauczaniu działu „Atom i cząsteczka” w klasie VII szkoły podstawowej

1981

Badania nad użyciem przeźroczy w nauczaniu chemii w szkole podstawowej

1981

Analiza funkcji modeli w nauczaniu chemii w szkole podstawowej

1981

Zastosowanie diaprojekcji doświadczeń chemicznych do realizacji działu programowego „Dysocjacja kwasów, zasad i soli” w klasie VIII szkoły podstawowej

1981

Badanie użycia projekcji do zapoznawania uczniów z mechanizmem reakcji dysocjacji w kl. VIII

1981

Badanie kojarzenia mikroskopowego przebiegu zjawisk chemicznych z ich mechanizmem

1981

Badanie kojarzenia makroskopowego przebiegu zjawisk z symbolika i wzorami chemicznymi

1981

Badania nad wprowadzeniem i wykorzystaniem teorii atomistyczno-cząsteczkowej w nauczaniu chemii w kl. VII szkoły podstawowej

1981

Zastosowanie epiprojekcji doświadczeń chemicznych do realizacji działu programowego „Reakcje w roztworach wodnych” w klasie VIII szkoły podstawowej

1981

Korelacja programu nauczania chemii z przedmiotami zawodowymi w technikum gastronomicznym

1982

Dysocjacja kwasów, zasad i soli w kl. VIII szkoły podstawowej

1982

Badanie efektywności nowego sposobu stosowania zadań w kl. VII szkoły podstawowej

1983

Epiprojekcji doświadczeń w realizacji działu „Dysocjacja elektrolityczna” w kl. VIII

1983

Badanie wprowadzenia pojęcia atomu w kl. VII

1983

Konstrukcja i wykorzystanie środków dydaktycznych w nauczaniu wartościowości w kl. VII szkoły podstawowej

1984

Opracowanie i wstępna weryfikacja materiałów pomocniczych do działu „Atom. Cząsteczka” w klasie VII szkoły podstawowej

1984

Badanie efektywności użycia zadań w dziale „Woda. Wodór” w kl. VII szkoły podstawowej

1984

Badanie i normalizacja testu do działu „Pierwiastki metaliczne” w klasie VII szkoły podstawowej

1984

Badanie efektywności użycia zadań w dziale „Pierwiastki metaliczne” w klasie VII szkoły podstawowej

1984

Badanie efektywności użycia zadań w dziale „Powietrze. Tlen” w klasie VIII szkoły podstawowej

1985

Badanie zależności między osiągnięciami w uczeniu się chemii a poziomem rozwoju umysłowego

1985

Opracowanie metodyczne działu: "Atom. Cząsteczka", w klasie VII szkoły podstawowej

1985

Koncepcje metodyczne realizacji I części działu pt. "Atom. Cząsteczka" w klasie VII szkoły podstawowej

1985

Koncepcja metodyczna realizacji II części działu pt. "Atom. Cząsteczka" w klasie VII szkoły podstawowej

1985

Opracowanie metodyczne działu "Powietrze. Składniki powietrza", w nowym programie szkoły podstawowej

1985

Reakcje metali w roztworach, reakcje strąceniowe. Projekcja doświadczeń chemicznych w świetle odbitym

1986

Opracowanie metodyczne działu "Spalanie jako reakcja chemiczna" z programu klasy VII szkoły podstawowej

1986

Opracowanie metodyczne działu "Woda w przyrodzie i roztwory wodne"

1986

Badanie zależności wyników nauczania działu "Atom i cząsteczka" od rozwoju intelektualnego ucznia

1986

Opracowanie testów sprawdzających do działów programowych: „Powietrze. Składniki powietrza” „Atom i cząsteczka” dla klasy VII szkoły podstawowej

1986

Badanie struktury treści działu „Powietrze” podręcznika chemii dla klasy VII szkoły podstawowej

1986

Opracowanie metodyczne działu „Kwasy, zasady, sole” w klasie VII szkoły podstawowej

1986

Zastosowanie technicznych środków dydaktycznych w nauczaniu chemii w klasie VII szkoły podstawowej

1987

Opracowanie testów sprawdzających do działów programowych: „Spalanie jako reakcja chemiczna” „Woda i roztwory wodne” „Kwasy, zasady, sole”, dla klasy VII szkoły podstawowej

1988

Opracowanie metodyczne działu: „Pochodne węglowodorów” w nowym programie szkoły podstawowej

1988

Standaryzacja testów do działów: „Atom i cząsteczka” oraz „Spalanie jako reakcja chemiczna”

1988

Badanie stopnia opanowania treści programowych z działów: „Powietrze, składniki powietrza” oraz „Atom i cząsteczka” w klasie VII szkoły podstawowej

