Sprawozdanie 2021

24. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS

Dnia 07 lutego 2022 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyła się 24. Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS poświęcona omówieniu tematów badań realizowanych w roku 2021. Podczas konferencji zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich Katedr INCh, pracownicy Laboratorium Analitycznego i Pracowni Technologii Światłowodów oraz laureaci wyróżnień w konkursie na najlepszą pracę doktorską w roku 2021 (Zał. 1. Harmonogram).

W 2021 r. opublikowano 234 artykuły w czasopismach posiadających współczynnik wpływu IF, znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienione w wykazie MEiN z dn. 21.12.2021 oraz 73 rozdziały w monografiach (Zał. 2. Spis publikacji 2021). Pracownicy Instytutu uczestniczyli także w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci wystąpień ustnych i posterów (Zał. 3. Konferencje 2021).

W roku 2021 realizowano 3 międzynarodowe projekty badawcze: 1 projekt w ramach Horyzont 2020 i 2 projekty w konkursie Sheng (1 rozpoczęty w roku 2021).

Pracownicy Instytutu Nauk Chemicznych rozpoczęli realizację 5 nowych projektów badawczych (MINIATURA, PRELUDIUM, OPUS, NANO&ECO, oraz Rozbudowa infrastruktury informatycznej). Stypendium dla wybitnego młodego naukowca uzyskał jeden pracownik. W roku 2021 naukowcy kontynuowali realizację 24 projektów: 15 finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursów OPUS (6), PRELUDIUM (6), MAESTRO (1), SONATA (1), SONATA BIS (1); 2 projekty Ministerstwa Edukacji i Nauki (Diamentowy Grant); 5 projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; projekt FIBROUS i TECHMATSTRATEG (Zał. 4. Projekty badawcze 2020).

W dniach 29-30 czerwca 2021 r. pracownicy INCh we współpracy z Polskim Towarzystwem Chemicznym oraz Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach organizowali Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” (forma online).  Przy udziale pracowników INCh w dniach 22-26 sierpnia 2021 odbyła się kolejna konferencja „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”, a w dniu 4 października 2021 VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w praktyce” (forma stacjonarna).

W 2021 r. 13 osób uzyskało stopień doktora (w tym 6 pracowników, 5 uczestników studiów doktoranckich i 2 osoby spoza UMCS). Tytuł Profesora nauk ścisłych i przyrodniczych uzyskało 2 pracowników, natomiast jeden pracownik awansował na stanowisko profesora uczelni.


24. Konferencja Sprawozdawcza z ałączniki: