Sprawozdanie 2022

25. Konferencja Sprawozdawcza
Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS za rok 2022,
13 lutego 2023

Dnia 13 lutego 2023 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyła się 25. Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS poświęcona omówieniu tematów badań realizowanych w roku 2022. Podczas konferencji zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich Katedr INCh, pracownicy Laboratorium Analitycznego i Pracowni Technologii Światłowodów oraz laureaci wyróżnień w konkursie na najlepszą pracę doktorską w roku 2022 (Zał. 1. Harmonogram).

W 2022 r. opublikowano 257 artykuły w czasopismach posiadających współczynnik wpływu IF, znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienione w wykazie MEiN z dn. 21.12.2021 oraz 99 rozdziały w monografiach (Zał. 2. Spis publikacji). Pracownicy Instytutu uczestniczyli także w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci wystąpień ustnych i posterów (Zał. 3. Konferencje).

W roku 2022 realizowano 4 międzynarodowe projekty badawcze: 1 projekt w ramach Horyzont 2020, 2 projekty w konkursie Sheng, oraz 1 w ramach ACTPHAST 4,0.

Pracownicy Instytutu Nauk Chemicznych rozpoczęli realizację 8 nowych projektów badawczych MINIATURA, PRELUDIUM, Zakup Aparatury 2022-2023, Stypendium dla wybitnego młodego naukowca uzyskał jeden pracownik .

W roku 2022 naukowcy kontynuowali realizację 26 projektów:

18 finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursów OPUS (9), PRELUDIUM (3), MAESTRO (2), SONATA (1), SONATA BIS (1),MINIATURA (1). Infrastuktura klastra informatycznego KDM (projekt realizowany samodzielnie)(1).

6 projektów Ministerstwa Edukacji i Nauki: (1 ) Diamentowy Grant oraz (1) Stypendium dla wybitnego młodego naukowca, (4) INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0.

2 projekty FOTONIKA POIR 4.1.1., oraz 1 Szybka ścieżka (Zał. 4. Projekty badawcze).

Pracownicy brali czynny udział w wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

Organizowane były konferencje pod patronatem Instytutu Nauk Chemicznych UMCS:

W dniach 11-16.09.2022 odbył się 64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, natomiast 20-21.10.2022 IX Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE z XI Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii. W dniu 26.06.2022 organizowane zostało X Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie", a w dniach 28-29.06.2022 roku XV Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”.

„15th Pannonian International Symposium on Catalysis” (PISC), odbyła się w Jastrzębiej Górze w dniach 04-08.09.2022 roku.

Szkoła Letnia dla Doktorantów zatytułowana “Nowoczesne techniki badań właściwości fizykochemicznych układów o potencjale aplikacyjnym”, odbyła się w dniach 18-20.05.2022.

W terminie 11-16.09.2022 odbyło się „23rd International Symposium on Surfactants in Solution (SIS 2022)”, natomiast 18-22.09.2022 „Eleventh International Symposium Effects of Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids (ISSHAC)”.

W roku 2022 tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych uzyskał Pan prof. Wojciech Gac, stopień doktora habilitowanego uzyskały 2 osoby (w tym 1 pracownik – dr hab. Tomasz Staszewski, 1 osoba spoza UMCS – dr hab. inż. Grzegorz Świderski), 2 pracowników awansowało na stanowisko profesora uczelni oraz 11 osób uzyskało stopień doktora (w tym 1 pracownik, 6 uczestników studiów doktoranckich i 4 osoby spoza UMCS).
Załączniki 1-5 dotyczące 25. Konferencji Sprawozdawczej
Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS dostępne są na kolejnej odsłonie strony.