1988

Standaryzacja testów do działów: „Powietrze, składniki powietrza” oraz „Woda w przyrodzie i roztwory wodne”

1989

Badania wpływu zadań dydaktycznych na osiągnięcia uczniów w klasie VII szkoły podstawowej

1990

Struktura wiedzy chemicznej związanej z teorią atomistyczno – cząsteczkową

1990

Ocena efektywności stosowania zadań w działach: „Powietrze. Składniki powietrza”, „Atom i cząsteczka” w klasie VII szkoły podstawowej

1990

Zastosowanie wiedzy z zakresu teorii atomistyczno - cząsteczkowej w procesie uczenia się chemii w klasie VIII szkoły podstawowej

1990

Ocena efektywności stosowania zadań dydaktycznych w działach: „Spalanie jako reakcja chemiczna” oraz „Woda w przyrodzie i roztwory wodne” w klasie VII szkoły podstawowej

1990

Zastosowanie wiedzy z zakresu teorii atomistyczno - cząsteczkowej w procesie uczenia się chemii w klasie VII szkoły podstawowej

1990

Badanie osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy związanej z kinetyczno -cząsteczkową teorią budowy materii

1991

Rozumienie przez uczniów wiedzy z zakresu teorii atomistyczno – cząsteczkowej

1991

Korelacja między chemią a fizyką w programach szkoły podstawowej

1991

Opracowanie zeszytu ćwiczeń utrwalającego wiedzę z zakresu teorii kinetyczno – cząsteczkowej

1991

Opracowanie przeźroczy do nauczania chemii w klasie VII szkoły podstawowej

1991

Badanie rozumienia i stosowania przez uczniów wiedzy z zakresu teorii atomistyczno – cząsteczkowej

1992

Opracowanie przeźroczy do nauczania chemii w klasie VIII szkoły podstawowej

1992

Koncepcje metodyczne zapoznawania uczniów szkoły podstawowej z pojęciami chemicznymi związanymi z teorią atomistyczno cząsteczkową

1992

Badanie rozumienia i stosowania przez uczniów wiedzy z zakresu teorii atomistyczno – cząsteczkowej

1992

Czynniki wpływające na rozwiązywanie przez uczniów problemów chemicznych z zakresu teorii atomistyczno – cząsteczkowej

1992

Kształtowanie struktury wiedzy chemicznej uczniów szkoły podstawowej w zakresie teorii atomistyczno cząsteczkowej

1992

Doświadczenia laboratoryjne z zakresu ochrony środowiska w nauczaniu chemii

1993

Materiały pomocnicze w nauczaniu chemii w szkole podstawowej

1993

Znaczenie motywacji w procesie nauczania chemii w szkole średniej

1994

Badanie losów finalistów olimpiad chemicznych

1994

Badanie czynników wpływających na motywację uczenia się chemii w szkole podstawowej

1994

Funkcje i rola doświadczeń chemicznych na lekcjach chemii w szkole podstawowej

1994

Rola modeli w rozwiązywaniu problemów chemicznych z zakresu teorii atomistyczno-cząsteczkowej

1994

Propozycje zeszytu uczniowskiego z zastosowaniem doświadczeń przeprowadzanych w chemicznych próbnikach laboratoryjnych

1994

Kryteria wyboru przez nauczyciela podręcznika do chemii dla klasy VII szkoły podstawowej

1994

Zastosowanie chemicznych próbników laboratoryjnych w nauczaniu chemii w szkole podstawowej

1994

Propozycja doświadczeń do programu chemii szkoły podstawowej mających na celu wyjaśnienia zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz wykorzystywanych w życiu codziennym

1995

Badania wykorzystania zestawu „Chemia i my 7” do nauczania chemii w szkole podstawowej

1995

Funkcja teorii atomistycznej w podręcznikach chemii dla szkoły podstawowej

1995

Ćwiczenia z techniki i metodyki szkolnego eksperymentu chemicznego – materiały pomocnicze dla studentów

1995

Propozycje zadań laboratoryjnych do utrwalania wiadomości i umiejętności z wybranych działów programowych w kl. VIII

1995

Praktyczne znaczenie wiedzy chemicznej poznawanej przez uczniów w szkole podstawowej

1995

Propozycje zadań wspierających proces nauczania – uczenia się chemii w szkole średniej. Dział programowy: Podstawowe pojęcia chemiczne

1996

Propozycje zadań wspierających proces nauczania – uczenia się chemii w szkole średniej. Dział programowy: Ilościowa interpretacja przemian chemicznych

1996

Badanie rozumienia i stosowania przez uczniów wiedzy z zakresu „Reakcje w roztworach wodnych”

1996

Realizacja koncepcji metodycznych zawartych w zestawie podręczników „Chemia i my”

