dr hab. Ryszard M. Janiuk

Książki:
 1. R. M. Janiuk, L. Pawłowski (red.) [1986]. Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu. Wyd. UMCS Lublin.
 2. R. M. Janiuk, B. Gocłowska (red. nauk.). [1988]. Perspektywy rozwoju i współpracy dydaktyk przedmiotów przyrodniczych. Wyd. UMCS, Lublin.
 3. R. M. Janiuk (red.). [1991]. Unowocześnianie kształcenia w zakresie chemii. Wybór prac badawczych wykonanych w ramach RPBP.III.30. Wyd. UMCS Lublin.
 4. R. M. Janiuk, B. Gocłowska (red.). [1991]. Metodologia badań w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych. Wyd. UMCS Lublin
 5. R. Janiuk, K. Skrok. [1994]. Chemia i my. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej. WSiP, Warszawa.
 6. R. Janiuk, K. Skrok. [1994]. Chemia i my. Zeszyt dla ucznia klasy 7 szkoły podstawowej. Semestr pierwszy. WSiP, Warszawa.
 7. R. Janiuk, K. Skrok. [1994]. Chemia i my. Zeszyt dla ucznia klasy 7 szkoły podstawowej. Semestr drugi. WSiP, Warszawa.
 8. R. Janiuk, K. Skrok. [1994]. Chemia 7 i my. Książka nauczyciela szkoły podstawowej - komentarz metodyczny. WSiP, Warszawa.
 9. R. M. Janiuk [1994] Optymalizacja funkcji teorii i modeli teoretycznych w nauczaniu chemii. Wyd. UMCS, Lublin.
 10. R. Janiuk, K. Skrok. [1995]. Chemia i my. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej. WSiP, Warszawa.
 11. R. Janiuk, K. Skrok. [1995]. Chemia i my. Zeszyt dla ucznia klasy 8 szkoły podstawowej. Semestr pierwszy. WSiP, Warszawa.
 12. R. Janiuk, K. Skrok. [1995]. Chemia i my. Zeszyt dla ucznia klasy 8 szkoły podstawowej. Semestr drugi. WSiP, Warszawa.
 13. R. Janiuk, K. Skrok. [1996]. Chemia 8 i my. Książka nauczyciela szkoły podstawowej - komentarz metodyczny. WSiP, Warszawa.
 14. R. Janiuk (red.). [1996]. Research in Chemical Education and its Influence on Teaching Chemistry at School. Proceedings of III-rd European Conference on Research in Chemical Education. Lublin- Kazimierz. Poland, September 25-29, 1995.
 15. A. Bogdańska-Zarembina, A. Burewicz, R. M. Janiuk, K. Skrok, J. Sobczak [1996]. Program nauczania dla szkoły podstawowej. Chemia. WSiP, Warszawa.
 16. A. Bogdańska-Zarembina, A. Burewicz, R. M. Janiuk, Z. Kluz, E. I. Matusewicz, J. Sobczak [1997]. Program nauczania dla szkoły średniej. Chemia. WSiP, Warszawa.
 17. R. M. Janiuk (red.). [1997]. Science and Technology Education for Social and Economic Development. Proceedings of Second Symposium IOSTE Central and East European Countries. Lublin, s. 1-126.
 18. R. M. Janiuk (red.nauk.) [1998] - Proceedings of Symposium "Education of Science Teachers", Nałęczów, 16-18 October 1998.
 19. R. M. Janiuk, K. Skrok [1999]. Chemia i my. Podręcznik gimnazjum. WSiP S.A. Warszawa.
 20. R. M. Janiuk, K. Skrok [1999]. Chemia i my. Zeszyt gimnazjalisty 1. WSiP S.A. Warszawa.
 21. R. M. Janiuk, K. Skrok [1999]. Chemia i my. Książka nauczyciela. WSiP S.A. Warszawa.
 22. A. Burewicz, R. M. Janiuk, K. Skrok, J. Sobczak [1999]. Chemia i my. Gimnazjum, Program nauczania. WSiP S.A. Warszawa.
 23. R. M. Janiuk, K. Skrok [2000]. Chemia i my. Zeszyt gimnazjalisty 2, WSiP S.A., Warszawa.
 24. R. M. Janiuk (red.) [2002]. Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 25. R. M. Janiuk, E. Samonek-Miciuk [2004]. (red słowo wstępne). Proceedings of the 11th IOSTE Symposium, “Science and Technology Education for a Diverse World – dilemmas, needs and partnerships”, Lublin, Poland
 26. R. M. Janiuk, W. Anusiak, M. Chmurska, G. Osiecka, M. Sobczak. Chemia. Zakres podstawowy. Zeszyt ucznia dla liceum i technikum. WSiP, Warszawa (2009).
 27. R. M. Janiuk, W. Anusiak, M. Chmurska, G. Osiecka, M. Sobczak. Chemia. Poznać zrozumieć. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum i technikum. Część 2. WSiP, Warszawa (2009).
 28. R. M. Janiuk, W. Anusiak, M. Chmurska, G. Osiecka, M. Sobczak. Chemia. Poznać zrozumieć. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum i technikum. Część 2. WSiP, Warszawa (2010).
 29. R. M. Janiuk, W. Anusiak, M. Chmurska, G. Osiecka, M. Sobczak. Chemia. Poznać zrozumieć. Zakres podstawowy. Poradnik dla liceum i technikum. WSiP, Warszawa (2010).
