Katedra Zjawisk Międzyfazowych

Dane teleadresowe


Kierownik Katedry Zjawisk Międzyfazowych

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka,
e-mail: anna.zdziennicka@mail.umcs.pl,
pokój 134, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 70


Pracownicy:

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz
e-mail: lucyna.holysz@mail.umcs.pl,
pokój 132, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 50

Dr hab. Małgorzata Jurak, prof. UMCS
e-mail: malgorzata.jurak@mail.umcs.pl,
pokój 131, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 47

Dr hab. Joanna Krawczyk
e-mail: joanna.krawczyk@mail.umcs.pl,
pokój 117, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 03

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS
e-mail: aleksandra.szczes@mail.umcs.pl,
pokój 114, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 77 47

Dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS
e-mail: katarzyna.szymczyk@mail.umcs.pl,
pokój 113, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 55 38

Dr hab. Konrad Terpiłowski, prof. UMCS
e-mail: konrad.terpilowski@mail.umcs.pl,
pokój 111, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 39

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS
e-mail: agnieszka.wiacek@mail.umcs.pl,
pokój 129, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 54


Profesorowie emerytowani – wolontariat

Prof. dr hab. Emilian Chibowski
e-mail: emil.chibowski@poczta.umcs.lublin.pl,
pokój 130, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 51

Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk
e-mail: bronislaw.janczuk@poczta.umcs.lublin.pl,
pokój 133, Budynek „Collegium Chemicum”, tel. 81 537 56 49

 

Profil badawczy Katedry

 • Badania zwilżalności i swobodnej energii powierzchniowej różnego typu ciał stałych oraz ich zmian pod wpływem modyfikacji plazmą niskotemperaturową. Otrzymywanie i badanie właściwości powierzchni super-hydrofobowych.
 • Badania właściwości powierzchniowych, biokompatybilności i stabilności nowoczesnych materiałów implantacyjnych.
 • Badania stabilności układów zdyspergowanych (emulsji i suspensji) oraz wpływu pola magnetycznego na ich właściwości.
 • Badanie właściwości fizykochemicznych jedno- i wieloskładnikowych modelowych membran biologicznych na subfazie ciekłej oraz podłożu stałym. Określenie wpływu związków o aktywności farmakologicznej na zwilżalność i strukturę modelowych błon lipidowych.
 • Badania właściwości powierzchniowych, agregacyjnych, adsorpcyjnych na granicy faz ciało stałe-ciecz, ciało stałe-gaz, ciecz-gaz różnego typu surfaktantów i biosurfaktantów oraz ich wieloskładnikowych mieszanin.
 • Badania możliwości wystąpienia efektu synergetycznego w tworzenia mieszanych micel oraz redukcji napięcia powierzchniowego wody.

