Badania, współpraca i usługi

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, wcześniej

Działalność badawcza na Wydziale Chemii UMCS

    Wydział Chemii specjalizuje się w następujących dziedzinach: fizykochemii granic międzyfazowych, chromatograficznych metodach rozdziału, preparatyce i modyfikacji sorbentów, w tym specyficznych sorbentów bioselektywnych i katalizatorów, modelowaniu procesów fizykochemicznych z wykorzystaniem technik symulacji komputerowej, teoretycznych badaniach adsorpcji na powierzchniach niejednorodnych energetycznie, chemii polimerów, chemii związków fosforoorganicznych, chemii pierwiastków ziem rzadkich, chemicznych i radiochemicznych aspektach ochrony środowiska, kinetyce i mechanizmie reakcji elektrodowych, chemii koloidów, katalizie heterogenicznej, technologiach produkcji światłowodów, dydaktyce chemii, analizie chemicznej preparatów biologicznych.

Pracownicy Wydziału Chemii są obecnie członkami kolegiów redakcyjnych czasopism:
 • „Wiadomości Chemiczne” (dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. nadzw. UMCS),
 • „Annales” (prof. dr hab. Władysław Rudziński),
 • „Adsorption” (prof. dr hab. Władysław Rudziński),
 • „Adsorption Science & Technology” (prof. dr hab. Władysław Rudziński),
 • “Physicochemical Problems of Mineral Processing” (prof. dr hab. Stanisław Chibowski),
 • „Journal of Adhesion Science and Technology” (prof. dr hab. Emil Chibowski),
 • „International Agrophysics” (prof. dr hab. Emil Chibowski),
 • „Current Clinical Pharmacology” (prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz),
 • „Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów” (prof. dr hab. Roman Leboda),
 • “Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education” (dr hab. Ryszard M. Janiuk),
 • “Journal of Baltic Science Education” (dr hab. Ryszard M. Janiuk),
 • “Revista de Educacion en Ciencias/Journal of Science Education” (dr hab. Ryszard M. Janiuk),
 • “Condensed Matter Physics” (prof. dr hab. Stefan Sokołowski),
 • “Maejo International Journal of Science and Technology” (dr hab. Andrzej Komosa)
 • "Journal of Hazardous Materials" (dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. UMCS)

 2018 - raporty z badań

W roku 2018 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 40 zadań badawczych w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego), w tym 19 zadań nowych i kontynuowanych oraz 21 zadań, których realizacja nie została zakończona w roku 2017. W ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) realizowano 21 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 12 zadań niezakończonych w 2017 r. W roku 2018 pracownicy Wydziału realizowali 5 międzynarodowych projektów badawczych: 2 projekty Horyzont 2020; 1 projekt 7. Program Ramowy Unii Europejskiej; 1 projekt ERA-NET Bioenergy; 1 projekt w ramach II polsko-berlińskiego konkursu w obszarze fotoniki - NCBR, Departament Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina (SenWTF). Pracownicy Wydziału Chemii realizowali również 30 krajowych projektów badawczych: 2 projekty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Diamentowy Grant) oraz 28 projektów Narodowego Centrum Nauki (w ramach następujących konkursów: MINIATURA (16), OPUS (5), PRELUDIUM (4), MAESTRO (1), SONATA (1), SONATA BIS (1)). W 2018 r. pracownicy Wydziału Chemii byli autorami: 203 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu IF, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w części A wykazu MNiSW; 2 artykułów w czasopismach wymienionych w części B wykazu MNiSW; 7 artykułów w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science; 21 pozostałych publikacji innych niż wyżej wymienione; 2 monografii; 7 rozdziałów w monografiach w języku angielskim; 17 rozdziałów w monografiach w języku polskim oraz 1 patentu udzielonego przez Urząd Patentowy RP. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci 228 wystąpień ustnych (wykłady, referaty), w tym 121 na konferencjach międzynarodowych i 107 na konferencjach krajowych. Ponadto prezentowali swoje badania w postaci 388 posterów na konferencjach międzynarodowych (281 prezentacji) i na konferencjach krajowych (107 prezentacji). W 2018 r. Wydział Chemii organizował dwie konferencje krajowe: XI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce” oraz Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie, Lublin. W 2018 r. Wydział Chemii współorganizował trzy konferencje międzynarodowe: 16th Ukrainian - Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications (TESIP 16), 10th International Symposium on Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and Related Phenomena ISSHAC-10, 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis, CCTA13 oraz jedną krajową: V Ogólnopolska konferencja naukową INNOWACJE W PRAKTYCE połączoną z Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, Lublin. W 2018 r. 7 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego (w tym 5 pracowników i 2 osoby spoza UMCS), a 13 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 4 pracowników, 4 uczestników studiów doktoranckich i 5 osób spoza UMCS).

