Projekt PROFILES

 

Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science

Projekt PROFILES (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science) jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego przez okres 4 lat. Rozpoczął się on grudniu 2010 roku, a zakończenie planowane jest w listopadzie 2014 roku. Oprócz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej bierze w nim udział łącznie 21 partnerów z krajów europejskich oraz Izraela i Turcji.
Celem projektu jest upowszechnienie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych metod kształcenia wspierających aktywność badawczą uczniów (uczenie się przez odkrywanie) przy jednoczesnym rozbudzaniu zainteresowania uczniów wiedzą przyrodniczą poprzez ukazanie jej znaczenia w życiu codziennym. Zgodnie z podstawowymi założeniami projektu PROFILES lekcje przedmiotów przyrodniczych mają:
 • uwzględniać zainteresowania i potrzeby uczniów
 • zawierać odniesienia do sytuacji z życia codziennego
 • pozwalać na lepsze zrozumienie podstawowych pojęć w sposób odpowiedni do wieku uczniów
 • odwoływać się do wiedzy z pozostałych przedmiotów przyrodniczych
 • wykorzystywać metody polegające na uczeniu się przez odkrywanie.
 • ukierunkowywać proces kształcenia na nabywanie przez uczniów kompetencji kluczowych
 • wspomagać uczniów w nabywaniu umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji odnoszących się do ich otoczenia przyrodniczo-społecznego.
 • rozwijać wewnętrzną motywację uczniów zapewniającą ich dalsze samodzielne kształcenie
Wykorzystane do tego zostaną moduły dydaktyczne opracowane w ramach wcześniejszego projektu PARCEL, dostępne pod adresem internetowym: http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=modules Powiązane to będzie z badaniami, które dostarczą informacji na temat:
 • czynników wpływających na unowocześnienie edukacji przyrodniczej,
 • potrzeb nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • oddziaływania rozwiązań metodycznych zastosowanych w trakcie realizacji projektu na stosunek uczniów do przedmiotów przyrodniczych.
W pierwszej części projektu, która była realizowana w roku szkolny 2011/2012, uczestniczyło 26 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii lub fizyki) z gimnazjów województwa lubelskiego. Każdy z nich przeprowadził zajęcia z wykorzystaniem jednego spośród 8 wybranych wcześniej 8 modułów. Poprzedzone to było zajęciami warsztatowymi, podczas których uczestniczący w nich nauczyciele poznali od strony teoretycznej i praktycznej najnowsze osiągnięcia w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych, adaptowali moduły do warunków polskiego systemu kształcenia oraz opracowali metodycznie zajęcia z zastosowaniem tych modułów. Część z tych nauczycieli weźmie udział w następnych etapach projektu, pełniąc funkcję liderów.
 
Współpraca w ramach projektu PROFILES będzie związana się z następującymi korzyściami dla nauczycieli:
 • wykorzystanie w procesie nauczania materiałów dydaktycznych opracowanych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w zakresie kształcenia przyrodniczego,
 • podniesienie swoich kwalifikacji poprzez udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu PROFILES,
 • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w realizacji projektu oraz nabycie odpowiednich kwalifikacji,
 • udział najbardziej aktywnych nauczycieli w międzynarodowych konferencjach projektu PROFILES,
 • kontynuowanie współpracy z UMCS w zakresie edukacji przyrodniczej,
 • nawiązanie stałych kontaktów z innymi nauczycielami przedmiotów przyrodniczych,
 • dostęp do platformy internetowej wspomagającej rozwój zawodowy i unowocześnienie procesu kształcenia. 
Pracownikami UMCS bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektu są:

Aktualności:

 • W sobotę, 12 kwietnia 2014 roku odbyło się Sympozjum „Edukacja przyrodnicza we współczesnej szkole” połączone z podsumowaniem realizacji projektu PROFILES - więcej
 • W sobotę, 18 stycznia br. o godzinie 10.30 odbędzie się spotkanie z nauczycielami LO, którzy zgłosili chęć udziału w trzecim etapie projektu PROFILES
 • W dniach 24-28.10.2013 dr hab. Ryszard M. Janiuk, dr Elwira Samonek-Miciuk oraz dr Jarosław W. Dymara brali udział w spotkaniu roboczym projektu PROFILES w Porto (Portugalia).
 • W dniach od 14 do 19 kwietnia 2013 roku dr hab. Ryszard M. Janiuk i dr Elwira Samonek-Miciuk brali udział w spotkaniu roboczym projektu PROFILES w ramach 7 Programu Ramowego w Alpen Adria University w Klagenfurcie (Austria)
 • W dniu 13 kwietnia 2013 odbyło się spotkanie liderów z pierwszego etapu projektu i nauczycieli biorącymi udział w drugim etapie projektu PROFILES.
 • W dniu 23 marca 2013 odbyło się spotkanie informacyjne z nauczycielami zainteresowanymi udziałem w drugim etapie projektu PROFILES.
 • W dniu 9 marca 2013 odbyło się spotkanie informacyjne z nauczycielami zainteresowanymi udziałem w drugim etapie projektu PROFILES.
 • W dniu 15 grudnia 2012 odbyło sie spotkanie podsumowujące pierwszy etap projektu PROFILES

