POIG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)

(Fundusze Strukturalne dla nauki i szkolnictwa wyższego 2007-2013 - zob. inne)


POIG
(PO Innowacyjna Gospodarka) 

 • Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - 1 299 270 589 EUR
  • Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy - 465 000 613 EUR
  • Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki - 70 037 029 EUR
  • Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe - 373 880 771 EUR
  • Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych - 390 352 176 EUR
 • Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R - 1 299 270 589 EUR
  • Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym - 691 423 530 EUR
  • Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych - 349 117 647 EUR 
  • Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki - 258 729 412 EUR