 30. R. M. Janiuk (Ed.), Z chemią ku przyszłości. UMCS Lublin 2015, s. 1-210
 
Artykuły:
 1. R. M. Janiuk. [1977]. Wizualne modele orbitali. Chemia w Szkole nr 23, s. 125-129
 2. J. Orzechowski, L. Nędzyński, R.M. Janiuk. [1978]. Wykorzystanie projektoskopu w nauczaniu chemii. Biuletyn Międzyauczelnianego Ośrodka Metodycznego AR, "Studia-Materiały-Informacje", Nr 1/31, s. 169-216
 3. Р. М.Янюк, Л. Нендзыњски, Я. Ожеховски. [1979]. Использование графоскопических изображений на университетских лекциях по химии. Современная Высшая Школа 1(25), с. 103-119
 4. Z. Kozłowski, R.M. Janiuk. [1979]. Zastosowanie fazogramów do wyjaśnienia mechanizmu korozji. Chemia w Szkole 25, s. 24-29
 5. L. Nędzyński, R.M. Janiuk. [1980]. Wykorzystanie technicznych środków dydaktycznych na zajęciach z chemii. w: Technologia kształcenia. Zbiór referatów XII Międzynarodowego Sympozjum. Poznań, s. 65-69
 6. R. M. Janiuk. [1980]. Znaczenie i funkcje atomistyczno-cząsteczkowego modelu budowy materii w nauczaniu podstaw chemii. Zbiór Materiałów I Wiosennej Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii, wyd. IKNIBO Wrocław, s. 243-249
 7. R. M. Janiuk. [1980]. Podstawowe założenia metodyki stosowania technicznych środków dydaktycznych w nauczaniu chemii, w: Metodyczne problemy stosowania nowych technik kształcenia. Zbiór referatów z Sympozjum Nowych Technik Kształcenia, s. 75-78. Rzeszów
 8. R. M. Janiuk.[1981]. Wykorzystanie przeźroczy w nauczaniu chemii. Chemia w Szkole 27, s. 188-191
 9. R. M. Janiuk. [1982]. Nauczanie chemii w USA . Chemia w Szkole 28, s. 32-36
 10. R. M. Janiuk. [1983]. Wybrane problemy nauczania energetyki reakcji chemicznych. Materiały II Wiosennej Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii - Energetyka Reakcji Chemicznych. Wyd. IKN-ODN Wrocław, s. 208-212
 11. R. M. Janiuk. [1984]. Modele w nauczaniu kinetyki i katalizy, w: Materiały III Wiosennej Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii - Kinetyka i kataliza, wyd. IKN-ODN Wrocław, s. 63-69
 12. R. M. Janiuk. [1984]. Fazogramy w nauczaniu elektrochemii. Materiały Seminarium Dydaktycznego "Elektrochemia w Szkole". Wyd. IKN-ODN, s. 108-115, Łódź.
 13. R. M. Janiuk. [1985]. Zajęcia z technicznych środków dydaktycznych - problemy i perspektywy. Dydaktyka Szkoły Wyższej nr 3-4, s. 239-254. Wrocław
 14. R. M. Janiuk. [1986]. Wpływ pomiaru osiągnięć szkolnych na pracę nauczyciela chemii, w: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh i SITPChem, s. 173-176, Opole
 15. St. Wajda, R. M. Janiuk. [1987]. Unowocześnienie kształcenia w zakresie chemii. Resortowy Program Badań Podstawowych III.30. Materiały i opracowania z roku 1986. Tom I pod red. B. Niemierko, wyd. WSP Bydgoszcz, s. 249-262.
 16. Р. М.Янюк [1987]. Исследование химических трудностей учащихся в понимании и пользовании атомно молекулярной теорией Материалы VIII Симпозиума вопросов дидактики химии социалистическицх стран. Строение вещества и химические рэакции. Вроцлав IKN ODN, с. 328-339
 17. Р. М. Янюк [1987]. Моделирование как элемент познавательной деятельности учащихся. Проблемы обученя химии в школах соцялистических стран. Книга II. Возд. Мин. Народн. Просф. София , с. 176-183
 18. R. M. Janiuk. [1987]. Problemy badawcze w dydaktyce chemii. Wiadomości Chemiczne nr 7-8, 1987, s. 571-582
 19. R. M. Janiuk. [1988]. Kierunki rozwoju badań z dydaktyki chemii w: Perspektywy rozwoju i współpracy dydaktyk przedmiotów przyrodniczych, wyd. UMCS, s. 17-25
 20. R. M. Janiuk. [1988]. Synteza badań grup tematycznych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w: Unowocześnienie procesu dydaktycznego. Model dydaktyk szczegółowych. tom II, cz. I: Materiały i opracowania z roku 1987, pod red. naukową B. Niemierko. Wyd. WSP Bydgoszcz, s. 60-76
 21. R. M. Janiuk, A. Persona. [1988]. Zastosowanie mikrokomputerów w nauczaniu chemii. Chemia w Szkole, nr 5, s. 292-295
 22. R. M. Janiuk [1989]. Czynniki wpływające na poznanie i zrozumienie przez uczniów procesów utleniania i redukcji. Materiały IV Wiosennej Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii - Procesy Redoks. Wyd. IKN-ODN Wrocław, s. 183-190
 23. R. M. Janiuk. [1990]. Trudności w opanowaniu przez uczniów teorii kinetyczno-molekularnej i ich wpływ na proces uczenia się chemii w: Problemy dydaktyki fizyki,, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław, s. 49-55
 24. R. M. Janiuk. [1990]. Zajęcia z technicznych środków dydaktycznych jako element wykształcenia nauczycieli chemii, w: Optymalizacja nauczania przedmiotu dydaktyka chemii, Wyd. WSP Kraków, s. 74-80
 25. St. Wajda, R. M. Janiuk. [1990]. Synteza badań grupy tematycznej VII "Dydaktyka chemii" wykonanych w 1989 roku, w: Resortowy Program Badań Podstawowych III.30. Materiały i opracowania z 1989 roku, tom IV pod red. B. Niemierko wyd. WSP Bydgoszcz , s. 96-104
 26. R. M. Janiuk. [1991]. Synteza badań grup tematycznych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wykonanych w ramach RPBP.III.30 w latach 1986-91, w: Synteza wyników badań RPBP.III.30. Wyd. WSP Bydgoszcz, str. 54-80
 27. R. M. Janiuk, St. Wajda. [1991]. Osiągnięcia naukowe i organizacyjne grupy tematycznej "Dydaktyka chemii", w: Synteza wyników badań RPBP.III.30, Wyd. WSP Bydgoszcz, s. 210-220
 28. R. M. Janiuk. [1991]. Badanie procesu uczenia się teorii atomistyczno-cząsteczkowej, w: Unowocześnianie kształcenia w zakresie chemii. Wyd. UMCS Lublin, s. 125-151
