Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Wojciech Gac

prof. dr hab. Wojciech Gac
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Adres

Polska, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin

O sobie

Pragnę poinformować o nowym numerze specjalnym czasopisma Catalysts (IF = 4,501), zatytułowanym "Frontiers in Catalysis for CO2 Methanation". Jako edytor numeru specjalnego serdecznie zapraszam do nadsyłania artykułów prezentujących nowe wyniki badań, jak również artykułów przeglądowych związanych z szeroko rozumianą tematyką metanizacji CO2. Artykuły   można przesyłać do 31 stycznia 2023 r.  Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń artykułów zamieszczono na stronie internetowej:

Catalysts | Special Issue : Frontiers in Catalysis for CO2 Methanation (mdpi.com)

https://www.mdpi.com/journal/catalysts/special_issues/co2_methanate

 

 

Głównym kierunkiem mich zainteresowań naukowych jest poszukiwanie zależności między właściwościami strukturalnymi, powierzchniowymi, utleniająco-redukcyjnymi oraz kwasowo-zasadowymi katalizatorów nośnikowych, a ich właściwościami katalitycznymi w takich reakcjach, jak uwodornienie ditlenku węgla, przemiany metanolu, etanolu oraz węglowodorów w kierunku wodoru, utlenianie tlenku węgla i związków organicznych, opracowanie nowych katalizatorów, analiza procesów ich dezaktywacji, badania eksperymentalne katalizatorów i materiałów funkcjonalnych z wykorzystaniem metod temperaturowo-programowanych (TPR, TPD, TPO) oraz spektroskopowych in-situ FTIR.

 


PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

2022 - obecnie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej - profesor

2018 - 2022

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej, prof. uczelni

2012 – 2018

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej, adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.

2009 - 2012

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik projektu „Wzrost potencjału badawczo rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie” (Projekt nr POPW.01.03.00-06-017/09 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013) (1/2 etatu)

1998 - 2012

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej, adiunkt

1996 -1998

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej, asystent


WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA

2009 – 2010

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, studia podyplomowe, Zarządzanie projektami

1992 – 1996 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, studia doktoranckie, rozprawa doktorska: „Badanie wpływu niejednorodności powierzchni na adsorpcję wielowarstwową i kondensację kapilarną w układach siatkowych metodą Monte Carlo”

1987 - 1992

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, praca magisterska pt. „Synteza i badanie właściwości nienasyconych żywic poliestrowych niepodtrzymujących palenia

1982 - 1987

Technikum Chemiczne w Lublinie


UMIEJETNOŚCI I DOŚWIADCZENIE

Języki

Język angielski

Umiejętności komunikacyjne

Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy, prowadzenie wykładów, konwersatoriów i pracowni laboratoryjnych w zakresie chemii materiałów, technologii chemicznej, chemii stosowanej, inżynierii chemicznej, odnawialnych źródeł energii, pracownie licencjackie i magisterskie.

Umiejętności organizacyjne

Planowanie i koordynowanie prac organizacyjnych, naukowo-badawczych i dydaktycznych; promotor pracy doktorskiej, prac magisterskich i licencjackich, organizowanie pracy studentów, doświadczenie w kierowaniu projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków europejskich (Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013) oraz projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków krajowych, przygotowywanie wniosków współfinasowanych ze środków krajowych i europejskich.

Umiejętności zawodowe

Znajomość technik analitycznych – spektroskopia w podczerwieni (FTIR, PAS, ATR, VCD, PM-IRRAS, DRIFTS), spektroskopia Ramana, metody temperaturowo-programowane (TPD, TPR, TPO), spektrometria mas, chromatografia gazowa, analiza termograwimetryczna, testy mikrokatalityczne, aparatura nisko i wysokociśnieniowa.

Doświadczenie w zakresie syntezy nanomateriałów tlenkowych, węglowych i metalicznych, katalizatorów heterogenicznych, materiałów magnetycznych i adsorbentów.

Doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie katalitycznych metod produkcji wodoru (reforming parowy węglowodorów, rozkład metanu, reforming metanolu i etanolu), utleniania związków organicznych i CO, badania właściwości strukturalnych i powierzchniowych materiałów.

