Zakład Technologii Chemicznej

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
IV piętro
tel. +48 81 537 55 96, fax. 81 537 55 65
strony www: www.ztch.umcs.lublin.pl

Kierownik jednostki:

prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
e-mail: janusz.ryczkowski@umcs.eu
tel. 81 537 55 46

osoba do kontaktu:
mgr Małgorzata Pasicz
e-mail malgorzata.pasicz@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 55 96; fax: 81 537 55 65

Skład osobowy:

prof. dr hab. Janusz Ryczkowski; janusz.ryczkowski@umcs.eu; 81 537 55 46
dr hab. Wojciech Gac; Wojciech.Gac@poczta.umcs.lublin.pl; 81 537 77 46
dr Marcin Cichy; marcin.cichy@poczta.umcs.lublin.pl; 81 537 55 26
dr Magdalena Greluk; magdalena.greluk@poczta.umcs.lublin.pl; 81 537 55 14
dr Adam Lesiuk; adam.lesiuk@poczta.umcs.lublin.pl; 81 537 55 20
dr Monika Pańczyk; Monika.Panczyk@poczta.umcs.lublin.pl; 81 537 55 74
dr Sylwia Pasieczna-Patkowska; Sylwia.Pasieczna@poczta.umcs.lublin.pl; 81 537 55 20
dr Marek Rotko; marekrotko@poczta.umcs.lublin.pl; 81 537 55 25
dr Witold Zawadzki; witold.zawadzki@poczta.umcs.lublin.pl; 81 537 55 06
mgr Grzegorz Słowik; grzegorz.slowik@poczta.umcs.lublin.pl; tel. 815375514
mgr Małgorzata Pasicz; malgorzata.pasicz@poczta.umcs.lublin.pl; 81 537 55 96

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki, na emeryturze od 2018 r.; tadeusz.borowiecki@poczta.umcs.lublin.pl; 81 537 55 09
dr hab. Andrzej Machocki, prof. UMCS, na emeryturze od 2017 r.; Andrzej.Machocki@poczta.umcs.lublin.pl; 81 537 55 14
st. tech. Czesława Sikorska, na emeryturze od 2017 r.; joanna@hektor.umcs.lublin.pl