W roku 2017 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 41 zadań badawczych w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego), w tym 21 zadań nowych i kontynuowanych oraz 20 zadań, których realizacja nie została zakończona w roku 2015. W ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) realizowano 17 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 15 zadań niezakończonych w 2016 r. W roku 2017 pracownicy Wydziału realizowali 27 projekty badawcze: 1 projekt w ramach programu Horyzont 2020; 5 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej; 3 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 18 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. W 2017 r. pracownicy Wydziału Chemii byli autorami: 246 artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR); 6 artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie Scopus; 18 artykułów w czasopismach znajdujących się w innych bazach niż JCR i Scopus; 3 monografie w języku polskim; 13 rozdziałów w monografiach w języku angielskim; 7 rozdziałów w monografiach w języku polskim; 3 patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP; 1 patentu zgłoszonego w Urząd Patentowy RP. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci ponad 140 wystąpień ustnych (wykłady, referaty) i ponad 500 posterów. W 2017 r. Wydział Chemii organizował następujące konferencje: IX Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, Lublin 2017; Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie, Lublin 2017 oraz Fizykochemia granic faz - metody instrumentalne, Lublin 2017. Wydział Chemii współorganizował IV Ogólnopolską konferencję naukową INNOWACJE W PRAKTYCE połączoną z VI Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, Lublin 2017. W 2017 r. 1 pracownik uzyskał stopień doktora habilitowanego, a 18 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 6 pracowników, 11 uczestników studiów doktoranckich i 1 osoba spoza UMCS).

W roku 2016 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 41 zadań badawczych w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego), w tym 20 zadań nowych i kontynuowanych oraz 21 zadań, których realizacja nie została zakończona w roku 2015. W ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) realizowano 20 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 12 zadań niezakończonych w 2015 r. W roku 2016 pracownicy Wydziału realizowali 31 projektów badawczych: 5 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, Projekty 7-go Programu Ramowego; 1 projekt Projekty Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy; 2 projekty w ramach innych programów Unii Europejskiej; 1 projekt finansowany przez środki organizacji międzynarodowych, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki; 4 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 5 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i 13 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. W 2016 r. pracownicy Wydziału byli autorami: 259 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej; 4 publikacji w czasopismach z części B wykazu MNiSW i 5 innych publikacji; 1 monografii w języku polskim; 10 rozdziałów w monografiach w języku angielskim; 15 rozdziałów w monografiach w języku polskim i 3 patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłosili około 700 referatów. W 2016 r. Wydział współorganizował: VII Krajową Konferencję Radiochemii i Chemii Jądrowej, Lublin, IX Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, Lublin, Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie, Lublin, 15th Ukrainian−Polish Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications simultaneously with Second Nanobiomat conference Nanostructured Biocompatible / Bioactive Materials, September 12-15, 2016, Lviv (Ukraine). W 2016 r. 5 pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 11 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 2 pracowników, 8 uczestników studiów doktoranckich i 1 osoba spoza UMCS).

