Projekt CROSSNET

Projekt CROSSNET  (Crossing Boundaries in Science Teacher Education)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 2006-2009 brał udział w ramach programu Sokrates-Comenius w 3-letnim projekcie CROSSNET (Crossing Boundaries in Science Teacher Education), który był koordynowany przez Instytut Edukacji Przyrodniczej (IPN) w Kilonii. Oprócz UMCS jego uczestnikami były uniwersytety oraz instytuty kształcenia nauczycieli z Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i Danii.

Celem projektu było poszukiwanie optymalnych form doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. Związane to będzie z szeroko pojętą współpracą pomiędzy nauczycielami poszczególnych przedmiotów przyrodniczych, szkołami, nadzorem oświatowym, instytucjami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, a także instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za politykę oświatową. Szczegółowe informacje dotyczące całości projektu znajdują się na stronie internetowej Instytut Edukacji Przyrodniczej w Kilonii http://www.ipn.uni-kiel.de/projekte/crossnet/index.html

Realizacja tej części projektu, za którą odpowiedzialny był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przebiegała we współpracy z kilkoma gimnazjami z województwa lubelskiego, w których uczą przedmiotów przyrodniczych nauczyciele zainteresowani swoim rozwojem zawodowym. W ramach tej współpracy, która efektywnie odbywała się w roku szkolnym 2007/2008, grupa kilku (3-4) nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) z danej szkoły, zaplanowała i przeprowadziła działania wpływające na poprawę poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych w swojej szkole. Każdy z zespołów określił zadanie wynikające z problemów, na jakie jego członkowie napotykają w ich bieżącej pracy zawodowej. Uwzględniały one realizację treści międzyprzedmiotowych związanych na przykład z edukacją środowiskową, prozdrowotną itp.

Zespołom udzielona została wszelka możliwa pomoc ze strony uczestniczących w projekcie pracowników UMCS w ramach dostępnych środków finansowych i możliwości organizacyjnych. Zorganizowano specjalne szkolenia, które miały na celu nabycie przez nauczycieli uczestniczących w projekcie nowych umiejętności, koniecznych do realizacji zaplanowanego zadania. Przedstawiciel każdego zespołu wziął udział w międzynarodowej konferencji, która odbyła się w kwietniu br. w Speyer (Niemcy), prezentując przebieg realizacji zadania w swojej szkole. Każdy z nauczycieli uczestniczących w projekcie otrzyma zaświadczenie potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych związanych z udziałem w projekcie, wydane przez UMCS w Lublinie oraz Instytut Edukacji Przyrodniczej w Kilonii.

Równolegle z pracą zespołów zbierane były przez koordynatorów projektu opinie nauczycieli, które posłużyły do oceny nowej formy doskonalenia nauczycieli, jaką jest tzw. „in-service school based teachers training” Doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu będzie wykorzystane do planowanych działań związanych z wykorzystaniem europejskich funduszy strukturalnych do dalszego podnoszenia poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych w naszym regionie. W wypadku uzyskania na ten cel odpowiednich środków finansowych, pierwszeństwo w korzystaniu z nich będą miały szkoły uczestniczące w projekcie CROSSNET.

Projekt CROSSNET zakładał osiągnięcie następujących efektów:

 • praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących nowej formy doskonalenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;
 • określenie optymalnych warunków wprowadzenia na szerszą skalę tej formy doskonalenia nauczycieli w Polsce;
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestniczących w projekcie nauczycieli;
 • wprowadzenie do szkół zmian wpływających na podniesienie jakości edukacji przyrodniczej;
 • nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy nauczycielami przedmiotów przyrodniczych ze wszystkich zespołów uczestniczących w projekcie.

Pracownikami UMCS bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektu byli:

 • dr hab. Ryszard M. Janiuk - Zakład Dydaktyki Chemii
 • dr Elwira Samonek-Miciuk - Pracownia Metodyki Nauczania Biologii

Do ich zadań należało:

 • współpraca z głównym koordynatorem projektu;
 • nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem prac;
 • dostarczanie zespołom informacji oraz środków materialnych niezbędnych do wykonania zadania;
 • organizowanie pomocy w pokonywaniu trudności na jakie napotkają członkowie poszczególnych zespołów;
 • dokumentowanie przebiegu prac i wynikających z nich wniosków;
 • przeprowadzenie końcowej ewaluacji;
 • opracowanie końcowych wniosków dotyczących weryfikacji nowej formy doskonalenia nauczycieli;
 • prowadzenie prac administracyjnych wynikających z realizacji projektu.

Wizyta w Uniwersytecie w Limeryk (Irlandia)

W dniach 15 - 19.10.2008 dr hab. Ryszard M. Janiuk brał udział w zebraniu roboczym projektu CROSSNET, które zostało zorganizowane przez Uniwersytet w Limeryk (Irlandia).

Zebranie projektu CROSSNET

W dniu 10 listopada 2007 r. odbyło się kolejne zebranie robocze uczestników projektu CROSSNET, realizowanego w ramach programu Socrates – Comenius. Projekt ten koordynowany jest przez Instytut Edukacji Przyrodniczej w Kilonii (Niemcy), a w Polsce za jego realizację odpowiada Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Uczestniczą w nim nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z następujących szkół: Gimnazjum nr 9 w Lublinie, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Puławach, Publiczne Gimnazjum w Przybysławicach, Publiczne Gimnazjum w Parczewie, Publiczne Gimnazjum w Dubecznie oraz Gimnazjum w Rudzie Hucie.

Podsumowanie projektu CROSSNET

Podczas spotkania projektu CROSSNET, które odbyło się w dniu 6 grudnia br., podsumowano efekty realizacji pierwszej jego części, w której aktywny udział wzięli nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z sześciu gimnazjów województwa lubelskiego. W trakcie tego spotkania prodziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Janusz Ryczkowski wręczył nauczycielom zaświadczenia o ich udziale w pracach projektu i uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Przedyskutowano również dalsze działania związane z opracowaniem wniosków wynikających z zakończonej części projektu.

Crossnet - Wiedeń

W dniach 25-27.05.2009 odbyła się w Wiedniu konferencja podsumowująca realizację projektu CROSSNET (Crossing Boundaries in Science Teacher Education). Nasz Uniwersytet reprezentowali koordynatorzy polskiej części projektu: dr hab. Ryszard M. Janiuk z Zakładu Dydaktyki Chemii i dr Elwira Samonek-Miciuk z Pracowni Metodyki Nauczania Biologii. Towarzyszyło im 6 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, przedstawicieli gimnazjów z województwa lubelskiego, które współuczestniczyły w realizacji projektu.