Badania, współpraca i usługi

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, wcześniej

Działalność badawcza na Wydziale Chemii UMCS

    Wydział Chemii specjalizuje się w następujących dziedzinach: fizykochemii granic międzyfazowych, chromatograficznych metodach rozdziału, preparatyce i modyfikacji sorbentów, w tym specyficznych sorbentów bioselektywnych i katalizatorów, modelowaniu procesów fizykochemicznych z wykorzystaniem technik symulacji komputerowej, teoretycznych badaniach adsorpcji na powierzchniach niejednorodnych energetycznie, chemii polimerów, chemii związków fosforoorganicznych, chemii pierwiastków ziem rzadkich, chemicznych i radiochemicznych aspektach ochrony środowiska, kinetyce i mechanizmie reakcji elektrodowych, chemii koloidów, katalizie heterogenicznej, technologiach produkcji światłowodów, dydaktyce chemii, analizie chemicznej preparatów biologicznych.

Pracownicy Wydziału Chemii są obecnie członkami kolegiów redakcyjnych czasopism:
 • „Wiadomości Chemiczne” (dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. nadzw. UMCS),
 • „Annales” (prof. dr hab. Władysław Rudziński),
 • „Adsorption” (prof. dr hab. Władysław Rudziński),
 • „Adsorption Science & Technology” (prof. dr hab. Władysław Rudziński),
 • “Physicochemical Problems of Mineral Processing” (prof. dr hab. Stanisław Chibowski),
 • „Journal of Adhesion Science and Technology” (prof. dr hab. Emil Chibowski),
 • „International Agrophysics” (prof. dr hab. Emil Chibowski),
 • „Current Clinical Pharmacology” (prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz),
 • „Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów” (prof. dr hab. Roman Leboda),
 • “Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education” (dr hab. Ryszard M. Janiuk),
 • “Journal of Baltic Science Education” (dr hab. Ryszard M. Janiuk),
 • “Revista de Educacion en Ciencias/Journal of Science Education” (dr hab. Ryszard M. Janiuk),
 • “Condensed Matter Physics” (prof. dr hab. Stefan Sokołowski),
 • “Maejo International Journal of Science and Technology” (dr hab. Andrzej Komosa)

 2018 - raporty z badań
 

W roku 2017 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 41 zadań badawczych w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego), w tym 21 zadań nowych i kontynuowanych oraz 20 zadań, których realizacja nie została zakończona w roku 2015. W ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) realizowano 17 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 15 zadań niezakończonych w 2016 r. W roku 2017 pracownicy Wydziału realizowali 27 projekty badawcze: 1 projekt w ramach programu Horyzont 2020; 5 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej; 3 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 18 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. W 2017 r. pracownicy Wydziału Chemii byli autorami: 246 artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR); 6 artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie Scopus; 18 artykułów w czasopismach znajdujących się w innych bazach niż JCR i Scopus; 3 monografie w języku polskim; 13 rozdziałów w monografiach w języku angielskim; 7 rozdziałów w monografiach w języku polskim; 3 patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP; 1 patentu zgłoszonego w Urząd Patentowy RP. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci ponad 140 wystąpień ustnych (wykłady, referaty) i ponad 500 posterów. W 2017 r. Wydział Chemii organizował następujące konferencje: IX Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, Lublin 2017; Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie, Lublin 2017 oraz Fizykochemia granic faz - metody instrumentalne, Lublin 2017. Wydział Chemii współorganizował IV Ogólnopolską konferencję naukową INNOWACJE W PRAKTYCE połączoną z VI Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, Lublin 2017. W 2017 r. 1 pracownik uzyskał stopień doktora habilitowanego, a 18 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 6 pracowników, 11 uczestników studiów doktoranckich i 1 osoba spoza UMCS).

W roku 2016 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 41 zadań badawczych w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego), w tym 20 zadań nowych i kontynuowanych oraz 21 zadań, których realizacja nie została zakończona w roku 2015. W ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) realizowano 20 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 12 zadań niezakończonych w 2015 r. W roku 2016 pracownicy Wydziału realizowali 31 projektów badawczych: 5 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, Projekty 7-go Programu Ramowego; 1 projekt Projekty Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy; 2 projekty w ramach innych programów Unii Europejskiej; 1 projekt finansowany przez środki organizacji międzynarodowych, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki; 4 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 5 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i 13 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. W 2016 r. pracownicy Wydziału byli autorami: 259 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej; 4 publikacji w czasopismach z części B wykazu MNiSW i 5 innych publikacji; 1 monografii w języku polskim; 10 rozdziałów w monografiach w języku angielskim; 15 rozdziałów w monografiach w języku polskim i 3 patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłosili około 700 referatów. W 2016 r. Wydział współorganizował: VII Krajową Konferencję Radiochemii i Chemii Jądrowej, Lublin, IX Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, Lublin, Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie, Lublin, 15th Ukrainian−Polish Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications simultaneously with Second Nanobiomat conference Nanostructured Biocompatible / Bioactive Materials, September 12-15, 2016, Lviv (Ukraine). W 2016 r. 5 pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 11 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 2 pracowników, 8 uczestników studiów doktoranckich i 1 osoba spoza UMCS).

