Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych

Adres: ul. Gliniana 33/207, 20-614 Lublin
budynek "Chemia Organiczna", (zob. lokalizację),
II piętro
tel. +48 81 524 22 51 w. 139
strona www: zmpfch.umcs.lublin.pl

Kierownik:

prof. dr hab. Małgorzata Borówko
borowko@hektor.umcs.lublin.pl
ul. Gliniana 33/202a, 20-614 Lublin
+48 81 524-22-51 w. 144, 139

osoba do kontaktu:
mgr Wiesława Cyrankiewicz
tel.: 81 5242251 wewn. 139

PRACOWNICY

Praocwnicy naukowo-dydaktyczni

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko; borowko@hektor.umcs.lublin.pl; tel. 81 5242251 wewn. 144, p.201a
Prof. dr hab. Stefan Sokołowski; s.sokolowski@poczta.umcs.lublin.pl; tel. 81 5242251 wewn. 138, p.216
Prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew; tel. 81 5242251 wewn. 143, p.201
Dr hab. Paweł Bryk; bryk@hektor.umcs.lublin.pl; tel. 81 5377758, p.209
Dr hab. Wojciech Rżysko; rzyskowojtek@poczta.umcs.lublin.pl; tel. 81 5242251 wewn. 141, p.215
Dr Tomasz Staszewski; staszewski@poczta.umcs.lublin.pl;tel. 81 5242251 wewn. 141, p.211
Mgr Edyta Słyk; edyta.slyk@poczta.umcs.lublin.pl; tel. 81 5242251 wewn. 142, p.214

Pracownicy techniczni

Mgr Wiesława Cyrankiewicz; wieslawa.cyrankiewicz@poczta.umcs.lublin.pl; tel. 81 5242251 wewn. 139, p.207
Mgr Anna Sałamacha; sroka@poczta.umcs.lublin.pl; tel. 81 5242251 wewn. 139, p.207

Doktoranci

Mgr Michał Chodkowski, tel. 81 5242251 wewn. 142, p.214
Łukasz Baran, tel. 81 5242251 wewn. 141, p.215

RYS HISTORYCZNY

Wydziałowa Pracownia komputerowa powstała 15 kwietnia 1991 r. Pięć lat później (1996) została przekształcona w Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych. Zakład mieści się w budynku Chemii Organicznej przy ul. Glinianej 33.

PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ

W Zakładzie prowadzone są badania następujących zagadnień:

 • teoria i symulacje płynów niejednorodnych;
 • termodynamiczna charakterystyka rzeczywistych układów adsorpcyjnych;
 • przemiany fazowe i zjawiska krytyczne;
 • symulacje komputerowe przejść fazowych w cienkich filmach adsorpcyjnych;
 • modelowanie adsorpcji cząsteczek wieloatomowych na ciałach stałych;
 • badanie struktury faz oraz przemian fazowych w układach o ograniczonej geometrii;
 • struktura i właściwości termodynamiczne niejednorodnych płynów złożonych z krótkich łańcuchów;
 • koloidy w pobliżu powierzchni i membran biologicznych.

Pracownicy Zakładu uczestniczą w grantach:

Grant NCN 2015/17/B/ST/03615
Temat: "Samoorganizacja nanocząsteczek o zmodyfikowanej powierzchni"
Kierownik grantu: Prof. dr hab. Małgorzata Borówko
rozpoczęcie 1.02.2016 – zakończenie 31.01.2019

W Zakładzie powstają prace magisterskie z następujących dziedzin:

 1. Teoria płynów niejednorodnych,
 2. Przemiany fazowe i zjawiska krytyczne,
 3. Teoria zjawisk międzyfazowych, 
 4. Symulacje Monte-Carlo, 
 5. Zastosowanie dynamiki molekularnej do badania procesów fizykochemicznych,
 6. Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska i chemii środków bioaktywnych.

Książki i monografie autorstwa pracowników Zakładu:

 1. M. Borówko (edytor), Computational Methods in Surface and Colloid Science, Surfactant Series, vol. 89, M. Dekker, Nowy Jork 2000: D. Henderson, S. Sokołowski, M. Borówko, Integral equations in the theory of simple fluids (rozdział 3), M. Borówko, S. Sokołowski, O. Pizio, Nonuniform associating fluids (rozdział 4), A. Patrykiejew, M. Borówko, Adsorption on heterogeneous surfaces (rozdział 5).
 2. Z. Sokołowska, S. Sokołowski, M. Borówko, Adsorption on heterogeneous surfaces, Adsorption: Theory, Modeling and Analysis, J. Tóth (ed.), Surfactant Series, M. Dekker, Nowy Jork 2002.
 3. O. Pizio, S. Sokołowski, Computer simulations of liquid films, Encyclopedia of Surface and Colloid Science (ed. A. Hubbard), M. Dekker, Nowy Jork 2002.
 4. M. Borówko, Monte Carlo simulations of adsorption, Encyclopedia of Surface and Colloid Science (ed. A. Hubbard), M. Dekker, Nowy Jork 2002.
 5. A. Patrykiejew, Wprowadzenie do metody Monte Carlo, Wyd. UMCS, Lublin 2000, wyd.2.
 6. Z. Sokołowska, S. Sokołowski, Influence of humin amid on surface fractal dimension, in Fractal in Soil Science, ed. Y. Pachepsky, J. W. Crawford and W. J. Rawls, Elsevier Amsterdam 2000, p. 143.
 7. Z. Sokołowska, S. Sokołowski, Fractal approaches to adsorption/desorption processes on environmental surfaces in Biophysical Chemistry of Fractal Structures and Processes in Environmental Systems, N. Senesi, K.J. Wilkinson (eds.), IUPAC Series, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK, Chapter 6, 2008.
 8. Z. Sokołowska, S. Sokołowski, Adsorption energy and surface heterogeneity in soils in Encyclopedia of Agrophysics, J. Gliński, J. Horabik, J. Lipiec (eds.), Encyclopedia of Earth Sciences Series, Springer, 2011, pp. 2-5.
 9. O. Pizio, S. Sokołowski, Advances in the theoretical description of solid-electrolyte solution interfaces in Solid State Electrochemistry II, V.V. Kharton (ed.), Wiley-VCH, Weinheim, 2011, Chapter 3, pp. 73-124.

INFORMACJE DODATKOWE
Nagrody: Indywidualna Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (M. Borówko), Langmuir Lecture Award (2001) - Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne (M. Borówko), dwa stypendia przyznane prze Fundację na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników naukowych (W. Rżysko, P. Bryk), zespołowe i indywidualne nagrody Rektora UMCS za osiągnięcia w pracy badawczej.

Zakład współpracuje z następującymi Instytutami:

 1. Institute of Chemistry, UNAM, Meksyk
 2. Institute for Condensed Matter Physics, Lwów, Ukraina
 3. Institute of Physics, JGU, Mainz, Niemcy
 4. Institute of Chemical Fundamentals, Praga, Czechy
 5. Instytut Agrofizyki, PAN, Lublin
 6. Instytut Chemii Fizycznej, PAN, Warszawa
 7. Politechnika Lubelska, Lublin
 8. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 9. Technische Universitat Berlin, Niemcy
 10. Department of Physical Chemistry I, UCM, Madryt,

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.