 29. R. M. Janiuk. [1991]. Nowe tendencje w nauczaniu chemii. Chemia w Szkole, nr 1 s. 58-60.
 30. R. M. Janiuk [1991]. Badanie procesu uczenia się chemii. w: Chemia w życiu codziennym. Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław, Vol. 2, s. 190-198
 31. R. M. Janiuk [1992]. Korelacja pomiędzy poszczególnymi formami zajęć z dydaktyki chemii. Materiały i Sprawozdania, Zeszyt 23, "Treści, metody i środki stosowane w realizacji ćwiczeń z dydaktyki chemii". Wyd. Nauk. WSP Kraków, s. 81-83
 32. R. M. Janiuk. [1992]. Znaczenie i funkcje teorii chemicznych w programach nauczania chemii. Materiały i Sprawozdania, Zeszyt 24, "Koncepcje nauczania chemii w nowym systemie polskiego szkolnictwa. Wyd. Nauk. WSP Kraków, s. 75-85
 33. R. M. Janiuk. [1993]. The Process of Learning Chemistry - A Review of the Studies. Journal of Chemical Education, nr 10, s. 828-829
 34. R. M. Janiuk. [1993]. Przebieg i uwarunkowania procesu uczenia się chemii. Chemia w Szkole, nr 2, s. 78-89
 35. R. M. Janiuk. [1994]. What do we know about teaching the atomic theory from the research on the learning this theory. Materiały 2-nd Eur. Conf. on Research in Chem. Educ., Pisa, s. 303-307
 36. R. M. Janiuk, K. Skrok. [1994]. Nowy zestaw książek do nauczania chemii w klasie 7. Chemia w Szkole, Nr 3, s. 187-189
 37. R. M. Janiuk. [1994]. Losy finalistów Olimpiad Chemicznych. Orbital, nr 5, s. 10-16
 38. R. M. Janiuk, M. Poźniczek, J. Soczewka, M. Źrałko. [1995]. Kształcenie chemiczne w szkołach podstawowych w Polsce. Raport z badań w: Materiały IX Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Sobieszewo, s. 359-363
 39. R. M. Janiuk [1995]. Problemy związane z nauczaniem równowag jonowych w roztworach. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Chimica 11, s. 73-77
 40. R. M. Janiuk, [1995]. Współczesne koncepcje w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Materiały IX Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii, Sobieszewo, s. 76-77
 41. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc, [1997]. Problems related to integrated teaching of science subjects. Science and Technology Education for Social and Economic Development. Proceedings of Second Symposium IOSTE Central and East European Countries. Lublin , s. 25-27
 42. R. M. Janiuk [1997]. Education of science teachers. Science and Technology Education for Social and Economic Development. Proceedings of Second Symposium IOSTE Central and East European Countries. Lublin, s. 52-55
 43. R. M. Janiuk, K. Skrok [1997]. A textbook as an important element of modernized teaching of chemistry. Science and Technology Education for Social and Economic Development. Proceedings of Second Symposium IOSTE Central and East European Countries. Lublin, s. 84-86.
 44. R. M. Janiuk [1997]. Factors Responsible for Modernization of Science and Technology Education in Poland. w: K. Calhoun, R. Panwar, S. Shrum (red.). 8th IOSTE Symposium Proceedings “Science and Technology Education for Responsible Citizenship and Economic Development”. Wyd. University of Alberta, s. 77-80
 45. R. M. Janiuk [1999]. "The State of the Art in Research in Chemistry Education". Research in Science Education in Europe - Kluwer Academic Publishers, s. 49-56
 46. R. M. Janiuk [1998]. Poznávacie a praktické aspekty z výskumu atomistickej teórie. Zbornik Medzinárodná konferencia DIDCHEM 98 "Aktuálne problémy vyučovania chémie v ZŠ a SŠ", Tatranská Štrba 7-9.10, s. 82-86
 47. R. M. Janiuk [1999]. Jak wykształcić dobrego nauczyciela chemii. w. Aktualne problemy edukacji chemicznej. Opole, s. 191-192
 48. R. M. Janiuk [2000]. Science Education Needs and Possibility of Internationaal as well as Intersubjects Collaboration. 3rd IOSTE Symposium for Central and East European Countries. “Science and Technology Education in New Millenium”, PERES Publishers, Pragues, s. 9-14
 49. R. M. Janiuk, K. Skrok [2000]. Obudowa internetowa do podręcznika “Chemia i my” z pakietu edukacyjnego dla gimnazjum. Chemia w Szkole nr 5, s. 253-257
 50. R. M. Janiuk [2001]. „How to Introduce some Basic Chemical Concepts in the Constructivist Approach?” Proceedings of 6th European Conference on Research in Chemical Education, „2001, A Chemistry Odyssey”, University of Aveiro, Portugal, 9 stron (materiały wydane na płycie CD).
