Studia III stopnia

Studia doktoranckie (zob. też informacje ogólne):
 
Od wielu lat Wydział Chemii UMCS prowadził nabór na studia doktoranckie.
Początkowo były to studia z zakresu fizykochemii zjawisk powierzchniowych. W roku akademickim 2000/2001 studia zostały przekształcone w studia doktoranckie z chemii.
 
Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywała się na podstawie średniej ze studiów
(z suplementów dyplomów studiów I i II st.), wyników egzaminu pisemnego (test)
i rozmowy sprawdzającej znajomość języków obcych, wiedzę i dorobek naukowy kandydata.

Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani absolwenci Wydziału Chemii
oraz wydziałów pokrewnych różnych uczelni. Studia trwają 4 lata
W tym czasie słuchacz studiów otrzymuje stypendium.
 
Szczegółowych informacji na temat Studiów Doktoranckich
prowadzonych na Wydziale Chemii UMCS
udziela Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. Anna Zdziennicka (tel. 81 537 5670).
 
Opis procedury prowadzącej do uzyskania stopnia doktora
dostępny jest w załącznikach, w zakładce Pracownicy -> Postępowanie awansowe  -> Przewody doktorskie
 
Proponowana liczba miejsc stypendialnych
(stypendium doktoranckie na rok akademicki 2020/2021)
:
 
III rok   - 9 miejsc stypendialnych
IV rok    - 19 miejsc stypendialnych
 

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020-2021
Studia doktoranckie na Wydziale Chemii UMCS