Pracownia Dydaktyki Chemii

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
VI piętro
tel. +48 81 537 55 03
strona www: dydchem.umcs.lublin.pl

Skład osobowy:

Dr hab. Ryszard M. Janiuk - wolontariat, email: rmjaniuk@poczta.umcs.lublin.pl
Dr Zofia Kloc, tel. 815375690; email: zofia.kloc@poczta.umcs.lublin.pl
Dr Agnieszka Kamińska-Ostęp, tel. 815375688; email: aostep@poczta.umcs.lublin.pl

Kierunki badań:

 • proces uczenia się chemii
 • funkcje teorii i modeli teoretycznych w nauczaniu i uczeniu się chemii
 • trudności poznawcze w uczeniu się chemii
 • zastosowanie środków dydaktycznych w nauczaniu chemii
 • unowocześnianie metod kształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
 • zintegrowane nauczanie przedmiotów przyrodniczych
 • wykorzystanie zadań testowych do oceny jakości i skuteczności kształcenia chemicznego
 • badanie uwarunkowań i efektywności kształcenia chemicznego
 • zagadnienia ochrony środowiska w kształceniu chemicznym
 • kształtowanie całościowego obrazu wiedzy o przyrodzie w procesie nauczania chemii
 • czynniki wpływające na przebieg i efekty nauczania chemii uczniów z dysleksją
 • doskonalenie metod nauczania i uczenia się chemii - techniki i metody aktywizujące
 • badanie czynników wpływających na zainteresowanie i motywację uczniów do uczenia się chemii
Dydaktyka:
Blok dydaktyczny, Podstawy dydaktyki
 • I rok, semestr II: wykład (15 godz) ; zajęcia konwersatoryjno-laboratoryjne (15 godz)
Blok dydaktyczny, Dydaktyka chemii,
 • I rok, semestr II: zajęcia konwersatoryjno-laboratoryjne (45 godz)
 • praktyka przedmiotowo-metodyczna w szkole średniej, (60 godz)
 • I rok, semestr III: zajęcia konwersatoryjno-laboratoryjne (30 godz),
 • I rok, semestr III: zajęcia konwersatoryjno-seminaryjne (15 godz),
 • praktyka przedmiotowo-metodyczna w gimnazjum (60 godz)
Blok dydaktyczny, Technologia informacyjna
 • I rok, semestr II: zajęcia konwersatoryjno-laboratoryjne (15 godz)
 • I rok, semestr III: zajęcia konwersatoryjno-laboratoryjne (15 godz)
Blok dydaktyczny, Prawo oświatowe i BHP
 • I rok, semestr III: wykład (15 godz)
Nauczanie biologii i chemii I°, Dydaktyka biologii i chemii
 • II rok, semestr III, wykład (10 godz)
 • II rok, semestr III, zajęcia laboratoryjne (30 godz)
 • II rok, semestr IV, zajęcia laboratoryjne (30 godz)
 • II rok, semestr IV, praktyki przedmiotowo-metodyczne (30 godz)
Nauczanie biologii i chemii I°, Technologia informacyjna w edukacji
 • III rok, semestr VI: zajęcia laboratoryjne - 15 godzin
Nauczanie biologii i chemii II°, Dydaktyka chemii
 • I rok, semestr II: zajęcia laboratoryjne (60godz)
 • praktyka przedmiotowo-metodyczna w szkole średniej (15 godz)
Nauczanie geografii i Przyrody I°, Właściwości substancji i procesy chemiczne w przyrodzie
 • III rok, semestr VI; wykład (15 godzin)
 • III rok, semestr VI; ćwiczenia (15 godzin)
Nauczanie geografii i Przyrody I°, Laboratorium chemiczne
 • III rok, semestr VI; laboratorium (15 godzin)
Nauczanie geografii i Przyrody I°, Dydaktyka geografii i przyrody (nauczanie zagadnień chemicznych)
 • III rok, semestr VI; ćwiczenia (15 godzin)
Studia Podyplomowe
 1. Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania chemii
  • Dydaktyka chemii
 2. Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania przyrody na drugim etapie kształcenia
  • Chemia w życiu codziennym
Prace magisterskie
 • Kosmetyki do codziennej pielęgnacji ich skład i funkcje
 • Pozaszkolne formy działalności dydaktycznej z zakresu nauk przyrodniczych w Polsce
 • Badanie opinii na temat stanu edukacji przyrodniczej w Polsce
 • Konkursy z przedmiotów przyrodniczych służące rozwijaniu zainteresowań uczniów gimnazjów i liceów organizowane przez uczelnie wyższe
 • Opracowanie obudowy dydaktycznej do zagadnień „Woda i roztwory wodne”
 • Stan wiedzy uczniów gimnazjów na temat aspektów chemicznych ochrony środowiska
Otwarte przewody doktorskie:
 • Włodzimierz Kuśmierczuk - Poprawność merytoryczna i ujęcie dydaktyczne wybranych zagadnień w podręcznikach chemii dla liceów a koncepcje alternatywne uczniów
 • Radosław Brzyski - Badanie wpływu zajęć prowadzonych metodą nauczania hybrydowego na zainteresowania chemią uczniów gimnazjum
Inne ważne informacje:
 • współpraca ze środowiskiem szkolnym (organizacja zawodów Olimpiady Chemicznej, konkurs „Rok przed maturą”, zajęcia dla uczniów klas drugich gimnazjów - ChemIQ, zajęcia dla uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych chemią,  udział w ogólnopolskich egzaminach zewnętrznych z zakresu chemii)
 • współpraca międzynarodowa (organizacja konferencji, udział w programach dydaktycznych i edukacyjnych)
 • opracowywanie podręczników i materiałów dydaktycznych do nauczania chemii