W roku 2015 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 42 zadania badawcze w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego), w tym 21 zadań nowych i kontynuowanych oraz 21 zadań, których realizacja nie została zakończona w roku 2014. W ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) realizowano 13 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 18 zadań niezakończonych w 2014 r. W roku 2014 pracownicy realizowali 22 różne projekty badawcze: 1 projekt w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (koordynacja), 5 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (uczestnictwo), 1 projekt w ramach innych programów Unii Europejskiej, 2 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1 projekt finansowany lub dofinansowany ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 12 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 234 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (część A wykazu MNiSW), 1 publikację w czasopismach wymienionych w części B wykazu MNiSW, 7 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science, 102 innych publikacji, 1 monografii w języku polskim, 8 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 16 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym. Wydział uzyskał 2 patenty przyznane przez Urząd Patentowy RP; dokonano 3 zgłoszenia patentowe w Urzędzie Patentowym RP oraz 2 zgłoszenia patentowe międzynarodowe. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłosili około 100 referatów. W 2015 r. Wydział współorganizował VIII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, Ninth International Symposium "Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids" (ISSHAC-9), 12th Conference On Calorimetry And Thermal Analysis of the Polish Society Of Calorimetry And Thermal Analysis (PTKAT) and 5th Joint Czech- Hungarian - Polish - Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA -12, “Światłowody i ich Zastosowania” - 16th Conference on Optical Fibers and Their Applications -TAL 2015. W 2015 r. 8 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego (w tym 7 pracowników), a 13 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 4 pracowników, 7 doktorantów i 2 osoby niebędące pracownikami).

W roku 2014 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 61 kontynuowanych i nowych zadań w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) oraz 9 zadań niezakończonych w 2013 r. W ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) realizowano 19 nowych zadań zgłoszonych przez młodych pracowników i doktorantów oraz 5 zadań niezakończonych w 2013 r. W roku 2014 pracownicy złożyli 43 wnioski o krajowe projekty badawcze, oraz 1 wniosek o projekt międzynarodowy, który uzyskał finansowanie. Realizowano 27 różnych projektów badawczych: 2 projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (koordynacja), 5 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (uczestnictwo), 2 projekty w ramach innych programów Unii Europejskiej, 1 projekt finansowany z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 4 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 10 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 191 artykułów w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (część A wykazu MNiSW), 5 publikacji w czasopismach wymienionych w części B wykazu MNiSW, 14 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science, 20 innych publikacji, 1 monografii w języku angielskim i 1 monografii w języku polskim, 11 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 12 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym. Wydział uzyskał 1 patent przyznany przez Urząd Patentowy RP oraz 1 prawo ochronne na wzór użytkowy; dokonano 4 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłosili 108 referatów. W 2014 r. Wydział współorganizował VII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, XVI Szkołę Problemów Dydaktyki Chemii oraz międzynarodową konferencję Fourteenth Polish-Ukrainian Symposium „Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications” oraz “1st NanoBioMat Conference „Nanostructured biocompatible/bioactive materials”. W 2014 r. 5 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego (w tym 4 pracowników), a 10 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 3 pracowników, 7 doktorantów i osób niebędących pracownikami).

W roku 2013 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 66 zadań w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) oraz 20 zadań w ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich). Pracownicy Wydziału złożyli 25 wniosków o międzynarodowe i krajowe projekty badawcze; finansowanie uzyskały 2 projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, 1 projekt będzie finansowany ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki, 11 wniosków jest rozpatrywanych. Realizowano 41 różne projekty badawcze: 1 projekt w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, w którym pracownicy Wydziału byli koordynatorami, 6 projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, w których pracownicy Wydziału byli uczestnikami, 2 projekty w ramach innych programów Unii Europejskiej, 3 projekty finansowane lub współfinansowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 9 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 17 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 208 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, 6 publikacji w czasopismach z części B wykazu MNiSW, 20 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science, 25 innych publikacji, 4 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 6 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym. Wydział uzyskał 2 patenty przyznane przez Urząd Patentowy RP, dokonano 4 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłosili ok. 100 referatów. W 2013 r. na Wydziale zorganizowano VI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, z którego materiały konferencyjne opublikowano w specjalnym tomie pod redakcją prof. Z. Hubickiego oraz „Forum-Innowacyjne Materiały”. W 2013 r. 5 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 11 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 5 pracowników, 6 doktorantów).