Obsługa komputera

Znajomość oprogramowania do analizy, przetwarzania i prezentowania danych: Microsoft Office, Grapher, Origin, PeakFit, Chemcad, CorelDraw. 

 

 

Dodatkowe informacje

Udział w międzynarodowych projektach  naukowo-badawczych

● 2016-2019; Projekt pn. Development of an Innovative Concept for Carbon Dioxide Utilization as Side Stream of Integrated Bio-refinery Concepts  - Opracowanie innowacyjnej koncepcji wykorzystania strumienia odpadowego dwutlenku węgla w biorafineriach (ICOCAD), realizowany przez międzynarodowe konsorcjum z udziałem Fraunhofer ICT-IMM (Niemcy); Konsun Sp. z o.o. (Polska); UMCS w ramach programu ERA-NET Bioenergy, Integrated Biorefinery Concepts, współfinansowany przez NCBR, numer umowy: BIOENERGY/ICOCAD/04/2016. 

https://eranetbioenergy.net/wp-content/uploads/2020/11/Eranet_bioenergy_-factsheet_ICOCAD.pdf

● 2013-2014; Collaborative project  No 325358, Development of a Portable Internal Reforming Methanol High Temperature PEM Fuel Cell System, Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, Seventh Framework Programme, międzynarodowe konsorcjum: UMCS Lublin, Advent Technologies S.A. (Grecja), University of Patras (UPAT) (Grecja), Foundation for Research & Technology-Hellas, Institute of Chemical Engineering & High Temperature Chemical Processes (FORTH/ICE-HT) (Grecja), Institut fur Mikrotechnik Mainz GmBH (Niemcy), Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH (ZBT) (Niemcy), Directorate General Joint Research Centre - Institute for Energy and Transport (JRC-IET) (Belgia), ENERFUEL, Inc. (USA), ARPEDON LTD (Grecja), wykonawca. 

https://cordis.europa.eu/project/id/325358/pl

● 2012 – 2014; Program Działań Zintegrowanych POLONIUM, Understanding reaction pathways of ethanol reforming over ZnO supported Co and Ni model catalysts; współpracy z Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Strasbourg) (Francja), wykonawca.

● 2009 – 2013; Collaborative project  No 245202, Development of an Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuel Cell Stack, FCH-JU-2008-1 Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, Seventh Framework Programme, międzynarodowe konsorcjum: UMCS Lublin, Advent Technologies S.A. (Grecja), NedStack Fuel Cell Technology BV (Holandis), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Strasbourg) (Francja), Foundation for Research & Technology-Hellas, Institute of Chemical Engineering & High Temperature Chemical Processes (FORTH/ICE-HT) (Grecja), Institut fur Mikrotechnik Mainz GmBH (Niemcy), wykonawca. 

 https://cordis.europa.eu/project/id/245202/pl 

● 2009 – 2012; Research project PIRSES-GA-2008-230790, Hybrid nanocomposites and their applications (Compositum), Seventh Framework Programme Marie Curie Actions, People, International Research Staff Exchange Scheme, z udziałem National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraina), Budapest University of Technology and Economics (Węgry), National Technical University of Athens (Grecja), University of Brighton (Wielka Brystania), UMCS Lublin, wykonawca. 

https://cordis.europa.eu/project/id/230790/pl

● 2008 – 2011; Research project ACENET ERA-NET (Applied Catalysis European NETwork) No. ACE.07.009, Hydrogen from bio-alcohols: An efficient route for hydrogen production via novel reforming catalysts NUCAT4HYDROGEN, Innovative, sustainable catalytic processes with improved energy and carbon efficiency, współpraca zFoundation for Research & Technology-Hellas, Institute of Chemical Engineering & High Temperature Chemical Processes (FORTH/ICE-HT) (Grecja), University of Barcelona (Hiszpania), Advent Technologies S.A. (Grecja), UMCS Lublin, wykonawca. 

● 2006 – 2007; Research project within Protocol of the Third Polish-Greek Joint Commission Meeting (Working Programme for the years 2006-2007) No 11/2006, Multicomponent catalytic nanomaterials for clean energy production, współpraca z Foundation for Research & Technology-Hellas, Institute of Chemical Engineering & High Temperature Chemical Processes (FORTH/ICE-HT) (Grecja), wykonawca.

