Sprawozdanie 2018

Sprawozdanie z Wydziałowej Konferencji za 2018 r.

Zobacz program Konferencji, Raport.

21. Konferencja Sprawozdawcza na Wydziale Chemii UMCS

W dniach 18-19 lutego 2019 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyła się 21 Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza dotycząca badań naukowych prowadzonych na Wydziale Chemii UMCS w 2018 r. W  uroczystym otwarciu Konferencji w dniu 18 lutego uczestniczyli przedstawiciele Władz Rektorskich. Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza obejmowała 4 sesje, w trakcie których każda jednostka organizacyjna dokonała podsumowania prowadzonych badań. Podczas 20 minutowych wystąpień reprezentanci 16 zakładów i 1 pracowni przedstawili wyniki działalności badawczej w swoich jednostkach oraz zaprezentowali szczegółowo jedno z wykonanych zadań. Dodatkowo swoje osiągnięcia zaprezentowało Laboratorium Analityczne działające na Wydziale Chemii UMCS. Na ostatniej sesji zaprezentowane zostały 10-minutowe wystąpienie autorów wyróżnionych prac  doktorskich w konkursie na najlepszą pracę doktorską w roku 2018. Pierwsze miejsce zajęła dr Joanna Wasąg, drugie dr Agnieszka Adamczuk, trzecie dr Weronika Sofińska-Chmiel.

Zaprezentowane badania związane były z realizacją w roku 2018 na Wydziale Chemii UMCS aż 73 zadań badawczych. W tym 40 zadań badawczych w ramach działalności statutowej, które obejmowały 19 zadań nowych i kontynuowanych oraz 21 zadań, których realizacja nie została zakończona w roku 2017. Dodatkowo prowadzono 33 zadania badawcze służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, w tym realizowano 21 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 12 zadań niezakończonych w 2017 r.

W podsumowaniu działalności naukowej prowadzonej na Wydziale Chemii należy podkreślić, że liczba artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2018 r. pracownicy Wydziału Chemii byli autorami: 203 artykułów w czasopismach wymienionych w części A wykazu MNiSW; 2 artykułów w czasopismach wymienionych w części B wykazu MNiSW; 7 artykułów w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science; 21 pozostałych publikacji innych niż wyżej wymienione; 2 monografii; 7 rozdziałów w monografiach w języku angielskim; 17 rozdziałów w monografiach w języku polskim oraz 1 patentu udzielonego przez Urząd Patentowy RP. Pracownicy Wydziału Chemii byli autorami wystąpień ustnych, w postaci wykładów i referatów (402) oraz posterów (214) na konferencjach krajowych (388) i międzynarodowych (228). W roku 2018 pracownicy Wydziału Chemii realizowali 35 projekty badawcze: z czego 5 projektów o zasięgu międzynarodowym finansowanych głównie w ramach Unii Europejskiej oraz 30 projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez MNiSW oraz NCN. W 2018 r. Wydział Chemii organizował dwie konferencje krajowe oraz współorganizował trzy konferencje międzynarodowe i jedną krajową.  W rok 2018 na Wydziale Chemii przeprowadzane zostały następujące awanse naukowe: 7 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego a 13 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych.