Działalność

Działalność Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej

W Zakładzie Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej jest kontynuowana tematyka badawcza z zakresu chemii koordynacyjnej nowych połączeń jonów metali wewnątrz- i zewnątrzprzejściowych z ligandami organicznymi.

Aktualne badania dotyczą syntezy, struktury i właściwości fizykochemicznych związków koordynacyjnych jonów metali przejściowych i lantanowców z ligandami:

  • benzenokarboksylowymi zawierającymi dodatkowe grupy funkcyjne,
  • o znaczeniu biologicznym, aminokwasami, antybiotykami b-laktamowymi,
  • wchodzącymi w skład leków,
  • z grupy zasad Schiffa,
  • benzenopolikarboksylowymi tworzącymi mikroporowate struktury metaloorganiczne.

Efektem badań jest ponad 150 artykułów naukowych opublikowanych (od 1998 roku) w specjalistycznych czasopismach o obiegu międzynarodowym. Są to artykuły w Polyhedron, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Journal of Coordination Chemistry,  Journal of Chemical Crystallography i innych. Pracownicy Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej uczestniczą w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych poświęconych głównie chemii koordynacyjnej, chemii pierwiastków f-elektronowych, analizie termicznej.

Badania naukowe w Zakładzie sa prowadzone w dużej mierze w oparciu o własną aparaturę naukową. Obecnie w Zakładzie pracuje: dyfraktometr monokrystaliczny XCALIBUR firmy Oxford Diffraction z przystawką niskotemperaturową http://www.pwchb.umcs.lublin.pl/index_pliki/ch7.htm , waga magnetyczna MSB MKSSI firmy Sherwood Scientific Ltd., magnetometr SQUID http://www.pwchb.umcs.lublin.pl/index_pliki/ch6.htm ,  termowaga TG-DTA/DSC Setsys 16/18 firmy Setaram, termowaga TG Q5000 firmy TA Instruments sprzężona ze spektrofotometrem Nicolet 6700 (Thermo Scientific) do analizy gazowy produktów rozkładu termicznego (spektrofotometr Nicolet 6700 wyposażony jest dodatkowo w przystawkę ATR do szybkich pomiarów próbek stałych i ciekłych techniką odbiciową) http://www.pwchb.umcs.lublin.pl/index_pliki/ch22.htm , reaktor wysokociśnieniowy mikrofalowy http://www.pwchb.umcs.lublin.pl/index_pliki/ch8.htm , spektrofotometr UV-VIS Genesys 10s firmy Thermo Scientific.

Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej czynnie współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Są to m.in. Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Zakład Chemii Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Instytut Fizyki PAN w Warszawie, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Faculty of Chemistry of Ivan Franko University we Lwowie (Ukraina), Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares w Sao Paolo (Brazylia), Aristotele University of Tessaloniki (Grecja).

Pracownicy Zakładu są członkami Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej. Profesor Zofia Rzączyńska zasiada we władzach III Wydziału LTN, a prof. Wiesława Ferenc jest członkiem Zarządu PTKAT.

W Informatorze Nauki Polskiej samodzielni pracownicy Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej: prof. dr hab. Wanda Brzyska, dr hab. Wiesława Ferenc, prof. UMCS, dr hab. Zofia Rzączyńska, prof. UMCS oraz dr hab. Renata Łyszczek reprezentują specjalności: chemia koordynacyjna, chemia nieorganiczna, chemia lantanowców.

W Zakładzie Chemii Ogólnej w Koordynacyjnej prowadzone są przede wszystkim zajęcia dydaktyczne z chemii ogólnej dla studentów I roku wszystkich specjalności na Wydziale Chemii oraz dla studentów I roku biologii i biotechnologii, a także zajęcia z analizy jakościowej, z chemii bionieorganicznej, z chemii koordynacyjnej oraz zajęcia specjalizacyjne dla dyplomantów i magistrantów wykonujących prace licencjackie i magisterskie w Zakładzie.

Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej uczestniczy w organizowanym co roku Lubelskim Festiwalu Nauki, prowadząc pokazy i mini-warsztaty z zakresu podstaw chemii przeznaczone przede wszystkim dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pracownicy Zakładu współpracują z placówkami oświatowymi województwa lubelskiego, m.in. I LO w Lublinie, CKU nr 1 w Lublinie, przedszkole nr 35 w Lublinie, I i II LO w Chełmie, II LO w Kraśniku, organizując zajęcia laboratoryjne dla uczniów, prowadząc wykłady popularno-naukowe lub pokazy doświadczeń chemicznych.