Studia III stopnia

Studia doktoranckie (zob. też informacje ogólne):
 
Od wielu lat Wydział Chemii UMCS prowadzi nabór na studia doktoranckie. Początkowo były to studia z zakresu fizykochemii zjawisk powierzchniowych. W roku akademickim 2000/2001 studia zostały przekształcone w studia doktoranckie z chemii.
Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie średniej ze studiów (z suplementów dyplomów studiów I i II st.), wyników egzaminu pisemnego (test) i rozmowy sprawdzającej znajomość języków obcych, wiedzę i dorobek naukowy kandydata (szczegóły na irk.umcs.lublin.pl). Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani absolwenci Wydziału Chemii oraz wydziałów pokrewnych różnych uczelni. Studia trwają 4 lata. W tym czasie słuchacz studiów otrzymuje stypendium.
 
Szczegółowych informacji na temat Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Chemii UMCS udziela Kierownik prof. dr hab. Anna Zdziennicka (tel. 81 537 5670).
 
Opis procedury prowadzącej do uzyskania stopnia doktora dostępny jest w Postępowaniu awansowym.
 
Proponowana liczba miejsc stypendialnych (stypendium doktoranckie na rok akademicki 2018/2019):
 
I rok     - 15 miejsc stypendialnych
II rok    - 9 miejsc stypendialnych
III rok   - 10 miejsc stypendialnych
IV rok    - 4 miejsca stypendialne
 
Stacjonarne  Studia doktoranckie:
Rekrutacja 2018 - internetowa rejestracja kandydatów do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00, składanie dokumentów do 22 sierpnia 2018 r. godz. 13:00 (zob. IRK stacjonarne)
Rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Chemii w roku akademickim 2018/2019: 

27 sierpnia - egzamin pisemny godz. 9.00 w sali A (parter) w budynku Collegium Chemicum, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3,
28 sierpnia - rozmowa kwalifikacyjna od godz. 9.00 w sali 546 (V piętro) w budynku Collegium Chemicum, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3,
- 31 sierpnia– ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego.