Sprawozdanie 2014

Sprawozdanie z Wydziałowej Konferencji za 2014 r.

Zobacz program Konferencji, Raport.

17. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS

W dniach 9-10 lutego 2015 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się 17-ta Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza. W uroczystym otwarciu Konferencji władze Uniwersytetu reprezentował Prorektor ds. Ogólnych - dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw.
   Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza obejmowała 4 sesje, w trakcie których każda jednostka organizacyjna dokonała podsumowania prowadzonych badań. Podczas 20 minutowych wystąpień reprezentanci 17 zakładów i 1 pracowni przedstawili wyniki działalności badawczej w swoich jednostkach oraz zaprezentowali szczegółowo jedno z wykonanych zadań. Jednym z punktów pierwszego dnia Konferencji było podsumowanie przez dr hab. Andrzeja Machockiego, prof. nadzw. UMCS oraz dr Ewarysta Mendyka realizacji projektu „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt realizowano na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie w latach 2008-2015. Konferencję zakończyły wystąpienia autorów prac doktorskich wyróżnionych w konkursie na najlepszą pracę doktorską w roku 2014.
   W podsumowaniu działalności naukowej prowadzonej na Wydziale Chemii należy podkreślić, że liczba artykułów publikowanych w czasopismach z wykazu A MNiSW od lat utrzymuje się na wysokim poziomie z tendencją wzrostową. 18 jednostek organizacyjnych realizowało 61 kontynuowanych i nowych zadań w ramach działalności statutowej oraz 9 zadań niezakończonych w 2013 r. W ramach dotacji celowej na badania młodych naukowców realizowano 19 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 5 zadań niezakończonych w 2013 r. Pracownicy Wydziału byli autorami 191 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (część A wykazu MNiSW), 5 publikacji w czasopismach wymienionych w części B wykazu MNiSW, 14 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science, 20 innych publikacji, 1 monografii w języku angielskim i 1 monografii w języku polskim, 11 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 12 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym, 1 patentu przyznanego przez Urząd Patentowy RP, 1 prawa ochronnego na wzór użytkowy i 4 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP. W roku 2014 pracownicy Wydziału wygłosili 108 referatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Wydział współorganizował VII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, XVI Szkołę Problemów Dydaktyki Chemii oraz międzynarodową konferencję Fourteenth Polish-Ukrainian Symposium „Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications” oraz “1st NanoBioMat Conference „Nanostructured biocompatible/bioactive materials”.
   Na Wydziale Chemii w 2014 r. realizowano 27 różnych projektów badawczych:     2 projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (koordynacja), 5 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (uczestnictwo), 2 projekty w ramach innych programów Unii Europejskiej, 1 projekt finansowany z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 4 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 10 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. Na Wydziale Chemii realizowane były też projekty infrastrukturalne finansowane z PO RPW, PO IG oraz PO IŚ. W roku 2014 pracownicy złożyli 43 wnioski o krajowe projekty badawcze, oraz 1 wniosek o projekt międzynarodowy, który uzyskał finansowanie.

Anna Deryło-Marczewska, Monika Pańczyk