W roku 2012 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 73 zadania w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) oraz 15 zadań w ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich). Realizowano 32 różne projekty badawcze: 2 projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, w których pracownicy Wydziału byli koordynatorami, 4 projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, w których pracownicy Wydziału byli uczestnikami, 1 projekt w ramach innych programów Unii Europejskiej, 2 projekty finansowane lub współfinansowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 10 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2 projekty finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 11 projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 173 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, 14 publikacji w czasopismach z części B wykazu MNiSW, 10 publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science, 1 monografii w języku polskim, 4 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 21 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym. Wydział uzyskał 3 patenty przyznane przez Urząd Patentowy RP, dokonano 3 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłosili 111 referatów. W 2012 r. na Wydziale zorganizowano V Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, z którego materiały konferencyjne opublikowano w specjalnym tomie pod redakcją prof. Z. Hubickiego, XIV Konferencję i III Szkołę "Światłowody i ich zastosowania", oraz międzynarodową konferencję ISSHAC-8 Eight International Symposium “Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids”. Wydział był również współorganizatorem XIII Polish-Ukrainian Symposium on "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications" simultaneously with 4th COMPOSITUM Conference. W 2012 r. 1 osoba uzyskała tytuł naukowy profesora, 4 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego, a 11 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 2 pracowników, 9 doktorantów).

W roku 2011 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 74 zadania w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego), 8 zadań w ramach dotacji celowej MNiSW (dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich), 2 zadania w ramach badań własnych związanych z rozwojem naukowym młodej kadry oraz 2 zadania w ramach badań własnych związanych z rozwojem specjalności naukowych w uczelni. Realizowano 35 różne projekty badawcze: projekty badawcze MNiSW i NCN (20), 6 projektów w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej, 4 tematy badawcze realizowane w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz projekty realizowane ramach innych programów i umów. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 227 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 188), około 80 publikacji w innych czasopismach, oraz 3 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym. Wydział uzyskał 1 patent przyznany przez Urząd Patentowy RP i 1 patent przyznany przez Urząd Patentowy w Francji. W 2011 r. oddano do druku: 112 publikacji w czasopismach recenzowanych (z listy filadelfijskiej 102), 1 rozdział w monografii o zasięgu międzynarodowym i 1 podręcznik akademicki w języku polskim. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w 30 konferencjach krajowych (83 osób) i 57 międzynarodowych (122 osoby). Ponadto pracownicy czynnie uczestniczyli również w 2 krajowych i 1 międzynarodowej konferencji naukowej, których współorganizatorem był Wydział Chemii UMCS. W 2011 r. na Wydziale zorganizowano IV Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”, z którego materiały konferencyjne opublikowano w specjalnym tomie pod redakcją prof. Z. Hubickiego, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz międzynarodową konferencję 33rd International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical Techniques and 3rd COMPOSITUM conference on Hybrid Nanocomposites and Their Applications. W 2011 r. 2 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego, a 9 uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 2 pracowników, 7 doktorantów). Dwanaścioro pracowników Wydziału Chemii uzyskało nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe.

W roku 2010 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 67 zadań w ramach działalności statutowej oraz 2 zadania w badaniach własnych związanych z rozwojem naukowym młodej kadry i 3 zadania w badaniach własnych związanych z rozwojem specjalności naukowych Wydziału Chemii UMCS. Realizowano 44 różne projekty badawcze: projekty badawcze MNiSW (19), 1 projekt rozwojowy, 4 projekty w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej, szereg projektów w ramach innych programów i umów, 1 projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 3 prace zlecone przez jednostki gospodarcze, 2 tematy badawcze zaoferowano do zastosowania w jednostkach gospodarczych. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 210 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 188), około 54 publikacji w innych czasopismach, 1 podręcznika akademickiego w języku angielskim i polskim, 3 podręczników w języku polskim, 5 rozdziałów w monografiach w języku angielskim, 7 rozdziałów w monografiach w języku polskim, zostały przyznane 2 patenty przez Europejski Urząd Patentowy. W 2010 r. oddano do druku: 108 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 105), 1 podręcznik akademicki w języku polskim, 3 rozdziały w monografiach w języku angielskim. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w 22 konferencjach krajowych (78 osób) i 57 międzynarodowych (154 osoby). Na Wydziale zorganizowano III Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce” oraz Sympozjum „Zjawiska międzyfazowe wczoraj dziś i jutro”. Ponadto Wydział Chemii był te współorganizatorem 1 konferencji międzynarodowej: XII Polsko-Ukraińskiego Sympozjum “Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications”.
W roku 2010 4 osoby uzyskały stanowisko profesora uczelnianego, 3 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych a 12 osób uzyskało stopień doktora nauk chemicznych.