W dniu 15 grudnia br. o godzinie 12.30 w sali 625, VI p. budynku Collegium Chemicum odbyło się uroczyste zakończenie realizacji I części projektu PROFILES. W trakcie tego spotkania wręczone zostały certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Była to również okazja do wymiany doświadczeń związanych z wykorzystaniem modułów oraz przedyskutowania planów dalszej współpracy. W najbliższych miesiącach planowane jest bowiem przeprowadzenie kolejnej części projektu, która będzie do pewnego stopnia powtórzeniem poprzedniej. Weźmie w niej udział nowa grupa nauczycieli. Do pomocy w jej przeprowadzeniu zaproszeni zostali wybrani uczestniczy kończącej się części.

W dniu 21 stycznia 2012 roku odbyło się sympozjum „Nowe wyzwania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” organizowane pod patronatem Krzysztofa Hetmana, Marszałka Województwa Lubelskiego przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.

Celem sympozjum było upowszechnianie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych metod kształcenia wspierających aktywność badawczą uczniów (uczenie się przez odkrywanie) przy jednoczesnym rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów wiedzą przyrodniczą. Przeznaczone było ono dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w gimnazjach zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności zawodowych. W trakcie sympozjum wykorzystane zostały dotychczasowe doświadczenia uzyskane podczas realizacji międzynarodowego projektu PROFILES, finansowanego ze środków UE, w którym biorą udział specjaliści z zakresu edukacji przyrodniczej z 20 krajów europejskich, w tym również z UMCS. W projekcie tym bezpośrednio uczestniczy również 30 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z gimnazjów naszego województwa.

Sympozjum rozpoczęło się o godzinie 10.00 na Wydziale Chemii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2 (budynek Małej Chemii, I piętro, sala M)

Program sympozjum

 1. dr hab. Ryszard M. Janiuk „Wyzwania dla współczesnej edukacji przyrodniczej. Cele i zadania projektu PROFILES
 2. dr Elwira Samonek Miciuk „Kształtowanie kompetencji badawczych ucznia z zastosowaniem metody projektu dydaktycznego

Przerwa kawowa

 1. dr hab. Ryszard M. Janiuk „Rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą przyrodniczą
 2. mgr Radosław Brzyski „Zajęcia dla uczniów gimnazjów zainteresowanych chemią z wykorzystaniem Internetu
 3. dr Jarosław Dymara „Wspieranie aktywności poznawczej uczniów z zastosowaniem technologii informacyjnej”.
 4. mgr Kazimierz Szulowski (EDUKA) "Nowoczesne środki dydaktyczne wspomagające pracę nauczyciela".

W trakcie sympozjum była czynna wystawa środków dydaktycznych służących do wykonywania doświadczeń ze wspomaganiem komputerowym.


Powodzenie wprowadzanych reform systemu edukacji w znacznym stopniu zależy od dobrze wykształconych i stale rozwijających się nauczycieli. Wykształcenie takich nauczycieli stanowi problem nie tylko w Polsce, ale również w skali międzynarodowej. Zakład Dydaktyki Chemii UMCS uczestniczy w szeregu inicjatywach związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli zarówno na szczeblu lokalnym jak i międzynarodowym. Zdobyte doświadczenie w tym zakresie wdrażane jest do praktyki szkolnej.

W latach minionych pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii byli zaangażowani w międzynarodowe projekty edukacyjne m.in. CROSNET (Crossing Boundaries in Science Teacher Education), którego głównym celem było poszukiwanie optymalnych form doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. Związane to było z szeroko pojętą współpracą pomiędzy nauczycielami poszczególnych przedmiotów przyrodniczych, szkołami, nadzorem oświatowym, instytucjami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, a także instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za politykę oświatową.

Od 1 grudnia 2010 roku pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii oraz Pracowni Metodyki Nauczania Biologii uczestniczą w projekcie PROFILES (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science), który będzie realizowany w ramach 7 Programu Ramowego w przez cztery lata. Oprócz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej bierze w nim udział łącznie 21 partnerów z krajów europejskich oraz Izrael i Turcja.

Celem projektu jest upowszechnienie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych metod kształcenia wspierających aktywność badawczą uczniów (uczenie się przez odkrywanie) przy jednoczesnym rozbudzaniu zainteresowania wiedzą przyrodniczą poprzez ukazanie jej znaczenia w życiu codziennym. Zgodnie z podstawowymi założeniami projektu PROFILES lekcje przedmiotów przyrodniczych mają:

 • uwzględniać zainteresowania i potrzeby uczniów
 • zawierać odniesienia do sytuacji życia codziennego
 • pozwalać na lepsze zrozumienie podstawowych pojęć w sposób odpowiedni do wieku uczniów
 • odwoływać się do wiedzy z pozostałych przedmiotów przyrodniczych
 • wykorzystywać metody polegające na uczeniu się przez odkrywanie.
 • ukierunkowywać proces kształcenia na nabywanie przez uczniów kompetencji kluczowych
 • wspomagać uczniów w nabywaniu umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji odnoszących się do ich otoczenia przyrodniczo-społecznego.
 • rozwijać wewnętrzną motywację uczniów zapewniającą ich dalsze samodzielne kształcenie

Wykorzystane do tego zostaną moduły dydaktyczne opracowane w ramach wcześniejszego projektu PARCEL. Powiązane to będzie z badaniami, które dostarczą informacji na temat: 

 • czynników wpływających na unowocześnienie edukacji przyrodniczej
 • potrzeb nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie doskonalenia zawodowego
 • oddziaływania rozwiązań metodycznych zastosowanych w trakcie realizacji projektu na stosunek uczniów do przedmiotów przyrodniczych.

W pierwszej części projektu, która obejmie rok szkolny 2011/2012, uczestniczyć będzie 30 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii lub fizyki) z gimnazjów województwa lubelskiego. Wybiorą oni spośród wspomnianych modułów przynajmniej 4, które zastosują podczas prowadzonych przez siebie lekcji. Poprzedzone to będzie zajęciami warsztatowymi, podczas których uczestniczący w nich nauczyciele poznają od strony teoretycznej i praktycznej najnowsze osiągnięcia w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz opracują metodycznie zajęcia z zastosowaniem wspomnianych modułów. Część z tych nauczycieli weźmie udział w następnych etapach projektu, wspomagając kolejne grupy nauczycieli (w sumie około 100 nauczycieli).

Współpraca w ramach projektu PROFILES będzie związana się z następującymi korzyściami dla nauczycieli:

 • wykorzystanie w procesie nauczania materiałów dydaktycznych opracowanych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w zakresie kształcenia przyrodniczego 
 • podniesienie swoich kwalifikacji poprzez udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu PROFILES
 • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w realizacji projektu oraz nabycie odpowiednich kwalifikacji
 • udział najbardziej aktywnych nauczycieli w międzynarodowych konferencjach projektu PROFILES
 • kontynuowanie współpracy z UMCS w zakresie edukacji przyrodniczej,
 • nawiązanie stałych kontaktów z innymi nauczycielami przedmiotów przyrodniczych
 • dostęp do platformy internetowej wspomagającej rozwój zawodowy i unowocześnienie procesu kształcenia

Integralną częścią projektu będą badania, których celem jest uzyskanie informacji na temat czynników decydujących o optymalnym przebiegu i efektach edukacji przyrodniczej. Zostaną one wykorzystane do określenia zamian, jakie w przyszłości powinny być wprowadzone w tej edukacji. Badania będą przeprowadzone metodą  Delphi study, która polega na zebraniu opinii od specjalnie dobranego zespołu ekspertów z różnych środowisk, którzy z odmiennych punktów widzenia potrafią przeanalizować dany problem. Pracownikami UMCS bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektu są:

Wdniu 22 października 2011 roku odbyłosię spotkanie z nauczycielami, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w realizacji I tury projektu PROFILES.

 • Spotkanie inauguracyjne projektu - Berlin, 9-12 grudnia 2010 roku

W dniach 9-12 grudnia dr hab. Ryszard M.Janiuk i dr Elwira Samonek-Miciuk uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym projektu PROFILES w Berlinie.


Ulotka informacyjna o projekcie PROFILES - pdf

Książka zawierająca materiały z konferencji Projektu PROFILES w Berlinie - pdf


Newsletter Nr 6, wersja polska

Newsletter Nr 6, 21 lipca 2014

Newsletter Nr 5, wersja polska

Newsletter Nr 5, - 30 stycznia 2014

Newsletter Nr 4, wersja polska

Newsletter Nr 4, 05 czerwca 2013

Newsletter: Nr 3 - wersja polska

Newsletter: Nr 3, 13 grudnia 2012

Newsletter Nr 2, wersja polska

Newsletter: Nr 2, 16 marca 2012

Newsletter Nr 1, wersja polska

Newsletter: Nr 1, 25 sierpnia 2011


 

 

Grant agreement no: 266589