1996

Zastosowanie w procesie nauczania koncepcji metodycznych zawartych w zestawie podręczników „Chemia i my” dla klasy VIII szkoły podstawowej

1996

Opracowanie wybranych doświadczeń z chemii organicznej w formie filmu dydaktycznego

1996

Zintegrowane nauczanie przedmiotów przyrodniczych

1996

Badanie opinii nauczycieli, uczniów i pracodawców na temat kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych

1996

Kryteria wyboru podręcznika do nauczania chemii w szkole podstawowej

1997

Funkcje doświadczeń chemicznych w nauczaniu chemii w szkole podstawowej

1997

Korelacja miedzy chemia a biologia w programach szkoły podstawowej

1998

Badanie efektywności nowej koncepcji zapoznawania uczniów z teoria atomistyczną

1998

Łączenie wiedzy doświadczalnej z wiedza teoretyczną w nauczaniu chemii na poziomie szkoły podstawowej

1998

Aktywizująca rola środków dydaktycznych w nauczaniu chemii

1998

Badanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych

1998

Badanie osiągnięć uczniów w zakresie zintegrowanej wiedzy przyrodniczej

1998

Dydaktyczne programy komputerowe w nauczaniu chemii w szkole podstawowej

1999

Zastosowanie fazogramów podczas zapoznawania uczniów z teoriami chemicznymi na lekcjach chemii w szkole podstawowej

1999

Rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą przyrodniczą na przykładzie wiadomości o węglu i jego związkach

1999

Kształcenie postaw proekologicznych na lekcjach chemii

1999

Wiedza z zakresu ochrony środowiska w nauczaniu chemii na poziomie szkoły podstawowej

1999

Opracowanie środków dydaktycznych do nauczania chemii w polskiej szkole podstawowej na Łotwie

1999

Nauczanie wybranych zagadnień z chemii organicznej w szkole podstawowej metodami aktywizującymi

1999

Posługiwanie się przez uczniów wyobrażeniami odnoszącymi się do budowy materii

1999

Analiza wybranych podręczników do chemii w szkole podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w nich teorii kinetyczno-cząsteczkowej i atomistycznej

2000

Analiza wybranych pojęć w podręcznikach chemicznych

2002

Utrwalanie wiadomości i umiejętności w nauczaniu chemii na poziomie gimnazjum

2002

Realizacja celów wychowawczych poprzez nauczanie chemii

2003

Rola pojęć z zakresu teorii atomistycznej w konstruktywistycznym kształtowaniu struktury wiedzy chemicznej uczniów

2003

Kształtowanie całościowego obrazu przyrody w procesie nauczania chemii

2003

Zadania problemowe integrujące wiedzę z przedmiotów przyrodniczych

2004

Zastosowanie w nauczaniu chemii doświadczeń powiązanych z problemami życia codziennego

2004

Kształtowanie postaw i zachowań uczniów w procesie nauczania chemii

2007

Analiza wybranych zagadnień chemicznych w podręcznikach polskich z przełomu XIX i XX wieku

2009

Chemia jako przedmiot nauczania w opinii uczniów gimnazjów

2009

Badanie opinii nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na temat rozwoju zawodowego

2010

Umiejętność zastosowania przez uczniów gimnazjów wiedzy chemicznej w zakresie chemii organicznej w życiu codziennym

2010

Umiejętność zastosowania przez uczniów gimnazjów wiedzy chemicznej w zakresie chemii ogólnej i nieorganicznej w życiu codziennym

2011

Opinie absolwentów Wydziału Chemii UMCS na temat przydatności wiedzy, nabytej podczas studiów w pracy zawodowej

2011

Opracowanie, realizacja i ewaluacja zajęć przeznaczonych dla uczniów zainteresowanych chemią

2011

Analiza czynników determinujących wybór kierunków studiów o profilu matematyczno-przyrodniczo-technicznym

2012

Kosmetyki do codziennej pielęgnacji, ich skład i funkcje

2012

Pozaszkolne formy działalności dydaktycznej z zakresu nauk przyrodniczych w Polsce

2012

Badanie opinii na temat stanu edukacji przyrodniczej w Polsce

2012

Konkursy z przedmiotów przyrodniczych służące rozwijaniu zainteresowań uczniów gimnazjów i liceów organizowane przez uczelnie wyższe

2012

Opracowanie obudowy dydaktycznej do zagadnień „Woda i roztwory wodne”

2012

Stan wiedzy uczniów gimnazjów na temat aspektów chemicznych ochrony środowiska

2013

Opinie uczniów gimnazjum o czynnikach wpływających na skuteczne uczenie się chemii

2015

Opracowanie obudowy dydaktycznej do zagadnienia "Chemia środków kosmetycznych"