Publikacje

1. A. Gozdecka, A.E. Wiącek, Effect of UV radiation and chitosan coating on the adsorption-photocatalytic activity of TiO2 particles. Materials Science and Engineering C 93 (2018) 582-594 IF 5,02
2. K. Przykaza, K. Woźniak, M. Jurak, A.E. Wiącek, Characteristics of Polypeptide/Phospholipid Monolayers on Water and the Plasma-Activated Polyetheretherketone Support, J. Surfact. Deterg. 22 (2019) 1213–1228
3. M. Jurak, R. Mroczka, R. Łopucki, A.E. Wiącek, Structure and wettability of heterogeneous monomolecular films of phospholipids with cholesterol or lauryl gallate, Applied Surface Science, 493 (2019) 1021-1031
4. A. Ładniak, M. Jurak, A.E. Wiącek, „Langmuir monolayer study of phospholipid DPPC on the titanium dioxide - chitosan - hyaluronic acid subphases”, Adsorption 25(3) 2019 469-476  
5. K. Shirvanimoghaddama, B. Czech, A. E. Wiącek, W. Ćwikła-Bundyra, M. Naebe, Sustainable carbon microtube derived from cotton waste for environmental applications, Chemical Engineering Journal 361, 2019, 1605-1616
6. K. Łupina, D. Kowalczyk, E. Zięba, W. Kazimierczak, M. Mężyńska, M. Basiura-Cembala, A.E. Wiącek, Edible films made from blends of gelatin and polysaccharide-based emulsifiers - A comparative study,  Food Hydrocolloids 96 (2019) 555-567
7. K. Terpiłowski, M. Tomczyńska-Mleko, K. Nishinari, S. Mleko, 2017, Surface properties of ion-inducted whey protein gels deposited on cold plasma treated support, Food Hydrocolloids, 71 (2017) 1725
8. K. Terpiłowski, O. Goncharuk, V. M. Gun’ko, Macro and micro wettability of hydrophobic siloxane films with hierarchical surface roughness, Smart Materials and Structures 27 (2018) 075002.
9. S. Pérez-Huertas, K. Terpiłowski,  M. Tomczyńska-Mleko, K. Nishinari,  S. Mleko, Surface and rheological properties of egg white albumin/gelatin dispersions gelled on cold plasma-activated glass, Food Hydrocolloids, 96 (2019) 224-230.
10. A. Zdziennicka, J. Krawczyk, K. Szymczyk, B. Jańczuk, Macroscopic and microscopic properties of some surfactants and biosurfactants, International Journal of Molecular Sciences, 19 (2018) 1934; 1-18.
11. J. Krawczyk, Solid wettability modification via adsorption of antimicrobial sucrose fatty acid esters and some other sugar-based surfactants, Molecules, 23 (2018) 1597; 1-25.
12. J. Krawczyk, Aggregation properties of sucrose fatty acid esters and some other sugar-based surfactants at different temperatures, Journal of Molecular Liquids, 271 (2018) 610-620.
13. K. Szymczyk, A. Taraba, M. Szaniawska, Interactions of Tween 20, 60 and 80 with dye molecules: Spectroscopic analysis, Journal of Molecular Liquids, 290 (2019) 111227.
14. A. Lewandowski, K. Szymczyk, Adsorption of monoterpene alcohols at the water-air interface, Adsorption, 25 (2019) 301-308.
15. Katarzyna Szymczyk, Anna Taraba, Thermodynamic study of quercetin and
rutin mixtures with alcohols, Chemical Physics, 505 (2018) 6-11.
16. A. Zdziennicka, B. Jańczuk, Critical micelle concentration, composition and thermodynamic properties of n-octyl-β-D-glucopyranoside and sodium dodecylsulfate mixed micelles, Journal of Molecular Liquids, 286 (2019) 110748.
17. A. Zdziennicka, B. Jańczuk, Wetting and adhesion properties of rhamnolipid and surfactin, International Journal of Adhesion and Adhesives, 84 (2018) 275-282.
18. A. Zdziennicka, J. Krawaczyk, K. Szymczyk, B. Jańczuk, Components and parameters of liquids and some polymers surface tension at different temperature, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 529 (2017) 864-875.
19. E. Chibowski, M. Jurak, L. Holysz,
Wettability of solid supported lipid layers, in: Surfactant Science and Technology: Retrospects and Prospects, Part II, Surfactants at Solid-Liquid Interfaces, A Festschript in honor of Dr. Kash Mittal, Ed. L.S. Romsted, CRC Press, Taylor & Francis Group (2014) 121–148.
20. E. Chibowski, L. Hołysz, A. Szcześ.
Wettability of powders.In Adhesion in Pharmaceutical, Biomedical and Dental Fields. Ed. By K.L. Mittal and F.M. Etzler.Scrivener Publishing, John Wiley@sons, 2017.Pp. 23–52.
21. J. Drelich, L. Boinovich, E. Chibowski, C. Della Volpe, L. Hołysz, A. Marmur, S. Siboni, Contact angles: history of over 200 years of open question, Surface Innovations, (2019) 1–25.
22, A. Szcześ, Y. Yan, E. Chibowski, L. Hołysz, M. Banach. Thin-layer wicking method for surface free energy determination of natural and synthetic hydroxyapatite. App. Surf. Sci. 434 (2018) 1232–1238.
23. A. Szcześ, L. Hołysz, E. Chibowski. Synthesis of hydroxyapatite for biomedical applications. Adv. Colloid Interface Sci. 249 (2017) 321-330.
24. E. Chibowski, A. Szcześ, Magnetic water treatment–A review of the latest approaches. Chemosphere  203 (2018) 54-67.