 51. R. M. Janiuk. [2002]. Nauczanie chemii na świecie, w: Dydaktyka chemii pod red. A. Burewicza i H. Gulińskiej. Wyd. Nauk. UAM, Poznań, s. 615-647
 52. R. M. Janiuk, A. Kamińska-Ostęp [2002]. Poznawanie zagadnień związanych z teorią dysocjacji jonowej w praktyce szkolnej. Chemia w Szkole Nr 2, s. 81-86
 53. R. M. Janiuk [2002]. Znaczenie i perspektywy wspołpracy w zakresie działań na rzecz edukacji przyrodniczej, w: Materiały z Sympozjum Naukowo-Dydaktycznego-Lublin 2000. „Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej”. Wyd. UMCS Lublin 2002, s. 11-18
 54. R. M. Janiuk [2002]. Współpraca międzynarodowa w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych, w: Materiały z Sympozjum Naukowo-Dydaktycznego-Lublin 2000. „Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej”. Wyd. UMCS Lublin, s. 61-68
 55. R. M. Janiuk [2002]. Raport o stanie dydaktyk przedmiotów przyrodniczych w Polsce. w: Materiały Sympozjum Naukowo-Dydaktycznego – Lublin 2000 „Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej”. Wyd. UMCS Lublin, s 169-182
 56. R. M. Janiuk [2003]. Wykorzystanie wyników badań z dydaktyki chemii w praktyce szkolnej. w: Materiały XII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii „Różne oblicza chemii u progu XXI wieku” Sucha Beskidzka-Kraków, s. 40-42
 57. R. M. Janiuk [2003]. Education of Science Teachers – Some Remarks from the Polish Perspective. Journal of Baltic Science Education No 2, s. 38-48
 58. R. M. Janiuk [2003]. Factors Influencing Changes in Chemical Education. Preliminary reports presented during XLVI Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry. w: Annals of the Polish Chemical Society, Year 2003, Volume 2 Part II. s. 855-858
 59. R. M. Janiuk [2003]. Aktualne problemy związane z kształceniem nauczycieli chemii w Polsce. Sbornik prednasek z mezinarodni konference konane 20-22 kvetna 2003 v Roznove pod Radhostem. Pregradualni priprava a postgradualni vzdelavani ucitelu chemie. Ostrava, s. 106-110
 60. J. W. Dymara, R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, K.R. Skrok [2003]. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli chemii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Sbornik prednasek z mezinarodni konference konane 20-22 kvetna 2003 v Roznove pod Radhostem. Pregradualni priprava a postgradualni vzdelavani ucitelu chemie. Ostrava , s. 111-118
 61. J. W. Dymara, R. M. Janiuk [2003]. Rola praktyk przedmiotowo-metodycznych w kształceniu nauczycieli chemii. Sbornik prednasek z mezinarodni konference konane 20-22 kvetna 2003 v Roznove pod Radhostem. Pregradualni priprava a postgradualni vzdelavani ucitelu chemie. Ostrava, s. 146-150
 62. S. Young, B. Kyle, S. Rodrigues, M. Rannikmae, R. M. Janiuk [2004]. S&T Education for the Future: The Challenges Seen from Different Cultures and Perspectives. w: Proceedings of the 11th IOSTE Symposium, Lublin, Poland s. 45-47
 63. R. M. Janiuk, E. Samonek-Miciuk [2004]. Improving science teachers skills in order to promote development of pupils’ cognitive activity w: Proceedings of the 11th IOSTE Symposium, Lublin, Poland s. 263-264
 64. R. M. Janiuk [2004]. Kształcenie nauczycieli chemii. w: Kształcenie zawodowe na studiach chemicznych. Wyd. JAK Andrzej Choczewski. Kraków-Tarnów, w ramach programu Leonardo da Vinci, Forum for Advancing Chemical Education. s. 94-99
 65. R. M. Janiuk [2004]. Research on learning atomic theory and its influence on school practice. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio AA, Vol. LIX, pp. IX-XXIV
 66. R. M. Janiuk Zastosowanie animacji komputerowych do kształcenia umiejętności rozumowania z użyciem modeli budowy materii. Vedy o výchove a vzdelávani. Aktuálne vývojove trendy vo vyučovani prirodných vied. Zbornik Pedagogickiej fakulty Trnavskej univerzity. 2005, no. 9, s. 193-196.
 67. K. R. Skrok, R. M. Janiuk. Rola chemii w kształceniu postaw i zachowań uczniów, jako elementu ich wiedzy przyrodniczej i społecznej. Vedy o výchove a vzdelávani. Aktuálne vývojove trendy vo vyučovani prirodných vied. Zbornik Pedagogickiej fakulty Trnavskej univerzity. 2005, no. 9, s. 143-146.
 68. R. M. Janiuk, J. Dymara, E. Samonek Miciuk. Results from the ROSE project and science education in Poland. Proceedings of the XII Sympozjum IOSTE, „Science and Technology Education in the Service of Humankind”, Malezja, (2006) 817-824.
 69. R. M. Janiuk. Wiedza chemiczna uczniów – czy rzeczywiście uczymy tego, co im będzie przydatne po ukończeniu szkoły? Materiały XIII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka, (2006) 46-50.
 70. H. Gulińska, R. M. Janiuk, I. Maciejowska. Obszary badań w zakresie dydaktyki chemii. Wiadomości chemiczne, Nr 9-10 (61) 2007, s. 653-687.
 71. R. M. Janiuk. Trainers of chemistry teachers – what we know about them and their work? Proceedings of the 2nd European Variety in Chemistry Education. Charles University, Faculty of Science, Prague 2007, s. 1-5
 72. R. M. Janiuk. State of Science Didactics in Poland. Proceedings of International Scientific Conference Didactics of Science Today and Tomorrow. Riga 15-16 March 2007, s. 91-99
 73. R. M. Janiuk, E. Samonek-Miciuk, Manfred Lang. The Crossnet Project - a Case Study on Crossing Boundaries in Science Education in Poland. 6th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe. Science and Technology Education in the Central and Easter Europe: Past, Present and Perspectives. Siauliai, Lithuania, 17-21 June 2007, s. 62-67.
 74. R. M. Janiuk. Przyczyny i konsekwencje zmian w programach nauczania chemii. Proceedings of the International Conference Current Trends in Chemical Curricula. Prague 24-26 September 2008, s. 23-26.
 75. E. Samonek-Miciuk, R.M. Janiuk. Preparation of Elementary Science Teachers: Some Remarks from the Polish Perspective. w: Science and Technology Literacy in the 21st Century. Joint North American – European and South American Symposium. University of Cyprus May 31 – June 4, 2006. Vol. I, s. 233-244.
 76. Ryszard M. Janiuk. Refleksje nad kształceniem chemicznym – co, w jaki sposób i w jakim celu należy w nim zmienić? Materiały IX Konferencji: Nowe wyzwania dydaktyki chemii, 25-27.04. 2008, Ciążeń k. Poznania, s. 226-235.
 77. Ryszard M. Janiuk. Wiedza o nauce w kształceniu chemicznym. Proceedings of the 19th International Conference on Chemistry Education, Vol. 1, Hradec Kralove, IX. 2009, s. 50-63.
 78. R. M. Janiuk, P. Mazur. Poland. Teaching Chemistry around the World. Björn Risch (Ed.)Waxmann (2010) 291-309.
 79. R. M. Janiuk. Where is science education going in Poland? Abstracts of the 45th Meeting of the Polish Biochemical Society. Session 13. Wisła (2010) 189.
 80. J. Gedrovics, R. M. Janiuk, M. Bilek. The attitudes of 15-year-old Latvian, Polish and Czech students towards science topics. Book of Abstracts DidSci, 4th International Conference Research in Didactics of the Science, Pedagogical University of Kraków, Kraków (2010) 46.
 81. E. Samonek Miciuk, R. M. Janiuk. School based in-service education as a form of professional development science subject teachers. Book of Abstracts DidSci, 4th International Conference Research in Didactics of the Science, Pedagogical University of Kraków, Kraków (2010) 103.
 82. R. M. Janiuk. The improvement of chemistry teaching through international scientific and educational cooperation. Book of Abstracts 10th European Conference on Research in Chemistry Education, Pedagogical University of Kraków, Kraków (2010) 134-135.
 83. E. Samonek Miciuk, R. M. Janiuk. Study of school based in-service education as a form of professional development of polish science teachers. Research in Didactics of the Science (monograph), Pedagogical University of Kraków, Kraków (2010) 338-343
 84. R. M. Janiuk, „Wpływ polskich towarzystw naukowych na zmiany zachodzące w edukacji przyrodniczej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia I. Nr 86, 2011 s. 71-81.
 85. М. Билек Р.М. Янюк, Я. Гедровицс. Отношение 15-летних учащихся Чехии, Польши и Латвии к естественнонаучной тематике и школьному естество-знанию в целом (2003 – 2008), Актуальные проблемы химического и экологического образования, Материалы 58 Всероссийской научно-практической конференции химиков с международным участием, Санкт-Петербург, 2011, c. 38
 86. R.M. Janiuk Modele jako narzędzie rozumowania w procesie uczenia się chemii. Monografia pod red. M. Nodzyńskiej Od teorii naukowej do pomocy dydaktycznej w przedmiotach przyrodniczych. UP Kraków 2011, s. 9-15.41
 87. R. Brzyski, R. M. Janiuk, Wzbudzanie zainteresowania chemią – zajęcia dla uczniów gimnazjum prowadzone metodą nauczania hybrydowego, w: Metodologické Otázky Výskumu v Didaktike Chémie.Trnavská Univerzita v Trnave, Pedagogická Fakulta, 2011, 35-38
 88. R. Mojsa, R. M. Janiuk, Stosunek uczniów gimnazjów do chemii jako przedmiotu szkolnego, w: Metodologické Otázky Výskumu v Didaktike Chémie.Trnavská Univerzita v Trnave, Pedagogická Fakulta, 2011, 120-124.
 89. R.M. Janiuk, E. Samonek-Miciuk, School-Based In-Service Teacher Education as a Way of Promoting Integrated Teaching and Learning of Science Subjects. Crossing Boundaries in Science Teacher Education. K-H Hansen, W. Gräber and M. Lang(Eds), Waxman Verlag GmbH, Münster(2012) 113-134.
 90. E. Samonek-Miciuk, J. Dymara. R.M. Janiuk. Developing students’ key competences using PROFILES modules. Book of invited presenters of the 1st International PROFILES Conference 24th -26th September 2012, Berlin, Germany, s. 130-131.
 91. R.M. Janiuk, E. Samonek-Miciuk, J. Dymara. The needs and expectations of Polish science teachers related to professional development. Book of invited presenters of the 1st International PROFILES Conference 24th -26th September 2012, Berlin, Germany, s. 132-133.
 92. R. Brzyski, R. M. Janiuk, Rozwijanie zainteresowania chemią uczniów gimnazjum poprzez udział w pozaszkolnych zajęciach prowadzonych metodą nauczania hybrydowego. Chemia bliżej życia. Kształcenie chemiczne w dobie reformy edukacji. Poznań 2012. s. 33-41.
 93. R. M. Janiuk. Aktualne problemy edukacji chemicznej w Polsce. Materiały 56 Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Siedlce 16-20.09. 2013, S-12, s. 605
 94. Janiuk R. M., Ownership among science teachers.. Journal of Baltic Science Education.  Vol. 13, No. 1, (2014) 4-5.

 95. Janiuk R. M., Case study on Copernicus Science Centre Warsaw, Poland. PLACES. Platform of Local Authiorities and Communicators Engaged in Science. (Project funded by the European Commission – Date of field work: November 2012 – February 2013, (2014), 1-20.

 96. Samonek-Miciuk E., Janiuk R. M., The Effects of Implementing Original PROFILES Module on Poland. w: Enhancing Inquiry-based Science Education and Teachers’ Continuous Professional Development in Europe: Insights and Reflections on the PROFILES Project and other Projects funded by the European Commission (Eds.) Bolte, C, and Rauch, F., Book of invited presenters of the 2nd International PROFILES Conference 25-27 August, Berlin/Germany, (2014), 161-164.

 97. Samonek-Miciuk E., Janiuk R.M.. Professional Development for Science Teachers: Experiences and Reflections. Science Teachers’ Continuous Professional Development in  Europe. Bolte, C., Holbrook, J., Mamlok-Naaman, R., Rauch, F. (Eds.), Case Studies form the PROFILES Project. Berlin: Freie Universität Berlin (Germany)/ Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria), (2014) 231-241.

 98. Janiuk R. M., Pupils’ Inquiry-based science education – known and unknown. 6th International Conference Research in Didactics of the Science 25-27 June,  Pedagogical University of Kraków, (Book of abstracts ), Kraków (2014) 28.

 99. Janiuk R. M., Samonek-Miciuk E., PROFILES Project modules as a way of promoting inquiry-based science. 6th International Conference Research in Didactics of the Science 25-27 June, Pedagogical University of Kraków, (Book of abstracts ), Kraków (2014) 77.

 100. Janiuk R. M., Teacher’s  Collaboration with Universities in International Projects – a Case Study Related to the PROFILES Project. 12th European Conference on Research in Chemistry Education (ECRICE2014), 7-10 July Jyväskylä, Finland, (Book of Abstracts), (2014) 68.

 101. Janiuk R. M., Identyfikowanie się nauczycieli z reformą edukacji przyrodniczej. Materiały Zjazdowe, Streszczenia. 57. Zjazd PTChem i SITPChem, Częstochowa, 14-18 września 2014,  395.

 102. R. M. Janiuk, Identyfikowanie się nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z reformą edukacji przyrodniczej. w: Z chemią ku przyszłości (R. M. Janiuk, Ed.), UMCS Lublin 2015, s. 55-72.
 103. R. M. Janiuk, 40 lat Pracowni/Zakładu Dydaktyki Chemii. Wiadomości Uniwersyteckie, UMCS Lublin s. 17-21.

 

 Inne:

 1. R. M. Janiuk. [1982]. Próba zdefiniowania terminu "model" w dydaktyce chemii. w: Materiały Zjazdu Naukowego PTCh i SITPChem, Lublin.
 2. R. M. Janiuk. (recenzja) [1982]. J. Soczewka "Podstawy nauczania chemii". WSiP Warszawa 1978. Chemia w Szkole nr 4, str. 220-223
 3. R. M. Janiuk. [1984]. Funkcje i stosowanie pomocy dydaktycznych w nauczaniu i kształceniu chemicznym w świetle badań z dydaktyki chemii. Materiały Zjazdu PTChem i SITPChem, Kielce
 4. R. M. Janiuk (rec.) [1988]. Teaching School Chemistry. D.J. Waddington (red.). wyd. UNESCO, Paryż 1984, Chemia w Szkole, nr 2, s. 120-125
 5. R. M. Janiuk. [1990]. Perspektywy rozwoju badań z dydaktyki chemii w Polsce. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh i SITPChem, Szczecin
 6. R. M. Janiuk. [1987]. Cognitive Aspects of Using Theoretical Models in Teaching Chemistry. Ninth International Conference on Chemical Education, Sao Paulo
 7. R. M. Janiuk. [1991]. The significance of the knowledge of the particulate structure of matter for atomic theory learning. Book of abstracts, Eleventh International Conference on Chemical Education, York, England
 8. R. M. Janiuk, K. Skrok. [1991]. Poznawcze i dydaktyczne funkcje teorii atomistyczno-cząsteczkowej w opinii nauczycieli chemii. Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem, Z. 5, Kraków
 9. R. M. Janiuk, M. Żuk. [1992]. Understanding of Knowledge Related to Atomic Theory by Students. Materiały 1-st European Conference on Research in Chemical Education, nr 1-14. Montpellier
 10. R. M. Janiuk, K. Skrok. [1992].Cognitive and Didactic Functions of Atomic Theory in the Opinion of Chemistry Teachers. Materiały 1-st Eur.Conf. on Res. in Chem. Educ. nr 1-15. Montpellier
 11. R. M. Janiuk. [1992]. Research Program in Chemical Education in Poland (1986-1990). Materiały 1-st Eur. Conf. on Res. in Chem. Educ. nr 7-12. Montpellier
 12. R. M. Janiuk [1993]. Study in the Process of Learning the Atomic Theory. Komunikat w: Materiały International Conference Science Education in Developing Countries: From Theory to Practice. Jerozolima
 13. R. M. Janiuk, [1993]. (rec.) I. Wertheim, Ch. Oxlade, J. Waterhouse - Ilustrowana Encyklopedia Szkolna. Chemia. Res. Polna, Łódź 1992, Chemia w Szkole nr 3, s. 185-187
 14. R. M. Janiuk, [1994]. National Standards for teaching chemistry in Poland, Book of abstracts, 13 International Conference on Chemical Education, Puerto Rico
 15. R. M. Janiuk, K. Skrok, [1994].How to make pupils understand better the basis of chemistry. Book of abstracts, 13 International Conference on Chemical Education, Puerto Rico
 16. K. Skrok, R. M. Janiuk, [1994]. Nowe rozwiązanie metodyczne w zestawie do nauczania chemii dla kl. VII. Materiały z Jubileuszowego Zjazdu Naukowego PTChem. Warszawa
 17. R. M. Janiuk, [1994]. Co badania z dydaktyki chemii przynoszą praktyce szkolnej. Materiały z Jubileuszowego Zjazdu Naukowego PTChem. Warszawa
 18. R. M. Janiuk, K. Skrok, [1995]. New curriculum and textbook for teaching chemistry in Primary Schools in Poland. Materiały z 1 Sympozjum. Contemporary Trends in Science and Technology Education. Estonia 15-18 May, s. 20
 19. R. M. Janiuk, [1995]. Cooperation in the field of science education in Poland . Materiały z 1 Sympozjum. Contemporary Trends in Science and Technology Education. Estonia 15-18 May, s. 21
 20. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc, K. Skrok [1996]. Problemy związane ze zintegrowanym nauczaniem przedmiotów przyrodniczych. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh., Poznań
 21. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc, K. Skrok [1996]. Projekt zmodernizowanego programu zajęć z dydaktyki chemii. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh., Poznań
 22. R. M. Janiuk, K. Skrok [1996]. Koncepcja zintegrowanego kształcenia nauczycieli podczas 3-letnich studiów zawodowych o specjalności chemia z fizyką. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh., Poznań
 23. R. M. Janiuk, K. Skrok [1996]. Utrwalanie na lekcjach chemii wiedzy z przedmiotów przyrodniczych. Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh., Poznań
 24. R. M. Janiuk [1996]. Czynniki warunkujące modernizację kształcenia przyrodniczego w Polsce. XII Jesienna Szkoła Problemów Dydaktyki Fizyki. Borowice
 25. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. J. Kloc [1997]. Egzamin z metodyki nauczania chemii. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SiTPChem. (XL), Gdańsk
 26. R. M. Janiuk [1997]. Problematyka środków spożywczych na lekcjach chemii w szkole podstawowej. Materiały X Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Poznań, s. 320-323
 27. K. Skrok, R. M. Janiuk [1997]. Koncepcja lekcji utrwalającej w klasie 8 nawiązująca do problematyki "Chemia a żywność". Materiały X Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Poznań, str. 356-362
 28. K. Skrok, R. M. Janiuk [1997], Kształcenie i rozwijanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SiTPChem, (XL) Gdańsk
 29. R. M. Janiuk [1997]. Aktualne tendencje w kształceniu chemicznym. w: Materiały V Sesji Naukowej Instytutu Chemii WSP w Kielcach nt: "Problemy dydaktyczne chemii i ochrony środowiska". Kielce
 30. R. M. Janiuk [1998]. How to Educate Good Chemistry Teachers? Book of Abstracts 1st European Conference in Chemical Education (ECCE) Budapest, Hungary 25-29 August, s. 68
 31. J. W. Dymara, R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, K. Skrok [1998]. Testing of Practical Skills as an Element of the Methods of Chemistry Teaching Examination. Book of Abstracts 1st European Conference in Chemical Education (ECCE) Budapest, Hungary 25-29 August, s. 112.
 32. R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, J. W. Dymara [1998]. The Syllabus of the Methods of Chemistry Teaching Classes. Book of Abstracts 1st European Conference in Chemical Education (ECCE) Budapest, Hungary 25-29 August, s. 122
 33. Z. J. Kloc, J. W. Dymara, R. M. Janiuk [1998]. Integrated Laboratory and Seminar Classes on Methods of Chemistry Teaching. Book of Abstracts 1st European Conference in Chemical Education (ECCE) Budapest, Hungary 25-29 August, s. 123
 34. R. M. Janiuk [1998]. Reforma oświaty a kształcenie i doskonalenie nauczycieli chemii. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SiTPChem, (XLI) 14-18 września Wrocław, s. 297
 35. J. W. Dymara, R. M. Janiuk, A. Sitarz [1998]. Zintegrowana wiedza przyrodnicza uczniów szkół podstawowych. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SiTPChem, (XLI) 14-18 września Wrocław, s. 303
 36. R. M. Janiuk, Z. J. Kloc, M. Zielnik [1998], Świadomość ekologiczna uczniów szkół podstawowych. Materiały Dorocznego Zjazdu PTChem i SiTPChem, (XLI) 14-18 września Wrocław 1998, s. 304
 37. R. M. Janiuk [1998], Basic Assumptions and Conditions of Organization of the Course for Training Science Teachers within the Tempus Project JEP 12224-97. Programme and Abstracts Symposium Education of Science Teachers, Nałęczów, Poland 16-18.10, s. 22
 38. R. M. Janiuk [1999], "Nauczyciel przedmiotów przyrodniczych - nowe studia przygotowywane w ramach projektu finansowanego przez TEMPUS-PHARE". Biuletyn Informacyjny Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich. Nr 13/14, Kraków, s. 59
 39. K. Skrok, R. M. Janiuk [1999], "Kierunki doskonalenia nauczycieli dla potrzeb zreformowanego szkolnictwa". XI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Polska chemia w Unii Europejskiej, Kiekrz s. 278
 40. A. Kamińska-Ostęp, R. M. Janiuk [1999], "Problemy związane z nauczaniem teorii dysocjacji jonowej", XI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Polska chemia w Unii Europejskiej, Kiekrz, s. 315
 41. Z. Kloc, A. Żołnacz, R. M. Janiuk [1999], "Integracja wiedzy o węglu i jego związkach". XI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Polska chemia w Unii Europejskiej, Kiekrz, s. 318
 42. R. M. Janiuk [1999], "Działania wspomagające kształcenie chemiczne w krajach europejskich". XI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Polska chemia w Unii Europejskiej, Kiekrz, s. 135
 43. R. M. Janiuk [2000], “Kurs dla nauczycieli chemii z krajów europejskich”, Chemia w Szkole nr 5. Dział: Informacje – recenzje – porady, s. 276-277.
 44. R. M. Janiuk [2001] “Kurs dla nauczycieli chemii z krajów europejskich”, Orbital nr 1
 45. R. M. Janiuk [2001],“Komisja ds. edukacji przyrodniczej”, Orbital nr 2
 46. R. M. Janiuk [2001] “Izobraževalna reforma in poučevanje naravoslovja na poljskem”. – Materiały konferencji “Planning and Connecting in the Science Curriculum”, Slovenia, Ljubljana, s. 106
 47. R. M. Janiuk [2001]. “Vloga razumevanja zgradbe snovi v naravoslavnem izobraževanju”.- Materiały konferencji “Planning and Connecting in the Science Curriculum”, Slovenia, Ljubljana, s. 158
 48. W. Stawiński, A. Walosik, E. Samonek-Miciuk, R. M. Janiuk [2002]. Raport o stanie dydaktyk przedmiotów przyrodniczych w Polsce. Przygotowany w latach 2000-2002 na zlecenie MENiS. 14 stron
 49. R. M. Janiuk [2002]. Nauczanie chemii po trzech latach reformy oświaty. w: Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Kraków, s. 995
 50. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc, A. Kamińska-Ostęp, K. Skrok [2002]. Kształcenie umiejętności zawodowych przyszłego nauczyciela chemii w: Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Kraków, s. 996
 51. K. Skrok, M. Mazur, R. M. Janiuk [2002]. Badania wpływu doboru i układu treści nauczania na realizację celów wychowawczych w procesie nauczania chemii, w: Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Kraków, s. 1008
 52. R. M. Janiuk, Z. J. Kloc [2002]. Chemia w życiu codziennym – propozycja ćwiczenia z metodyki nauczania chemii. w: Materiały XLV Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Kraków, s. 1028
 53. R. M. Janiuk [2002]. Czy chemię można polubić. Gazeta Wyborcza – październik
 54. J. Dymara, R. M. Janiuk, Z. Kloc, K. Skrok. Sylwetka zawodowa nauczyciela chemii. w: Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. Lublin, 15-18.09.2003. s. 1080
 55. K. Skrok, P. Ślązak, R. M. Janiuk. Kształtowanie całościowego obrazu przyrody w procesie nauczania chemii. w: Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. Lublin, 15-18.09.2003. s. 1068
 56. K. Skrok, B. Ślązak, R. M. Janiuk [2003]. Rola pojęć z zakresie teorii atomistycznej w konstruktywistycznym kształtowaniu struktury wiedzy chemicznej uczniów w: Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. Lublin, 15-18.09. s. 1064
 57. R. M. Janiuk, J. Dymara [2003]. Trudności w uczeniu się chemii w opinii uczniów w: Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. Lublin, 15-18.09.2003. s. 1062
 58. R. M. Janiuk [2003]. O potrzebie zmian w nauczaniu chemii. XLVI Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, Lublin, s. 1053.
