Biuletyny Dziekana w 2017 r.

2017 - V, VI, III, II, I

 

VI-IX.2017 r.

Doktoraty i habilitacje

11 lipca 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Diany Mańko. Temat rozprawy: „Właściwości powierzchniowe, agregacyjne i zwilżające wodnych roztworów wybranych surfaktantów i ich mieszanin, ze szczególnym uwzględnieniem ramnolipidu”. Promotor: prof. dr hab. Anna Zdziennicka. Recenzenci: prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka – Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Stanisława Sanek-Rydlewska – AGH Kraków. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Dianie Mańko stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

22 września 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Michała Kołtowskiego. Temat rozprawy: „Zastosowanie adsorbentów węglowych w kierunku zmniejszenia toksyczności i immobilizacji biodostępnej frakcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach podlegających silnej presji antropogenicznej”. Promotor: dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: dr hab. Magdalena Urbaniak – Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała – Politechnika Gdańska. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgr Michałowi Kołtowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk i prof. dr hab. Anna Zdziennicka oraz dr Joanna Krawczyk, mgr inż. Anna Taraba, mgr Magdalena Szaniawska z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 03 – 08.09.2017 uczestniczyli w konferencji naukowej „31st Conference of The European Colloid and Interface Society”, University of Madrid, Hiszpania.

Dr Liliana Mazur z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 24.09 – 01.10.2017 prowadziła wspólne badania naukowe z naukowcami z University of Cambridge, Wielka Brytania.

Mgr Marta Goliszek oraz mgr Karolina Fila doktorantki Wydziału Chemii w dniach 01.09 – 01.10.2017 uczestniczyły w realizacji grantu międzynarodowego Marie Curie (PEOPLE) – IRSES, akcji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Kijów, Ukraina.

Mgr Przemysław Pączkowski doktorant Wydziału Chemii w dniach 04– 08.09.2017 uczestniczył w konferencji naukowej „Danube Vltava Sava Polymer Meeting”, Technische Universitat Wien, Austria.

Prof. dr hab. Emilian Chibowski oraz dr hab. Aleksandra Szcześ i mgr Yingdi Yan z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych, w dniach 23 – 27.09.2017 uczestniczyli w konferencji naukowej „12th Annual Congress on Materials Science and Nanotechnology”, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Mgr Yingdi Yan w dniach 30.09 – 04.10.2017 uczestniczyła w konferencji naukowej „3rd Annual Congress on Polymer Science and Engineering”, Stany Zjednoczone.

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk prof. UMCS z Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej w dniach 16 - 22.09.2017 uczestniczyła w konferencji naukowej „10th International Conference on Instrumental Methods of Analysis, Modern, Trends and Applications”, Heraklion, Grecja.

V.2017 r.

Doktoraty i habilitacje

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Olehowi Demchukowi, adiunktowi z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Chemii UMCS. Dr Oleh Demchuk przedłożył w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl siedemnastu oryginalnych prac naukowych pt. „Projektowanie, synteza, i badania reaktywności katalizatorów na bazie nowych ligandów fosforowych o C, P-typie kompleksowania”. Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Morzycki (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Karol Kacprzak, prof. nadzw. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Janusz Jurczak (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie).

26 kwietnia 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Jóźwik-Dolęby. Temat rozprawy: „Antyutleniające właściwości mieszanin wybranych związków fenolowych”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz. Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Baraniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) oraz dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Małgorzacie Jóźwik-Dolębie stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr hab. Renata Łyszczek i mgr Halina Głuchowska z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 28 – 31.05.2017 uczestniczyły w konferencji naukowej „XVI Scientific Conference Lviv Chemical Readings-2017”, wygłaszając wykład na zaproszenie w Ivan Franko National University in Lviv, Ukraina.

Dr hab. Adam W. Marczewski z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów oraz dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw. UMCS, dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka, dr Magdalena Błachnio, dr Marek Studziński, mgr Agnieszka Chrzanowska, mgr Małgorzata Sęczkowska z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego w dniach 23 – 27.05.2017 uczestniczyli w konferencji naukowej „Chemistry, Physics and Technology of Surface” and Workshop „Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials” w Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Kijów, Ukraina.

Prof. dr hab. Emilian Chibowski, dr hab. Aleksandra Szcześ oraz mgr Yingdi Yan z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych, w dniach 15 – 19.05.2017 uczestniczyli w spotkaniu naukowej „Summer school” w ramach projektu Cowet, The Hebrew University of Jerusalem, Izrael.

Mgr Yingdi Yan z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych, w dniach 21 – 26.05.2017 uczestniczyła w konferencji naukowej „APME 2017 Advanced Polymers via Macromolecular Engineering”, Ghent University, Belgia.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 17 – 21.05.2017 uczestniczył w sympozjum naukowym „29th European Symposium on Applied Thermodynamics” na którym wygłosił wykład pt. „Computer simulations and theory of decorated soft disks in two dimensions”, Bukareszt, Rumunia.

IV.2017 r.

Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek prof. nadzw. UMCS z Zakładu Chemii Teoretycznej oraz dr hab. Marta Szymula z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów w dniach 02- 08.04.2017 uczestniczyły w spotkaniu naukowym dotyczącym realizacji zajęć dydaktycznych w ramach umowy programu ERASMUS+ (STA) oraz zadań badawczo-naukowych, Uniwersytet w Vigo, Hiszpania.

Dr Oleh Demchuk z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 26– 29.04.2017 uczestniczył w konferencji naukowej „International Conference on Modern Trends in Science, Engineering & Technology MTSET-2017”, Dawood University of Engineering and Technology, Pakistan.

Dr hab. Dorota Kołodyńska prof. UMCS z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 19–26.04.2017 uczestniczyła w konsultacjach naukowych w Zhejiang University of Technology, Hangzhou, Chiny.