Sprzęt

 • Zestaw do pomiaru kąta zwilżania GBX i DSA 30 (Krüss),
 • Generator plazmy niskotemperaturowej Pico firmy Diener Electronic,
 • Tensjometry: KSV Sigma 700, K9 (Krüss), K100 (Krüss), tensjometr pęcherzykowy BP100  (Krüss),
 • Zetasizer Nano ZS (Malvern Panalitycal),
 • Mikroskop polaryzacyjny Eclipse E600 POL (Nicon),
 • Spektrometr FTIR Nicolet iS10 (Thermo Scientific)
 • Zetametr Zeta Plus-Bimass,
 • Turbiscan LABExpert,
 • Gęstościomierz sprzężony z wiskozymetrem (Anton Paar),
 • Spectrofotometr Hitachi U-2900
 • Spektrofluorymetr F2-700 Hitachi,
 • Wanna Langmuira-Blodgett KSV 2000,
 • Mikroskop kąta Brewstera nanofilm_ultrabam (Accurion) sprzężony z wanną Langmuira (KSV NIMA).

Osiągnięcia (nagrody, odznaczenia)

Medal Komisji Edukacji Narodowej - L. Hołysz 2005, A. Zdziennicka 2016, A.E. Wiącek 2017, M. Jurak 2018, A. Szcześ 2018, K. Szymczyk 2018, K. Terpiłowski 2019
L. Hołysz 2001, Złoty Krzyż Zasługi
A.E. Wiącek 2015 r. nagroda indywidualna IIIo za osiągnięcia dydaktyczne
K. Szymczyk 2015 r. Indywidualna nagroda Rektora UMCS za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przed 40-tym rokiem życia, ;
Medal Brązowy za długoletnią służbę - A.E. Wiącek 2012, K. Terpiłowski 2016,  K. Szymczyk 2017.
2016 r. nagroda zespołowa Io za osiągnięcia naukowe (zespół A.E. Wiącek)
2016 r. Nagroda Rektora, zespołowa IIo za osiągnięcia naukowe (zespół P. Oleszczuk)
2017 r. Nagroda Rektora, zespołowa IIo za osiągnięcia naukowe (zespół A.E. Wiącek)
2019 r. Nagroda Rektora, zespołowa IIIo za osiągnięcia naukowe (zespół A.E. Wiącek)
2014 r. Nagroda Rektora, zespołowa IIIo za osiągnięcia naukowe (zespół B. Jańczuk)
2015 r. Nagroda Rektora, zespołowa Io za osiągnięcia naukowe (zespół B. Jańczuk)
2017 r. Nagroda Rektora, zespołowa IIo za osiągnięcia naukowe (zespół B. Jańczuk)
2015 r. Nagroda Rektora, zespołowa Io za osiągnięcia naukowe (zespół M. Wiśniewska))
2019 r. Nagroda Rektora, zespołowa Io za osiągnięcia naukowe (zespół M. Wiśniewska))
List gratulacyjny Rektora UMCS za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, 2018 (zespół M. Wiśniewska).

Granty

 • 607861 Complex Wetting Phenomena 2014–2017, EU w ramach programu Marie Curie-Sklodowska Actions FP7-PEOPLE-2013-ITN
 • 2016 - 2019; 2016/21/B/ST4/00987 - Weryfikacja mechanizmów wpływu pola magnetycznego na wodę i wodne roztwory wybranych elektrolitów w aspekcie osadzania się węglanu wapnia w instalacjach grzewczych
 • 2015-2018, 2014/15/B/ST4/05086 - Makroskopowe a mikroskopowe właściwości surfaktantów
 • 2013-2016; 2012/07/B/ST5/01799 - Pozyskiwanie polisacharydów ze szczepu bakterii Rhodococcus oraz kompleksowe badania możliwości ich wykorzystania jako bioflokulanty, biosorbenty oraz do kontroli procesu mineralizacji
 • 2011-2013; N N204 352040 - Badanie wpływu surfaktantów stosowanych w kosmetyce na zwilżalność skóry ludzkiej i jej ekwiwalentów
 • 2010-2013; N N204 272839 - Kompleksowe badania fizykochemicznych właściwości modelowych lipidowych błon komórkowych i ich liposomów
 • 2008-2010; N N204 130635 - Badanie zwilżalności modelowych ciał stałych w obecności wieloskładnikowych mieszanin surfaktantów i kosurfaktantów
 • 2014-2017 Nanostructured Biocompatible/
 • Bioactive Materials (NanoBioMat)/ PIRSES-GA-2013-612484, 7. Program Ramowy.
 • Innowacyjne środki do odladzania pojazdów mechanicznych i infrastruktury naziemnej, Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych, 2014 - 2015.
 • Innowacyjne środki do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej, 2016-2018, Program sektorowy „INNOCHEM” Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 • Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych, 2018 - 2021, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1, POIR.01.01.01-00-0870/17.

Inne
www.zzm.umcs.lublin.pl