Konferencja Sprawozdawcza

Od 1998 roku w przerwie międzysemestralnej organizowana jest Konferencja Sprawozdawcza.

W trakcie jej sesji prezentowane są osiągnięcia naukowe poszczególnych jednostek organizacyjnych w minonym roku kalendarzowym.
Działalność naukowa Wydziału Chemii UMCS, a od utworzenia w 2019 r. Instytutu Nauk Chemicznych - działalność naukowa instytutu, jest opisana w dorocznym raporcie z badań, publikowanym także w języku angielskim.

23. Konferencja Sprawozdawcza
Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS za rok 2020,
22 luty 2021

Dnia 22 lutego 2021 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyła się 23 Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS poświęcona omówieniu tematów badań realizowanych w roku 2020. Podczas konferencji zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich Katedr INCh, pracownicy Laboratorium Analitycznego i Pracowni Technologii Światłowodów oraz laureatka wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę doktorską w roku 2020 (Zał. 1. Harmonogram).

W 2020 r. opublikowano 206 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu IF, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w wykazie MNiSW z dn. 09.02.2021, 81 rozdziałów w monografiach oraz 8 monografii (Zał. 2. Spis publikacji 2020). Pracownicy Instytutu uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci wystąpień ustnych i posterów (Zał. 3. Konferencje 2020).

W roku 2020 realizowano 3 międzynarodowe projekty badawcze: 2 projekty w ramach Horyzont 2020 i 1 projekt w konkursie Sheng.  W ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 2 stypendystów prowadziło swoje prace badawcze pod opieką pracowników INCh.

Pracownicy Instytutu Nauk Chemicznych kontynuowali realizację 19 projektów Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów MINIATURA (7), OPUS (4), PRELUDIUM (4), MAESTRO (1), SONATA (2), SONATA BIS (1) a także 3 projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Diamentowy Grant (2), Stypendium dla wybitnego młodego naukowca (1)). W roku 2020 rozpoczęto realizację 3 projektów NCN w ramach konkursów OPUS (2) i PRELUDIUM (1) oraz projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Program Start 2020 (1) (Zał. 4. Projekty badawcze 2020).

W dniu 20 października 2020 r. pracownicy INCh we współpracy z Polską Akademią Nauk Oddział w Lublinie oraz Centrum Innowacji Naukowo Edukacyjnych zorganizowali w formie hybrydowej VII Konferencję naukowo-techniczną „Innowacje w Praktyce”, IX Wystawę Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, a także warsztaty naukowe w dyscyplinach medycznych, technicznych i rolniczych, prezentujące praktyczne umiejętności obejmujące problematykę innowacyjności.

W 2020 r. 2 pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 4 osoby uzyskały stopień doktora (w tym 1 pracownik, 2 uczestników studiów doktoranckich i 1 osoba spoza UMCS). Dodatkowo 9 pracowników uzyskało awans na stanowisko profesora uczelni.


23. Konferencja Sprawozdawcza załączniki:

 

 

 


22. Konferencja Sprawozdawcza Wydziału Chemii UMCS za rok 2019, 24 luty 2020 r.

W roku 2019 w Instytucie Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS kontynuowano 19 zadań badawczych w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego). W ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) kontynuowano  również zadania zgłoszone przez młodych pracowników i doktorantów. W roku 2019 realizowano 3 międzynarodowe projekty badawcze: 2 projekty w ramach Horyzont 2020; 1 projekt w konkursie Sheng oraz 2 stypendystów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego prowadziło swoje prace badawcze pod opieką pracowników Instytutu.

Pracownicy Instytutu Nauk Chemicznych realizowali również 34 krajowe projekty badawcze finansowane z NCN: 2 projekty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Diamentowy Grant) oraz 32 projekty Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów: MINIATURA (15), OPUS (7), PRELUDIUM (5), MAESTRO (1), SONATA (2), SONATA BIS (2)). Ponadto uzyskano 4 nowe i kontynuowano 1 projekt w obszarze fotoniki finansowane z NCBiR.

W 2019 r. opublikowano 259 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu IF, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w wykazie MNiSW z dn. 20.12.2019; 48 pozostałych publikacji innych niż wyżej wymienione; 3 rozdziały w monografiach w języku angielskim; 36 rozdziałów w monografiach w języku polskim. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci wystąpień ustnych i posterów.

W 2019 r. Wydział Chemii we współpracy z Polską Akademią Nauk Oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz innymi lubelskimi uczelniami wyższymi zorganizował VI Ogólnopolską Konferencję Naukową INNOWACJE W PRAKTYCE z VIII Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii (4-5 kwietnia 2019 r.). Kolejnym wydarzeniem była konferencja organizowana we współpracy z Lubelskim Oddziałem PTChem „Fizykochemia granic faz - metody instrumentalne” (13-17 maja 2019 r.). Ponadto we współpracy z Polskim Towarzystwem Chemicznym i Instytutem Badawczym Sieci Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach zorganizowano XII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce” (25-27 czerwca 2019 r.) oraz VI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” (24 czerwca 2019 r.).

W 2019 r. 4 osoby uzyskały tytuł profesora, 8 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego (w tym 7 pracowników i 1 osoba spoza UMCS), a 11 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 4 pracowników, 6 uczestników studiów doktoranckich i 1 osoba spoza UMCS).


 

Archiwalne:


Załączniki