 59. K. Skrok, B. Ślązak, R. M. Janiuk [2003]. Rola pojęć z zakresie teorii atomistycznej w konstruktywistycznym kształtowaniu struktury wiedzy chemicznej uczniów w: Materiały XLVI Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. Lublin, s. 1064
 60. K. Skrok, K. Ciepłowska, R. M. Janiuk [2004]. Postawy i zachowania uczniów jako efekt nauczania chemii, w świetle prowadzonych badań. w: Materiały Zjazdowe, Tom III, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Wrocław, s. 1098
 61. R. M. Janiuk [2004]. Professional education of prospective chemistry teachers. Programme and Abstracts 3rd European Conference on Chemical Education, Lubljana, Slovenia, s. 226
 62. R. M. Janiuk [2004]. Role of problems dealing with everyday life in teaching chemistry. Programme and Abstracts 3rd European Conference on Chemical Education, Lubljana, Slovenia, s. 227
 63. R. M. Janiuk, K. Skrok [2005]. Płyta CD-ROM jako pomoc w pracy nauczyciela chemii w gimnazjum. Biuletyn klubu nauczycieli – Pomagamy uczyć. 1 (2005) 16-19
 64. R. M. Janiuk [2005]. Dokąd zmierza edukacja chemiczna w Polsce? Materiały XLVIII Zjazdu Naukowego PTChem. i SITPChem., Poznań, S 11-W4.
 65. R. M. Janiuk [2005]. Modele jako narzędzie rozumowania w procesie uczenia się chemii. Materiały XLVIII Zjazdu Naukowego PTChem. i SITPChem., Poznań, S11-K22
 66. K. R. Skrok, R. M. Janiuk. Rola chemii w kształceniu postaw i zachowań uczniów, jako elementu ich wiedzy przyrodniczej i społecznej. Vedy o výchove a vzdelávani. Aktuálne vývojove trendy vo vyučovani prirodných vied. Zbornik Pedagogickiej fakulty Trnavskej univerzity. 2005, no. 9, s. 143-146
 67. R. M. Janiuk. Teachers’ training in the light of Bologna declaration. Book of Abstracts 8th European Conference on Research in Chemical Education, Budapeszt, Węgry (2006) 23-25.
 68. E. Samonek-Miciuk, R.M. Janiuk. Preparation of Elementary Science Teachers: Some Remarks from the Polish Perspective. Programme and Sympozjum „Science and Technology Literacy in the 21st Century”, Uniwersytet Cypryjski – Nikozja (2006) 61.
 69. R. M. Janiuk: Podstawy wiedzy o nauce jako element edukacji chemicznej. Materiały XLIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk (2006) 266
 70. R. M. Janiuk Kształcenie i doskonalenie nauczycieli chemii – problemy, trudności i perspektywy. Materiały 50 Zjazdu PTChem i SITPChem, Toruń 2007, S10-SL-1
 71. R. M. Janiuk, R. Mojsa. Zainteresowanie chemią uczniów gimnazjów w świetle badań ROSE. Materiały 50 Zjazdu PTChem i SITPChem, Toruń 2007, S10-CL-1.
 72. R. M. Janiuk. Badania w zakresie dydaktyki chemii – rozwój, aktualne kierunki, zastosowanie w kształceniu chemicznym. Materiały 51 Zjazdu PTChem i SiTPChem, Opole 2008, S10-WS-01.
 73. Ryszard M. Janiuk. Edukacja przyrodnicza w opinii członków polskich towarzystw naukowych. w: Materiały 52 Zjazdu PTChem i SiTPChem, Łódź 2009, S13-OC-13-07, s. 309
 74. Ryszard M. Janiuk, Hanna Gulińska. Rozwój dydaktyki chemii w Polsce. Materiały 52 Zjazdu PTChem i SiTPChem, Łódź 2009, S13-SL-13-01, s. 307.
 75. R.M. Janiuk. Rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą chemiczną. Materiały zjazdowe. 54. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, Lublin 18-22 września 2011, s. 144
 76. R.M. Janiuk. Współpraca między oświatą a szkołami wyższymi na przykładzie projektu PROFILES. 55 Zjazd PTCh i SITPChem. Białystok, 16-20.09.2012, s. 430.
 77. R. M. Janiuk. Impact of out-of-school learning on science education in Poland. Research in Didactics of the Science (Book of Abstracts), Pedagogical University of Kraków, Kraków (2012) 56
 78. R.M. Janiuk. Chemical Education in Poland: Past, Present and Future. (Abstract Book) 22nd International Conference on Chemistry Education and 11th European Conference on Research in Chemical Education. 15-20 July 2012, Rome, Italy, s. 107.
 79. R.M. Janiuk, R. Mojsa. Factors Affecting Junior Secondary School Students’ Attitudes Towards Chemistry as a School Subject. (Abstract Book) 22nd International Conference on Chemistry Education and 11th European Conference on Research in Chemical Education. 15-20 July 2012, Rome, Italy, s. 336.
 80. E. Samonek-Miciuk, R. M. Janiuk, Students' views regarding IBSE - a raport on the implementation of the PROFILES project in Poland. IOSTE Eurasian Regional Symposium and Brokerage Event Horizon 2020. Symposium Programme and Abstracts Book Istanbul - Turkey 2015, s. 89-90
 81. R. M. Janiuk, Krótka historia dydaktyki chemii w Polsce. Materiały Zjazdowe, Streszczenia, 58 Zjazd PTChem, Gdańsk 2015, s. 422.