● 2003; Research project KBN 022/2001-2002 (3397/R00/R02), Foam catalysts for high-temperature industrial and energetic processes, cooperation współpraca z Foundation for Research & Technology-Hellas, Institute of Chemical Engineering & High Temperature Chemical Processes (FORTH/ICE-HT) (Grecja), wykonawca.

Udział w krajowych projektach naukowo-badawczych

● 2009-2013; projekt badawczy nr UDA-POIG.01.03.01-00-072/08-00, Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń, współfinansowany przez Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.1, realizowany w ramach "Konsorcjum Utylizacji Metanu z Pokładów Węgla Podziemnych Kopalń" utworzone przez AGH Kraków, Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, wykonawca.

● 2008 – 2011; projekt badawczy MNiSW N N204228534, Wysoko-selektywny katalizator konwersji etanolu do wodoru, wykonawca.

● 2007 – 2010; projekt badawczy zamawiany Nr PBZ-MEiN-2/2/2006, Chemia perspektywicznych procesów produkcji i konwersji węgla. Zadanie II. 3. Katalizatory reformingu gazu wieloskładnikowego w reaktorach ogrzewanych gazem procesowym (GHR), wykonawca.

● 2005 – 2008; projekt badawczy zamawiany PBZ-KBN-11/TO/09/2004/1C, Nowe materiały katalityczne jako podstawa procesów chemicznych przyjaznych dla środowiska – Zastosowanie techniki DIM do otrzymywania zdyspergowanych katalizatorów metalicznych i stopowych o kontrolowanych właściwościach fizykochemicznych i katalitycznych dla kluczowych procesów przemysłowych i ochrony środowiska, wykonawca.

● 2005 – 2008; projekt badawczy Nr 3T09B12429 – Badania nad nowym procesem otrzymywania gazów syntezowych, wykonawca.

● 2005 – 2008; projekt badawczy KBN 3T09B11429, Nanostrukturalne katalizatory utleniania CO i związków organicznych, kierownik projektu.

● 2000 – 2003; projekt badawczy Nr PBZ/KBN/018/T09/99/2c, Chemia C1 – procesy przemian chemicznych metanu (gazu ziemnego), zadanie badawcze: Utleniające sprzęganie metanu do etylenu, wykonawca.

● 2000 – 2003; projekt badawczy Nr PBZ/KBN/018/T09/99/5a, Chemia C1 – procesy przemian chemicznych metanu (gazu ziemnego), zadanie badawcze: Układy NiO-MgO-Al2O3 jako aktywne i odporne na dezaktywację katalizatory konwersji metanu z parą wodną i dwutlenkiem węgla, wykonawca.

● 2000 – 2003; projekt badawczy Nr PBZ/KBN/018/T09/99/5b, Chemia C1 – procesy przemian chemicznych metanu (gazu ziemnego), zadanie badawcze: Nowe procesy otrzymywania gazów syntezowych do produkcji amoniaku i metanolu i katalizatory dla tych procesów, wykonawca.

● 1998 – 2001; projekt badawczy Nr 3T09B00715, Wpływ stanu powierzchni katalizatorów Ni-Mo/Al2O3 na kinetykę i selektywność procesu reformingu parowego węglowodorów, wykonawca.

 

Udział w projektach UMCS

● 2009; Grant zespołowy Prorektora d/s Nauki UMCS, Synteza i badania właściwości fizykochemicznych, katalitycznych i magnetycznych wysoko-powierzchniowych materiałów tlenkowych, kierownik projektu.

● 2007; Grant zespołowy Prorektora d/s Nauki UMCS, Analiza kinetyczna zaburzeń izotopowo znaczonego metanu (¹²CH4/¹³CH4) w reakcji jego utleniania na katalizatorach Pd/Al2O3  i  Pt/Al2O3, wykonawca.

● 2005; Grant interdyscyplinarny zespołowy Prorektora UMCS d/s Nauki i Badań, Badania właściwości układów Pd/tlenek metalu stosowanych w katalitycznej reakcji całkowitego utleniania metanu, wykonawca. 