W roku 2015 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 42 zadania badawcze w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego), w tym 21 zadań nowych i kontynuowanych oraz 21 zadań, których realizacja nie została zakończona w roku 2014. W ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) realizowano 13 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 18 zadań niezakończonych w 2014 r. W roku 2014 pracownicy realizowali 22 różne projekty badawcze: 1 projekt w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (koordynacja), 5 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (uczestnictwo), 1 projekt w ramach innych programów Unii Europejskiej, 2 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1 projekt finansowany lub dofinansowany ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 12 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 234 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (część A wykazu MNiSW), 1 publikację w czasopismach wymienionych w części B wykazu MNiSW, 7 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science, 102 innych publikacji, 1 monografii w języku polskim, 8 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 16 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym. Wydział uzyskał 2 patenty przyznane przez Urząd Patentowy RP; dokonano 3 zgłoszenia patentowe w Urzędzie Patentowym RP oraz 2 zgłoszenia patentowe międzynarodowe. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłosili około 100 referatów. W 2015 r. Wydział współorganizował VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, Ninth International Symposium "Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids" (ISSHAC-9), 12th Conference On Calorimetry And Thermal Analysis of the Polish Society Of Calorimetry And Thermal Analysis (PTKAT) and 5th Joint Czech- Hungarian - Polish - Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA -12, “Światłowody i ich Zastosowania” - 16th Conference on Optical Fibers and Their Applications -TAL 2015. W 2015 r. 8 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego (w tym 7 pracowników), a 13 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 4 pracowników, 7 doktorantów i 2 osoby niebędące pracownikami).

W roku 2014 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 61 kontynuowanych i nowych zadań w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) oraz 9 zadań niezakończonych w 2013 r. W ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) realizowano 19 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 5 zadań niezakończonych w 2013 r. W roku 2014 pracownicy złożyli 43 wnioski o krajowe projekty badawcze, oraz 1 wniosek o projekt międzynarodowy, który uzyskał finansowanie. Realizowano 27 różnych projektów badawczych: 2 projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (koordynacja), 5 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (uczestnictwo), 2 projekty w ramach innych programów Unii Europejskiej, 1 projekt finansowany z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 4 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 10 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 191 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (część A wykazu MNiSW), 5 publikacji w czasopismach wymienionych w części B wykazu MNiSW, 14 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science, 20 innych publikacji, 1 monografii w języku angielskim i 1 monografii w języku polskim, 11 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 12 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym. Wydział uzyskał 1 patent przyznany przez Urząd Patentowy RP oraz 1 prawo ochronne na wzór użytkowy; dokonano 4 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłosili 108 referatów. W 2014 r. Wydział współorganizował VII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, XVI Szkołę Problemów Dydaktyki Chemii oraz międzynarodową konferencję Fourteenth Polish-Ukrainian Symposium „Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications” oraz “1st NanoBioMat Conference „Nanostructured biocompatible/bioactive materials”. W 2014 r. 5 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego (w tym 4 pracowników), a 10 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 3 pracowników, 7 doktorantów i osób niebędących pracownikami).

W roku 2013 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 66 zadań w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) oraz 20 zadań w ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich). Pracownicy Wydziału złożyli 25 wniosków o międzynarodowe i krajowe projekty badawcze; finansowanie uzyskały 2 projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, 1 projekt będzie finansowany ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki, 11 wniosków jest rozpatrywanych. Realizowano 41 różne projekty badawcze: 1 projekt w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, w którym pracownicy Wydziału byli koordynatorami, 6 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, w których pracownicy Wydziału byli uczestnikami, 2 projekty w ramach innych programów Unii Europejskiej, 3 projekty finansowane lub współfinansowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 9 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 17 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 208 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, 6 publikacji w czasopismach z części B wykazu MNiSW, 20 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science, 25 innych publikacji, 4 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 6 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym. Wydział uzyskał 2 patenty przyznane przez Urząd Patentowy RP, dokonano 4 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłosili ok. 100 referatów. W 2013 r. na Wydziale zorganizowano VI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, z którego materiały konferencyjne opublikowano w specjalnym tomie pod redakcją prof. Z. Hubickiego oraz „Forum-Innowacyjne Materiały”. W 2013 r. 5 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 11 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 5 pracowników, 6 doktorantów).

