Zakład Chemii Organicznej

Adres: ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
budynek "Chemia Organiczna", (zob. lokalizację),
I piętro
tel. +48 81 524 22 51 w. 135
strona www: orgchem.umcs.lublin.pl

Kierownik Zakładu:

Dr hab. inż. Marek Stankevič, prof. nadzw.
e-mail marek.stankevic@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 77 52

osoba do kontaktu:
Ewa Jakson
e-mail Ewa.Jakson@poczta.umcs.lublin.pl
tel./fax: 81 524 22 51 w. 135

Skład osobowy:

Dr Sławomir Frynas, e-mail frynas@hermes.umcs.lublin.pl, tel. 81 524 22 51 w. 118
Dr Kamil Dziuba, e-mail Kamil.Dziuba@umcs.lublin.pl, tel. 81 537 79 94
Dr Katarzyna Szwaczko, e-mail katarzyna.szwaczko@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537 77 57
Dr Elżbieta Łastawiecka, e-mail lastawiecka@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 524 2251 w. 125
Dr Sylwia Sowa, email sylwia.sowa@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 524 22 51 w. 136
Mgr Anna Szmigielska, email anna.szmigielska@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 537 79 96 lub 81 524 22 51 w. 147
Mgr Adam Włodarczyk, e-mail adam.wlodarczyk@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537 77 61
Anna Flis, email a.flis@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537 79 96

 Kierunki badań - z uwzględnieniem aktualnych badań statutowych oraz grantów naukowo-badawczych
 • Opracowywanie nowych metodologii syntezy związków fosforoorganicznych
 • Synteza asymetryczna związków organicznych i fosforoorganicznych
 • Reakcje katalizowane metalami przejściowymi i ich kompleksami
 • „Stereoselektywne deprotonowanie enancjotopowych grup metylenowych - proste narzędzie w syntezie chiralnych cząsteczek o użytecznych właściwościach” - projekt badawczy NCN SONATA-BIS – kierownik dr hab. Marek Stankevič
 • " Cykliczne aminoalkohole jako pomocniki chiralne w syntezie enancjomerycznie czystych P-stereogennych fosfin i ich pochodnych" - projekt badawczy NCN PRELUDIUM - kierownik mgr Adam Włodarczyk
 • "Benzofosfolan-3-ony - synteza i aplikacje w reakcji sprzęgania" - projekt badawczy NCN MINIATURA - kierownik dr Sylwia Sowa
 • "Kombinacja achiralnej reakcji sprzęgania związków typu >P(O)H i cyklicznych estrów winylowych oraz asymetrycznej addycji Michaela - źródło chiralnych 1,2-funkcjonalizowanych cykloheksanów do zastosowań w syntezie organicznej" - projekt badawczy MNiSW "Diamentowy Grant" - kierownik Paweł Woźnicki

Dydaktyka
Pracownicy Zakładu Chemii Organicznej prowadzą zajęcia ze studentami studiów I-go i II-go stopnia specjalności Chemia Związków Bioaktywnych i Kosmetyków, ze I-go stopnia specjalności Chemia Kryminalistyczna, ze studentami kierunku Chemia Techniczna (WZ Puławy) oraz ze studentami kierunku Inżynieria Nowoczesnych Materiałów (WMFiI).
 • Chemia organiczna
 • Synteza i chemia organicznych związków chiralnych
 • Oddziaływanie substancji organicznych na receptory
 • Metody identyfikacji i rozdzielania związków biologicznie czynnych
 • Chemia a natura związków psychoaktywnych
 • Metody identyfikacji i rozdzielania związków biologicznie czynnych
 • Podstawy preparatyki kosmetyków
 • Bezpieczeństwo obrotem substancjami chemicznymi i niebezpiecznymi
 • Chemia związków zapachowych i podstawy perfumerii
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i laboratoriów.
W ramach prac magisterskich i licencjackich realizowane są badania w ramach szeroko pojętej syntezy organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania nowych metodologii syntezy związków fosforoorganicznych, a także wykorzystaniem chiralnych związków fosforu jako ligandów w katalizie asymetrycznej,
 Wyposażenie jednostki
W chwili obecnej Zakład Chemii Organicznej dysponuje kilkoma urządzeniami do analizy związków organicznych. Są to:
 • aparat jądrowego rezonansu magnetycznego o częstotliwości 500 MHz zaopatrzonego w przystawkę niskotemperaturową oraz automatyczny zmieniacz próbek
 • chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS) do kompleksowej analizy mieszanin związków oraz określania ich struktury
 • chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas o wysokiej rozdzielczości (HPLC-HRMS) do analizy mieszanin związków oraz określania dokładnych mas cząsteczkowych,
 • wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy (HPLC) wyposażony w szereg kolumn z chiralnym wypełnieniem,
 • analizator CHN,
 • polarymetr.

Ponadto Zakład dysponuje szeregiem urządzeń ułatwiających syntezę związków organicznych, między innymi kilka multirealtorów do jednoczesnego prowadzenia od kilku do kilkunastu reakcji, kilka systemów oczyszczania mieszanin reakcyjnych, reaktor mikrofalowy, reaktor do prowadzenia reakcji w wysokich ciśnieniach (do ok. 4300 atm) oraz kilka autoklawów do prowadzenia reakcji w atmosferze wodoru.

Więcej na stronie Zakładu


Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.