POKL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

(Fundusze Strukturalne dla nauki i szkolnictwa wyższego 2007-2013 - zob. inne)


POKL
(PO Kapitał Ludzki)  - (zob. linki zewnętrzne)

 • Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka - 960 366 839 EUR
  • Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy - 898 866 839 EUR
  • Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym - 61 500 000 EUR
 • Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  (zobacz. aktualności zespołu edukacyjnego DPiFZ UMCS) 
  • Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
  • Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.