Programy Operacyjne

Programy Operacyjne

Fundusze Strukturalne dla nauki i szkolnictwa wyższego 2007-2013

POIG (PO Innowacyjna Gospodarka) 

 • Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - 1 299 270 589 EUR
 • Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R - 1 299 270 589 EUR

POIŚ (PO Infrastruktura i Środowisko) 

 • Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego - 588 235 294 EUR

POKL (PO Kapitał Ludzki) 

 • Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka - 960 366 839 EUR

 Projekty realizowane obecnie na Wydziale Chemii wykorzystują m.in. EFS POKL (1projekt) EFRR POIG (2 projekty) i EFRR POPW (1 projekt) - zobacz zakładkę Nasze projekty.


Programy Operacyjne (wszystkie Fundusze Strukturalne i Spójności 2007-2013)

Fundusze strukturalne UE: 

 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
 • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji
  i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich (SPO ROL)
 • Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwa i Przetwórstwa Ryb (SPO Ryby)
 • Sektorowy Program Operacyjny Infrastruktury Transportowej i Gospodarki Morskiej (SPO Transport)
Fundusz Spójności (Narodowa Strategia Spójności):
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPOWL)