Studia III stopnia

Studia doktoranckie (zob. też serwis ogólnouniwersytecki Student, doktorant, słuchacz):
 
Od wielu lat Wydział Chemii UMCS prowadził nabór na studia doktoranckie.
Początkowo były to studia z zakresu fizykochemii zjawisk powierzchniowych. W roku akademickim 2000/2001 studia zostały przekształcone w studia doktoranckie z chemii.
 
Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywała się na podstawie średniej ze studiów
(z suplementów dyplomów studiów I i II st.), wyników egzaminu pisemnego (test)
i rozmowy sprawdzającej znajomość języków obcych, wiedzę i dorobek naukowy kandydata.

Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani absolwenci Wydziału Chemii
oraz wydziałów pokrewnych różnych uczelni. Studia trwają 4 lata
W tym czasie słuchacz studiów otrzymuje stypendium.
 
Szczegółowych informacji na temat Studiów Doktoranckich
prowadzonych na Wydziale Chemii UMCS
udziela Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. Anna Zdziennicka (tel. 81 537 5670).
 
Opis procedury prowadzącej do uzyskania stopnia doktora
dostępny jest w załącznikach, w zakładce:
Postępowanie awansowe  -> Dokumenty postępowania - doktor
 
Proponowana liczba miejsc stypendialnych
(stypendium doktoranckie na rok akademicki 2021/2022)
:
 

IV rok – Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii

              
proponowana liczba stypendiów - 10; wysokość stypendium: 1923 zł

IV rok – Studia Doktoranckie  Chemia 

             
proponowana liczba stypendiów - 12; wysokość stypendium: 1923 zł

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021-2022
Studia doktoranckie na Wydziale Chemii UMCS