W roku 2012 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 73 zadania w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) oraz 15 zadań w ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich). Realizowano 32 różne projekty badawcze: 2 projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, w których pracownicy Wydziału byli koordynatorami, 4 projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, w których pracownicy Wydziału byli uczestnikami, 1 projekt w ramach innych programów Unii Europejskiej, 2 projekty finansowane lub współfinansowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 10 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 11 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 173 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, 14 publikacji w czasopismach z części B wykazu MNiSW, 10 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science, 1 monografii w języku polskim, 4 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 21 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym. Wydział uzyskał 3 patenty przyznane przez Urząd Patentowy RP, dokonano 3 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłosili 111 referatów. W 2012 r. na Wydziale zorganizowano V Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, z którego materiały konferencyjne opublikowano w specjalnym tomie pod redakcją prof. Z. Hubickiego, XIV Konferencję i III Szkołę "Światłowody i ich zastosowania", oraz międzynarodową konferencję ISSHAC-8 Eight International Symposium “Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids”. Wydział był również współorganizatorem XIII Polish-Ukrainian Symposium on "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications" simultaneously with 4th COMPOSITUM Conference. W 2012 r. 1 osoba uzyskała tytuł naukowy profesora, 4 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego, a 11 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 2 pracowników, 9 doktorantów).

W roku 2011 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 74 zadania w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego), 8 zadań w ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich), 2 zadania w ramach badań własnych związanych z rozwojem naukowym młodej kadry oraz 2 zadania w ramach badań własnych związanych z rozwojem specjalności naukowych w uczelni. Realizowano 35 różne projekty badawcze: projekty badawcze MNiSW i NCN (20), 6 projektów w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej, 4 tematy badawcze realizowane w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz projekty realizowane ramach innych programów i umów. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 227 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 188), około 80 publikacji w innych czasopismach, oraz 3 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym. Wydział uzyskał 1 patent przyznany przez Urząd Patentowy RP i 1 patent przyznany przez Urząd Patentowy w Francji. W 2011 r. oddano do druku: 112 publikacji w czasopismach recenzowanych (z listy filadelfijskiej 102), 1 rozdział w monografii o zasięgu międzynarodowym i 1 podręcznik akademicki w języku polskim. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w 30 konferencjach krajowych (83 osób) i 57 międzynarodowych (122 osoby). Ponadto pracownicy czynnie uczestniczyli również w 2 krajowych i 1 międzynarodowej konferencji naukowej, których współorganizatorem był Wydział Chemii UMCS. W 2011 r. na Wydziale zorganizowano IV Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, z którego materiały konferencyjne opublikowano w specjalnym tomie pod redakcją prof. Z. Hubickiego, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz międzynarodową konferencję 33rd International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical Techniques and 3rd COMPOSITUM conference on Hybrid Nanocomposites and Their Applications. W 2011 r. 2 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego, a 9 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 2 pracowników, 7 doktorantów). Dwanaścioro pracowników Wydziału Chemii uzyskało nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe.

W roku 2010 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 67 zadań w ramach działalności statutowej oraz 2 zadania w badaniach własnych związanych z rozwojem naukowym młodej kadry i 3 zadania w badaniach własnych związanych z rozwojem specjalności naukowych Wydziału Chemii UMCS. Realizowano 44 różne projekty badawcze: projekty badawcze MNiSW (19), 1 projekt rozwojowy, 4 projekty w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej, szereg projektów w ramach innych programów i umów, 1 projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 3 prace zlecone przez jednostki gospodarcze, 2 tematy badawcze zaoferowano do zastosowania w jednostkach gospodarczych. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 210 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 188), około 54 publikacji w innych czasopismach, 1 podręcznika akademickiego w języku angielskim i polskim, 3 podręczników w języku polskim, 5 rozdziałów w monografiach w języku angielskim, 7 rozdziałów w monografiach w języku polskim, zostały przyznane 2 patenty przez Europejski Urząd Patentowy. W 2010 r. oddano do druku: 108 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 105), 1 podręcznik akademicki w języku polskim, 3 rozdziały w monografiach w języku angielskim. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w 22 konferencjach krajowych (78 osób) i 57 międzynarodowych (154 osoby). Na Wydziale zorganizowano III Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce” oraz Sympozjum „Zjawiska międzyfazowe wczoraj dziś i jutro”. Ponadto Wydział Chemii był te współorganizatorem 1 konferencji międzynarodowej: XII Polsko-Ukraińskiego Sympozjum “Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications”.
W roku 2010 4 osoby uzyskały stanowisko profesora uczelnianego, 3 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych a 12 osób uzyskało stopień doktora nauk chemicznych.