Dr Marek Studziński z Zakładu Chromatografii Planarnej w dniach 19 - 22.04.2017 uczestniczył w seminarium naukowym dotyczącym separacji jonów w polu magnetycznym, Drezno-HZDR, Niemcy.

Dr Paweł Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 11 - 13.04.2017 uczestniczył w konferencji naukowej dotyczącej nowych inkubatorów przedsiębiorczości „Inkubator Innowacyjności”, VUB, Belgia.

III.2017 r.

Doktoraty i habilitacje

09 marca 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Oleksandry Savchenko. Temat rozprawy: „Pochodne tiomocznika jako syntony supramolekularne”. Promotor: dr hab. Anna Kozioł prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Lipkowska - IChO PAN oraz prof. dr hab. Ilona Turowska - Tyrk - Politechnika Wrocławska. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Oleksandrze Savchenko stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

09 marca 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Dobrzyńskiej. Temat rozprawy: „Zastosowanie materiałów typu SBA-15 do wzbogacania i oznaczania wybranych pierwiastków metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej”. Promotor: prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski. Recenzenci: prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz - Uniwersytet w Białymstoku oraz prof. dr hab. Izabela Nowak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Joannie Dobrzyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

10 marca 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Lutomskiego. Temat rozprawy: „Shrinkback Investigation in thermoplastic materials” - praca jest objęta umową o poufności informacji. Promotor: prof. dr hab. Barbara Gawdzik. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski – Politechnika Ślaska oraz dr hab. Dominik Dorosz, prof. nzw. –AGH w Krakowie. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgr Mateuszowi Lutomskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

13 marca 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Danczowskiej-Burdon. Temat rozprawy: „Badania spektroskopowe i termograwimetryczne pirydynodikarboksylanów lantanowców lekkich”. Promotor: dr hab. Zofia Rzączyńska prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zygmunt Gontarz - Politechnika Warszawska oraz prof. dr hab. Marek Majdam - UMCS. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 podjęła uchwałę o nadaniu Pani Annie Danczowskiej- Burdon stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

23 marca 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Ostolskiej. Temat rozprawy: „Badanie struktury polimerowej warstewki adsorpcyjnej w wybranych układach tlenek metalu - roztwór kopolimerów blokowych poliaminokwasu z PEG”. Promotor: dr hab. Małgorzata Wiśniewska prof. nadzw. UMCS. Recenzenci: dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. nadzw. UŁ oraz dr hab. inż. Tomasz Bajda prof. nadzw. AGH. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Iwonie Ostolskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr hab. Dorota Kołodyńska i dr hab. Monika Wawrzkiewicz z Zakładu Chemii Nieorganicznej w dniach 29.03 – 02.04.2017 uczestniczyły w konferencji naukowej „6th International Conference on Carpathian Euroregion Ecology (Cereco2017)”, Zákárpátszkij Ugorszkij Insztitut im. Ferenca Rákóczi II, Ukraina.

Dr hab. Beata Podkościelna oraz Marta Goliszek z Zakładu Chemii Polimerów w dniach 26 – 29.03.2017 uczestniczyły w konferencji naukowej „Cost Meeting Valorization of lignocellulosic biomass side streams for sustainable production of chemicals, materials & fuels Rusing low environmental impast Technologies”, University of Cordoba, Malaga, Hiszpania.

Dr hab. Marek Stankevič oraz mgr Katarzyna Włodarczyk i Paweł Woźnicki z Zakładu Chemii Organicznej w dniach 18-22.03.2017 uczestniczyli w konferencji naukowej „EuropeanWorkshop on Phosphorus Chemistry – EWPG 14/2017”, The Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoka, Rumunia.

II.2017 r.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Prof. dr hab. Emilian Chibowski, dr hab. Aleksandra Szcześ oraz mgr Yingdi Yan z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych w dniach 18 – 25.02.2017 uczestniczyli w „winter school” w ramach projektu Cowet, Aristotle University of Thessaloniki, Grecja.

Dr hab. Irena Malinowska prof. UMCS z Zakładu Chromatografii Planarnej w dniach 06 – 22.02.2017 prowadziła badania naukowe w Laboratorium Wysokich Energii w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych, Dubna, Rosja.

Dr Paweł Mergo z Pracowni Technologii Światłowodów w dniach 07–09.02.2017 uczestniczył w konferencji naukowej „2nd Review Meeting ACPHAST” w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, VUB, Belgia.

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, dr Witold Zawadzki, dr Marcin Cichy oraz mgr Grzegorz Słowik z Zakładu Technologii Chemicznej w dniach 02 - 04.02.2017 uczestniczyli w czesko – polskim seminarium doktorantów, dotyczącym nawiązania współpracy naukowej w Institute of Environmental Technology, Technical University of Ostrava, Czechy.

I.2017 r.

Doktoraty i habilitacje

19 grudnia 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Cichego. Temat rozprawy: „Badania katalizatorów reformingu parowego glicerolu". Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki. Recenzenci: dr hab. inż. Aleksandra Masalska - Politechnika Wrocławska oraz prof. dr hab. Lucjan Chmielarz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2017 podjęła uchwałę o nadaniu Panu mgr Marcinowi Cichemu stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

 

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski z Zakładu Technologii Chemicznej na podstawie § 48 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, został powołany, jako przedstawiciel Rady Wydziału Chemii, w skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020.

 

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr Mariusz Barczak z Zakładu Chemii Teoretycznej w dniach 23.01–22.02.2017 wyjechał na stypendium Fulbrighta do City College of New York w celu realizacji zaplanowanych badan naukowych.

2017 - VI-IX, V, VI,III, II, I