W roku 2009 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 63 zadania w ramach działalności statutowej i 5 zadań w ramach badań własnych. Realizowano także 42 różne projekty badawcze: granty MNiSW, Prorektora UMCS, 2 granty zamawiane, projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, granty w ramach VI i VII Programu Ramowego UE, projekty z partnerami zagranicznymi, prace zlecone. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 199 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 170), około 225 publikacji w innych czasopismach, 2 patentów, 3 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 6 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym. W 2009 r. oddano do druku: 121 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 116), 2 podręczniki akademickie w języku polskim, 2 rozdziały w monografiach w języku angielskim, 2 rozdziały w monografiach w języku polskim oraz 21 publikacji w innych czasopismach. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w 25 konferencjach krajowych (119 osób) i 48 międzynarodowych (132 osoby). Na Wydziale zorganizowano II Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”. Wydział Chemii był też współorganizatorem 2 konferencji międzynarodowych: 7th International Symposium on Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids, 32th International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical Techniques i jednej konferencji krajowej „Nowoczesne Techniki Badania Powierzchni i Obszarów Międzyfazowych”.
W roku 2009 2 osoby uzyskały tytuł naukowy profesora nauk, 2 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych a 6 osób uzyskało stopień doktora nauk chemicznych.

W roku 2008 na Wydziale Chemii UMCS realizowano 65 zadań w ramach działalności statutowej, 50 zadań w ramach badań własnych oraz 39 grantów, w tym 4 granty Prorektora UMCS, 18 grantów krajowych i 17 zagranicznych. Efektem działalności badawczej było opublikowanie: 241 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 186, około 190 publikacji w innych czasopismach, 8 patentów (w tym 2 w Europejskim Urzędzie Patentowym), 2 monografii o zasięgu krajowym, 5 rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 3 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym. W 2008 r. oddano do druku: 105 artykułów w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 99), 1 rozdział w monografii oraz 19 publikacji w innych czasopismach i dokonano 1 zgłoszenia patentowego. Pracownicy Wydziału Chemii uczestniczyli w 17 konferencjach krajowych (64 osoby) i 56 zagranicznych (130 osób). Na Wydziale zorganizowano I Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce”.
W roku 2008 1 osoba uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych a 6 osób uzyskało stopień doktora nauk chemicznych (w tym 1 spoza UMCS).
Zobacz także: 

 2004
    W ramach badań statutowych w roku 2004 na Wydziale Chemii realizowano 59 tematów, 49 zadań w ramach badań własnych oraz 28 projektów badawczych (grantów). Efektem prowadzonych badań jest 189 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej 134), 305 publikacji w innych (w tym 167 o zasięgu międzynarodowym), 5 monografii oraz 6 rozdziałów w książkach (w tym 1 o zasięgu międzynarodowym). Jednocześnie oddano do druku 164 artykuły w czasopismach recenzowanych, w tym 140 z listy filadelfijskiej, 3 publikacje w innych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 4 rozdziały w książkach (w tym 2 o zasięgu międzynarodowym).
    Pracownicy Wydziału Chemii w liczbie ok. 220 osób w 2004 roku uczestniczyli w 91 konferencjach krajowych i zagranicznych. W 2004 roku 1 osoba uzyskała tytuł naukowy profesora nauk , 4 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych (w tym 1 spoza UMCS) a 8 osób uzyskało stopień doktora nauk chemicznych.
    W przeszłości m.in. wymienieni niżej profesorowie Wydziału Chemii byli członkami kolegiów redakcyjnych czasopism chemicznych:
 • „Journal of Colloid and Interface Science” (prof. dr hab. Małgorzata Borówko)
 • „Wiadomości Chemiczne” (prof. dr hab. Zbigniew Hubicki)
 • „Annales” (prof. dr hab. Władysław Rudziński)
 • „Adsorption” (prof. dr hab. Władysław Rudziński)
 • „Adsorption Science & Technology” (prof. dr hab. Władysław Rudziński)
 • „Industrial & Engineering Chemistry Research” (prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski)
 • „Journal of Chemical & Environmental Research“ (prof. dr hab. Jan K. Różyło)
 • „Journal of Planar Chromatography“ (prof. dr hab. Jan K. Różyło)
 • „Proceedings of Georgian Academy Science“ (prof. dr hab. Jan K. Różyło)
 • „Acta Chromatographica“ (prof. dr hab. Jan K. Różyło)
 • „Journal of Adhesion Science and Technology” (prof. dr hab. Emil Chibowski)
 • „International Agrophysics” (prof. dr hab. Emil Chibowski)