Studia I stopnia

 

Link do nowego portalu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UMCS z aktualną ofertą edukacyjną

 

Studia pierwszego stopnia

INŻYNIERIA ŚWIATŁOWODOWA - studia stacjonarne, inżynierskie (3,5-letnie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Celem studiów jest wykształcenie – we współpracy z przemysłem – specjalistycznych kadr, przygotowanych do pracy w obszarze nowych technologii.

Specjalności:

 • techniki światłowodowe
 • materiałoznawstwo fotoniczne

Główne zalety nowego kierunku to:

 • praktyczna nauka zawodu już od pierwszego roku studiów;
 • studia pod kierunkiem renomowanej kadry wykładowców z międzynarodowymi sukcesami;
 • nowoczesna pracownia technologii światłowodów, z pełną linią do wytwarzania światłowodów;
 • zajęcia, warsztaty i szkolenia prowadzone przez ekspertów przemysłowych;
 • realne zagadnienia przemysłowe i możliwość udziału w projektach międzynarodowych;
 • praktyki we współpracujących z UMCS firmach, możliwość zatrudnienia w trakcie studiów;
 • zajęcia menadżerskie m.in.: z zarządzania projektami i zasobami ludzkimi czy organizacji pracy;
 • multidyscyplinarny charakter studiów, aktualna wiedza z kilku obszarów naukowych;

CHEMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii, opartej o szerokie podstawy matematyki i nauk przyrodniczych; uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych (uczelniach) oraz innych.

Specjalności:

 • chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej
 • chemia kryminalistyczna
 • analityka chemiczna
 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
 • chemia podstawowa i stosowana 

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej - celem studiów I° jest rozwój kompetencji w zakresie technik i technologii stosowanych w szeroko rozumianej konserwacji rzeźby i architektury, charakterystyki i wykorzystania materiałów konserwatorskich, jak również narzędzi stosowanych w pracach konserwatorskich, a także opracowywania dokumentacji konserwatorskiej, wartościowania obiektów architektonicznych.

Chemia kryminalistyczna – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem metod analitycznych stosowanych w kryminalistyce oraz zapoznanie z podstawowymi technikami kryminalistycznymi.

Analityka chemiczna – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych i szeroko stosowanych metod analitycznych.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem środków biologicznie aktywnych. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Chemia podstawowa i stosowana -  celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju.

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Dodatkowe informacje

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych nauk chemicznych, co pozwoli mu na rozwiązywanie problemów zawodowych, gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących jego pracy zawodowej, a także posiadać umiejętności pracy zespołowej.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym,
 • w jednostkach badawczych,
 • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej administracji rządowej i samorządowej,
 • w służbach ochrony środowiska,
 • w instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (laboratoria, inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
 • w jednostkach kontrolnych np. SANEPID, PIP
 • w szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego

Opłata roczna: na studiach stacjonarnych brak, na studiach niestacjonarnych opłaty za czesne

Programy studiów

Wydział Chemii oferuje studentom:

 • Możliwość działalności w Samorządzie Studentów Wydziału Chemii i Kołach Naukowych:
  Alkahest, Bioaktywni oraz Studenckim Kole Naukowym Chemików „Sherlock”.
 • Szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi oraz udział w międzynarodowych programach wymiany studentów, które dają możliwość podjęcia studiów, dofinansowywanych przez Dziekana Wydziału Chemii,
  w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu masz dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego podczas studiów oraz po ich ukończeniu.
 • Liczne praktyki i staże studenckie m.in. w: Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A, PGE Elektrociepłownia Lublin -Wrotków Sp. z o.o. w Lublinie, Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach, PZL-Świdnik S.A., Zakładach Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A., Laboratoriach Natury Sp. z o.o., Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie, Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o.