W roku 2009 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 63 zadania w ramach działalności statutowej i 5 zadań w ramach badań własnych. Realizowano także 42 różne projekty badawcze: granty MNiSW, Prorektora UMCS, 2 granty zamawiane, projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, granty w ramach VI i VII Programu Ramowego UE, projekty z partnerami zagranicznymi, prace zlecone. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 199 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 170), około 225 publikacji w innych czasopismach, 2 patentów, 3 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 6 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym. W 2009 r. oddano do druku: 121 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 116), 2 podręczniki akademickie w języku polskim, 2 rozdziały w monografiach w języku angielskim, 2 rozdziały w monografiach w języku polskim oraz 21 publikacji w innych czasopismach. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w 25 konferencjach krajowych (119 osób) i 48 międzynarodowych (132 osoby). Na Wydziale zorganizowano II Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”. Wydział Chemii był też współorganizatorem 2 konferencji międzynarodowych: 7th International Symposium on Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids, 32th International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical Techniques i jednej konferencji krajowej „Nowoczesne Techniki Badania Powierzchni i Obszarów Międzyfazowych”.
W roku 2009 2 osoby uzyskały tytuł naukowy profesora nauk, 2 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych a 6 osób uzyskało stopień doktora nauk chemicznych.

W roku 2008 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 65 zadań w ramach działalności statutowej, 50 zadań w ramach badań własnych oraz 39 grantów, w tym 4 granty Prorektora UMCS, 18 grantów krajowych i 17 zagranicznych. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 241 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 186, około 190 publikacji w innych czasopismach, 8 patentów (w tym 2 w Europejskim Urzędzie Patentowym), 2 monografii o zasięgu krajowym, 5 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 3 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym. W 2008 r. oddano do druku: 105 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 99), 1 rozdział w monografii oraz 19 publikacji w innych czasopismach i dokonano 1 zgłoszenia patentowego. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w 17 konferencjach krajowych (64 osoby) i 56 zagranicznych (130 osób). Na Wydziale zorganizowano I Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”.
W roku 2008 1 osoba uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych a 6 osób uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 1 spoza UMCS).
Zobacz także: 

 2004
    W ramach badań statutowych w roku 2004 na Wydziale Chemii realizowano 59 tematów, 49 zadań w ramach badań własnych oraz 28 projektów badawczych (grantów). Efektem prowadzonych badań jest 189 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 134), 305 publikacji w innych (w tym 167 o zasięgu międzynarodowym), 5 monografii oraz 6 rozdziałów w książkach (w tym 1 o zasięgu międzynarodowym). Jednocześnie oddano do druku 164 artykuły w czasopismach recenzowanych, w tym 140 z listy filadelfijskiej, 3 publikacje w innych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 4 rozdziały w książkach (w tym 2 o zasięgu międzynarodowym).
    Pracownicy Wydziału Chemii w liczbie ok. 220 osób w 2004 roku uczestniczyli w 91 konferencjach krajowych i zagranicznych. W 2004 roku 1 osoba uzyskała tytuł naukowy profesora nauk , 4 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych (w tym 1 spoza UMCS) a 8 osób uzyskało stopień doktora nauk chemicznych.
    W przeszłości m.in. wymienieni niżej profesorowie Wydziału Chemii byli członkami kolegiów redakcyjnych czasopism chemicznych:
 • „Journal of Colloid and Interface Science” (prof. dr hab. Małgorzata Borówko)
 • „Wiadomości Chemiczne” (prof. dr hab. Zbigniew Hubicki)
 • „Annales” (prof. dr hab. Władysław Rudziński)
 • „Adsorption” (prof. dr hab. Władysław Rudziński)
 • „Adsorption Science & Technology” (prof. dr hab. Władysław Rudziński)
 • „Industrial & Engineering Chemistry Research” (prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski)
 • „Journal of Chemical & Environmental Research“ (prof. dr hab. Jan K. Różyło)
 • „Journal of Planar Chromatography“ (prof. dr hab. Jan K. Różyło)
 • „Proceedings of Georgian Academy Science“ (prof. dr hab. Jan K. Różyło)
 • „Acta Chromatographica“ (prof. dr hab. Jan K. Różyło)
 • „Journal of Adhesion Science and Technology” (prof. dr hab. Emil Chibowski)
 • „International Agrophysics” (prof. dr hab. Emil Chibowski)