Projekty edukacyjne

Projekt FSS/2008/X/D5/W/0032/U/0012 "Kursy w języku angielskim dla chemii materiałowej" współfinansowany przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Działanie V. Rozwój Polskich Uczelni -udział w przygotowaniu i realizacji projektu.


Ogłoszenia

 Wybrane publikacje

 1. A. Derylo-MarczewskaA. D. Sternik, A. Swiatkowski, K. Kusmierek, W. Gac, B. Buczek, Adsorption of phenol from aqueous and cyclohexane solutions on activated carbons with differentiated surface chemistry, Thermochimica Acta, 715 (2022) 2022 179299.
 2. C. Papadopoulos, K. Kappis, J. Papavasiliou, J. Vakros, A. Antonelou, W. Gac,  HB. Li, G. Avgouropoulos, IImpact of hydrothermally prepared support on the catalytic properties of CuCe oxide for preferential CO oxidation reaction, Catalysts, 12 (2022)  674.
 3. W. Gac, W. Zawadzki, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, M. Kuśmierz, The effects of Ce and W promoters on the performance of alumina-supported nickel catalysts in CO2 methanation reaction, Catalysts 12 (2022) 13.
 4. K. Winiarczyk, W. Gac, M. Góral‑Kowalczyk, Z. Surowiec, Magnetic properties of iron oxide nanoparticles with a DMSA-modifed surface, Hyperfine Interact. 242 (2021) 48.
 5. W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, M. Kuśmierz, S. Dzwigaj, The state of BEA zeolite supported nickel catalysts in CO2 methanation reaction, Appl. Surf. Sci. 564 (2021) 150421.
 6. W. Gac, W. Zawadzki, M. Rotko, M. Greluk, G. Słowik, H. Pennemann, S. Neuberg, R. Zapf, G. Kolb, Direct conversion of carbon dioxide to methane over ceria- and alumina-supported nickel catalysts for biogas valorization, ChemPlusChem 86 (2021) 889-903.
 7. M. Greluk, W. Gac, M. Rotko, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, Co/CeO2 and Ni/CeO2 catalysts for ethanol steam reforming: Effect of the cobalt/nickel dispersion on catalysts properties, J. Catal. 393 (2021) 159-178.
 8. W. Gac, W. Zawadzki, M. Rotko, M. Greluk, G. Słowik, G. Kolb, Effects of support composition on the performance of nickel catalysts in CO2 methanation reaction, Cat. Today 357 (2020) 468-482.
 9. C. Papadopoulos, K. Kappis, Joan Papavasiliou, J. Vakros, M. Kuśmierz, W. Gac, Y. Georgiou, Y. Deligiannakis, G. Avgouropoulos, Copper-promoted ceria catalysts for CO oxidation reaction, Cat. Today 355 (2020) 647-653.
 10. T. Kondratowicz, M. Drozdek, M. Michalik, W. Gac, M. Gajewska, P. Kuśtrowski, Catalytic activity of Pt species variously dispersed on hollow ZrO2 spheres in combustion of volatile organic compounds, Appl. Surf. Sci 513 (2020) 145788.
 11. A. Machocki, W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, W. Zawadzki, UMCS, Patent Nr 234050 (B1).  Sposób otrzymywania katalizatora do reformingu parowego metanolu, Wiadomości Urzędu Patentowego RP 1/2020.
 12. W. Gac,  W. Zawadzki, M. Greluk, G. Słowik, A. Machocki, J. Papavasiliou, G. Avgouropoulos, Investigation of the inhibiting role of hydrogen in the steam reforming of methanol, ChemCatChem 11 (2019) 3264-3278. 
 13. W. Gac, W. Zawadzki, M. Rotko, G. Słowik, M. Greluk, CO2 Methanation in the presence of Ce-promoted alumina supported nickel catalysts: H2S deactivation Studies, Top. Cat. 62 (2019) 524-534.
 14. S. Neuberg, H. Pennemann, V. Shanmugam, R. Thiermann, R. Zapf, W. Gac, M. Greluk, W. Zawadzki, G. Kolb, CO2 methanation in microstructured reactors – catalyst development and process design, Chem. Eng. Tech. 42 (2019) 1-10.
 15. W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, Y. Millot, L. Valentin, S. Dzwigaj, Effects of dealumination on the performance of Ni-containing BEA catalysts in bioethanol steam reforming, Appl. Catal. B 237 (2018) 94–109. 
 16. W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, Structural and surface changes of cobalt modified manganese oxide during activation and ethanol steam reforming reaction, Appl. Surf. Sci. 440 (2018) 1047–1062. 
 17. W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, A. Sienkiewicz, A. Kierys, Nickel catalysts supported on silica microspheres for CO2 methanation, Micropor. Mesopor. Mater. 272 (2018) 79–91.
 18. E. Łastawiecka, A. Flis, M. Stankevič, M. Greluk, G. Słowik, W. Gac, P-Arylation of secondary phosphine oxides catalyzed by nickel-supported nanoparticles, Org. Chem. Front., 5 (2018) 2079-2085. 
 19. S. Turczyniak, M. Greluk, G. Słowik, W. Gac, S. Zafeiratos, A. Machocki, Surface state and catalytic performance of ceriasSupported cobalt catalysts in the steam reforming of ethanol, ChemCatChem, 9 (2017) 782-797.
 20. W. Gac. T. Borowiecki, P. Kowalik, Nickel nanocatalysts for methane steam reforming, Nanontechnology in Catalysis (Eds. B. Sels, M. Van de Voorde), Viley-Vch, Verlag GmbH& Co KGaA, 2017. s. 401-419. 
 21. W. Gac, G. Słowik, W. Zawadzki, Structural and surface changes of copper modified manganese oxides, Appl. Surf. Sci. 370 (2016) 536–544.
 22. W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, J. Pawlonka, A. Machocki, A. Lipke, M. Majdan, The effects of cetyltrimethylammonium bromide surfactant on alumina modified zinc oxides, Mater. Res. Bull. 78 (2016) 36–45.
 23. W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, M. Greluk, J. Pawlonka, A. Machocki, Chromium-modified zinc oxides, J. Therm. Anal. Calorim 125 (2016) 1205–1215.
 24. J. Pawlonka, W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, Application of microemulsion method for development of methanol steam reforming Pd/ZnO catalysts, J. Therm. Anal. Calorim.  125 (2016) 1265-1272.
 25. P. Borowski, W. Gac,  P. Pulay, K. Woliński, The vibrational spectrum of 1,4-dioxane in aqueous solution – theory and experiment, New J. Chem., 40 (2016) 7663-7.