Kierunki badań:
Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu dotyczą dwóch głównych zagadnień:
 • badań katalizatorów heterogenicznych ważnych procesów technologicznych, ich właściwości i preparatyki,
 • oddziaływań przemysłu i gospodarki komunalnej na środowisko naturalne
Badania obejmują:
 • katalizatory reformingu parowego węglowodorów odpornych na zawęglanie,
 • utleniającą konwersję metanu do wyższych węglowodorów,
 • katalityczne spalanie gazu ziemnego,
 • impregnowane katalizatory niklowe o wysokiej dyspersji metalu,
 • oddziaływania metal-nośnik w katalizatorach metodami temperaturowo-programowanymi,
 • zastosowanie spektroskopii IR do oddziaływań kompleksonów z powierzchnią nieorganicznych nośników,
 • kinetykę procesów gazyfikacji depozytów węglowych,
 • procesy termicznej utylizacji odpadów tworzyw sztucznych,
 • określenie składów morfologicznych odpadów komunalnych,
 • rozprzestrzenianie się głównych zanieczyszczeń motoryzacyjnych na przykładzie wybranych skrzyżowań ulic i arterii komunikacyjnych w Lublinie.
Tematyka projektów badawczych
 • Projekt badawczy własny nr. 3 T09B 114 29.
  Nanostrukturalne katalizatory niskotemperaturowego utleniania CO i związków organicznych.
  Nanostructured catalysts for low temperature oxidation of co and organic compounds.
 • Projekt badawczy promotorski nr. 3 T09B 125 27.
  Badania procesu uwodornienia benzenu.
  Studies of the benzene hydrogenation process.
 • Projekt badawczy promotorski nr. 3 T09B 108 28.
  Katalizatory miedziowe promotowane alkaliami dla konwersji parowej tlenku węgla.
  Copper catalysts promoted by alkali for water gas shift reaction.
 • Projekt badawczy zamawiany Nr PBZ - KBN-116/T09/2004
  Tytuł projektu: Nowe materiały katalityczne jako podstawa procesów chemicznych przyjaznych środowisku.
 • Zadanie 1. Opracowanie zdyspergowanych katalizatorów metalicznych i stopowych o kontrolowanych właściwościach fizykochemicznych i katalitycznych dla kluczowych procesów przemysłowych i ochrony środowiska.
  Temat: Zastosowanie techniki DIM do otrzymywania zdyspergowanych katalizatorów metalicznych i stopowych o kontrolowanych właściwościach fizykochemicznych i katalitycznych dla kluczowych procesów przemysłowych i ochrony środowiska”
 • Udział w konsorcjum (15 placówek naukowych) opracowującym zgłoszenie do projektu zamawianego PBZ-MEiN-2/2/2006 pt. Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla.
 • Zadanie II: Przygotowanie surowego gazu ze zgazowania do procesów syntezy obejmujące m.in. odpylanie, usuwanie aerozoli produktów smołowych i związków siarki oraz reforming gazu wieloskładnikowego i poszczególnych składników.
  Temat: Katalizatory reformingu gazu wieloskładnikowego w reaktorach ogrzewanych gazem procesowym (GHR).
 • Udział w sieci naukowej „Nanomateriały jako katalizatory nowych, przyjaznych środowisku procesów”
  1. Nowe materiały nano- i mikroporowate
  2. Mono- i wieloskładnikowe nanometryczne układy metali na nośnikach
  3. Monomolekularne i makroklasterowe nanocząstki związków chemicznych (tlenków, siarczków) na nośnikach i w matrycach
  4. Nanokatalizatory rozpuszczalne i immobilizowane w syntezie organicznej i w chemii środowiska
  5. Naturalne i syntetyczne minerały warstwowe jako podstawa nanostruktur katalitycznych
  6. Projektowanie katalizatorów w oparciu o różne podejścia teoretyczne
  7. Nowe materiały na osnowie węgli oraz soli nieorganicznych
  8. Synteza wysokoprzetworzonych związków wobec katalizatorów nanostrukturalnych o programowanej budowie
Dydaktyka
W Zakładzie Technologii Chemicznej prowadzone są różnorodne zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów i specjalnościach Wydziału Chemii (studia stacjonarne i niestacjonarne).
Wykłady kursowe:
 • Technologia Chemiczna dla studentów kierunków „Chemia”, „Chemia środków bioaktywnych” i „Ochrona Środowiska”;
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia dla studentów kierunków „Chemia”, „Chemia środków bioaktywnych”;
 • Gospodarka odpadami dla studentów kierunku „Ochrona Środowiska”;
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska- technologie bezodpadowe dla studentów kierunku „Ochrona Środowiska”;
 • Ćwiczenia laboratoryjne, konwersatoria i ćwiczenia terenowe do prowadzonych wykładów;
 • Wykłady monograficzne, specjalizacyjne i seminaria magisterskie i dyplomowe dla studentów wszystkich kierunków studiów.
 • Ćwiczenia przemysłowe w zakładach chemicznych.
Wyposażenie jednostki
 • spektrofotometr FT-IR Excalibur3000 firmy Bio-Rad z przystawką MTEC300 do badań techniką fotoakustyczną;
 • układ spektroskopii FT-IR z opcją step-scan, DRIFT, ATR, PM-VCD, PM-IRRAS, spektroskopii Ramana (Nicole 6700, Nicole 8700, Thermo Scientific), spektrometru masowego (GC/MS-QP2010 Ultra, Shimadzu) do badań właściwości materiałów i zjawisk „In situ” oraz „operando” w szerokim zakresie zmian temperatury, ciśnienia, składu fazy ciekłej i gazowej;
 • wysokotemperaturowa komora reakcyjna DRIFT;
 • mikrowaga TGA-121 Cahn z układem do badań temperaturowo-programowanych w kontrolowanych atmosferach;
 • mikrowaga TEOM;
 • zestaw Altamira AMI-1 do badań metodami temperaturowo-programowanymi (TPD; TPR, TPO, TPH, TPSR);
 • kwadrupolowy spektrometr masowy HAL201RC (Hiden Analytical) z układem próżniowym,
 • zestaw próżniowy do badań wolumetrycznych właściwości fizykochemicznych katalizatorów;
 • reaktor wysokociśnieniowy (BR-100, Berghof);
 • zestaw laboratoryjny umożliwiający badanie próbek metodą wymiany izotopowej 18O2 (SSITKA)
 • układy do badania aktywności i selektywności katalizatorów;
 • reaktory bezgradientowe do badań kinetyki reakcji katalitycznych;
 • chromatografy gazowe (m.in. Fisons GC 8000, Varian, CHROM5);
 • układy badawcze mikroreaktorowe do badań aktywności i selektywności katalizatorów;
 • oprogramowanie komputerowe (m.in. ChemCad; Matematika)

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.