Recenzje publikacji w czasopismach z bazy JCR

Applied Catalysis B, Microporous & Mesoporous Materials, Applied Surface Science, Chemical Engineering Journal, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Catalysis Today, Catalysis Letters i inn.

Współpraca z przedsiębiorcami

Ekspertyzy problemów przedsiębiorców w ramach projektów systemowych „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” (2008-2010) i „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” (2010-2013), realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Rozwiązywanie problemów badawczych przy wykorzystaniu aparatury naukowo-badawczej zakupionej w ramach projektu „Wzrost potencjału badawczo rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie” (Projekt nr POPW.01.03.00-06-017/09 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013). 

Współpraca międzynarodowa i staże zagraniczne

Udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych, krótkie wizyty naukowe w ośrodkach badawczych uczestników projektów.

Staże naukowe: Foundation for Research and Technology - Hellas, Institute of Chemical Engineering and High Temperature Chemical Processes, Patras, (Grecja): 2001 - 1/2 mies., 2003 - 1/2 mies., 2007 - 1/4 mies., 2008 - 1/4 mies., Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Strasbourg) (Francja) - 2013 - 1/4 mies. 

Udział w projekcie "Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG”, "SIMS – Science Infrastructure Management Support”, NCBR, staże 1/2 mies w Dreźnie i Lipsku Fraunhofer/TUD, Niemcy oraz 1/2 mies w Yorktown Heights (IBM), USA.

Wyróżnienia i nagrody

 

Nagroda Indywidualna JM Rektora UMCS IIIo stopnia - 2010.

Nagroda Indywidualna JM Rektora UMCS IIo  stopnia za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia w roku akademickim 2004/2005.

Nagroda Dziekana Wydziału Chemii UMCS - wyróżnienie pracy magisterskiej w roku akademickim 1991/1992.